RAPORT referitor la propunerea de decizie a Consiliului de modificare a Deciziei 2002/546/CE cu privire la perioada de aplicare a acesteia

16.11.2011 - (COM(2011)0443 – C7‑0233/2011 – 2011/0192(CNS)) - *

Comisia pentru dezvoltare regională
Raportoare: Danuta Maria Hübner
[Procedura simplificată - articolul 46 alineatul (1) din Regulamentul de procedură]

Procedură : 2011/0192(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A7-0381/2011
Texte depuse :
A7-0381/2011
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Consiliului de modificare a Deciziei 2002/546/CE cu privire la perioada de aplicare a acesteia

(COM(2011)0443 – C7‑0233/2011 – 2011/0192(CNS))

(Procedura legislativă specială – consultare)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2011)0443),

–   având în vedere articolul 349 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C7-0233/2011),

–   având în vedere articolul 55 și articolul 46 alineatul (1) din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare regională (A7-0381/2011),

1.  aprobă propunerea Comisiei;

2.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

3.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial textul aprobat de Parlament;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

EXPUNERE DE MOTIVE

În principiu, Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) nu permite nicio diferență de impozitare între produsele locale din Insulele Canare și cele provenind din Spania sau din alte state membre.

Decizia 2002/546/CE a Consiliului din 20 iunie 2002[1], adoptată în temeiul articolului 299 alineatul (2) din Tratatul CE, autorizează Spania să aplice, până la 31 decembrie 2011, scutiri sau reduceri ale taxei numite AIEM pentru o serie de produse fabricate la nivel local în Insulele Canare. Decizia 2002/546/CE specifică motivele care au stat la baza adoptării unor măsuri specifice, concepute în scopul consolidării industriei locale, prin creșterea competitivității acesteia.

Criza economică mondială din 2009, care a avut drept consecință reducerea călătoriilor, a afectat grav economia Insulelor Canare, dependentă în mare măsură de veniturile din turism. Prin urmare, rata șomajului, care s-a situat între 10,4% și 12% în perioada 2001-2007, a crescut până la 26,2% în 2009.

La 16 noiembrie 2010, Spania a prezentat Comisiei Europene o cerere de prelungire cu doi ani a perioadei de aplicare a Deciziei 2002/546/CE, astfel încât data expirării sale să coincidă cu cea a Orientărilor privind ajutoarele de stat regionale pentru perioada 2007-2013. Comisia a analizat această cerere în lumina gravității handicapurilor care afectează Insulele Canare. Instituția a ajuns la concluzia că, pe baza elementelor disponibile, aprobarea cererii este justificată.

În consecință, există o propunere de decizie a Consiliului de modificare a Deciziei 2002/546/CE cu privire la perioada de aplicare a acesteia, care permite prelungirea perioadei de aplicare până la 31 decembrie 2013.

CONCLUZIE

În conformitate cu dispozițiile articolului 46 din Regulamentul de procedură, președinta propune adoptarea prezentei rezoluții fără nicio modificare.

  • [1]               JO L 179, 9.7.2002, p. 22-27.

PROCEDURĂ

Titlu

Modificarea Deciziei 2002/546/CE cu privire la perioada de aplicare a acesteia

Referințe

COM(2011)0443 – C7-0233/2011 – 2011/0192(CNS)

Data consultării PE

1.9.2011

 

 

 

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

REGI

13.9.2011

 

 

 

Comisie(i) sesizată(e) pentru avizare

       Data anunțului în plen

ECON

13.9.2011

 

 

 

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

ECON

13.9.2011

 

 

 

Raportor(i)

       Data numirii

Danuta Maria Hübner

6.10.2011

 

 

 

Procedură simplificată - data deciziei

14.11.2011

Examinare în comisie

14.11.2011

 

 

 

Data adoptării

14.11.2011

 

 

 

Data depunerii

16.11.2011