RAPORT referitor la propunerea de decizie a Consiliului de modificare a Deciziei 2002/546/CE cu privire la perioada de aplicare a acesteia

  16.11.2011 - (COM(2011)0443 – C7‑0233/2011 – 2011/0192(CNS)) - *

  Comisia pentru dezvoltare regională
  Raportoare: Danuta Maria Hübner
  [Procedura simplificată - articolul 46 alineatul (1) din Regulamentul de procedură]

  Procedură : 2011/0192(CNS)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  A7-0381/2011
  Texte depuse :
  A7-0381/2011
  Dezbateri :
  Texte adoptate :

  PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

  referitoare la propunerea de decizie a Consiliului de modificare a Deciziei 2002/546/CE cu privire la perioada de aplicare a acesteia

  (COM(2011)0443 – C7‑0233/2011 – 2011/0192(CNS))

  (Procedura legislativă specială – consultare)

  Parlamentul European,

  –   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2011)0443),

  –   având în vedere articolul 349 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C7-0233/2011),

  –   având în vedere articolul 55 și articolul 46 alineatul (1) din Regulamentul său de procedură,

  –   având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare regională (A7-0381/2011),

  1.  aprobă propunerea Comisiei;

  2.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

  3.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial textul aprobat de Parlament;

  4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

  EXPUNERE DE MOTIVE

  În principiu, Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) nu permite nicio diferență de impozitare între produsele locale din Insulele Canare și cele provenind din Spania sau din alte state membre.

  Decizia 2002/546/CE a Consiliului din 20 iunie 2002[1], adoptată în temeiul articolului 299 alineatul (2) din Tratatul CE, autorizează Spania să aplice, până la 31 decembrie 2011, scutiri sau reduceri ale taxei numite AIEM pentru o serie de produse fabricate la nivel local în Insulele Canare. Decizia 2002/546/CE specifică motivele care au stat la baza adoptării unor măsuri specifice, concepute în scopul consolidării industriei locale, prin creșterea competitivității acesteia.

  Criza economică mondială din 2009, care a avut drept consecință reducerea călătoriilor, a afectat grav economia Insulelor Canare, dependentă în mare măsură de veniturile din turism. Prin urmare, rata șomajului, care s-a situat între 10,4% și 12% în perioada 2001-2007, a crescut până la 26,2% în 2009.

  La 16 noiembrie 2010, Spania a prezentat Comisiei Europene o cerere de prelungire cu doi ani a perioadei de aplicare a Deciziei 2002/546/CE, astfel încât data expirării sale să coincidă cu cea a Orientărilor privind ajutoarele de stat regionale pentru perioada 2007-2013. Comisia a analizat această cerere în lumina gravității handicapurilor care afectează Insulele Canare. Instituția a ajuns la concluzia că, pe baza elementelor disponibile, aprobarea cererii este justificată.

  În consecință, există o propunere de decizie a Consiliului de modificare a Deciziei 2002/546/CE cu privire la perioada de aplicare a acesteia, care permite prelungirea perioadei de aplicare până la 31 decembrie 2013.

  CONCLUZIE

  În conformitate cu dispozițiile articolului 46 din Regulamentul de procedură, președinta propune adoptarea prezentei rezoluții fără nicio modificare.

  • [1]               JO L 179, 9.7.2002, p. 22-27.

  PROCEDURĂ

  Titlu

  Modificarea Deciziei 2002/546/CE cu privire la perioada de aplicare a acesteia

  Referințe

  COM(2011)0443 – C7-0233/2011 – 2011/0192(CNS)

  Data consultării PE

  1.9.2011

   

   

   

  Comisie competentă în fond

         Data anunțului în plen

  REGI

  13.9.2011

   

   

   

  Comisie(i) sesizată(e) pentru avizare

         Data anunțului în plen

  ECON

  13.9.2011

   

   

   

  Avize care nu au fost emise

         Data deciziei

  ECON

  13.9.2011

   

   

   

  Raportor(i)

         Data numirii

  Danuta Maria Hübner

  6.10.2011

   

   

   

  Procedură simplificată - data deciziei

  14.11.2011

  Examinare în comisie

  14.11.2011

   

   

   

  Data adoptării

  14.11.2011

   

   

   

  Data depunerii

  16.11.2011