ДОКЛАД относно предложението за решение на Съвета за изменение на Решение 2002/546/ЕО по отношение на срока на неговото прилагане

16.11.2011 - (COM(2011)0443 – C7‑0233/2011 – 2011/0192(CNS)) - *

Комисия по регионално развитие
Докладчик: Danuta Maria Hübner
(Опростена процедура - член 46, параграф 1 от Правилника за дейността)

Процедура : 2011/0192(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A7-0381/2011
Внесени текстове :
A7-0381/2011
Разисквания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Съвета за изменение на Решение 2002/546/ЕО по отношение на срока на неговото прилагане

(COM(2011)0443 – C7‑0233/2011 – 2011/0192(CNS))

(Специална законодателна процедура – консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2011)0443),

–   като взе предвид член 349 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C7‑0233/2011),

–   като взе предвид член 55 и член 46, параграф 1 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по регионално развитие (A7-0381/2011),

1.  одобрява предложението на Комисията;

2.  отправя покана към Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

3.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Разпоредбите на Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) не допускат по принцип разлики в данъчното облагане на местните продукти на Канарските острови и на продуктите от Испания или от останалите държави-членки.

Решение 2002/546/ЕО на Съвета от 20 юни 2002 г. [1], прието на основание член 299, параграф 2 от Договора за ЕО, дава на Испания право да прилага до 31 декември 2011 г. освобождаване от данък или данъчни облекчения в рамките на режима на данък, известен като AIEM, за определен списък от продукти местно производство на Канарските острови. Решение 2002/546/ЕО излага причините за приемане на специфични мерки, целящи да укрепят местната промишленост, като подобрят нейната конкурентоспособност.

Световната икономическа криза през 2009 г. и последвалото от нея намаляване на пътуванията се отразиха сериозно върху икономиката на Канарските острови, която е силно зависима от приходите от туризъм. Поради това процентът на безработицата, който в периода 2001—2007 г. варираше между 10,4 % и 12 %, нарасна до 26,2 % през 2009 г.

На 16 ноември 2010 г. Испания отправи искане до Европейската комисия за удължаване на срока на прилагане на Решение 2002/546/ЕО с две години, така че датата на неговото изтичане да съвпадне с тази на Насоките за националната регионална помощ за периода 2007—2013 г. Комисията направи оценка на това искане в контекста на неблагоприятните условия, които оказват въздействие върху Канарските острови. Тя стигна до извода, че на база на наличните елементи е обосновано това искане да се уважи.

Следствие от това е предложението за решение на Съвета за изменение на Решение 2002/546/ЕО по отношение на срока на неговото прилагане, което ще направи възможно удължаването на срока на прилагане до 31 декември 2013 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Съгласно разпоредбите на член 46 от Правилника за дейността председателят на комисията предлага резолюцията да бъде приета без изменения.

  • [1]               OВ L 179, 9.7.2002 г., стp. 22-27.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Изменение на Решение 2002/546/ЕО по отношение на срока на неговото прилагане

Позовавания

COM(2011)0443 – C7-0233/2011 – 2011/0192(CNS)

Дата на консултация с ЕП

1.9.2011 г.

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

REGI

13.9.2011 г.

 

 

 

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

ECON

13.9.2011 г.

 

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

ECON

13.9.2011 г.

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Danuta Maria Hübner

6.10.2011 г.

 

 

 

Опростена процедура - Дата на решението

14.11.2011 г.

Разглеждане в комисия

14.11.2011 г.

 

 

 

Дата на приемане

14.11.2011 г.

 

 

 

Дата на внасяне

16.11.2011 г.