Ziņojums - A7-0381/2011Ziņojums
A7-0381/2011

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko groza Lēmumu 2002/546/EK attiecībā uz tā piemērošanas laiku

16.11.2011 - (COM(2011)0443 – C7‑0233/2011 – 2011/0192(CNS)) - *

Reģionālās attīstības komiteja
Referente: Danuta Maria Hübner
(Vienkāršota procedūra – Reglamenta 46. panta 1. punkts)

Procedūra : 2011/0192(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A7-0381/2011
Iesniegtie teksti :
A7-0381/2011
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko groza Lēmumu 2002/546/EK attiecībā uz tā piemērošanas laiku

(COM(2011)0443 – C7‑0233/2011 – 2011/0192(CNS))

(Īpašā likumdošanas procedūra — apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2011)0443),

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 349. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C7‑0233/2011),

–   ņemot vērā Reglamenta 55. pantu un 46. panta 1. punktu,

–   ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas ziņojumu (A7-0381/2011),

1.  apstiprina Komisijas priekšlikumu;

2.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

3.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Parlamenta apstiprināto tekstu;

4.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

PASKAIDROJUMS

Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) noteikumi principā nepieļauj nodokļu uzlikšanas atšķirības starp Kanāriju salu vietējām precēm un precēm no Spānijas vai citām dalībvalstīm.

Ar Padomes 2002. gada 20. jūnija Lēmumu 2002/546/EK[1], kas pieņemts, pamatojoties uz EK līguma 299. panta 2. punktu, Spānijai līdz 2011. gada 31. decembrim ir atļauts piemērot atbrīvojumus no tā saucamā AIEM nodokļa vai tā samazinājumus dažām precēm, kuras ražo Kanāriju salās. Lēmumā 2002/546/EK norādīti īpašo pasākumu pieņemšanas iemesli — vietējās ražošanas atbalstīšana, uzlabojot tās konkurētspēju.

2009. gada pasaules ekonomikas krīzes iespaidā samazinājās ceļošanas apmēri, lielā mērā ietekmējot Kanāriju salu ekonomiku, kas ir ļoti atkarīga no ienākumiem tūrisma nozarē. Līdz ar to bezdarba rādītāji, kas laikā no 2001. līdz 2007. gadam svārstījās starp 10,4 % un 12 %, 2009. gadā pieauga līdz 26,2 %.

2010. gada 16. novembrī Spānija iesniedza Eiropas Komisijai lūgumu pagarināt Lēmuma 2002/546/EK piemērošanas laiku par diviem gadiem, lai tā beigu termiņš sakristu ar Valsts reģionālā atbalsta pamatnostādnēs 2007.–2013. gadam minēto. Komisija to izvērtēja, ņemot vērā Kanāriju salas ietekmējošos nelabvēlīgos faktorus. Tā nonāca pie secinājuma, ka, balstoties uz pieejamo informāciju, ir pamatoti šo lūgumu izpildīt.

Tāpēc tika izstrādāts priekšlikums Padomes lēmumam, ar ko groza Lēmumu 2002/546/EK attiecībā uz tā piemērošanas laiku, ļaujot to pagarināt līdz 2013. gada 31. decembrim.

Secinājums

Ņemot vērā Reglamenta 46. pantā noteikto, priekšsēdētājs ierosina pieņemt šo rezolūciju bez grozījumiem.

  • [1]               OV L 179, 9.7.2002., 22.-27. lpp.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Grozījumu izdarīšana Lēmumā 2002/546/EK attiecībā uz tā piemērošanas termiņu

Atsauces

COM(2011)0443 – C7-0233/2011 – 2011/0192(CNS)

Datums, kad notika apspriešanās ar EP

1.9.2011

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

REGI

13.9.2011

 

 

 

Komiteja(-s), kurai(-ām) ir lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ECON

13.9.2011

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

ECON

13.9.2011

 

 

 

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

Danuta Maria Hübner

6.10.2011

 

 

 

Vienkāršota procedūra - lēmuma datums

14.11.2011

Izskatīšana komitejā

14.11.2011

 

 

 

Pieņemšanas datums

14.11.2011

 

 

 

Iesniegšanas datums

16.11.2011