POROČILO o predlogu sklepa Sveta o spremembi Odločbe 2002/546/ES glede obdobja uporabe

16. 11. 2011 - (KOM(2011)0443 – C7‑0233/2011 – 2011/0192(CNS)) - *

Odbor za regionalni razvoj
Poročevalka: Danuta Maria Hübner
(Poenostavljeni postopek – člen 46(1) poslovnika)

Postopek : 2011/0192(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A7-0381/2011
Predložena besedila :
A7-0381/2011
Razprave :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Sveta o spremembi Odločbe 2002/546/ES glede obdobja uporabe

(KOM(2011)0443 – C7‑0233/2011 – 2011/0192(CNS))

(Posebni zakonodajni postopek – posvetovanje)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2011)0443),

–   ob upoštevanju člena 349 Pogodbe o delovanju Evropske unije, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C7–0233/2011),

–   ob upoštevanju členov 55 in 46(1) svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za regionalni razvoj (A7–0381/2011),

1.  odobri predlog Komisije;

2.  poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopiti od besedila, ki ga je Parlament odobril;

3.  poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti besedilo, ki ga je Parlament odobril;

4.  naroča svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

OBRAZLOŽITEV

Pogodba o delovanju Evropske unije načeloma ne dopušča nikakršnih razlik med obdavčenjem lokalnih izdelkov iz Kanarskih otokov in izdelkov s poreklom iz Španije ali drugih držav članic.

Odločba Sveta 2002/546/ES z dne 20. junija 2002[1], ki je bila sprejeta na podlagi člena 299(2) Pogodbe o ES, pooblašča Španijo, da do 31. decembra 2011 uporablja oprostitve ali znižanje davka, znanega kot AIEM, za nekatere izdelke, lokalno proizvedene na Kanarskih otokih. V Odločbi 2002/546/ES so navedeni razlogi za sprejetje posebnih ukrepov, namenjenih krepitvi lokalne industrije, da bo bolj konkurenčna.

Svetovna gospodarska kriza leta 2009 je vplivala na upad potovanj, kar je imelo hude posledice za gospodarstvo Kanarskih otokov, ki so močno odvisni od prihodkov od turizma. Tako se je leta 2009 stopnja brezposelnosti, ki je med letoma 2001 in 2007 nihala med 10,4 % in 12 %, povečala na 26,2 %.

Španija je 16. novembra 2010 Evropski komisiji predložila zahtevek za podaljšanje obdobja uporabe Odločbe 2002/546/ES za dve leti, tako da datum izteka sovpada z eno od smernic o nacionalni regionalni pomoči v obdobju 2007–2013. Komisija je zahtevek ocenila z vidika škode, ki so jo utrpeli Kanarski otoki. Na podlagi razpoložljivih elementov je zaključila, da je zahtevek upravičen.

Na podlagi tega je bil podan predlog sklepa Sveta o spremembi Odločbe 2002/546/ES v zvezi z obdobjem uporabe, ki omogoča podaljšanje obdobja uporabe do 31. decembra 2013.

SKLEPNA UGOTOVITEV

Na podlagi določb ali člena 46 poslovnika predsednica predlaga sprejetje te resolucije brez sprememb.

  • [1]               UL L 179, 9.7.2002, str. 22–27.

POSTOPEK

Naslov

Sprememba Odločbe 2002/546/ES glede obdobja uporabe

Referenčni dokumenti

KOM(2011)0443 – C7-0233/2011 – 2011/0192(CNS)

Datum posvetovanja z EP

1.9.2011

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

REGI

13.9.2011

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

ECON

13.9.2011

 

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

ECON

13.9.2011

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Danuta Maria Hübner

6.10.2011

 

 

 

Poenostavljeni postopek - datum sklepa

14.11.2011

Obravnava v odboru

14.11.2011

 

 

 

Datum sprejetja

14.11.2011

 

 

 

Datum predložitve

16.11.2011