SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zmieniającej decyzję 2007/659/WE w odniesieniu do okresu jej stosowania oraz kontyngentu rocznego, który może być objęty obniżoną stawką podatku akcyzowego

16.11.2011 - (COM(2011)0577 – C7‑0311/2011 – 2011/0248(CNS)) - *

Komisja Rozwoju Regionalnego
Sprawozdawczyni: Danuta Maria Hübner
(Procedura uproszczona – art. 46 ust. 1 Regulaminu)

Procedura : 2011/0248(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A7-0382/2011
Teksty złożone :
A7-0382/2011
Debaty :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zmieniającej decyzję 2007/659/WE w odniesieniu do okresu jej stosowania oraz kontyngentu rocznego, który może być objęty obniżoną stawką podatku akcyzowego

(COM(2011)0577 – C7‑0311/2011 – 2011/0248(CNS))

(Specjalna procedura ustawodawcza – konsultacja)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Radzie (COM(2011)0577),

–   uwzględniając art. 349 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C7-0311/2011),

–   uwzględniając art. 55 oraz art. 46 ust. 1 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju Regionalnego (A7-0382/2011),

1.  zatwierdza wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od tekstu przyjętego przez Parlament;

3.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do tekstu zatwierdzonego przez Parlament;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

UZASADNIENIE

Biorąc pod uwagę szczególne warunki, charakterystykę i ograniczenia najbardziej oddalonych regionów UE, w tym francuskich departamentów zamorskich (DOM), Rada, na wniosek Komisji i po zasięgnięciu opinii Parlamentu Europejskiego, przyjmie szczególnie środki w celu ustanowienia warunków stosowania traktatów, w tym w zakresie wspólnych polityk. Jednym z obszarów, których dotyczą te szczególne środki, jest polityka podatkowa. Wspomniane środki nie mogą jednak naruszać integralności i spójności porządku prawnego Unii.

Decyzja Rady 2007/659/WE z dnia 9 października 2007 r., przyjęta na podstawie art. 299 ust. 2 Traktatu WE (obecnie art. 349 TFUE), upoważnia Francję do stosowania obniżonej stawki podatku akcyzowego na rum „tradycyjny” produkowany we francuskich departamentach zamorskich i sprzedawany na terytorium Francji metropolitalnej. Obniżona stawka podatku akcyzowego jest ograniczona do rocznego kontyngentu w wysokości 108 000 hektolitrów czystego alkoholu. Odstępstwo wygasa dnia 31 grudnia 2012 r.

Zgodnie z art. 4 decyzji 2007/659/WE w dniu 29 czerwca 2010 r. władze francuskie przesłały Komisji określone w tym przepisie sprawozdanie, które zawierało dwa wnioski. Po pierwsze domagano się zwiększenia rocznego kontyngentu z 108 000 hektolitrów do 125 000 hektolitrów czystego alkoholu, aby dostosować kontyngent do sytuacji na unijnym rynku rumu. Po drugie wnioskowano o przedłużenie o jeden rok, tzn. do dnia 31 grudnia 2013 r., okresu stosowania decyzji 2007/659/WE, aby dostosować ten okres do okresu stosowania decyzji Komisji z dnia 27 czerwca 2007 r. w zakresie pomocy państwa i dotyczącej tej samej kwestii (pomoc państwa nr N 530/2006).

PODSUMOWANIE

Zgodnie z postanowieniami art. 46 Regulaminu przewodniczący proponuje przyjęcie niniejszej rezolucji bez poprawek.

PROCEDURA

Tytuł

Zmiana decyzji 2007/659/WE w odniesieniu do okresu jej stosowania oraz kontyngentu rocznego, który może być objęty obniżoną stawką podatku akcyzowego

Odsyłacze

COM(2011)0577 – C7-0311/2011 – 2011/0248(CNS)

Data konsultacji z PE

3.10.2011

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

REGI

12.10.2011

 

 

 

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ECON

12.10.2011

AGRI

12.10.2011

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

ECON

9.11.2011

AGRI

7.11.2011

 

 

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Danuta Maria Hübner

14.11.2011

 

 

 

Poprzedni sprawozdawca(y)

Elie Hoarau

Danuta Maria Hübner

 

 

Procedura uproszczona - data decyzji

14.11.2011

Rozpatrzenie w komisji

14.11.2011

 

 

 

Data przyjęcia

14.11.2011

 

 

 

Data złożenia

16.11.2011