Menettely : 2011/0248(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0382/2011

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0382/2011

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 01/12/2011 - 6.10
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0529

MIETINTÖ     *
PDF 130kWORD 66k
16.11.2011
PE 475.887v02-00 A7-0382/2011

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi päätöksen 2007/659/EY muuttamisesta koskien sen soveltamisaikaa ja vuosittaista kiintiötä, jossa voidaan soveltaa alennettua valmisteverokantaa

(KOM(2011)0577 – C7‑0311/2011 – 2011/0248(CNS))

Aluekehitysvaliokunta

Esittelijä: Danuta Maria Hübner

(Yksinkertaistettu menettely – työjärjestyksen 46 artiklan 1 kohta)

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELY

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi päätöksen 2007/659/EY muuttamisesta koskien sen soveltamisaikaa ja vuosittaista kiintiötä, jossa voidaan soveltaa alennettua valmisteverokantaa

(KOM(2011)0577 – C7‑0311/2011 – 2011/0248(CNS))

(Erityinen lainsäätämisjärjestys – kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2011)0577),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 349 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C7‑0311/2011),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan ja 46 artiklan 1 kohdan,

–   ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan mietinnön (A7-0382/2011),

1.  hyväksyy neuvoston esityksen;

2.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

3.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia parlamentin hyväksymään tekstiin;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.


PERUSTELUT

Ottaen huomioon EU:n syrjäisimpien alueiden ja siten myös Ranskan merentakaisten departementtien erityisolot, erityispiirteet ja rajoitukset neuvosto hyväksyy komission ehdotuksesta ja Euroopan parlamenttia kuultuaan erityistoimenpiteitä, joiden tarkoituksena on määritellä perussopimusten ja yhteisten politiikkojen soveltamista koskevat edellytykset. Nämä erityistoimenpiteet koskevat erityisesti veropolitiikkaa. Aiemmin mainitut toimenpiteet eivät kuitenkaan heikennä unionin oikeusjärjestyksen yhtenäisyyttä ja johdonmukaisuutta.

EY:n perustamissopimuksen 299 artiklan 2 kohdan (nykyinen SEUT-sopimuksen 349 artikla) perusteella 9. lokakuuta 2007 tehdyssä neuvoston päätöksessä 2007/659/EY annetaan Ranskalle lupa soveltaa emämaan alueella Ranskan merentakaisissa departementeissa valmistettuun perinteiseen rommiin alennettua valmisteverokantaa. Alennettu valmisteverokanta rajoitetaan 108 000:aa hehtolitraa puhdasta alkoholia vastaavaan vuosittaiseen kiintiöön. Poikkeuksen voimassaolo päättyy 31. joulukuuta 2012.

Ranskan viranomaiset toimittivat komissiolle 29. kesäkuuta 2010 päätöksen 2007/659/EY 4 artiklan mukaisesti kertomuksen, joka sisälsi kaksi pyyntöä. Siinä pyydetään, että vuosittaista kiintiötä korotetaan 108 000 hehtolitrasta 125 000 hehtolitraan puhdasta alkoholia kiintiön mukauttamiseksi unionin rommimarkkinoiden kehitykseen. Lisäksi pyydetään päätöksen 2007/659/EY soveltamisajan jatkamista yhdellä vuodella 31. päivään joulukuuta 2013, jotta tämä ajanjakso päättyisi samanaikaisesti samaa aihetta koskevan 27. kesäkuuta 2007 tehdyn komission valtiontukipäätöksen (valtiontuki nro 530/2006) soveltamisajan kanssa.

JOHTOPÄÄTÖS

Puheenjohtaja ehdottaa työjärjestyksen 46 artiklan mukaisesti, että tämä päätöslauselma hyväksytään ilman tarkistuksia.


ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Päätöksen 2007/659/EY muuttaminen koskien sen soveltamisaikaa ja vuosittaista kiintiötä, jossa voidaan soveltaa alennettua valmisteverokantaa

Viiteasiakirjat

KOM(2011)0577 – C7-0311/2011 – 2011/0248(CNS)

EP:n kuuleminen (pvä)

3.10.2011

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

REGI

12.10.2011

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

12.10.2011

AGRI

12.10.2011

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

ECON

9.11.2011

AGRI

7.11.2011

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Danuta Maria Hübner

14.11.2011

 

 

 

Alkuperäinen esittelijä

Elie Hoarau

Danuta Maria Hübner

 

 

Yksinkertaistettu menettely - päätös tehty (pvä)

14.11.2011

Valiokuntakäsittely

14.11.2011

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

14.11.2011

 

 

 

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

16.11.2011

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö