ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης 2002/546/ΕΚ όσον αφορά την περίοδο εφαρμογής της

16.11.2011 - (COM(2011)0443 – C7‑0233/2011 – 2011/0192(CNS)) - *

Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
Εισηγήτρια: Danuta Maria Hübner
(Απλοποιημένη διαδικασία – Άρθρο 46, παράγραφος 1, του Κανονισμού)

Διαδικασία : 2011/0192(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A7-0381/2011
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A7-0381/2011
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης 2002/546/ΕΚ όσον αφορά την περίοδο εφαρμογής της

(COM(2011)0443 – C7‑0233/2011 – 2011/0192(CNS))

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2011)0443),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 349 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7‑0233/2011),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 55 και 46, παράγραφος 1, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A7-0381/2011),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής·

2.  καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) δεν επιτρέπει κατ’ αρχήν διαφορές μεταξύ της φορολόγησης τοπικών προϊόντων των Καναρίων Νήσων και της φορολόγησης προϊόντων από την Ισπανία ή άλλα κράτη μέλη.

Η απόφαση του Συμβουλίου 2002/546/ΕΚ της 20ής Ιουνίου 2002[1], που εγκρίθηκε δυνάμει του άρθρου 299, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ, επιτρέπει στην Ισπανία να εφαρμόσει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2011 εξαιρέσεις ή μειώσεις του φόρου AIEM σε σειρά προϊόντων που παράγονται τοπικά στις Κανάριες Νήσους. Η απόφαση 2002/546/ΕΚ απαριθμεί τους λόγους έγκρισης ειδικών μέτρων, με στόχο την ενίσχυση της τοπικής βιομηχανίας καθιστώντας την ανταγωνιστικότερη.

Η παγκόσμια οικονομική κρίση του 2009, με τη μείωση των ταξιδίων που επέφερε, είχε σοβαρές συνέπειες για την οικονομία των Καναρίων Νήσων, που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα έσοδα από τον τουρισμό. Ως εκ τούτου, η ανεργία αυξήθηκε από το ποσοστό 10,4% έως 12% κατά την περίοδο 2001-2007 σε 26,2% το 2009.

Στις 16 Νοεμβρίου 2010, η Ισπανία ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παραταθεί η περίοδος εφαρμογής της απόφασης 2002/546/ΕΚ για δύο έτη, ώστε η εκπνοή της να συμπίπτει με τη λήξη των Προσανατολισμών Εθνικής Περιφερειακής Ενίσχυσης για την περίοδο 2007-2013. Η Επιτροπή εξέτασε το αίτημα ενόψει της κλίμακας των μειονεκτημάτων που αντιμετωπίζουν οι Κανάριες Νήσοι. Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αιτιολογείται η έγκριση του αιτήματος με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία.

Κατά συνέπεια, υποβλήθηκε πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που τροποποιεί την απόφαση 2002/546/ΕΚ όσον αφορά την περίοδο εφαρμογής της, επιτρέποντας την παράταση της περιόδου εφαρμογής έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 46 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος προτείνει να εγκριθεί το παρόν ψήφισμα χωρίς τροποποιήσεις.

  • [1]  ΕΕ L 179, 9.7.2002, σ. 22-27.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Τροποποίηση της απόφασης 2002/546/ΕΚ όσον αφορά την περίοδο εφαρμογής της

Έγγραφα αναφοράς

COM(2011)0443 – C7-0233/2011 – 2011/0192(CNS)

Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση

1.9.2011

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

REGI

13.9.2011

 

 

 

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

13.9.2011

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

 Ημερομηνία της απόφασης

ECON

13.9.2011

 

 

 

Εισηγητής(ές)

 Ημερομηνία ορισμού

Danuta Maria Hübner

6.10.2011

 

 

 

Απλοποιημένη διαδικασία - Ημερομηνία της απόφασης

14.11.2011

Εξέταση στην επιτροπή

14.11.2011

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

14.11.2011

 

 

 

Ημερομηνία κατάθεσης

16.11.2011