Pranešimas - A7-0383/2011Pranešimas
A7-0383/2011

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl tam tikrų finansų valdymo nuostatų, taikytinų tam tikroms valstybėms narėms, kurios turi didelių finansinio stabilumo sunkumų ar kurioms tokie sunkumai gresia, iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006

16.11.2011 - (COM(2011)0482 – C7‑0221/2011 – 2011/0211(COD)) - ***I

Regioninės plėtros komitetas
Pranešėja: Danuta Maria Hübner


Procedūra : 2011/0211(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A7-0383/2011
Pateikti tekstai :
A7-0383/2011
Debatai :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl tam tikrų finansų valdymo nuostatų, taikytinų tam tikroms valstybėms narėms, kurios turi didelių finansinio stabilumo sunkumų ar kurioms tokie sunkumai gresia, iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006

(COM(2011)0482 – C7‑0221/2011 – 2011/0211(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Parlamentui ir Tarybai (COM(2011) 0482),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir į 177 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0221/2011),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–   atsižvelgdamas į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę,

–   atsižvelgdamas į Regionų komiteto nuomonę,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto pranešimą (A7-0383/2011),

1.  priima per pirmąjį svarstymą savo poziciją, perimdamas Komisijos pasiūlymą;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

PARLAMENTO PAKEITIMAI[1]*

Komisijos pasiūlymas

 • [1] *  Pakeitimai: naujas ar pakeistas tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu, o išbrauktas tekstas nurodomas simboliu ▌.

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006 nuostatos, susijusios su tam tikromis nuostatomis dėl finansų valdymo ir skirtomis tam tikroms valstybėms narėms, kurios turi didelių finansinio stabilumo sunkumų arba kurioms tokie sunkumai gresia

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 177 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

perdavus įstatymo galią turinčio teisės akto projektą nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[1],

atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę[2],

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros[3],

kadangi:

(1)    beprecedentė pasaulinė finansų krizė ir ekonomikos nuosmukis gerokai pakenkė ekonomikos augimui bei finansiniam stabilumui ir labai pablogino kelių valstybių narių finansinę, ekonominę ir socialinę padėtį. Visų pirma, tam tikros valstybės narės turi didelių sunkumų arba joms tokie sunkumai gresia; pirmiausia joms kyla ekonomikos augimo ir finansinio stabilumo problemų, blogėja jų deficito ir skolos būklė, o prie to prisideda ir tarptautinė ekonominė ir finansų aplinka;

(2)    nors neigiamiems krizės padariniams sušvelninti jau imtasi svarbių priemonių, įskaitant teisėkūros sistemos pakeitimus, finansų krizės poveikis realiajai ekonomikai, darbo rinkai ir piliečiams yra plačiai juntamas. Nacionaliniams finansiniams ištekliams tenkanti našta vis didėja ir turėtų būti greitai imtasi tolesnių veiksmų tokiai naštai mažinti, maksimaliai ir optimaliai panaudojant struktūrinių fondų bei Sanglaudos fondo lėšas;

(3)    remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau - SESV) 122 straipsnio 2 dalimi, kuria numatoma galimybė Sąjungos finansinę paramą suteikti valstybei narei, kuri patiria sunkumų arba kuriai gresia dideli sunkumai dėl išimtinių jos nekontroliuojamų aplinkybių, 2010 m. gegužės 11 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 407/2010, kuriuo nustatoma Europos finansinės padėties stabilizavimo priemonė[4], tokia priemonė nustatyta siekiant išsaugoti Sąjungos finansinį stabilumą;

(4)    tokia finansinė parama suteikta Airijai ir Portugalijai, priėmus Tarybos įgyvendinimo sprendimus – 2010 m. gruodžio 7 d. Sprendimą 2011/77/ES[5] ir 2011 m. gegužės 30 d. Sprendimą 2011/344/ES[6];

(5)    Graikija turėjo didelių finansinio stabilumo sunkumų dar prieš įsigaliojant Reglamentui (ES) Nr. 407/2010. Todėl finansinė parama Graikijai negalėjo būti grindžiama tuo reglamentu;

(6)    2010 m. gegužės 8 d. dėl Graikijos sudarytas Kreditorių susitarimas ir Susitarimas dėl paskolos įsigaliojo 2010 m. gegužės 11 d. Jame numatyta, kad Kreditorių susitarimas visas galioja trejų metų programos laikotarpiu tol, kol yra pagal Susitarimą dėl paskolos mokėtinų sumų;

(7)    2002 m. vasario 18 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 332/2002 dėl priemonės, teikiančios vidutinės trukmės finansinę pagalbą valstybių narių mokėjimų balansams, sukūrimo[7] sukurta priemonė, kuria užtikrinama, kad euro neįsivedusiai valstybei narei susidūrus su mokėjimų balanso sunkumais arba kilus didelei tokių sunkumų grėsmei, Taryba suteiks savitarpio pagalbą;

(8)    2008 m. lapkričio 4 d. Tarybos sprendimu 2009/102/EB[8], 2009 m. sausio 20 d. Tarybos sprendimu 2009/290/EB[9] ir 2009 m. gegužės 6 d. Tarybos sprendimu 2009/459/EB[10] Vengrijai, Latvijai ir Rumunijai suteikta tokia finansinė parama;

(9)    laikotarpis, kuriuo Airija, Latvija, Portugalija, Rumunija ir Vengrija gali gauti paramą, nustatytas atitinkamuose Tarybos sprendimuose. Vengrijai suteiktos paramos laikotarpis baigėsi 2010 m. lapkričio 4 d.;

(10)  laikotarpis, kuriuo Graikija gali gauti paramą pagal Kreditorių susitarimą ir Euro zonos paskolos aktą, yra skirtingas kiekvienos šioje priemonėje dalyvaujančios valstybės narės atžvilgiu. Šio reglamento tikslais būtina, kad valstybė narė, pateikdama prašymą pasinaudoti nukrypti leidžiančia nuostata pagal šį reglamentą, savo prašyme aiškiai nurodytų datą, kada, jos nuomone, pagrįstai reikėtų pradėti tai valstybei narei taikyti nukrypti leidžiančią nuostatą pagal šį reglamentą;

(11)  2011 m. liepos 11 d. septyniolikos euro zonos valstybių narių finansų ministrai pasirašė Europos stabilumo mechanizmo (ESM) kūrimo sutartį. Sutartis pasirašyta po 2011 m. kovo 25 d. Europos Vadovų Tarybos sprendimo. Numatoma, kad iki 2013 m. ESM perims dabartines Europos finansinio stabilumo fondo ir Europos finansinės padėties stabilizavimo priemonės užduotis. Todėl šiame reglamente jau reikėtų atsižvelgti į būsimą mechanizmą;

(12)  2011 m. birželio 23 ir 24 d. Europos Vadovų Tarybos išvadose palankiai vertinamas Komisijos ketinimas didinti sąveiką tarp Graikijai skirtos paskolų programos ir Sąjungos fondų bei remiamos pastangos didinti Graikijos gebėjimą panaudoti Sąjungos lėšas, kad būtų skatinamas ekonomikos augimas ir užimtumas, dėmesį sutelkiant į konkurencingumo didinimą ir darbo vietų kūrimą. Be to, išvadose palankiai vertinama ir remiama tai, kad Komisija kartu su valstybėmis narėmis parengė išsamią techninės paramos Graikijai programą. Šiuo reglamentu prisidedama prie minėtų sąveikos užtikrinimo pastangų;

(13)  siekiant sudaryti palankesnes Sąjungos finansavimo valdymo sąlygas, padėti spartinti investicijas valstybėse narėse ir regionuose ir didinti ▌finansavimo galimybes sanglaudos politikai įgyvendinti, būtina leisti pagrįstais atvejais, laikinai ir nedarant poveikio 2014–2020 m. programavimo laikotarpiui tarpinius mokėjimus iš struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo valstybėms narėms, kurios patiria didelių finansinio stabilumo sunkumų ir paprašė pasinaudoti šia priemone, padidinti suma, kuri atitiktų kiekvienos prioritetinės krypties esamos bendro finansavimo normos padidinimą dešimčia procentinių punktų. Dėl to bus atitinkamai sumažintas reikalaujamas nacionalinis įnašas. Atsižvelgiant į laikiną padidinimo pobūdį ir siekiant išlaikyti pirmines bendro finansavimo normas, kuriomis remiantis būtų apskaičiuojamos laikinai padidintos sumos, dėl mechanizmo taikymo atsiradę pokyčiai neatsispindės į veiksmų programą įtrauktame finansiniame plane. Vis dėlto veiksmų programas gali tekti atnaujinti siekiant sutelkti lėšas konkurencingumo, ekonomikos augimo ir užimtumo sritims bei suderinti jų siektinus rodiklius ir tikslus su galimo viso finansavimo sumažinimu;

(13a) valstybė narė, pateikdama prašymą pasinaudoti nukrypti leidžiančia nuostata pagal šį reglamentą, savo prašyme Komisijai turėtų pateikti visą informaciją, reikalingą nustatant, kad pagal jos makroekonominės ir fiskalinės padėties duomenis nėra išteklių nacionaliniam įnašui finansuoti; kad padidinti mokėjimus taikant leidžiančią nukrypti nuostatą reikia siekiant užtikrinti veiksmų programų įgyvendinimo tęstinumą; kad lėšų panaudojimo problema egzistuoja net ir naudojant didžiausias III priede numatytas bendro finansavimo normoms taikomas viršutines ribas, ir nuorodą į atitinkamą Tarybos sprendimą arba kitą teisės aktą, pagal kurį ta valstybė narė atitinka nukrypti leidžiančios nuostatos taikymo reikalavimus. Būtina, kad Komisija patikrintų, ar pateikta informacija yra teisinga, todėl per 30 dienų nuo valstybės narės prašymo pateikimo dienos Komisija turėtų galėti pareikšti prieštaravimų, jei būtų nustatyta, kad valstybės narės prašyme yra neteisingos informacijos. Tam, kad nukrypti leidžianti nuostata būtų veiksminga ir veiktų, taip pat būtina įtraukti prielaidą, kad, Komisijai nepareiškus prieštaravimų, valstybės narės prašymas turėtų būti laikomas pagrįstu. Vis dėlto Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai, pasinaudojant teise priimti įgyvendinimo aktus, priimti sprendimą dėl prieštaravimų dėl valstybės narės prašymo; tokiu atveju Komisija turėtų nurodyti priežastis;

(14)  reikėtų atitinkamai patikslinti tarpinių mokėjimų ir galutinio likučio mokėjimo apskaičiavimo taisykles, taikomas veiksmų programoms laikotarpiu, kuriuo valstybės narės gauna finansinę paramą dideliems finansinio stabilumo sunkumams įveikti;

(14a) būtina užtikrinti, kad būtų tinkamai teikiamos ataskaitos dėl laikinai padidintų sumų, kurias laikinu tarpinių mokėjimų padidinimu pagal šį reglamentą besinaudojančios valstybės narės gali gauti, naudojimo;

(15)  pasibaigus finansinės paramos teikimo laikotarpiui ir atlikus vertinimus pagal 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999[11], 48 straipsnio 3 dalį, gali atsirasti poreikis, inter alia, įvertinti, ar dėl sumažėjusios nacionalinio bendro finansavimo dalies nebus iš esmės nukrypta nuo pirminių tikslų. Atlikus tokį vertinimą gali būti patikslinta veiksmų programa;

(16)  todėl Reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(17)  kadangi dėl beprecedentės krizės, darančios neigiamą poveikį tarptautinėms finansų rinkoms, ir dėl ekonomikos nuosmukio, kuris rimtai pakenkė kelių valstybių narių finansiniam stabilumui, reikia imtis skubių veiksmų, kad būtų neutralizuotas poveikis visai ekonomikai, šis reglamentas turėtų įsigalioti kuo greičiau ir, atsižvelgiant į išimtines aplinkybes atitinkamose valstybėse narėse, turėtų būti taikomas atgaline data, pradedant nuo 2010 biudžetinių metų arba nuo tos dienos, kurią pradėta teikti finansinė parama, atsižvelgiant į prašančios valstybės narės padėtį, laikotarpiais, kuriais valstybės narės gavo Sąjungos arba kitų euro zonos valstybių narių finansinę paramą dideliems savo finansinio stabilumo sunkumams įveikti;

(17b) šį numatomą laikiną tarpinių mokėjimų padidinimą reikėtų svarstyti atsižvelgiant į visoms valstybėms narėms aktualius biudžeto apribojimus ir tinkamai jį atspindėti ES biudžete. Be to, kadangi pagrindinis šio mechanizmo tikslas yra įveikti konkrečius esamus sunkumus, jo taikymas turėtų būti ribotas laiko atžvilgiu. Todėl mechanizmą reikėtų pradėti taikyti 2010 m. sausio 1 d., o jo taikymo trukmės pabaiga turėtų būti 2013 m. gruodžio 31 d.,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 77 straipsnis pakeičiamas taip:

„77 straipsnis

Tarpinių mokėjimų ir galutinio likučio mokėjimų apskaičiavimo bendros taisyklės

1.      Tarpiniai mokėjimai ir galutinio likučio mokėjimai apskaičiuojami taikant bendro finansavimo normą, nustatytą sprendime dėl atitinkamos veiksmų programos kiekvienai prioritetinei krypčiai, reikalavimus atitinkančioms išlaidoms, nurodytoms pagal tą prioritetinę kryptį kiekvienoje tvirtinančios institucijos patvirtintoje išlaidų ataskaitoje.

2.      Nukrypstant nuo 53 straipsnio 2 dalies ir 53 straipsnio 4 dalies antro sakinio bei III priede nustatytų viršutinių ribų, ▌tarpiniai mokėjimai ir galutinio likučio mokėjimai padidinami suma, atitinkančia kiekvienai prioritetinei krypčiai taikytinos bendro finansavimo normos padidinimą dešimčia procentinių punktų, bet neviršijančia šimto procentinių punktų, kuri turi būti taikoma reikalavimus atitinkančių išlaidų sumai, naujai deklaruotai kiekvienoje patvirtintoje išlaidų ataskaitoje, pateiktoje laikotarpiu, kuriuo valstybė narė atitinka vieną iš šių sąlygų:

a)      finansinė parama jai teikiama pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 407/2010, kuriuo nustatoma Europos finansinės padėties stabilizavimo priemonė[12]*, arba iki to reglamento įsigaliojimo finansinė parama jai teikiama kitų euro zonos valstybių narių;

b)     vidutinės trukmės finansinė parama jai teikiama pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 332/2002[13]**;

c)      finansinė parama jai teikiama pagal Europos stabilumo mechanizmo kūrimo sutartį, jai įsigaliojus.

2a.    2 dalyje nurodyta nukrypti leidžianti nuostata taikoma valstybės narės raštišku prašymu, jei ta valstybė narė įvykdo vieną iš 2 dalies a, b ir c punktuose nurodytų sąlygų. Prašymas pateikiamas per du mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo arba per du mėnesius nuo dienos, kurią valstybė narė įvykdo vieną iš 2 dalies a, b ir c punktuose nurodytų sąlygų.

2b.    Komisijai pateiktame prašyme valstybė narė pagrindžia 2 dalyje nurodytos nukrypti leidžiančios nuostatos būtinybę pateikdama informaciją, reikalingą nustatant:

a)     kad nėra išteklių nacionaliniam įnašui finansuoti pagal jos makroekonominės ir fiskalinės padėties duomenis; ir kad padidinti mokėjimus, kaip nurodyta 2 dalyje, reikia siekiant užtikrinti veiksmų programų įgyvendinimo tęstinumą,

b)     kad problemos neišsprendžiamos net jei naudojamos didžiausios III priede numatytos bendro finansavimo normoms taikomos viršutinės ribos,

c)      nuorodą į Tarybos sprendimą arba kitą teisės aktą, kuriuo pagrindžiama, kad valstybė narė atitinka kurį nors iš 2 dalies a–c punktų, ir konkrečią datą, kada valstybei narei pradėta teikti finansinė parama.

Pateiktą informaciją pagrįstumo atžvilgiu tikrina ir nagrinėja Komisija. Per 30 dienų nuo prašymo pateikimo Komisija gali pareikšti prieštaravimų dėl pateiktos informacijos teisingumo. Jei Komisija nepareiškia prieštaravimų, valstybės narės prašymas taikyti 2 dalyje nurodytą nukrypti leidžiančią nuostatą laikomas pagrįstu. Vis dėlto jei Komisija nusprendžia pareikšti prieštaravimų dėl valstybės narės prašymo, Komisija , naudodamasi teise priimti įgyvendinimo aktus, priima sprendimą ir nurodo priežastis.

2c.    Be to, valstybės narės prašyme išsamiai aprašomas numatomas 2 dalyje nurodytos nukrypti leidžiančios nuostatos naudojimas ir pateikiama informacija apie papildomas priemones, numatytas siekiant sutelkti lėšas konkurencingumo, ekonomikos augimo ir užimtumo sritims, be kita ko, tam tikrais atvejais iš dalies pakeičiant veiksmų programas.

2d.    2 dalyje nurodyta nukrypti leidžianti nuostata nustoja galioti po 2013 m. gruodžio 31 d. pateiktų išlaidų ataskaitų atžvilgiu.

3.      Valstybėms narėms nustojus naudotis 2 dalyje nurodyta finansine parama, Komisija, skaičiuodama tarpinius mokėjimus ir galutinio likučio mokėjimus, neatsižvelgia į pagal tą dalį išmokėtas padidintas sumas.

Vis dėlto į šias sumas atsižvelgiama taikant 79 straipsnio 1 dalį.

3a.    Galimybė panaudoti taikant 77 straipsnio 2 dalį padidintus tarpinius mokėjimus per kuo trumpesnį laikotarpį suteikiama vadovaujančiai institucijai ir jie naudojami tik mokėjimams įgyvendinant veiksmų programą vykdyti.

3b.    Teikdamos strategines ataskaitas pagal 29 straipsnio 1 dalį valstybės narės teikia Komisijai tinkamą informaciją apie 2 dalyje nurodytos nukrypti leidžiančios nuostatos naudojimą, iš kurios matyti, kaip padidinta paramos suma atitinkamoje valstybėje narėje buvo prisidėta skatinant konkurencingumą, ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą. Į šią informaciją Komisija atsižvelgia rengdama 30 straipsnio 1 dalyje numatytą strateginę ataskaitą.

4.      Neatsižvelgiant į 2 dalį, Sąjungos įnašas tarpiniais mokėjimais ir galutinio likučio mokėjimais neviršija valstybės finansinio įnašo ir didžiausios fondų paramos sumos kiekvienai prioritetinei krypčiai, kaip nustatyta veiksmų programą patvirtinančiame Komisijos sprendime.

5.      2, 2a, 2b, 2c, 2d, 3, 3a, 3b dalys netaikomos veiksmų programoms siekiant Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo.

___________________

*       OL L 118, 2010 5 12, p. 1.

**      OL L 53, 2002 2 23, p. 1.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Tačiau toliau nurodytoms valstybėms narėms jis taikomas atgaline data: Airijai, Graikijai ir Portugalijai nuo tos dienos, kurią toms valstybės narėms pagal 77 straipsnio 2 dalį buvo suteikta finansinė parama, o Vengrijai, Latvijai ir Rumunijai - nuo 2010 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta

Europos Parlamento vardu                                                          Tarybos vardu

Pirmininkas                                                                                 Pirmininkas

____________________

 • [1]           2011 m. spalio 27 d. nuomonė.
 • [2]               OL …, p.
 • [3]           .. m. .. .. d. Europos Parlamento pozicija.
 • [4]           OL L 118, 2010 5 12, p. 1.
 • [5]           OL L 30, 2011 2 4, p. 34.
 • [6]           OL L 159, 2011 6 17, p. 88.
 • [7]           OL L 53, 2002 2 23, p. 1.
 • [8]           OL L 37, 2009 2 6, p. 5.
 • [9]           OL L 79, 2009 3 25, p. 39.
 • [10]          OL L 150, 2009 6 13, p. 8.
 • [11]          OL L 210, 2006 7 31, p. 25.
 • [12] *          OL L 118, 2010 5 12, p. 1.
 • [13] **         OL L 53, 2002 2 23, p. 1.

AIŠKINAMOJI DALIS

Europos Sąjunga išgyvena užsitęsusią ekonomikos ir finansų krizę, kurios neigiamas poveikis makroekonominiam stabilumui ir valstybių narių biudžetams kelia susirūpinimą. Apriboti nacionaliniai finansiniai ištekliai, kuriais finansuojamos viešosios investicijos, tapo akivaizdžia sanglaudos politikos įgyvendinimo ir struktūrinių fondų lėšų įsisavinimo kai kuriose šalyse kliūtimi.

Pranešėja teigiamai vertina Europos Komisijos pasiūlymą (COM(2011) 0482), pagal kurį iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (bendrasis reglamentas), ir pažymi, kad siekiama skirti papildomų finansinių išteklių ES valstybėms narėms, susiduriančiomis su ypatingais valstybės skolos/deficito administravimo sunkumais, ir užtikrinti finansinį stabilumą, kad būtų galima toliau įgyvendinti programas.

Valstybės narės, kurios gali pretenduoti į šias priemones, apibrėžiamos kaip: 1) euro zonos šalys, gavusios finansinę pagalbą pagal Europos finansinės padėties stabilizavimo priemonės programą, arba 2) euro zonai nepriklausančios šalys, gavusios finansinę pagalbą pagal mokėjimų balanso priemonę.

Papildoma finansinė pagalba įgyvendinant sanglaudos politiką teikiama padidinant bendro finansavimo normą – taip galima užtikrinti didesnius mokėjimus teisę į pagalbą turinčioms šalims. Komisija siūlo dešimčia procentinių punktų padidinti programų prioritetinei krypčiai taikomas bendro finansavimo normas.

Iki šiol minėtojo reglamento nuostatos buvo pritaikytos šioms šalims: Vengrijai, Rumunijai, Latvijai, Portugalijai, Graikijai ir Airijai. Iš tiesų jų bendri ištekliai, 2007–2013 m. numatyti pagal sanglaudos politiką, nesikeis. Kalbant apie Graikijos atvejį, reikia pažymėti, kad finansinė pagalba šiai šaliai skirta ne pagal Europos finansinės padėties stabilizavimo priemonę, o Vengrija jau nebetaiko mokėjimų balanso priemonės.

Siūlomos priemonės būtų laikinos, jų galiojimas baigtųsi valstybei narei nustojus taikyti finansinės pagalbos priemonę, o reglamentą siūloma taikyti atgaline data.

Gavęs pasiūlymą, Regioninės plėtros komitetas paskyrė savo pirmininkę pranešėja ir suteikė įgaliojimą skubiai baigti derybas, jei įmanoma, pritariant jam per pirmąjį svarstymą, tačiau turi būti atsižvelgta į tai, kad norint užtikrinti visapusišką padidintos normos veiksmingumą, kaip nurodyta pasiūlyme, būtina skubiai patvirtinti siūlomas priemones ir nedelsiant užtikrinti valstybėms narėms likvidumą.

Kadangi pasiūlymas skubus, o komiteto pranešimas turi būti parengtas per trumpą laiką, turi būti glaudžiai koordinuojami pranešėjos ir ES pirmininkaujančios Lenkijos, kurios atstovai vadovauja deryboms Taryboje, veiksmai. Bendras tikslas – baigti derybas 2011 m. rudenį siekiant patvirtinti Parlamento poziciją (balsuojant per plenarinį posėdį) 2011 m. gruodžio pradžioje.

Komiteto posėdžių kalendoriuje pažymėta, kad pranešimo projektas turi būti pateiktas 2011 m. spalio pradžioje. Deja, šiuo etapu derybų Taryboje rezultatų dar nėra.

Pranešėja pritaria Komisijos ketinimui teikti papildomą pagalbą valstybėms narėms, ypač toms, kurios nukentėjo per finansinę krizę. Be to, pranešėjos įsitikinimu, jeigu norima sudaryti vienodas galimybes valstybėms narėms, kurioms taikytinas ar buvo taikomas bet kuris iš minėtųjų teisės į pagalbą kriterijų, nepaprastai svarbu užtikrinti, kad pasiūlymas galėtų būti taikomas atgaline data.

Nors pranešėja apskritai pritaria bendriesiems Komisijos pasiūlyme išdėstytiems tikslams, norint užtikrinti geresnį pasiūlymo pagrįstumą būtina įtraukti keletą pakeitimų. Komitete buvo pateikta pakeitimų siekiant, kad Komisijos pasiūlyme išsamiau ar tiksliau būtų aptariami šie klausimai: laikinojo galiojimo išlyga ir taikymas atgaline data, priemonių normoms padidinti suteikimo valstybės narėms procedūra, pranešimo apie laikiną padidintų lėšų priemonių naudojimą tvarka, paaiškinimai dėl siūlomų priemonių konteksto ir jų reikalingumo.

Pranešėja įsitikinusi, kad priemonių normoms padidinti suteikimo valstybės narėms procedūra turi būti aiški ir kad būtina tinkamai informuoti, kaip naudojami padidinti tarpiniai mokėjimai. Tačiau nei prašymo leisti taikyti šias priemones, nei informavimo tvarka neturėtų lemti didesnės administravimo naštos, be to, turi būti galima skubiai koreguoti politiką atsižvelgiant į šalių, kurios labiausiai nukentėjo per krizę, reikmes. Pavyzdžiui, informavimas turėtų sudaryti dalį šiuo metu įgyvendinamos strateginės atskaitomybės.

Pranešėja, remiama Regioninės plėtros komiteto, užbaigė derybas su Taryba. Buvo pasiektas susitarimas, kuris pateikiamas šiame pranešime, dėl kurio balsavo Regioninės plėtros komitetas.

Taigi, valstybės narės, pateikdamos prašymą Komisijai, turi jį tinkamai pagrįsti (turi būti įrodyta, kad nacionaliniam įnašui trūksta lėšų, kad problemos negalima išspręsti net ir taikant maksimalias bendro finansavimo normas ir pan.). Reikia išsamiai nurodyti, kaip ketinama pasinaudoti nukrypti leidžiančia nuostata, ir prireikus gali būti keičiamos veiklos programos.

Pranešėja mano, kad pasiektas subalansuotas kompromisas dėl siūlomų priemonių taikymo atgaline data, taip pat dėl laikinojo galiojimo išlygos, kuri leistų visoms programoje dalyvaujančioms šalims pasinaudoti padidėjusia bendro finansavimo norma. Tuo pat metu užtikrinama, kad šis iš dalies keičiantis reglamentas nepakenktų deryboms dėl būsimojo teisinio pagrindo ir dėl būsimosios daugiametės finansinės programos.

Pranešėja įsitikinusi, kad iš dalies keičiant šį reglamentą bus sudarytos sąlygos greitai suteikti pagalbą toms valstybėms narėms, kurioms krizė padarė didelės žalos. Laikinai padidinus bendro finansavimo normas bus galima lengviau sutelkti išteklius tam tikriems projektams įgyvendinti ir sumažinti spaudimą, kurį patiria nacionaliniai biudžetai.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006 dalinis keitimas dėl tam tikrų finansų valdymo nuostatų, taikytinų tam tikroms valstybėms narėms, kurios turi didelių finansinio stabilumo sunkumų arba kurioms tokie sunkumai gresia (EŽŪFKP ir ESF)

Nuorodos

KOM(2011) 0482 – C7-0221/2011 – 2011/0211(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

1.8.2011

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

REGI

13.9.2011

 

 

 

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

13.9.2011

CONT

13.9.2011

EMPL

13.9.2011

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

BUDG

8.9.2011

CONT

22.9.2011

EMPL

15.9.2011

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Danuta Maria Hübner

5.10.2011

 

 

 

Svarstymas komitete

5.10.2011

 

 

 

Priėmimo data

14.11.2011

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

28

0

3

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Charalampos Angourakis, Catherine Bearder, Victor Boştinaru, Alain Cadec, Salvatore Caronna, Danuta Maria Hübner, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Mojca Kleva, Constanze Angela Krehl, Ramona Nicole Mănescu, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Tomasz Piotr Poręba, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Michail Tremopoulos, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Catherine Grèze, Lena Kolarska-Bobińska, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Elisabeth Schroedter, Giommaria Uggias, Derek Vaughan, Iuliu Winkler

Pateikimo data

16.11.2011