Förfarande : 2011/0248(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0382/2011

Ingivna texter :

A7-0382/2011

Debatter :

Omröstningar :

PV 01/12/2011 - 6.10
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0529

BETÄNKANDE     *
PDF 144kWORD 70k
16.11.2011
PE 475.887v02-00 A7-0382/2011

om förslaget till rådets beslut om ändring av beslut 2007/659/EG när det gäller dess tillämpningstid och den årliga kvot som får omfattas av nedsatt punktskattesats

(KOM(2011)0577 – C7‑0311/2011 – 2011/0248(CNS))

Utskottet för regional utveckling

Föredragande: Danuta Maria Hübner

(Förenklat förfarande – artikel 46.1 i arbetsordningen)

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets beslut om ändring av beslut 2007/659/EG när det gäller dess tillämpningstid och den årliga kvot som får omfattas av nedsatt punktskattesats

(KOM(2011)0577 – C7‑0311/2011 – 2011/0248(CNS))

(Särskilt lagstiftningsförfarande – samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2011)0577),

–   med beaktande av artikel 349 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilken Europaparlamentet har hörts av rådet (C7‑0311/2011),

–   med beaktande av artiklarna 55 och 46.1 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för regional utveckling (A7‑0382/2011),

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag.

2.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.  Rådet uppmanas att höra Europaparlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra den text som parlamentet har godkänt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända Europaparlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.


MOTIVERING

Unionens yttersta randområden, inbegripet de franska utomeuropeiska departementen (DOM), uppvisar särskilda förhållanden, särdrag och begränsningar. Med hänsyn till detta ska rådet på förslag av kommissionen, och efter att ha hört Europaparlamentet, anta specifika åtgärder för att fastställa villkoren för hur fördragen ska tillämpas, inklusive den gemensamma politiken. Dessa specifika åtgärder rör bland annat skattepolitiken. De åtgärder som nämns ovan kommer dock inte att undergräva unionsrättens integritet och sammanhang.

Genom rådets beslut 2007/659/EG av den 9 oktober 2007, antaget på grundval av artikel 299.2 i EG-fördraget (artikel 349 i EUF-fördraget), får Frankrike tillstånd att på det franska fastlandet tillämpa en lägre punktskattesats för traditionell rom som framställs i landets utomeuropeiska departement. Den nedsatta punktskatten är begränsad till en årlig kvot på 108 000 hektoliter ren alkohol. Undantaget löper ut den 31 december 2012.

Den 29 juni 2010 översände de franska myndigheterna till kommissionen den rapport som föreskrivs i artikel 4 i beslut 2007/659/EG. Rapporten innehöll två begäranden. För det första begärde de franska myndigheterna att få utöka den årliga kvoten på 108 000 hektoliter till 125 000 hektoliter ren alkohol för att anpassa kvoten till utvecklingen på unionens marknad för rom. För det andra begärde de franska myndigheterna att tillämpningsperioden för beslut 2007/659/EG förlängs med ett år, dvs. till och med den 31 december 2013, så att denna period löper ut samtidigt som tillämpningsperioden för kommissionens beslut av den 27 juni 2007 med avseende på statliga stöd och rörande samma ärende (statligt stöd nr N 530/2006).

SLUTSATS

På grundval av bestämmelserna i artikel 46 i arbetsordningen föreslår ordföranden att denna resolution ska antas utan ändringar.


ÄRENDETS GÅNG

Titel

Ändring av beslut 2007/659/EG när det gäller dess tillämpningstid och den årliga kvot som får omfattas av nedsatt punktskattesats

Referensnummer

KOM(2011)0577 – C7-0311/2011 – 2011/0248(CNS)

Begäran om samråd med parlamentet

3.10.2011

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

REGI

12.10.2011

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ECON

12.10.2011

AGRI

12.10.2011

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

ECON

9.11.2011

AGRI

7.11.2011

 

 

Föredragande

       Utnämning

Danuta Maria Hübner

14.11.2011

 

 

 

Tidigare föredragande

Elie Hoarau

Danuta Maria Hübner

 

 

Förenklat förfarande - beslut

14.11.2011

Behandling i utskott

14.11.2011

 

 

 

Antagande

14.11.2011

 

 

 

Ingivande

16.11.2011

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy