JELENTÉS a 2002/546/EK határozatnak az alkalmazási ideje tekintetében történő módosításáról

16.11.2011 - (COM(2011)0443 – C7‑0233/2011 – 2011/0192(CNS)) - *

Regionális Fejlesztési Bizottság
Előadó: Danuta Maria Hübner
(Egyszerűsített eljárás – az eljárási szabályzat 46. cikkének (1) bekezdése)

Eljárás : 2011/0192(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A7-0381/2011
Előterjesztett szövegek :
A7-0381/2011
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a 2002/546/EK határozatnak az alkalmazási ideje tekintetében történő módosításáról

(COM(2011)0443 – C7‑0233/2011 – 2011/0192(CNS))

(Különleges jogalkotási eljárás– konzultáció)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2011)0443),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 349. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C7‑0233/2011),

–   tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére és 46. cikkének (1) bekezdésére,

–   tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság jelentésére (A7-0381/2011),

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát;

2.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

3.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha a Parlament által jóváhagyott szöveget lényegesen módosítani kívánja;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

INDOKOLÁS

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) elvben semmilyen eltérést nem tesz lehetővé a kanári-szigeteki helyi termékek, illetőleg a Spanyolországból vagy más tagállamokból érkező termékek adóztatásában.

Az EK-Szerződés 299. cikkének (2) bekezdése alapján elfogadott 2002. június 20-i 2002/546/EK tanácsi határozat[1] felhatalmazza Spanyolországot arra, hogy 2011. december 31-ig az AIEM elnevezésű adó vonatkozásában mentességet vagy kedvezményt nyújtson egyes, a Kanári-szigeteken helyben előállított termékekre. A 2002/546/EK határozat megindokolja a versenyképesség megerősítése révén a helyi ipar megerősítését célzó egyedi intézkedések elfogadását.

A 2009-es gazdasági világválság és annak az utazást visszafogó hatása súlyosan érintette a Kanári-szigetek gazdaságát, amely javarészt a turizmusból származó bevételekre épül. Emiatt a 2001 és 2007 közötti időszakban 10,4 és 12% között ingadozó munkanélküliségi ráta 2009-re 26,2%-ra emelkedett.

Spanyolország 2010. november 16-án kérelmet nyújtott be az Európai Bizottsághoz, amelyben a 2002/546/EK határozat alkalmazási idejének két évvel történő meghosszabbítását kezdeményezte, összhangba hozva így annak lejáratát a 2007 és 2013 közötti időszakban alkalmazandó nemzeti regionális támogatásokról szóló iránymutatásokkal. A Bizottság a kérelmet a Kanári-szigeteket érintő hátrányok nagyságrendjének fényében értékelte. A Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a rendelkezésre álló tények alapján indokolt helyt adni a kérelemnek.

Ennek következtében javaslat született a 2002/546/EK határozatnak az alkalmazási ideje tekintetében történő módosításáról, lehetővé téve az alkalmazási idő 2013. december 31-ig történő meghosszabbítását.

KÖVETKEZTETÉS

Az eljárási szabályzat 46. cikkének rendelkezései alapján az elnök javasolja az állásfoglalás módosítások nélküli elfogadását.

  • [1]               HL L 179., 2002.7.9., 22–27. o.

ELJÁRÁS

Cím

A 2002/546/EK határozatnak az alkalmazási idő tekintetében történő módosítása

Hivatkozások

COM(2011)0443 – C7-0233/2011 – 2011/0192(CNS)

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

1.9.2011

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

REGI

13.9.2011

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ECON

13.9.2011

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

ECON

13.9.2011

 

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Danuta Maria Hübner

6.10.2011

 

 

 

Egyszerűsített eljárás - a határozat dátuma

14.11.2011

Vizsgálat a bizottságban

14.11.2011

 

 

 

Az elfogadás dátuma

14.11.2011

 

 

 

Benyújtás dátuma

16.11.2011