RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului în ceea ce privește anumite dispoziții referitoare la gestiunea financiară pentru anumite state membre care se confruntă cu dificultăți grave sau sunt amenințate de astfel de dificultăți cu privire la stabilitatea lor financiară

16.11.2011 - (COM(2011)0482 – C7‑0221/2011 – 2011/0211(COD)) - ***I

Comisia pentru dezvoltare regională
Raportoare: Danuta Maria Hübner


Procedură : 2011/0211(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A7-0383/2011
Texte depuse :
A7-0383/2011
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului în ceea ce privește anumite dispoziții referitoare la gestiunea financiară pentru anumite state membre care se confruntă cu dificultăți grave sau sunt amenințate de astfel de dificultăți cu privire la stabilitatea lor financiară

(COM(2011)0482 – C7‑0221/2011 – 2011/0211(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2011)0482),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 177 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0221/2011),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European,

–   după consultarea Comitetului Regiunilor,

–   având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare regională (A7-0383/2011),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

POZIȚIA PARLAMENTULUI EUROPEAN

ÎN PRIMĂ LECTURĂ[1]*

---------------------------------------------------------

 • [1] * Amendamente: textul nou sau modificat este marcat cu caractere cursive aldine; textul eliminat este marcat prin simbolul ▌.

REGULAMENTUL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului în ceea ce privește anumite dispoziții referitoare la gestiunea financiară pentru anumite state membre care se confruntă cu dificultăți grave sau sunt amenințate de astfel de dificultăți cu privire la stabilitatea lor financiară

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 177,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European[1],

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor[2],

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară[3],

întrucât:

(1)         Criza financiară mondială fără precedent și încetinirea creșterii economice au adus prejudicii grave creșterii economice și stabilității financiare și au deteriorat puternic condițiile economice, financiare și sociale în mai multe state membre. În special, anumite state membre se confruntă cu dificultăți grave sau sunt amenințate de astfel de dificultăți, în special cu probleme legate de creșterea lor economică și stabilitatea lor financiară și cu o deteriorare a situației deficitului și datoriei lor, cauzate, de asemenea, de conjunctura economică și financiară internațională.

(2)         Cu toate că s-au luat deja măsuri importante pentru a contracara efectele negative ale crizei, inclusiv prin modificarea cadrului legislativ, impactul crizei financiare asupra economiei reale, asupra pieței muncii și a cetățenilor este resimțit pe scară largă. Presiunea la care sunt supuse resursele financiare naționale crește tot mai mult, fiind necesară luarea rapidă a unor măsuri suplimentare pentru a atenua această presiune prin utilizarea optimă și la maximum a finanțării din fondurile structurale și din Fondul de coeziune.

(3)         În temeiul articolului 122 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), care oferă posibilitatea de a acorda asistență financiară din partea Uniunii unui stat membru care se confruntă cu dificultăți sau care este serios amenințat de dificultăți grave, cauzate de evenimente excepționale situate în afara controlului său, Regulamentul (UE) nr. 407/2010 al Consiliului din 11 mai 2010 de instituire a unui mecanism european de stabilizare financiară[4] a instituit un astfel de mecanism în vederea menținerii stabilității financiare a Uniunii.

(4)         Prin Deciziile de punere în aplicare 2011/77/UE a Consiliului din 7 decembrie 2010[5] și 2011/344/UE a Consiliului din 30 mai 2011[6], Irlanda și Portugalia au beneficiat de acest tip de asistență financiară din partea Uniunii.

(5)         Grecia se confrunta deja cu dificultăți majore în ceea ce privește stabilitatea sa financiară înainte de intrarea în vigoare a Regulamentului (UE) nr. 407/2010. Prin urmare, asistența financiară pentru Grecia nu putea avea ca temei juridic respectivul regulament.

(6)         Acordul între creditori și acordul de împrumut (Loan Facility Agreement) încheiate pentru Grecia la 8 mai 2010 au intrat în vigoare la 11 mai 2010. Acesta din urmă prevede că acordul între creditori rămâne în vigoare în întregime pe o perioadă de programare de trei ani, atât timp cât există sume neachitate în temeiul acordului de împrumut.

(7)         Regulamentul (CE) nr. 332/2002 al Consiliului din 18 februarie 2002 de înființare a unui mecanism de asistență financiară pe termen mediu pentru balanțele de plăți[7] ale statelor membre a instituit un instrument care prevede acordarea de asistență reciprocă de către Consiliu în cazul în care un stat membru care nu a adoptat moneda euro este afectat sau este serios amenințat de dificultăți în ceea ce privește balanța sa de plăți.

(8)         Prin Decizia 2009/102/CE a Consiliului din 4 noiembrie 2008[8], Decizia 2009/290/CE a Consiliului din 20 ianuarie 2009[9] și Decizia 2009/459/CE a Consiliului din 6 mai 2009[10], Ungaria, Letonia și România au beneficiat de acest tip de asistență financiară.

(9)         Perioada în care asistența este disponibilă pentru Irlanda, Ungaria, Letonia, Portugalia și România este prevăzută în respectivele decizii ale Consiliului. Perioada în care asistența a fost pusă la dispoziția Ungariei a expirat la 4 noiembrie 2010.

(10)       Perioada în care asistența în temeiul acordului între creditori, împreună cu cea în temeiul acordului de împrumut pentru zona euro este disponibilă pentru Grecia este diferită în ceea ce privește fiecare stat membru care participă la aceste instrumente. În sensul prezentului regulament, este necesar ca orice stat membru care formulează o solicitare pentru a beneficia de derogarea prevăzută de prezentul regulament să specifice în mod clar în solicitare data de la care consideră că este justificată aplicarea derogării în statul membru respectiv în conformitate cu prezentul regulament.

(11)       La 11 iulie 2011, miniștrii de finanțe ai celor 17 state membre din zona euro au semnat Tratatul de instituire a Mecanismului european de stabilitate (MES). Acesta are la bază decizia Consiliului European din 25 martie 2011. Se prevede ca, până în 2013, MES să își asume sarcinile care în prezent sunt îndeplinite de Fondul european de stabilitate financiară (FESF) și de Mecanismul european de stabilizare financiară (MESF). Prin urmare, acest viitor mecanism ar trebui luat deja în considerare în prezentul regulament.

(12)       Concluziile Consiliului European din 23 și 24 iunie 2011 salută intenția Comisiei de a consolida sinergiile între programul de împrumut pentru Grecia și fondurile Uniunii, sprijinind eforturile de creștere a capacității Greciei de a absorbi fonduri ale Uniunii pentru a stimula creșterea și ocuparea forței de muncă prin concentrarea asupra îmbunătățirii competitivității și a creării de locuri de muncă. În plus, concluziile salută și susțin elaborarea de către Comisie, împreună cu statele membre, a unui program global de asistență tehnică pentru Grecia. Prezentul regulament contribuie la aceste eforturi în materie de sinergie.

(13)       Pentru a facilita gestionarea finanțării din partea Uniunii, pentru a sprijini accelerarea investițiilor în statele membre și în regiuni, precum și pentru a îmbunătăți disponibilitatea de fonduri pentru a pune în aplicare politica de coeziune, este necesar să se permită, în cazuri justificate, în mod temporar și fără a aduce atingere perioadei de programare 2014-2020, majorarea plăților intermediare din fondurile structurale și din Fondul de coeziune, cu o sumă echivalentă cu zece puncte procentuale în plus față de rata reală de cofinanțare pentru fiecare axă prioritară în cazul statelor membre care se confruntă cu dificultăți grave cu privire la stabilitatea lor financiară și care au solicitat să beneficieze de această măsură. În consecință, contrapartida națională necesară va fi redusă în mod corespunzător. Dat fiind caracterul temporar al majorării și pentru a menține ratele inițiale de cofinanțare ca punct de referință pentru calculul sumelor majorate temporar, modificările care rezultă din aplicarea mecanismului nu vor fi reflectate în planul financiar inclus în programul operațional. Cu toate acestea, ar putea fi necesar ca programele operaționale să fie actualizate pentru a concentra fondurile pentru competitivitate, creștere și ocuparea forței de muncă și pentru a ajusta țintele și obiectivele acestora în funcție de diminuarea finanțării totale disponibile.

(13a)     În solicitarea adresată Comisiei, statul membru care solicită aplicarea derogării în conformitate cu prezentul regulament ar trebui să transmită toate informațiile necesare pentru a dovedi lipsa resurselor pentru contrapartida națională prin intermediul datelor privind situația macroeconomică și bugetară a respectivului stat membru; necesitatea unei majorări a plăților din cadrul derogării pentru a asigura continuarea punerii în aplicare a programelor operaționale; faptul că problema de capacitate de absorbție persistă chiar dacă sunt folosite plafoanele maxime aplicabile ratelor de cofinanțare prevăzute în anexa III, precum și trimiterea la decizia Consiliului relevantă sau la orice alt act legislativ conform căruia statul membru devine eligibil pentru aplicarea derogării. Este necesar ca Comisia să verifice corectitudinea informațiilor transmise și, în consecință, Comisia ar trebui să dispună de o perioadă de 30 de zile de la data depunerii solicitării de către statul membru pentru a ridica obiecții în cazul în care se constată că solicitarea statului membru conține date inexacte. De asemenea, pentru ca derogarea să devină efectivă și operațională, este necesar să se includă ipoteza conform căreia dacă Comisia nu ridică nicio obiecție, atunci solicitarea statului membru ar trebui să fie considerată drept justificată. Cu toate acestea, Comisia ar trebui să fie împuternicită, prin intermediul actelor de punere în aplicare, să adopte o decizie în legătură cu orice obiecție față de solicitarea statului membru și, în acest caz, Comisia ar trebui să justifice respectiva decizie.

(14)       Este oportun ca normele privind calcularea plăților intermediare și a plății soldului pentru programele operaționale pe perioada în care statele membre primesc asistență financiară pentru remedierea dificultăților grave cu privire la stabilitatea lor financiară să fie revizuite în consecință.

(14a)     Este necesar să se asigure existența unor raportări adecvate cu privire la utilizarea sumelor majorate puse la dispoziția statelor membre care beneficiază de majorarea temporară a plăților intermediare conform prezentului regulament.

(15)       După încheierea perioadei în cursul căreia a fost pusă la dispoziție asistența financiară, ar putea fi nevoie ca evaluările efectuate în conformitate cu articolul 48 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999[11], inter alia, să analizeze dacă reducerea cofinanțării naționale nu conduce la o îndepărtare semnificativă de obiectivele prevăzute inițial. O astfel de evaluare ar putea conduce la revizuirea programului operațional.

(16)       Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 ar trebui modificat în consecință,

(17)       Deoarece criza fără precedent care afectează piețele financiare internaționale și încetinirea creșterii economice care au cauzat prejudicii grave stabilității financiare a mai multor state membre necesită o reacție rapidă pentru a contracara efectele asupra economiei în ansamblul său, prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare cât mai curând posibil și, având în vedere circumstanțele excepționale în care se află statele membre în cauză, ar trebui să se aplice retroactiv, începând fie cu exercițiul financiar 2010, fie cu data de la care a fost pusă la dispoziție asistența financiară, în funcție de situația în care se află statul membru solicitant, pentru perioadele în cursul cărora statele membre au primit asistență financiară din partea Uniunii sau a altor state membre din zona euro pentru a face față dificultăților grave cu privire la stabilitatea lor financiară.

(17a)     De asemenea, această majorare temporară prevăzută a plăților intermediare ar trebui avută în vedere în contextul constrângerilor bugetare cu care se confruntă toate statele membre, aspect care ar trebui reflectat în mod corespunzător în bugetul UE. În plus, deoarece principalul obiectiv al acestui mecanism este acela de a aborda dificultățile specifice actuale, aplicarea sa ar trebui să fie limitată în timp. În consecință, mecanismul ar trebui să fie aplicat începând cu 1 ianuarie 2010, iar durata sa ar trebui să fie limitată până la 31 decembrie 2013.

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Articolul 77 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 77

Norme comune în materie de calculare a plăților intermediare și a soldului final

(1)         Plățile intermediare și plata soldului final se calculează prin aplicarea ratei de cofinanțare stabilite în decizia privind programul operațional în cauză pentru fiecare axă prioritară, la cheltuielile eligibile menționate în cadrul axei prioritare respective, în fiecare declarație de cheltuieli certificată de autoritatea de certificare.

(2)         Prin derogare de la articolul 53 alineatul (2) și de la articolul 53 alineatul (4) a doua teză și de la plafoanele stabilite în anexa III, ▌plățile intermediare și plata soldului final se majorează cu o sumă echivalentă cu zece puncte procentuale în plus față de rata de cofinanțare aplicabilă fiecărei axe prioritare, dar care nu poate depăși sută la sută, care trebuie aplicată valorii cheltuielilor eligibile nou declarate în fiecare declarație de cheltuieli certificată, prezentată în perioada în care un stat membru îndeplinește una dintre următoarele condiții:

(a)    se pune la dispoziția acestuia asistență financiară în temeiul Regulamentului (CE) nr. 407/2010 al Consiliului de instituire a unui mecanism european de stabilizare financiară* sau, se pune la dispoziția acestuia asistență financiară din partea altor state membre ale zonei euro, înainte de intrarea în vigoare a regulamentului menționat anterior;

(b)    se pune la dispoziția acestuia asistență financiară pe termen mediu în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 332/2002 al Consiliului**;

(c)    se pune la dispoziția acestuia asistență financiară în conformitate cu Tratatul de instituire a Mecanismului european de stabilitate în urma intrării în vigoare a acestuia.

(2a)       Derogarea menționată la alineatul (2) se acordă pe baza cererii adresate în scris de către un stat membru care îndeplinește una dintre condițiile prevăzute la alineatul (2) literele (a), (b) și (c) de mai sus. Solicitarea se înaintează în termen de două luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament sau în termen de două luni de la data începând cu care un stat membru îndeplinește una dintre condițiile menționate la alineatul (2) literele (a), (b) și (c).

(2b)       În cererea înaintată Comisiei, statul membru justifică necesitatea aplicării derogării menționate la alineatul (2) punând la dispozițiile informațiile necesare pentru a dovedi:

(a)    lipsa resurselor necesare pentru contrapartida națională prin intermediul datelor privind situația sa macroeconomică și bugetară; și că majorarea plăților menționate la alineatul (2) este necesară pentru a asigura continuarea punerii în aplicare a programelor operaționale,

(b)    că problemele persistă chiar dacă sunt folosite plafoanele maxime aplicabile ratelor de cofinanțare prevăzute la anexa III.

(c)    trimiterea la o decizie a Consiliului sau la orice alt act legislativ care justifică încadrarea statului membru în oricare dintre dispozițiile de la alineatul (2) literele (a) - (c), precum și data concretă de la care s-a pus la dispoziția statului membru asistența financiară.

Informațiile transmise sunt verificate și examinate de către Comisie ca elemente justificative. Comisia are la dispoziție 30 de zile de la data depunerii solicitării pentru a ridica orice obiecție în legătură cu corectitudinea informațiilor transmise. Dacă Comisia nu ridică nicio obiecție, se consideră justificată solicitarea statului membru de aplicare a derogării menționate la alineatul (2). Cu toate acestea, în cazul în care Comisia decide să ridice o obiecție față de solicitarea statului membru, Comisia adoptă o decizie în acest sens, prin intermediul unui act de punere în aplicare, justificând respectiva decizie.

(2c)       De asemenea, în solicitarea statului membru trebuie să se descrie în ce scop va fi folosită derogarea menționată la alineatul (2) și să se ofere informații în legătură cu măsurile complementare prevăzute pentru a concentra fondurile pentru competitivitate, creștere și ocuparea forței de muncă, inclusiv, acolo unde este necesar, în legătură cu modificarea programelor operaționale.

(2d)       Derogarea prevăzută la alineatul (2) își încetează valabilitatea pentru declarațiile de cheltuieli depuse după 31 decembrie 2013.

(3)         Pentru a calcula plățile intermediare și plata soldului final după ce statul membru încetează să beneficieze de asistența financiară menționată la alineatul (2), Comisia nu ia în considerare sumele majorate plătite în conformitate cu alineatul respectiv.

Cu toate acestea, sumele respective sunt luate în considerare în scopul aplicării articolului 79 alineatul (1).

(3a)       Plățile intermediare majorate ca urmare a aplicării dispozițiilor de la articolul 77 alineatul (2) se pun la dispoziția autorității de gestionare în cel mai scurt termen cu putință și se utilizează doar pentru efectuarea plăților aferente punerii în aplicare a programului operațional.

(3b)       În contextul raportului strategic în temeiul articolului 29 alineatul (1), statele membre pun la dispoziția Comisiei informațiile corespunzătoare în legătură cu utilizarea derogării menționate la alineatul (2), demonstrând modul în care valoarea majorată a sprijinului acordat a contribuit la stimularea competitivității, a creșterii și a ocupării forței de muncă în statul membru în cauză. Informațiile respective sunt luate în considerare de către Comisie la întocmirea raportului strategic prevăzut la articolul 30 alineatul (1).

(4)         Fără a aduce atingere alineatului (2), contribuția Uniunii prin intermediul plăților intermediare și al plății soldului final nu poate depăși contribuția publică și suma maximă a intervenției din partea fondurilor pentru fiecare axă prioritară, astfel cum se prevede în decizia Comisiei de aprobare a programului operațional.

(5)         Alineatele (2), (2a), (2b), (2c), (2d), (3), (3a) și (3b) nu se aplică programelor operaționale în temeiul obiectivului de cooperare teritorială europeană.

_______________

*       JO L 118, 12.5.2010, p. 1.

**         JO L 53, 23.2.2002, p. 1.”.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Cu toate acestea, prezentul regulament se aplică retroactiv pentru următoarele state membre: în cazul Irlandei, Greciei și Portugaliei cu efect din momentul în care li s-a pus la dispoziție asistență financiară în conformitate cu articolul 77 alineatul (2), iar în cazul Ungariei, Letoniei și României de la 1 ianuarie 2010.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la

Pentru Parlamentul European,                                                         Pentru Consiliu,

Președintele                                                                                             Președintele

 • [1]                  Avizul din 27 octombrie 2011.
 • [2]                JO, , p.
 • [3]             Poziția Parlamentului European din …
 • [4]                  JO L 118, 12.5.2010, p. 1.
 • [5]                  JO L 30, 4.2.2011, p. 34.
 • [6]                  JO L 159, 17.6.2011, p. 88.
 • [7]                  JO L 53, 23.2.2002, p. 1.
 • [8]                  JO L 37, 06.2.2009, p. 5.
 • [9]                  JO L 79, 25.3.2009, p. 39.
 • [10]                JO L 150, 13.6.2009, p. 8.
 • [11]                JO L 210, 31.7.2006, p. 25.

EXPUNERE DE MOTIVE

Uniunea Europeană se confruntă cu o criză economică și financiară persistentă, al cărei impact negativ asupra stabilității macroeconomice și a bugetului statelor membre este alarmant. Reducerea resurselor financiare naționale disponibile pentru finanțarea investițiilor publice limitează în mod clar punerea în aplicare a politicii de coeziune și absorbția fondurilor structurale în unele țări.

Raportoarea salută propunerea Comisiei Europene (COM(2011)0482) de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (Regulamentul general) și ia act de faptul că aceasta vizează acordarea de resurse financiare suplimentare statelor membre ale UE care se confruntă cu dificultăți deosebite în ceea ce privește gestionarea datoriei publice/deficitului public și asigurarea stabilității financiare cu scopul de a asigura continuarea punerii în aplicare a programelor.

Statele membre eligibile pentru a beneficia de această măsură sunt (1) țările din zona EURO care au primit asistență financiară în cadrul unui program prin mecanismul european de stabilizare financiară (MESF) sau (2) țările din afara zonei EURO care au primit asistență financiară prin mecanismul pentru balanța de plăți (BoP).

Se poate acorda asistență financiară suplimentară prin intermediul politicii de coeziune prin majorarea ratei de cofinanțare, ceea ce ar permite sporirea plăților către țările eligibile. CE propune majorarea cu zece puncte procentuale a ratelor de cofinanțare aplicabile în cazul axei prioritare a programelor.

Până în prezent, țările vizate de regulamentul în cauză sunt: Ungaria, România, Letonia, Portugalia, Grecia și Irlanda; de altfel, fondurile globale care le sunt alocate în cadrul politicii de coeziune pentru perioada 2007-2013 ar rămâne aceleași. Trebuie subliniate cazul Greciei, care a primit asistență financiară în afara MESF, și cazul Ungariei, care a părăsit deja mecanismul pentru balanța de plăți.

Măsurile propuse ar fi temporare și ar lua sfârșit în momentul în care statul membru părăsește mecanismul de asistență financiară; se propune aplicarea retroactivă a regulamentului.

De îndată ce a primit propunerea, Comisia pentru dezvoltare regională a numit-o raportoare pe președinta sa, acordându-i acesteia mandatul de a încheia negocierile rapid, prin intermediul unui acord în primă lectură, dacă este posibil, întrucât, pentru a asigura eficiența deplină a majorării sugerate, măsurile propuse trebuie aprobate rapid pentru a furniza imediat lichidități statelor membre.

Caracterul urgent al propunerii și timpul foarte scurt de care dispune comisia pentru elaborarea raportului necesită o coordonare strânsă între raportoare și președinția poloneză, care conduce negocierile în cadrul Consiliului. Obiectivul comun este încheierea negocierilor în toamna lui 2011, în vederea obținerii poziției Parlamentului (votul în ședința plenară) la începutul lui decembrie 2011.

Conform calendarului reuniunilor comisiei, trebuie prezentat un proiect de raport la începutul lui octombrie 2011. Din păcate, în prezent, rezultatele dezbaterilor în cadrul Consiliului nu sunt încă disponibile.

Raportoarea sprijină intenția Comisiei de a acorda asistență financiară suplimentară statelor membre afectate cel mai grav de criza financiară. De asemenea, pentru a asigura tratamentul egal al tuturor statelor membre care vor îndeplini, sau îndeplinesc deja, criteriile de eligibilitate menționate mai sus, raportoarea consideră absolut necesară aplicarea retroactivă a propunerii.

Raportoarea este de acord cu ideile generale incluse în propunerea Comisiei, însă consideră necesară introducerea unor schimbări pentru a îmbunătăți fezabilitatea propunerii. Au fost depuse amendamente în comisie pentru a detalia sau clarifica propunerea Comisiei în ceea ce privește: clauza de caducitate și retroactivitate, procedura de acordare a fondurilor suplimentare statelor membre, raportarea cu privire la utilizarea fondurilor suplimentare temporare, clarificări ale contextului și necesității măsurilor propuse.

Raportoarea consideră că procedura prin care statelor membre le sunt acordate majorări trebuie să fie clară și că este necesar să se raporteze în mod corespunzător cu privire la utilizarea plăților intermediare majorate. Cu toate acestea, nici procedura de solicitare a măsurilor, nici exercițiul de raportare nu ar trebui să ducă la creșterea sarcinilor administrative, permițând și o adaptare rapidă a politicii pentru a răspunde nevoilor țărilor celor mai afectate de criză. Raportarea trebuie să facă parte din exercițiul de raportare strategică existent.

Cu sprijinul Comisiei pentru dezvoltare regională, raportoarea a încheiat negocierile cu Consiliul, ducând la acordul conținut în prezentul raport votat de comisie.

Prin urmare, cererea statului membru în cauză adresată Comisiei trebuie să fie justificată în mod corespunzător (pentru a dovedi lipsa resurselor pentru contrapartida națională și faptul că problemele persistă chiar și în cazul aplicării ratelor maxime de cofinanțare etc.). Trebuie să se descrie în detaliu în ce scop va fi folosită derogarea și, după caz, programele operaționale pot fi modificate.

Raportoarea consideră că s-a ajuns la un compromis echilibrat în ceea ce privește aplicarea retroactivă a măsurilor propuse, însoțită de o „clauză de caducitate”, permițându-le tuturor țărilor care iau parte la program să utilizeze rate de cofinanțare mai mari și asigurându-se, în același timp că prezentul regulament de modificare nu aduce atingere negocierilor privind viitorul cadru legislativ și viitorul cadru financiar multianual.

Raportoarea este convinsă că prezentul amendament la Regulamentul general va permite luarea unor măsuri rapid pentru a ajuta statele membre afectate grav de criză. Creșterea temporară a pragurilor de cofinanțare va facilita concentrarea fondurilor asupra realizării unor proiecte și a reducerii presiunilor asupra bugetelor naționale.

PROCEDURĂ

Titlu

Modificarea Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului în ceea ce privește anumite dispoziții referitoare la gestiunea financiară pentru anumite state membre care se confruntă cu dificultăți grave sau sunt amenințate de astfel de dificultăți cu privire la stabilitatea lor financiară (FEDER și FSE)

Referințe

COM(2011)0482 – C7-0221/2011 – 2011/0211(COD)

Data prezentării la PE

1.8.2011

 

 

 

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

REGI

13.9.2011

 

 

 

Comisie(i) sesizată(e) pentru avizare

Data anunțului în plen

BUDG

13.9.2011

CONT

13.9.2011

EMPL

13.9.2011

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

BUDG

8.9.2011

CONT

22.9.2011

EMPL

15.9.2011

 

Raportor(i)

Data numirii

Danuta Maria Hübner

5.10.2011

 

 

 

Examinare în comisie

5.10.2011

 

 

 

Data adoptării

14.11.2011

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

28

0

3

Membri titulari prezenți la votul final

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Charalampos Angourakis, Catherine Bearder, Victor Boștinaru, Alain Cadec, Salvatore Caronna, Danuta Maria Hübner, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Mojca Kleva, Constanze Angela Krehl, Ramona Nicole Mănescu, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Tomasz Piotr Poręba, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Michail Tremopoulos, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Membri supleanți prezenți la votul final

Catherine Grèze, Lena Kolarska-Bobińska, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Elisabeth Schroedter, Giommaria Uggias, Derek Vaughan, Iuliu Winkler

Data depunerii

16.11.2011