Betänkande - A7-0381/2011Betänkande
A7-0381/2011

  BETÄNKANDE om förslaget till rådets beslut om ändring av beslut 2002/546/EG vad gäller dess tillämpningstid

  16.11.2011 - (KOM(2011)0443 – C7‑0233/2011 – 2011/0192(CNS)) - *

  Utskottet för regional utveckling
  Föredragande: Danuta Maria Hübner
  (Förenklat förfarande – artikel 46.1 i arbetsordningen)

  Förfarande : 2011/0192(CNS)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  A7-0381/2011
  Ingivna texter :
  A7-0381/2011
  Debatter :
  Antagna texter :

  FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

  om förslaget till rådets beslut om ändring av beslut (EG) 2002/546/EG vad gäller dess tillämpningstid

  (KOM(2011)0443 – C7‑0233/2011 – 2011/0192(CNS))

  (Särskilt lagstiftningsförfarande – samråd)

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2011)0443),

  –   med beaktande av artikel 349 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilken Europaparlamentet har hörts av rådet (C7‑0233/2011),

  –   med beaktande av artiklarna 55 och 46.1 i arbetsordningen,

  –   med beaktande av betänkandet från utskottet för regional utveckling (A7‑0381/2011),

  1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag.

  2.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

  3.  Rådet uppmanas att höra parlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra den text som parlamentet har godkänt.

  4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

  MOTIVERING

  Bestämmelserna i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) medger i princip ingen skillnad i beskattning mellan lokala produkter från Kanarieöarna och produkter från det spanska fastlandet eller andra medlemsstater.

  Enligt rådets beslut 2002/546/EG av den 20 juni 2002[1], som antagits på grundval av artikel 299.2 i EG-fördraget, har Spanien rätt att fram till och med den 31 december 2011 medge befrielse från eller nedsättningar av ”AIEM-skatten” för en rad produkter som tillverkas på Kanarieöarna. I beslut 2002/546/EG anges skälen till att särskilda åtgärder antagits för att stärka det lokala näringslivet och förbättra dess konkurrenskraft.

  Den globala ekonomiska krisen under 2009 ledde till minskat resande, vilket fick allvarliga konsekvenser för Kanarieöarnas ekonomi, som är mycket beroende av intäkterna från turistnäringen. Arbetslösheten låg därför mellan 10,4 procent och 12 procent mellan 2001 och 2007 och steg till 26,2 procent 2009.

  Den 16 november 2010 begärde Spanien hos Europeiska kommissionen förlängning med två år av tillämpningstiden för beslut 2002/546/EG så att sista giltighetsdagen sammanfaller med sista giltighetsdagen för riktlinjerna för statligt regionalstöd för 2007–2013. Kommissionen har utvärderat beslutet mot bakgrund av de sammantagna nackdelar som Kanarieöarna drabbas av. Man har kommit fram till att det är motiverat att tillstyrka denna begäran på grundval av föreliggande uppgifter.

  Det har därför lagts fram ett utkast till rådets beslut om ändring av beslut 2002/546/EG vad gäller dess tillämpningstid som kommer därför att förlängas till den 31 december 2013.

  SLUTSATS

  På grundval av bestämmelserna i artikel 46 i arbetsordningen föreslår ordföranden att denna resolution ska antas utan ändringar.

  • [1]  EUT L 179, 9.7.2002, s. 22–27.

  ÄRENDETS GÅNG

  Titel

  Ändring av beslut 2002/546/EG vad gäller dess tillämpningstid

  Referensnummer

  KOM(2011)0443 – C7-0233/2011 – 2011/0192(CNS)

  Begäran om samråd med parlamentet

  1.9.2011

   

   

   

  Ansvarigt utskott

         Tillkännagivande i kammaren

  REGI

  13.9.2011

   

   

   

  Rådgivande utskott

         Tillkännagivande i kammaren

  ECON

  13.9.2011

   

   

   

  Inget yttrande avges

         Beslut

  ECON

  13.9.2011

   

   

   

  Föredragande

         Utnämning

  Danuta Maria Hübner

  6.10.2011

   

   

   

  Förenklat förfarande - beslut

  14.11.2011

  Behandling i utskott

  14.11.2011

   

   

   

  Antagande

  14.11.2011

   

   

   

  Ingivande

  16.11.2011