SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zmieniającej decyzję 2002/546/WE w odniesieniu do okresu jej stosowania

16.11.2011 - (COM(2011)0443 – C7‑0233/2011 – 2011/0192(CNS)) - *

Komisja Rozwoju Regionalnego
Sprawozdawczyni: Danuta Maria Hübner
(Procedura uproszczona – art. 46 ust. 1 Regulaminu)

Procedura : 2011/0192(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A7-0381/2011
Teksty złożone :
A7-0381/2011
Debaty :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zmieniającej decyzję 2002/546/WE w odniesieniu do okresu jej stosowania

(COM(2011)0443 – C7‑0233/2011 – 2011/0192(CNS))

(Specjalna procedura ustawodawcza – konsultacja)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Radzie (COM(2011)0443),

–   uwzględniając art. 349 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C7-0233/2011),

–   uwzględniając art. 55 oraz 46 ust. 1 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju Regionalnego (A7-0381/2011),

1.  zatwierdza wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od tekstu przyjętego przez Parlament;

3.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do tekstu zatwierdzonego przez Parlament;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

UZASADNIENIE

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) zasadniczo nie dopuszcza żadnych różnic między opodatkowaniem produktów lokalnych z Wysp Kanaryjskich a opodatkowaniem produktów pochodzących z Hiszpanii lub z innych państw członkowskich.

Decyzją Rady 2002/546/WE z dnia 20 czerwca 2002 r.[1] przyjętą na podstawie art. 299 ust. 2 Traktatu WE Hiszpania została upoważniona do stosowania do dnia 31 grudnia 2011 r. zwolnień od podatku AIEM lub jego obniżek w odniesieniu do niektórych produktów wytwarzanych lokalnie na Wyspach Kanaryjskich. W decyzji 2002/546/WE przedstawiono powody przyjęcia szczególnych środków, mających na celu wzmocnienie przemysłu lokalnego przez poprawę jego konkurencyjności.

Światowy kryzys gospodarczy z 2009 r. i ograniczenie w jego wyniku liczby odbywanych podróży, miały poważne konsekwencje dla gospodarki Wysp Kanaryjskich, która w dużym stopniu zależy od przychodów z turystyki. W rezultacie stopa bezrobocia, która w latach 2001-2007 wahała się pomiędzy 10,4% a 12%, w 2009 r. wzrosła do 26,2%.

W dniu 16 listopada 2010 r. Hiszpania złożyła do Komisji Europejskiej wniosek w sprawie przedłużenia o dwa lata okresu stosowania decyzji 2002/546/WE, tak aby termin jej wygaśnięcia zbiegał się z terminem wygaśnięcia wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej na okres 2007-2013. Komisja oceniła wniosek w świetle informacji dotyczących skali trudności, z jakimi borykają się Wyspy Kanaryjskie. Na podstawie dostępnych informacji Komisja uznała, że zasadne jest pozytywne rozpatrzenie wniosku.

W związku z tym sporządzono wniosek dotyczący decyzji Rady zmieniającej decyzję 2002/546/WE w odniesieniu do okresu jej stosowania, który przewiduje przedłużenie okresu stosowania tej decyzji do dnia 31 grudnia 2013 r.

PODSUMOWANIE

Zgodnie z postanowieniami art. 46 Regulaminu przewodnicząca proponuje przyjęcie niniejszej rezolucji bez poprawek.

  • [1]               Dz.U. L 179 z 9.7.2002, s. 22-27.

PROCEDURA

Tytuł

Zmiana decyzji 2002/546/WE w odniesieniu do okresu jej stosowania

Odsyłacze

COM(2011)0443 – C7-0233/2011 – 2011/0192(CNS)

Data konsultacji z PE

1.9.2011

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

REGI

13.9.2011

 

 

 

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ECON

13.9.2011

 

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

ECON

13.9.2011

 

 

 

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Danuta Maria Hübner

6.10.2011

 

 

 

Procedura uproszczona - data decyzji

14.11.2011

Rozpatrzenie w komisji

14.11.2011

 

 

 

Data przyjęcia

14.11.2011

 

 

 

Data złożenia

16.11.2011