MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston päätökseksi päätöksen 2002/546/EY muuttamisesta sen soveltamisajan osalta

16.11.2011 - (KOM(2011)0443 – C7‑0233/2011 – 2011/0192(CNS)) - *

Aluekehitysvaliokunta
Esittelijä: Danuta Maria Hübner
(Yksinkertaistettu menettely – työjärjestyksen 46 artiklan 1 kohta)

Menettely : 2011/0192(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A7-0381/2011
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A7-0381/2011
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi päätöksen 2002/546/EY muuttamisesta sen soveltamisajan osalta

(KOM(2011)0443 – C7‑0233/2011 – 2011/0192(CNS))

(Erityinen lainsäätämisjärjestys – kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2011)0443),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 349 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C7‑0233/2011),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan ja 46 artiklan 1 kohdan,

–   ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan mietinnön (A7‑0381/2011),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen;

2.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

3.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia parlamentin hyväksymään tekstiin;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

PERUSTELUT

Euroopan unionin toiminnasta tehty sopimus (SEUT) ei periaatteessa salli lainkaan Kanariansaarten paikallisten tuotteiden verottamisen poikkeamista Espanjan tai muiden jäsenvaltioiden tuotteiden verottamisesta.

EY:n perustamissopimuksen 299 artiklan 2 kohdan perusteella hyväksytyllä 20 päivänä kesäkuuta 2002 tehdyllä neuvoston päätöksellä 2002/546/EY[1] annetaan Espanjalle lupa soveltaa 31 päivään joulukuuta 2011 tiettyihin Kanariansaarilla paikallisesti valmistettuihin tuotteisiin vapautuksia tai alennuksia AIEM-verosta (Arbitrio sobre las Importaciones y Entregas de Mercancìas en las islas Canarias). Päätöksessä 2002/546/EY säädetyt erityistoimenpiteet on suunniteltu siten, että ne lujittavat paikallista tuotannonalaa parantamalla sen kilpailukykyä.

Vuonna 2009 alkanut maailmanlaajuinen talouskriisi on vähentänyt matkailua ja aiheuttanut täten vakavia vaikutuksia Kanariansaarten talouteen, joka on erittäin riippuvainen matkailutuloista. Työttömyysaste vaihteli 10,4 ja 12 prosentin välillä vuosina 2001–2007, mutta se nousi 17,3 prosenttiin vuonna 2008 ja 26,2 prosenttiin vuonna 2009.

Espanja pyysi 16. marraskuuta 2010 Euroopan komissiota pidentämään päätöksen 2002/546/EY soveltamisaikaa kahdella vuodella, jotta sen voimassaolon päättymispäivä olisi sama kuin vuosina 2007–2013 sovellettavilla alueellisia valtiontukia koskevilla suuntaviivoilla. Komissio on arvioinut pyyntöä Kanariansaariin vaikuttavien haittojen merkittävyyden kannalta. Komissio on päätellyt, että käytettävissä olevien tietojen perusteella pyynnön hyväksyminen on perusteltua.

Edellä mainitun perusteella on annettu ehdotus neuvoston päätökseksi päätöksen 2002/546/EY muuttamisesta sen soveltamisajan osalta siten, että päätöksen voimassaoloaikaa jatketaan 31. joulukuuta 2013 saakka.

JOHTOPÄÄTÖS

Puheenjohtaja ehdottaa työjärjestyksen 46 artiklan mukaisesti, että tämä päätöslauselma hyväksytään ilman tarkistuksia.

  • [1]  EYVL L 179, 9.7.2002, s. 22-27.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Päätöksen 2002/546/EY muuttaminen sen soveltamisajan osalta

Viiteasiakirjat

KOM(2011)0443 – C7-0233/2011 – 2011/0192(CNS)

EP:n kuuleminen (pvä)

1.9.2011

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

REGI

13.9.2011

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

13.9.2011

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

ECON

13.9.2011

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Danuta Maria Hübner

6.10.2011

 

 

 

Yksinkertaistettu menettely - päätös tehty (pvä)

14.11.2011

Valiokuntakäsittely

14.11.2011

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

14.11.2011

 

 

 

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

16.11.2011