ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένες διατάξεις σχετικά με τη χρηματοοικονομική διαχείριση για ορισμένα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν ή απειλούνται από σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα

16.11.2011 - (COM(2011)0482 – C7 0221/2011 – 2011/0211(COD)) - ***I

Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
Εισηγήτρια: Danuta Maria Hübner


Διαδικασία : 2011/0211(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A7-0383/2011
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A7-0383/2011
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένες διατάξεις σχετικά με τη χρηματοοικονομική διαχείριση για ορισμένα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν ή απειλούνται από σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα

(COM(2011)0482 – C7‑0221/2011 – 2011/0211(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2011)0482),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 177 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7‑0221/2011),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής,

–   έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A7-0383/2011),

1.  εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση αποδεχόμενο την πρόταση της Επιτροπής·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙA ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ[1]*

στην πρόταση της Επιτροπής

---------------------------------------------------------

 • [1] *              Τροπολογίες: το νέο ή τροποποιημένο κείμενο σημειώνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες· η διαγραφή κειμένου σημειώνεται με το σύμβολο ▌.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένες διατάξεις σχετικά με τη χρηματοοικονομική διαχείριση για ορισμένα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν ή απειλούνται από σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 177,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής[1],

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών[2],

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία[3],

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)         Η άνευ προηγουμένου παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση και η οικονομική ύφεση έχουν πλήξει σοβαρά την οικονομική ανάπτυξη και τη χρηματοοικονομική σταθερότητα και έχουν προκαλέσει έντονη επιδείνωση των χρηματοοικονομικών και κοινωνικών συνθηκών σε πολλά κράτη μέλη. Ειδικότερα, ορισμένα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσχέρειες ή απειλούνται από τέτοιες δυσχέρειες, δηλαδή από προβλήματα στην αύξηση της οικονομίας τους και τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα και από επιδείνωση της κατάστασης του ελλείμματος και του χρέους τους, λόγω και του διεθνούς οικονομικού και χρηματοπιστωτικού περιβάλλοντος.

(2)         Παρότι έχουν ήδη αναληφθεί σημαντικές δράσεις για την αντιστάθμιση των αρνητικών επιπτώσεων της κρίσης, περιλαμβανομένων τροποποιήσεων του νομοθετικού πλαισίου, ο αντίκτυπος της χρηματοπιστωτικής κρίσης στην πραγματική οικονομία, στην αγορά εργασίας και στους πολίτες είναι ευρύτερα αισθητός. Η πίεση που ασκείται στους εθνικούς χρηματοοικονομικούς πόρους αυξάνεται και θα πρέπει να ληφθούν ταχέως περαιτέρω μέτρα για την ανακούφιση απ’ αυτήν, μέσω της μέγιστης και βέλτιστης χρήσης της χρηματοδότησης από τα διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής.

(3)         Βασιζόμενος στο άρθρο 122 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), το οποίο προβλέπει τη δυνατότητα να χορηγείται χρηματοδοτική ενίσχυση σε κράτος μέλος που αντιμετωπίζει δυσκολίες ή διατρέχει μεγάλο κίνδυνο να αντιμετωπίσει σοβαρές δυσκολίες οφειλόμενες σε έκτακτες περιστάσεις που εκφεύγουν από τον έλεγχό του, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 407/2010 του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2010[4], για τη θέσπιση ευρωπαϊκού μηχανισμού χρηματοοικονομικής σταθεροποίησης, θέσπισε μηχανισμό αυτού του τύπου με σκοπό τη διαφύλαξη της χρηματοοικονομικής σταθερότητας της Ένωσης.

(4)         Με τις εκτελεστικές αποφάσεις του Συμβουλίου 2011/77/EΕ, της 7ης Δεκεμβρίου 2010[5], και 2011/344/EΕ, της 30ής Μαΐου 2011[6], χορηγήθηκε χρηματοδοτική ενίσχυση στην Ιρλανδία και στην Πορτογαλία.

(5)         Η Ελλάδα αντιμετώπιζε σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά τη χρηματοοικονομική της σταθερότητα ήδη πριν από την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 407/2010. Συνεπώς η χρηματοδοτική ενίσχυση προς την Ελλάδα δεν θα μπορούσε να βασιστεί στον εν λόγω κανονισμό.

(6)         Η συμφωνία μεταξύ πιστωτών και η συμφωνία δανειακής διευκόλυνσης που συνήφθησαν για την Ελλάδα στις 8 Μαΐου 2010 άρχισαν να ισχύουν στις 11 Μαΐου 2010. Προβλέπουν ότι, εφόσον εκκρεμούν ποσά βάσει της συμφωνίας δανειακής διευκόλυνσης, η συμφωνία μεταξύ πιστωτών παραμένει σε πλήρη ισχύ και εφαρμόζεται επί τριετή περίοδο προγραμματισμού.

(7)         Με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 332/2002 του Συμβουλίου, της 18 Φεβρουαρίου 2002, για τη θέσπιση ενός μηχανισμού μεσοπρόθεσμης οικονομικής στήριξης του ισοζυγίου πληρωμών των κρατών μελών[7], έχει συσταθεί μέσο που προβλέπει ότι το Συμβούλιο θα χορηγεί αμοιβαία συνδρομή στις περιπτώσεις στις οποίες ένα κράτος μέλος το οποίο δεν έχει υιοθετήσει το ευρώ αντιμετωπίζει δυσχέρειες ή διατρέχει μεγάλο κίνδυνο να αντιμετωπίσει δυσχέρειες στο ισοζύγιο πληρωμών του.

(8)         Με τις αποφάσεις 2009/102/ΕΚ, της 4ης Νοεμβρίου 2008[8], 2009/290/EΚ, της 20ής Ιανουαρίου 2009[9], και 2009/459/EΚ, της 6ης Μαΐου 2009[10], χορηγήθηκε τέτοια χρηματοδοτική συνδρομή στην Ουγγαρία, στη Λετονία και στη Ρουμανία.

(9)         Το χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια του οποίου η συνδρομή είναι διαθέσιμη στην Ιρλανδία, την Ουγγαρία, τη Λετονία, την Πορτογαλία και τη Ρουμανία καθορίζεται στις αντίστοιχες αποφάσεις του Συμβουλίου. Το χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια του οποίου η συνδρομή ήταν διαθέσιμη στην Ουγγαρία έληξε στις 4 Νοεμβρίου 2010.

(10)       Το χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια του οποίου η ενίσχυση στο πλαίσιο της συμφωνίας μεταξύ πιστωτών και της σύμβασης δανειακής διευκόλυνσης της ευρωζώνης είναι διαθέσιμη στην Ελλάδα είναι διαφορετικό όσον αφορά κάθε κράτος μέλος που συμμετέχει στα εν λόγω μέσα. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, κάθε κράτος μέλος που υποβάλει αίτηση για να επωφεληθεί από την παρέκκλιση δυνάμει του παρόντος κανονισμού, είναι απαραίτητο να προσδιορίζει στην αίτησή του την ημερομηνία έναρξης, κατά την οποία θεωρεί ότι δικαιολογείται να εφαρμόζεται η παρέκκλιση στο κράτος μέλος αυτό σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

(11)       Στις 11 Ιουλίου 2011 οι υπουργοί Οικονομικών των 17 κρατών μελών της ευρωζώνης υπέγραψαν τη συνθήκη για την ίδρυση του ευρωπαϊκού μηχανισμού σταθεροποίησης (ΕΜΣ). Η συνθήκη ακολουθεί την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 25ης Μαρτίου 2011. Προβλέπεται ότι έως το 2013 ο ΕΜΣ θα αναλάβει την εξυπηρέτηση των σκοπών που σήμερα εκπληρώνουν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (EFSF) και ο ευρωπαϊκός μηχανισμός χρηματοοικονομικής σταθεροποίησης (EFSM). Επομένως, ο εν λόγω μελλοντικός μηχανισμός θα πρέπει να ληφθεί ήδη υπόψη στον παρόντα κανονισμό.

(12)       Στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 23ης και 24ης Ιουνίου 2011 χαιρετίζεται η πρόθεση της Επιτροπής να ενισχύσει τις συνέργειες μεταξύ του δανειακού προγράμματος για την Ελλάδα και των ταμείων της Ένωσης, υποστηρίζοντας τις προσπάθειες για την ενίσχυση της ικανότητας της Ελλάδας να απορροφήσει κεφάλαια της Ένωσης προκειμένου να τονωθεί η ανάπτυξη και απασχόληση και εστιάζοντας εκ νέου την προσοχή στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Επιπλέον, τα συμπεράσματα χαιρετίζουν και υποστηρίζουν την κατάρτιση από την Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, ενός ολοκληρωμένου προγράμματος τεχνικής βοήθειας προς την Ελλάδα. Ο παρών κανονισμός συμβάλλει στις προσπάθειες να επιτευχθούν οι συνέργειες αυτές.

(13)       Για να διευκολυνθεί η διαχείριση της χρηματοδότησης από την Ένωση, για να βοηθηθεί η επιτάχυνση των επενδύσεων σε κράτη μέλη και περιφέρειες και για να βελτιωθεί η διαθεσιμότητα κεφαλαίων για την εφαρμογή της πολιτικής συνοχής, είναι αναγκαίο να επιτραπεί, σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, προσωρινά και υπό την επιφύλαξη της περιόδου προγραμματισμού 2014-2020, η προσαύξηση των ενδιάμεσων πληρωμών από τα διαρθρωτικά ταμεία καθώς και από το Ταμείο Συνοχής κατά ποσό αντίστοιχο δέκα εκατοστιαίων μονάδων άνω του σημερινού ποσοστού συγχρηματοδότησης για κάθε άξονα προτεραιότητας για τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα και τα οποία έχουν ζητήσει να επωφεληθούν απ’ αυτό το μέτρο. Ως αποτέλεσμα, η απαιτούμενη εθνική συμμετοχή θα μειωθεί αναλόγως. Λόγω του προσωρινού χαρακτήρα της αύξησης και προκειμένου να διατηρηθούν τα αρχικά ποσοστά συγχρηματοδότησης ως σημείο αναφοράς για τον υπολογισμό των ποσών που έχουν αυξηθεί προσωρινά, οι αλλαγές που προέκυψαν από την εφαρμογή του μηχανισμού δεν θα αντικατοπτρίζονται στο χρηματοδοτικό σχέδιο που περιλαμβάνεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα. Ωστόσο, τα επιχειρησιακά προγράμματα ενδέχεται να χρειαστεί να επικαιροποιηθούν προκειμένου να συγκεντρωθούν τα κεφάλαια για την ανταγωνιστικότητα, την ανάπτυξη και την απασχόληση και να ευθυγραμμιστούν οι στόχοι και οι σκοποί τους με τη μείωση της συνολικής διαθέσιμης χρηματοδότησης.

(13α)     Το κράτος μέλος που ζητά να επωφεληθεί της παρέκκλισης του παρόντος κανονισμού, στην αίτησή του προς την Επιτροπή, θα πρέπει να υποβάλει κάθε αναγκαία πληροφορία που αποδεικνύει την έλλειψη διαθεσιμότητας των πόρων για την εθνική συμμετοχή μέσω δεδομένων σχετικά με την μακροοικονομική και δημοσιονομική του κατάσταση· θα πρέπει συγκεκριμένα να αναφέρει ότι η αύξηση των πληρωμών από την παρέκκλιση είναι αναγκαία για τη διαφύλαξη της συνέχισης της εφαρμογής των επιχειρησιακών προγραμμάτων, ότι εξακολουθεί να υφίσταται το πρόβλημα της ικανότητας απορρόφησης ακόμη και αν χρησιμοποιούνται τα μέγιστα ανώτατα όρια που εφαρμόζονται στα ποσοστά συγχρηματοδότησης του Παραρτήματος ΙΙΙ, καθώς και τη σχετική απόφαση του Συμβουλίου ή άλλη νομική πράξη που καθιστά το κράτος μέλος επιλέξιμο να επωφεληθεί από την παρέκκλιση. Δεδομένου ότι είναι αναγκαίο να επαληθεύσει η Επιτροπή την ορθότητα των πληροφοριών που υποβάλλονται, θα έχει στη διάθεσή της 30 ημέρες από την υποβολή της αίτησης του κράτους μέλους για να διατυπώσει αντίρρηση σε περίπτωση που παρουσιαστεί κάποια ανακρίβεια στην αίτηση του κράτους μέλους. Προκειμένου να καταστεί η παρέκκλιση αποτελεσματική και λειτουργική, είναι επίσης απαραίτητο να προβλεφθεί τεκμήριο σύμφωνα με το οποίο εάν η Επιτροπή δεν διατυπώσει αντίρρηση, τότε τη αίτηση του κράτους μέλους θα πρέπει να θεωρηθεί αιτιολογημένη. Ωστόσο, θα πρέπει να ανατεθεί, μέσω εκτελεστικών πράξεων, στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει απόφαση σχετικά με κάθε αντίρρηση ως προς αίτηση κράτους μέλους. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή οφείλει να αιτιολογεί την απόφασή της.

(14)       Θα πρέπει να αναθεωρηθούν αναλόγως οι κανόνες υπολογισμού των ενδιάμεσων πληρωμών και των πληρωμών του τελικού υπολοίπου για επιχειρησιακά προγράμματα κατά το χρονικό διάστημα εντός του οποίου χορηγείται στα κράτη μέλη χρηματοδοτική ενίσχυση για την αντιμετώπιση σοβαρών δυσκολιών όσον αφορά τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα.

(14α)     Είναι αναγκαίο να εξασφαλισθεί ότι υπάρχει η δέουσα υποβολή εκθέσεων για τη χρήση των αυξημένων ποσών που διατίθενται στα κράτη μέλη τα οποία δικαιούνται την προσωρινή αύξηση των ενδιάμεσων πληρωμών δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

(15)       Μετά τη λήξη του χρονικού διαστήματος εντός του οποίου παραμένει διαθέσιμη η χρηματοδοτική ενίσχυση, ενδέχεται τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων βάσει του άρθρου 48 παράγραφος 3 του κανονισμού (EK) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999[11] να καταδεικνύουν την ανάγκη να εκτιμηθεί, μεταξύ άλλων, κατά πόσον η μείωση της εθνικής συγχρηματοδότησης δεν συνεπάγεται σημαντική απόκλιση από τους αρχικά τεθέντες στόχους. Αυτή η αξιολόγηση ενδέχεται να οδηγήσει σε αναθεώρηση του επιχειρησιακού προγράμματος.

(16)       Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

(17)       Επειδή η άνευ προηγουμένου κρίση που επηρεάζει τις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές και η κάμψη της οικονομίας που έχουν πλήξει σοβαρά τη χρηματοοικονομική σταθερότητα αρκετών κρατών μελών απαιτούν ταχεία απόκριση για την αναστροφή των επιπτώσεων στην οικονομία ως σύνολο, ο παρών κανονισμός πρέπει να τεθεί σε ισχύ το ταχύτερο δυνατόν και, λαμβάνοντας υπόψη τις εξαιρετικές περιστάσεις των σχετικών κρατών μελών, να έχει αναδρομική εφαρμογή αρχίζοντας είτε από το δημοσιονομικό έτος 2010, είτε από την ημέρα κατά την οποία κατέστη διαθέσιμη η χρηματοδοτική ενίσχυση, αναλόγως της κατάστασης του αιτούντος κράτους μέλους, για τις περιόδους κατά τις οποίες τα κράτη μέλη λάμβαναν χρηματοδοτική ενίσχυση από την Ένωση ή ενίσχυση από άλλα κράτη μέλη της ευρωζώνης, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν οι σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα.

(17α)     Αυτή η σχεδιαζόμενη προσωρινή αύξηση των ενδιάμεσων πληρωμών θα πρέπει να εξεταστεί επίσης στα πλαίσια των δημοσιονομικών περιορισμών που αντιμετωπίζουν όλα τα κράτη μέλη, που θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται και στον προϋπολογισμό της ΕΕ. Επιπλέον, δεδομένου ότι ο κυριότερος σκοπός του μηχανισμού είναι να αντιμετωπίσει ειδικές τρέχουσες δυσχέρειες, η εφαρμογή του θα πρέπει να είναι χρονικά περιορισμένη. Συνεπώς, η εφαρμογή του μηχανισμού θα πρέπει να αρχίσει την 1η Ιανουαρίου 2010 και η διάρκειά του να περιοριστεί μέχρι το τέλος της 31ης Δεκεμβρίου 2013.

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το άρθρο 77 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 77

Κοινοί κανόνες υπολογισμού των ενδιάμεσων πληρωμών και των πληρωμών του τελικού υπολοίπου

1.      Οι ενδιάμεσες πληρωμές και οι πληρωμές του τελικού υπολοίπου υπολογίζονται εφαρμόζοντας το ποσοστό συγχρηματοδότησης που ορίζεται στην απόφαση σχετικά με το οικείο επιχειρησιακό πρόγραμμα για κάθε άξονα προτεραιότητας, στην επιλέξιμη δαπάνη που μνημονεύεται στο πλαίσιο του εν λόγω άξονα προτεραιότητας σε κάθε δήλωση δαπανών πιστοποιημένη από την αρχή πιστοποίησης.

2.      Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 53 παράγραφος 2 και τη δεύτερη περίοδο του άρθρου 53 παράγραφος 4 και από τα ανώτατα όρια που προβλέπονται στο παράρτημα III, ▌οι ενδιάμεσες πληρωμές και η πληρωμή του τελικού υπολοίπου ▌ αυξάνονται κατά ποσό που αντιστοιχεί σε δέκα εκατοστιαίες μονάδες πάνω από το ποσοστό συγχρηματοδότησης το οποίο ισχύει για κάθε άξονα προτεραιότητας, αλλά δεν υπερβαίνει το 100%, με εφαρμογή του στο ποσό της επιλέξιμης δαπάνης που δηλώθηκε τελευταία σε κάθε πιστοποιημένη δήλωση δαπάνης που υποβλήθηκε εντός του διαστήματος στη διάρκεια του οποίου το κράτος μέλος πληροί έναν από τους ακόλουθους όρους:

α)        η χρηματοδοτική ενίσχυση τέθηκε στη διάθεσή του σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 407/2010 του Συμβουλίου για τη θέσπιση ευρωπαϊκού μηχανισμού χρηματοοικονομικής σταθεροποίησης*, ή του διατέθηκε από άλλα κράτη μέλη της ευρωζώνης πριν από την έναρξη ισχύος του συγκεκριμένου κανονισμού·

β)        η μεσοπρόθεσμη χρηματοδοτική ενίσχυση τέθηκε στη διάθεσή του σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 332/2002** του Συμβουλίου·

γ)        η χρηματοδοτική ενίσχυση τέθηκε στη διάθεσή του σύμφωνα με τη συνθήκη για την ίδρυση του ευρωπαϊκού μηχανισμού σταθεροποίησης μετά την έναρξη ισχύος του.

2α.    Η αναφερόμενη στην παράγραφο 2 παρέκκλιση, χορηγείται κατόπιν γραπτής αίτησης κράτους μέλους που πληροί έναν από τους όρους που αναφέρονται στην ως άνω παράγραφο 2 στοιχεία α), β) και γ) . Η αίτηση υποβάλλεται εντός δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού ή εντός δύο μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία το κράτος μέλος πληροί έναν από τους όρους που αναφέρονται στην ως άνω παράγραφο 2 στοιχεία α), β) και γ) .

2β.    Το κράτος μέλος, στην αίτησή του που υποβάλλει στην Επιτροπή, αιτιολογεί την ανάγκη της αναφερόμενης στην παράγραφο 2 παρέκκλισης, παρέχοντας τις αναγκαίες πληροφορίες προκειμένου να διαπιστωθεί:

α)       η έλλειψη διαθεσιμότητας πόρων για την εθνική συμμετοχή βάσει δεδομένων σχετικά με την μακροοικονομική και δημοσιονομική του κατάσταση και αν μια αύξηση των αναφερόμενων στην παράγραφο 2 πληρωμών είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της συνέχισης της εφαρμογής των επιχειρησιακών προγραμμάτων,

β)        ότι τα προβλήματα εξακολουθούν να υφίστανται ακόμη και αν χρησιμοποιούνται τα μέγιστα ανώτατα όρια που εφαρμόζονται στα ποσοστά συγχρηματοδότησης του παραρτήματος ΙΙΙ.

γ)        η αναφορά σε απόφαση του Συμβουλίου ή άλλη νομική πράξη, βάσει της οποίας να αιτιολογείται ότι το κράτος μέλος εμπίπτει σε ένα από τα σημεία (α) έως (γ) της παραγράφου 2, καθώς και η συγκεκριμένη ημερομηνία έναρξης από την οποία η χρηματοδοτική ενίσχυση διατέθηκε στο κράτος μέλος.

Οι υποβληθείσες πληροφορίες επαληθεύονται και εξετάζονται από την Επιτροπή με σκοπό την αιτιολόγηση της παρέκκλισης. Η Επιτροπή διαθέτει 30 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης προκειμένου να διατυπώσει ενδεχομένως αντίρρηση σχετικά με τις υποβληθείσες πληροφορίες. Εάν η Επιτροπή δεν διατυπώσει καμία αντίρρηση, η αίτηση του κράτους μέλους για την αναφερόμενη στην παράγραφο 2 παρέκκλιση, θα θεωρηθεί ως αιτιολογημένη. Ωστόσο, εάν η Επιτροπή αποφασίσει να αντιταχθεί στην αίτηση του κράτους μέλους, εκδίδει σχετική απόφαση, μέσω εκτελεστικής πράξης, και αιτιολογεί τους λόγους.

2γ.    Στην αίτηση του κράτους μέλους περιγράφεται επίσης λεπτομερώς η προβλεπόμενη χρήση της αναφερόμενης στην παράγραφο 2 παρέκκλισης και δίδονται πληροφορίες σχετικά με συμπληρωματικά μέτρα που προβλέπονται για να συγκεντρωθούν τα κεφάλαια για την ανταγωνιστικότητα, την ανάπτυξη και την απασχόληση, συμπεριλαμβανομένης, εφόσον χρειάζεται, της τροποποίησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων.

2δ.    Η αναφερόμενη στην παράγραφο 2 παρέκκλιση παύει να ισχύει ως προς καταστάσεις δαπανών που υποβάλλονται μετά την 31η Δεκεμβρίου 2013.

3.      Για τον υπολογισμό των ενδιάμεσων πληρωμών και των πληρωμών του τελικού υπολοίπου αφού το κράτος μέλος έχει παύσει να επωφελείται από τη χρηματοδοτική ενίσχυση που αναφέρεται στην παράγραφο 2, η Επιτροπή δεν λαμβάνει υπόψη τα αυξημένα ποσά που καταβλήθηκαν σύμφωνα με την εν λόγω παράγραφο.

Εντούτοις, τα ποσά αυτά λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό για την εφαρμογή του άρθρου 79 παράγραφος 1.

3α.    Οι αυξημένες ενδιάμεσες πληρωμές που προκύπτουν από την εφαρμογή του άρθρου 77 παράγραφος 2 καθίστανται διαθέσιμες στη διαχειριστική αρχή το συντομότερο δυνατό και χρησιμοποιούνται μόνον για την καταβολή πληρωμών κατ’ εφαρμογή του επιχειρησιακού προγράμματος.

3β.    Στα πλαίσια της υποβολής στρατηγικών εκθέσεων σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 1, τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή τις δέουσες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της αναφερόμενης στην παράγραφο 2 παρέκκλισης, αποδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο η αύξηση της ενίσχυσης συνέβαλε στην προώθηση της ανταγωνιστικότητας, της ανάπτυξης και της απασχόλησης στο οικείο κράτος μέλος. Οι πληροφορίες αυτές λαμβάνονται υπόψη από την Επιτροπή κατά την εκπόνηση των στρατηγικών εκθέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 30 παράγραφος 1.

4.      Παρά την παράγραφο 2, η συνεισφορά της Ένωσης μέσω των ενδιάμεσων πληρωμών και των πληρωμών του τελικού υπολοίπου δεν είναι μεγαλύτερη από τη δημόσια συνεισφορά και το ανώτατο ποσό ενίσχυσης από τα ταμεία για κάθε άξονα προτεραιότητας που ορίζεται στην απόφαση της Επιτροπής με την οποία εγκρίνεται το επιχειρησιακό πρόγραμμα.

5.      Οι παράγραφοι 2, 2α, 2β, 2γ, 2δ, 3, 3α, 3β δεν εφαρμόζονται σε επιχειρησιακά προγράμματα στο πλαίσιο του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας.

_______________

*       ΕΕ L 118, 12.05.10, σ. 1.

**     ΕΕ L 53 της 23.2.2002, σ.1.».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ωστόσο, για τα ακόλουθα κράτη μέλη εφαρμόζεται αναδρομικά: στην περίπτωση της Ιρλανδίας, της Ελλάδας και της Πορτογαλίας, από την ημερομηνία κατά την οποία τέθηκε στη διάθεσή τους η χρηματοδοτική ενίσχυση δυνάμει του άρθρου 77 παράγραφος 2), και στην περίπτωση της Ουγγαρίας, της Λετονίας και της Ρουμανίας από 1ης Ιανουαρίου 2010.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Έγινε στ…..

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο                    Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                  Ο Πρόεδρος

 • [1]               Γνώμη της 27ης Οκτωβρίου 2011.
 • [2]               ΕΕ, , σ.
 • [3]               Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της ....
 • [4]               ΕΕ L 118, 12.05.2010, σ. 1.
 • [5]           ΕΕ L 30, 04.02.2011, σ. 34.
 • [6]           ΕΕ L 159, 17.06.2011, σ. 88.
 • [7]           ΕΕ L 53, 23.02.2002, σ. 1.
 • [8]           ΕΕ L 37, 06.02.2009, σ. 5.
 • [9]           ΕΕ L 79, 25.03.2009, σ. 39.
 • [10]          ΕΕ L 150, 13.06.2009, σ. 8.
 • [11]          ΕΕ L 210, 31.7.2006, σ. 25.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει μια οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση η οποία δεν υποχωρεί και η οποία έχει έναν ανησυχητικά αρνητικό αντίκτυπο στην μακροοικονομική σταθερότητα και στον προϋπολογισμό των κρατών μελών. Η μείωση των εθνικών δημοσιονομικών πόρων που προορίζονται για την χρηματοδότηση των δημόσιων επενδύσεων αποτελεί σαφές εμπόδιο τόσο στην υλοποίηση της πολιτικής συνοχής όσο και στην απορρόφηση των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων σε ορισμένες χώρες.

Η εισηγήτρια εκφράζει την ικανοποίησή της για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (COM (2011)0482) με την οποία τροποποιείται ο κανονισμός (EΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου (γενικός κανονισμός) και παρατηρεί ότι στόχος είναι η παροχή πρόσθετων οικονομικών πόρων σε εκείνα τα κράτη μέλη της ΕΕ που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες στην διαχείριση του δημόσιου χρέους και του δημόσιου ελλείμματος και άρα και στην διασφάλιση της δημοσιονομικής σταθερότητας, πόρων που θα εγγυηθούν την συνέχιση της υλοποίησης των προγραμμάτων.

Επιλέξιμα για τούτο το μέτρο είναι, πρώτον, εκείνα τα κράτη μέλη της ευρωζώνης που έχουν λάβει χρηματοδοτική ενίσχυση στο πλαίσιο προγράμματος του ευρωπαϊκού μηχανισμού χρηματοοικονομικής σταθεροποίησης (EFSM) και, δεύτερον, εκείνα τα κράτη μέλη εκτός ευρωζώνης που έχουν λάβει χρηματοδότηση από τον μηχανισμό στήριξης των ισοζυγίων πληρωμών (BoP).

Η παροχή πρόσθετης χρηματοδοτικής ενίσχυσης μέσω της πολιτικής για τη συνοχή μπορεί να γίνει μέσω μιας προσθήκης στο ποσοστό συγχρηματοδότησης ώστε να αυξηθούν οι πληρωμές στις επιλέξιμες χώρες. Η Επιτροπή προτείνει επί πλέον ποσοστό 10 εκατοστιαίων μονάδων στα ποσοστά συγχρηματοδότησης που εφαρμόζονται για τον άξονα προτεραιότητας των προγραμμάτων.

Μέχρι στιγμής, οι χώρες που αφορά ο παρών κανονισμός είναι η Ουγγαρία, η Ρουμανία, η Λετονία, η Πορτογαλία, η Ελλάδα και η Ιρλανδία. Στην πράξη, τα συνολικά κονδύλια που τους αναλογούν βάσει της πολιτικής για τη συνοχή για την περίοδο 2007-2013 παραμένουν αμετάβλητα. Πρέπει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα έχει λάβει χρηματοδοτική ενίσχυση εκτός του EFSM και ότι η Ουγγαρία έχει ήδη βγει από τον μηχανισμό BoP.

Τα προτεινόμενα μέτρα είναι προσωρινά και τερματίζονται όταν βγει το κράτος μέλος από τον μηχανισμό χρηματοδοτικής ενίσχυσης. Ο κανονισμός προτείνεται να έχει αναδρομική ισχύ.

Μόλις έλαβε την πρόταση, η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης διόρισε εισηγήτρια την Πρόεδρό του και έδωσε οδηγίες για ταχύτατη ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων μέσω, ει δυνατόν, «συμφωνίας σε πρώτη ανάγνωση» διότι εκτιμά ότι, για να είναι απολύτως αποτελεσματική η προτεινόμενη αύξηση, πρέπει να εγκριθούν τα προτεινόμενα μέτρα χωρίς καθυστέρηση ούτως ώστε να είναι άμεση η παροχή ρευστότητας στα κράτη μέλη.

Ο επείγων χαρακτήρας της πρότασης και τα στενά χρονικά περιθώρια της έκθεσης της Επιτροπής καθιστούν απαραίτητο τον εκ του σύνεγγυς συντονισμό της εισηγήτριας με την Πολωνική Προεδρία που ηγείται των διαπραγματεύσεων στο Συμβούλιο. Αμοιβαίος στόχος είναι να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις το φθινόπωρο του 2011 ούτως ώστε να έχει καθοριστεί η θέση του Κοινοβουλίου (κατόπιν ψηφοφορίας στην ολομέλεια) στις αρχές του Δεκεμβρίου 2011.

Το χρονοδιάγραμμα των εργασιών της επιτροπής καθιστά απαραίτητη την κατάθεση του σχεδίου έκθεσης στις αρχές του Οκτωβρίου 2011. Δυστυχώς σε αυτό το στάδιο δεν έχει γίνει γνωστό ακόμα το αποτέλεσμα των συζητήσεων στο Συμβούλιο.

Η εισηγήτρια τάσσεται υπέρ της πρόθεσης της Επιτροπής να παρασχεθεί πρόσθετη ενίσχυση στα κράτη μέλη που έχουν πληγεί ιδιαιτέρως από την χρηματοπιστωτική κρίση. Επίσης, και προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση μεταχείριση των κρατών μελών που εμπίπτουν ή έχουν εμπέσει στα προαναφερθέντα κριτήρια επιλεξιμότητας, η εισηγήτρια κρίνει απαραίτητη την αναδρομική ισχύ της πρότασης.

Μολονότι τη συμφωνία με το εν γένει πνεύμα των προτάσεων της Επιτροπής, θεωρείται αναγκαία η εισαγωγή ορισμένων αλλαγών που θα καταστήσουν ακόμα πιο εφικτή την πρόταση. Κατατέθηκαν τροπολογίες σε επιτροπή για να καταστεί η πρόταση της Επιτροπής λεπτομερέστερη ή ακριβέστερη επί των ακόλουθων ζητημάτων: ρήτρα λήξης ισχύος και αναδρομικότητα, διαδικασία χορήγησης συμπληρωματικών επιχορηγήσεων σε κράτη μέλη, υποβολή έκθεσης για τη χρήση των προσωρινών μέτρων συμπληρωματικής επιχορήγησης, διευκρινίσεις του πλαισίου και της αναγκαιότητας των προτεινόμενων μέτρων.

Η εισηγήτρια εκτιμά ότι η διαδικασία χορήγησης συμπληρωματικών επιχορηγήσεων σε κράτη μέλη πρέπει να είναι σαφής και ότι είναι αναγκαία η υποβολή έκθεσης με τα κατάλληλα στοιχεία σχετικά με τη χρήση των αυξημένων ενδιάμεσων πληρωμών. Εντούτοις, ούτε η διαδικασία αίτησης παρόμοιων μέτρων, ούτε η υποβολή έκθεσης πρέπει να οδηγήσει σε αύξηση του διοικητικού φόρτου, μεταξύ άλλων και για να είναι δυνατή η ταχεία προσαρμογή της πολιτικής που θα επιτρέψει την ανταπόκριση στις ανάγκες των χωρών που έχουν πληγεί από τη κρίση. Η υποβολή έκθεσης πρέπει λόγω χάρη να ενσωματωθεί στην υπάρχουσα διαδικασία υποβολής εκθέσεων στρατηγικής.

Η εισηγήτρια με την υποστήριξη της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης συνήψε διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο που οδήγησαν στη συμφωνία όπως παρουσιάζεται στην παρούσα έκθεση που εγκρίθηκε από την επιτροπή.

Βάσει της συμφωνίας η αίτηση που υποβάλλει το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος στην Επιτροπή πρέπει να είναι δεόντως αιτιολογημένη (με σκοπό να αποδεικνύεται η έλλειψη διαθεσιμότητας των πόρων για την εθνική συμμετοχή, ότι τα προβλήματα εξακολουθούν να υφίστανται ακόμη και αν χρησιμοποιούνται τα μέγιστα ποσοστά συγχρηματοδότησης, κ.λπ). Πρέπει να περιγράφεται λεπτομερώς η προβλεπόμενη χρήση και εάν χρειάζεται μπορούν να τροποποιούνται τα επιχειρησιακά προγράμματα.

Η εισηγήτρια θεωρεί ότι έχει επιτευχθεί ισόρροπος συμβιβασμός για την αναδρομικότητα των προτεινόμενων μέτρων, σε συνδυασμό με «ρήτρα λήξης ισχύος» οπότε επιτρέπεται σε όλες τις «χώρες του προγράμματος» να κάνουν χρήση του αυξημένου ποσοστού συγχρηματοδότησης αλλά και εξασφαλίζεται ότι ο παρών τροποποιητικός κανονισμός δεν επηρεάζει τις διαπραγματεύσεις για το μελλοντικό νομοθετικό πλαίσιο και για το μελλοντικό πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.

Η εισηγήτρια είναι πεπεισμένη ότι αυτή η τροποποίηση του γενικού κανονισμού θα επιτρέψει την ταχεία λήψη μέτρων που θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη τα οποία επλήγησαν σοβαρά από την κρίση. Η προσωρινή άνοδος των ανώτατων ορίων συγχρηματοδότησης θα διευκολύνει τη συγκέντρωση κονδυλίων στην υλοποίηση μερικών έργων και θα μειώσει την πίεση που υφίστανται οι εθνικοί προϋπολογισμοί.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου αφορά ορισμένες διατάξεις σχετιζόμενες με τη δημοσιονομική διαχείριση για ορισμένα κράτη μέλη τα οποία αντιμετωπίζουν δυσκολίες ή απειλούνται με σοβαρές δυσκολίες αναφορικά με τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα (ΕΤΠΑ και ΕΚΤ)

Έγγραφα αναφοράς

KOM(2011)0482 – C7-0221/2011 – 2011/0211(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

1.8.2011

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

REGI

13.9.2011

 

 

 

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

13.9.2011

CONT

13.9.2011

EMPL

13.9.2011

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

BUDG

8.9.2011

CONT

22.9.2011

EMPL

15.9.2011

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Danuta Maria Hübner

5.10.2011

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

5.10.2011

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

14.11.2011

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

28

0

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Catherine Bearder, Victor Boştinaru, Alain Cadec, Salvatore Caronna, Danuta Maria Hübner, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Mojca Kleva, Constanze Angela Krehl, Ramona Nicole Mănescu, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Tomasz Piotr Poręba, Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Χαράλαμπος Αγγουράκης, Γεώργιος Σταυρακάκης, Μιχάλης Τρεμόπουλος

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Catherine Grèze, Lena Kolarska-Bobińska, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Elisabeth Schroedter, Giommaria Uggias, Derek Vaughan, Iuliu Winkler

Ημερομηνία κατάθεσης

16.11.2011