BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

16.11.2011 - (KOM(2011)0443 – C7‑0233/2011 – 2011/0192(CNS)) - *

Regionaludviklingsudvalget
Ordfører: Danuta Maria Hübner
(Forenklet procedure - forretningsordenens artikel 46, stk. 1)

Procedure : 2011/0192(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A7-0381/2011
Indgivne tekster :
A7-0381/2011
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets afgørelse om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

(KOM(2011)0443 – C7‑0233/2011 – 2011/0192(CNS))

(Særlig lovgivningsprocedure – høring)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2011)0443),

–   der henviser til artikel 349 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C7‑0233/2011),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 55 og artikel 46, stk. 1,

–   der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget (A7-0381/2011),

1.  godkender Kommissionens forslag;

2.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

3.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre den tekst, Parlamentet har godkendt, i væsentlig grad;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

BEGRUNDELSE

Bestemmelserne i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) tillader i princippet ingen afgiftsforskelle mellem lokale varer fra De Kanariske Øer og varer, der kommer fra Spanien eller andre medlemsstater.

I henhold til Rådets beslutning 2002/546/EF af 20. juni 2002[1], der er vedtaget på grundlag af EF-traktatens artikel 299, stk. 2, bemyndiges Spanien til indtil den 31. december 2011 at anvende fritagelse for eller reduktion af en afgift med betegnelsen AIEM for en række varer, der produceres lokalt på De Kanariske Øer. Beslutning 2002/546/EF angiver årsagerne til vedtagelsen af særforanstaltninger, der er udformet med henblik på at styrke det lokale erhvervsliv og øge dets konkurrenceevne.

Den globale økonomiske krise i 2009 med den deraf følgende nedgang i rejseaktiviteten havde store konsekvenser for økonomien på De Kanariske Øer, som i høj grad er afhængig af indtægterne fra turisme. Arbejdsløsheden, som i perioden 2001-2007 svingede mellem 10,4 % og 12 %, steg følgelig til 26,2 % i 2009.

Den 16. november 2010 anmodede Spanien Europa-Kommissionen om at forlænge anvendelsesperioden for beslutning 2002/546/EF med to år, således at dens udløbsdato falder sammen med udløbsdatoen for retningslinjerne for statsstøtte med regionalt sigte for 2007-2013. Kommissionen har vurderet anmodningen på baggrund af omfanget af de ugunstige vilkår, der påvirker De Kanariske Øer. Den er nået til den konklusion, at det er berettiget at efterkomme anmodningen på grundlag af de foreliggende oplysninger.

Der foreligger derfor et forslag til Rådets afgørelse om ændring af beslutning 2002/546/EF, for så vidt angår dens anvendelsesperiode, således at denne periode forlænges til den 31. december 2013.

KONKLUSION

Formanden foreslår, at denne afgørelse vedtages uden ændringer i henhold til bestemmelserne i forretningsordenens artikel 46.

  • [1]  EFT L 179 af 9.7.2002, s. 22-27.

PROCEDURE

Titel

Ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Referencer

KOM(2011)0443 – C7-0233/2011 – 2011/0192(CNS)

Dato for høring af EP

1.9.2011

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

REGI

13.9.2011

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

13.9.2011

 

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

ECON

13.9.2011

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Danuta Maria Hübner

6.10.2011

 

 

 

Forenklet procedure - dato for afgørelse

14.11.2011

Behandling i udvalg

14.11.2011

 

 

 

Dato for vedtagelse

14.11.2011

 

 

 

Dato for indgivelse

16.11.2011