POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe sveta (ES) št. 1083/2006 glede nekaterih določb o finančnem upravljanju za nekatere države članice, ki imajo resne težave ali obstaja nevarnost, da bi v tovrstne težave zašle v zvezi s svojo finančno stabilnostjo

16.11.2011 - (KOM(2011)0482 – C7‑0221/2011 – 2011/0211(COD)) - ***I

Odbor za regionalni razvoj
Poročevalka: Danuta Maria Hübner


Postopek : 2011/0211(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A7-0383/2011
Predložena besedila :
A7-0383/2011
Razprave :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 glede nekaterih določb o finančnem upravljanju za nekatere države članice, ki imajo resne težave ali obstaja nevarnost, da bi v tovrstne težave zašle v zvezi s svojo finančno stabilnostjo

(KOM(2011)0482 – C7‑0221/2011 – 2011/0211(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2011)0482),

–   ob upoštevanju člena 294(2) in člena 177 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7‑0221/2011),

–   ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–   ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora,

–   ob upoštevanju mnenja Odbora regij,

–   ob upoštevanju člena 55 svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za regionalni razvoj (A7-0383/2011),

1.  sprejme predlog Komisije kot svoje stališče v prvi obravnavi;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

PREDLOGI SPREMEMB PARLAMENTA[1]*

k predlogu Komisije

---------------------------------------------------------

 • [1] *              Predlogi sprememb: krepki ležeči tisk označuje novo ali spremenjeno besedilo, simbol ▌pa tiste dele besedila, ki so bili črtani.

UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o spremembi Uredbe sveta (ES) št. 1083/2006 glede nekaterih določb o finančnem upravljanju za nekatere države članice, ki imajo ali jim grozijo resne težave v zvezi s svojo finančno stabilnostjo

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 177 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske Komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora[1],

ob upoštevanju mnenja Odbora regij[2],

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom[3],

ob upoštevanju naslednjega:

(1)         Doslej najhujša svetovna finančna kriza in gospodarski upad sta hudo prizadela gospodarsko rast in finančno stabilnost ter povzročila močno poslabšanje finančnih, gospodarskih in socialnih razmer v več državah članicah. Nekatere države članice imajo ali jim grozijo resne težave, zlasti težave z gospodarsko rastjo in finančno stabilnostjo ter povečanjem primanjkljaja in dolga, tudi zaradi mednarodnih gospodarskih in finančnih razmer.

(2)         Čeprav so bili sprejeti že številni pomembni ukrepi za ublažitev negativnih učinkov krize, vključno s spremembami zakonodajnega okvira, se močno čuti vpliv finančne krize na realno gospodarstvo, trg dela in državljane. Pritisk na nacionalne finančne vire se povečuje, zaradi česar bi bilo treba hitro sprejeti dodatne ukrepe za zmanjšanje tega pritiska na podlagi čim večje in čim boljše uporabe finančnih sredstev iz Strukturnih skladov in Kohezijskega sklada.

(3)         Na podlagi člena 122(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), ki določa možnost, da se lahko državi članici, ki je v težavah ali ji zaradi izjemnih okoliščin, nad katerimi nima nikakršnega nadzora, resno grozijo hude težave, odobri finančna pomoč Unije, je Uredba Sveta (EU) št. 407/2010 z dne 11. maja 2010 o vzpostavitvi Evropskega mehanizma za finančno stabilizacijo[4] vzpostavila takšen mehanizem s ciljem ohranitve finančne stabilnosti Unije.

(4)         Z izvedbenima sklepoma Sveta 2011/77/EU z dne 7. decembra 2010[5] in 2011/344/EU z dne 30. maja 2011[6] je bila Irski in Portugalski odobrena takšna finančna pomoč.

(5)         Grčija je imela resne težave s finančno stabilnostjo že pred začetkom veljavnosti Uredbe (EU) št. 407/2010. Zato finančna pomoč za Grčijo ni mogla temeljiti na navedeni uredbi.

(6)         Sporazum med upniki in Sporazum o posojilu, ki sta bila za Grčijo sklenjena 8. maja 2010, sta začela veljati 11. maja 2010. Ta sporazum določa, da Sporazum med upniki ostane v celoti veljaven in učinkuje v triletnem programskem obdobju, dokler obstajajo neporavnani zneski v okviru Sporazuma o posojilu.

(7)         Uredba Sveta (ES) št. 332/2002 z dne 18. februarja 2002 o ustanovitvi aranžmaja za zagotavljanje srednjeročne finančne pomoči za plačilne bilance držav članic[7] je vzpostavila instrument, ki zagotavlja, da Svet odobri medsebojno pomoč, kadar ima država članica, ki ni sprejela eura, težave s plačilno bilanco ali obstaja resna nevarnost, da bi v tovrstne težave zašla.

(8)         Z odločbami Sveta 2009/102/ES z dne 4. novembra 2008[8], 2009/290/ES z dne 20. januarja 2009[9] in 2009/459/ES z dne 6. maja 2009[10] je bila Madžarski, Latviji in Romuniji odobrena takšna finančna pomoč.

(9)         Obdobje, v katerem je pomoč na voljo Irski, Madžarski, Latviji, Portugalski in Romuniji, je določeno v zadevnih sklepih in odločbah Sveta. Obdobje, v katerem je bila dana pomoč na voljo Madžarski, se je izteklo 4. novembra 2010.

(10)       Obdobje, v katerem je pomoč v okviru Sporazuma med upniki skupaj z "Euro Area Loan Facility Act" na voljo Grčiji, je različno glede na države članice, ki sodelujejo v teh instrumentih. Za namene te uredbe je potrebno, da vsaka država članica, ki zaprosi, da se ji prizna pravica do odstopanja na podlagi te uredbe, v prošnji navede datum, od katerega je po njenem mnenju upravičena do uporabe odstopanja v skladu s to uredbo.

(11)       Finančni ministri 17 držav članic euroobmočja so 11. julija 2011 podpisali Pogodbo o ustanovitvi Evropskega mehanizma za stabilnost (EMS). Pogodba je nadaljevanje sklepa Evropskega sveta z dne 25. marca 2011. Predvideva se, da bo do leta 2013 EMS prevzel naloge, ki jih zdaj izvajata Evropski instrument za finančno stabilnost (EFSF) in Evropski mehanizem za finančno stabilizacijo (EFSM). Zato bi morala ta uredba že upoštevati ta prihodnji mehanizem.

(12)       Evropski svet v sklepih z dne 23. in 24. junija 2011 pozdravlja namero Komisije, da poveča sinergije med programom posojil za Grčijo in skladi Unije, ter podpira vsa prizadevanja za povečanje grške zmogljivosti za črpanje iz skladov EU, s tem pa za pospešeno rast in zaposlovanje s preusmeritvijo v večjo konkurenčnost in ustvarjanje delovnih mest. Sklepi poleg tega pozdravljajo in podpirajo celovit program tehnične pomoči Grčiji, ki ga Komisija pripravlja skupaj z državami članicami. Ta uredba prispeva k tem prizadevanjem za sinergijo.

(13)       Za lažje upravljanje finančnih sredstev Unije, pomoč pri pospeševanju naložb v državah članicah in regijah ter izboljšanje dostopnosti sredstev za izvajanje kohezijske politike je v upravičenih primerih treba začasno in brez poseganja v programsko obdobje 2014–2020 omogočiti povečanje vmesnih plačil iz Strukturnih skladov in Kohezijskega sklada za znesek, ki ustreza desetim odstotnim točkam nad sedanjo stopnjo sofinanciranja, za vsako prednostno os za države članice, ki imajo resne težave v zvezi s svojo finančno stabilnostjo in so prosile za koriščenje teh sredstev. Zahtevana nacionalna protipostavka se bo zato ustrezno zmanjšala. Ker je povečanje začasno, začasno povečane zneske pa bi bilo treba še naprej izračunavati na podlagi prvotnih stopenj sofinanciranja, se spremembe zaradi uporabe mehanizma ne bodo odražale v finančnem načrtu, vključenem v operativni program. Operativne programe pa bo morda zato treba posodobiti, da bi sredstva usmerili v konkurenčnost, rast in zaposlovanje ter da bi njihove cilje prilagodili zmanjšanju skupnih razpoložljivih sredstev.

(13a)     Država članica, ki zaprosi, da se ji prizna odstopanje na podlagi te uredbe, bi morala v svoji prošnji, naslovljeni na Komisijo, navesti vse potrebne informacije, ki dokazujejo, da nima na voljo sredstev za nacionalno protipostavko, kar ponazori s podatki o svojem makroekonomskem in fiskalnem položaju, da je povečanje plačil na podlagi odstopanja potrebno za zagotovitev nadaljnjega izvajanja operativnih programov in da težave z njeno absorpcijsko sposobnostjo ne bodo odpravljene kljub uporabi zgornjih mej za stopnje sofinanciranja iz Priloge III; hkrati bi morala navesti ustrezni sklep Sveta ali drug pravni akt, na podlagi katerega je upravičena do odstopanja. Komisija mora preveriti pravilnost predloženih informacij, zato bi morala imeti za predložitev pripomb v primeru nepravilnosti na voljo 30 dni časa od vložitve prošnje s strani države članice. Da bi bilo odstopanje učinkovito in bi se začelo uporabljati, je treba vključiti predpostavko, da se prošnja države članice šteje za utemeljeno, če Komisija nima pripomb. Komisija pa bi morala biti pooblaščena, da o kakršnih koli pripombah glede prošnje države članice sprejme sklep v obliki izvedbenega akta, ki bi ga morala pojasniti.

(14)       Treba bi bilo ustrezno popraviti pravila za izračun vmesnih plačil in končnega plačila za operativne programe v obdobju, v katerem države članice prejemajo finančno pomoč za spopadanje z resnimi težavami v zvezi s svojo finančno stabilnostjo.

(14a)     Treba je zagotoviti ustrezno poročanje o uporabi povečanih zneskov, ki so dani na voljo državam članicam, ki se jim odobri začasno povečanje vmesnih plačil na podlagi te uredbe.

(15)       Po koncu obdobja, v katerem je bila dana na voljo finančna pomoč, bi bilo pri vrednotenjih, izvajanih v skladu s členom 48(3) Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999[11] morda med drugim treba preveriti, ali zmanjšanje nacionalnega sofinanciranja ne pomeni do znatnega odstopanja od prvotno zastavljenih ciljev. Takšna ocena lahko privede do revizije operativnega programa.

(16)       Uredbo (ES) št. 1083/2006 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

(17)       Ker doslej najhujša kriza na mednarodnih finančnih trgih in gospodarski upad, ki sta močno prizadeli finančno stabilnost več držav članic, zahtevata hiter odziv za zoperstavljanje učinkom na gospodarstvo v celoti, bi morala ta uredba začeti veljati čim prej in se ob upoštevanju izjemnih razmer v zadevnih državah članicah uporabljati retroaktivno za obdobja, v katerih so države članice prejemale finančno pomoč iz Unije ali od drugih držav članic iz euroobmočja za reševanje resnih težav glede svoje finančne stabilnosti, in sicer glede na status države članice prosilke od proračunskega leta 2010 dalje ali od dne, ko je bila dana na voljo finančna pomoč.

(17a)     Predvideno začasno povečanje vmesnih plačil bi bilo treba obravnavati tudi glede na proračunske omejitve, s katerimi se soočajo vse države članice, kar bi se moralo ustrezno odražati v proračunu EU. Poleg tega bi bilo treba uporabo mehanizma časovno omejiti, saj je njegov glavni namen odpraviti trenutne specifične težave. Mehanizem bi se torej moral začeti uporabljati 1. januarja 2010, uporabljal pa bi se najdlje do 31. decembra 2013.

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Člen 77 Uredbe (ES) št. 1083/2006 se nadomesti z naslednjim:

Člen 77

Splošna pravila za izračun vmesnih in končnih plačil

1.      Vmesna plačila in končna plačila se izračunajo z uporabo stopnje sofinanciranja iz odločitve o zadevnem operativnem programu za vsako prednostno os glede upravičenih izdatkov, navedenih v okviru te prednostne osi, v vsakem izkazu o izdatkih, ki jih potrdi organ za potrjevanje.

2.      Z odstopanjem od člena 53(2) in drugega stavka člena 53(4) ter od zgornjih meja, določenih v Prilogi III, se ▌vmesna plačila in končno plačilo povečajo za znesek, ki ustreza desetim odstotnim točkam nad stopnjo sofinanciranja, uporabljeno za vsako prednostno os, pri čemer ne sme preseči sto odstotkov, in ki se uporablja za znesek upravičenih izdatkov, ki so na novo prijavljeni v vsakem potrjenem izkazu o izdatkih, predloženem v obdobju, v katerem država članica izpolnjuje enega od naslednjih pogojev:

(a)       finančna pomoč ji je dana na voljo v okviru Uredbe Sveta št. 407/2010 o vzpostavitvi Evropskega mehanizma za finančno stabilizacijo* ali ji je finančna pomoč dana na voljo s strani drugih držav članic euroobmočja pred začetkom veljavnosti navedene uredbe;

(b)      srednjeročna finančna pomoč ji je dana na voljo v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 332/2002**;

(c)       finančna pomoč ji je dana na voljo v skladu s Pogodbo o ustanovitvi evropskega mehanizma za stabilnost, ko ta začne veljati.

2a.    Odstopanje iz odstavka 2 se odobri na pisno prošnjo države članice, ki izpolnjuje enega od pogojev iz točk (a), (b) in (c), navedenih zgoraj. Prošnja se predloži v dveh mesecih po začetku veljavnosti te uredbe ali v dveh mesecih od dne, ko država članica izpolni enega od pogojev iz točk (a), (b) in (c).

2b.    Država članica v prošnji, ki jo predloži Komisiji, utemelji, zakaj potrebuje odstopanje iz odstavka 2, in predloži potrebne informacije, ki izkazujejo:

(a)      da nima na voljo sredstev za nacionalno protipostavko, kar ponazori s podatki o svojem makroekonomskem in fiskalnem položaju, in da je povečanje plačil iz odstavka 2 potrebno za zagotovitev nadaljnjega izvajanja operativnih programov;

(b)      da težave ne bodo odpravljene kljub uporabi zgornjih mej za stopnje sofinanciranja iz Priloge III;

(c)       sklicevanje na ustrezni sklep Sveta ali drug pravni akt, na podlagi katerega jo je mogoče uvrstiti med države članice, ki izpolnjujejo enega od pogojev iz točk (a) do (c) odstavka 2, in dejanski datum, ko ji je bila pomoč dana na voljo.

Komisija preveri predložene informacije in preuči utemeljenost prošnje. Komisija lahko v 30 dneh po vložitvi prošnje predloži svoje pripombe na pravilnost predloženih informacij. Če Komisija ne predloži pripomb, velja prošnja države članice za odobritev odstopanja iz odstavka 2 za utemeljeno. Če pa Komisija sklene predložiti pripombe glede prošnje države članice, o tem sprejme sklep v obliki izvedbenega akta in pojasni svoje razloge.

2c.    Država članica v prošnji navede tudi podrobnosti o tem, kako namerava uporabljati odstopanje iz odstavka 2, in informacije o načrtovanih dodatnih ukrepih, da bi usmerila sredstva v konkurenčnost, rast in zaposlovanje, vključno s spremembo operativnih programov, kjer je to ustrezno.

2d.    Odstopanje iz odstavka 2 ne velja za izkaze o izdatkih, predložene po 31. decembru 2013.

3.      Za namene izračuna vmesnih plačil in končnega plačila po tem, ko je država članica prenehala koristiti finančno pomoč iz odstavka 2, Komisija ne upošteva povečanih zneskov, plačanih v skladu z navedenim odstavkom.

Vendar se ti zneski upoštevajo za namene člena 79(1).

3a.    Povečana vmesna plačila na podlagi uporabe člena 77(2) se dajo čim prej na voljo organu upravljanja in se uporabijo le za plačila za izvajanje operativnega programa.

3b.    Pri poročanju o strategijah v skladu s členom 29(1) države članice Komisiji predložijo ustrezne informacije o uporabi odstopanja iz odstavka 2, ki prikazujejo, kako je povečan znesek podpore prispeval k spodbujanju konkurenčnosti, rasti in delovnih mest v zadevni državi članici. Komisija te informacije upošteva pri pripravi poročanja o strategijah iz člena 30(1).

4.      Ne glede na odstavek 2 prispevek Unije v obliki vmesnih plačil in končnega plačila ni višji od javnega prispevka in najvišjega zneska pomoči iz skladov za vsako prednostno os, kakor je določeno v odločitvi Komisije o potrditvi operativnega programa.

5.      Odstavki 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 3, 3a in 3b se ne uporabljajo za operativne programe v okviru cilja evropskega teritorialnega sodelovanja.

_______________

*       UL L 118, 12.5.2010, str. 1.

**     UL L 53, 23.2.2002, str. 1.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Vendar se uporablja retroaktivno za naslednje države članice: za Irsko, Grčijo in Portugalsko od dneva, ko jim je bila dana na voljo finančna pomoč na podlagi člena 77(2), ter za Madžarsko, Latvijo in Romunijo od 1. januarja 2010.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V ...,

Za Evropski parlament                                    Za Svet

Predsednik                                                     Predsednik

 • [1]               Mnenje z dne 27. oktobra 2011.
 • [2]               UL, str.
 • [3]               Stališče Evropskega parlamenta z dne ...
 • [4]               UL L 118, 12.5.2010, str. 1.
 • [5]           UL L 30, 4.2.2011, str. 34.
 • [6]           UL L 159, 17.6.2011, str. 88.
 • [7]           UL L 53, 23.2.2002, str. 1.
 • [8]           UL L 37, 6.2.2009, str. 5.
 • [9]           UL L 79, 25.3.2009, str. 39.
 • [10]             UL L 150, 13.6.2009, str. 8.
 • [11]          UL L 210, 31.7.2006, str. 25.

OBRAZLOŽITEV

Evropska unija se sooča z vztrajno ekonomsko in finančno krizo, ki zaskrbljujoče negativno vpliva na makroekonomsko stabilnost in proračune držav članic. Zmanjševanje nacionalnih finančnih virov, ki so na voljo za financiranje javnih naložb, je očitna omejitev za izvajanje kohezijske politike in črpanje strukturnih sredstev v nekaterih državah.

Poročevalka pozdravlja predlog Evropske komisije (KOM (2011)0482) o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (splošne uredbe) ter ugotavlja, da je cilj uredbe zagotoviti dodatna finančna sredstva za države članice EU, ki se soočajo s posebnimi težavami pri obvladovanju javnega dolga/primanjkljaja in zagotavljanju finančne stabilnosti, s čimer bi zagotovili nadaljnje izvajanje programov.

Države članice, upravičene do tega ukrepa, so opredeljene kot (1) države evroobmočja, ki so prejele finančno pomoč v okviru programa evropskega mehanizma za finančno stabilizacijo, ali (2) države izven evroobmočja, ki so prejele finančno pomoč iz mehanizma plačilne bilance.

Način zagotavljanja dodatne finančne pomoči prek kohezijske politike je povečanje zneska pri stopnji sofinanciranja, kar omogoča povečanje plačil državam upravičenkam. Evropska komisija predlaga povečanje veljavnih stopenj sofinanciranja za deset odstotnih točk pri prednostnih oseh programov.

Danes bi se ta uredba uporabljala za Madžarsko, Romunijo, Latvijo, Portugalsko, Grčijo in Irsko. Dejansko se celotna dodeljena sredstva v okviru kohezijske politike za obdobje 2007–2013 ne bi spremenila. Opozoriti je treba, da je Grčija prejela finančno pomoč izven evropskega mehanizma za finančno stabilizacijo ter da je Madžarska že izstopila iz mehanizma plačilne bilance.

Predlagani ukrepi bodo začasni in bodo ukinjeni, ko bo država članica izstopila iz mehanizma finančne pomoči, po predlogu pa naj bi se uredba uporabljala retroaktivno.

Odbor za regionalni razvoj je po prejetju predloga za poročevalko imenoval svojo predsednico in ji podelil mandat za hitro sklenitev pogajanj, če je mogoče z dogovorom v prvi obravnavi; pri tem je menil, da morajo biti predlagani ukrepi sprejeti hitro, če naj bo predlagano povečanje v celoti učinkovito, kar bi državam članicam zagotovilo takojšnjo likvidnost.

Zaradi nujnosti predloga in zgoščenega urnika poročila Odbora je potrebno tesno sodelovanje med poročevalko in poljskim predsedstvom, ki vodi pogajanja v Svetu. Skupni cilj je zaključiti pogajanja jeseni 2011, da bi Parlament svoje stališče sprejel (glasoval na plenarnem zasedanju) v začetku decembra 2011.

Zaradi koledarja sej odbora je treba osnutek poročila predložiti v začetku oktobra 2011. Žal v tem času še niso znani zaključki razprav v Svetu.

Poročevalka podpira namero Komisije, da zagotovi dodatno pomoč državam članicam, ki jih je finančna kriza posebej prizadela. Po njenem mnenju je retroaktivna uporaba predloga nujno potrebna, saj je treba zagotoviti enako obravnavo med državami članicami, ki izpolnjujejo eno od zgoraj navedenih meril upravičenosti.

Poročevalka sicer soglaša s splošnim duhom predloga Komisije, vendar je bilo po njenem mnenju potrebnih nekaj sprememb, s katerimi bi izboljšali uresničljivost predloga. Da bi bil predlog Komisije bolj podroben in natančen, so bili v odboru vloženi predlogi sprememb za naslednja vprašanja: klavzulo o časovni omejitvi veljavnosti in retroaktivnosti, postopek za odobritev zvišanja stopnje sofinanciranja državi članici, poročanje o uporabi začasnih ukrepov za zvišanje stopnje sofinanciranja, pojasnilo o okviru in potrebnost predlaganih ukrepov.

Po mnenju poročevalke mora biti postopek ukrepov za povečanje stopnje za države članice jasen, poleg tega pa je potrebno ustrezno poročanje o uporabi večjih vmesnih plačil. Vendar se zaradi postopka za prošnjo za take ukrepe niti zaradi poročanja ne sme povečati upravno breme, hkrati pa je treba omogočiti hitro prilagajanje politike kot odziv na potrebe držav, ki jih je kriza najbolj prizadela. Poročanje bi moralo biti vključeno v obstoječe poročanje o strategijah.

Poročevalka je ob podpori Odbora za regionalni razvoj zaključila pogajanja s Svetom, kjer je bil dosežen dogovor, predstavljen v tem poročilu, o katerem je glasoval odbor.

Tako mora biti na Komisijo naslovljena prošnja zadevne države članice ustrezno utemeljena (da se dokaže pomanjkanje sredstev za nacionalno protipostavko, da se bodo težave nadaljevale kljub uporabi najvišje stopnje sofinanciranja itd.). Treba je predložiti podrobnosti o načrtovani uporabi odstopanja ter po potrebi spremeniti operativne programe.

Po mnenju poročevalke je bil dosežen uravnotežen kompromis o retroaktivnosti predlaganih ukrepov skupaj s klavzulo o časovni omejitvi veljavnosti, kar tudi vsem „državam programa“ omogoča uporabo višje stopnje sofinanciranja, hkrati pa zagotavlja, da ta uredba o spremembi ne vpliva na pogajanja o prihodnjem zakonodajnem okviru ali prihodnjem večletnem finančnem okviru.

Poročevalka je prepričana, da bo ta sprememba splošne uredbe omogočila hitro ukrepanje za pomoč državam članicam, ki jih je kriza močno prizadela. Začasno zvišanje zgornje meje za sofinanciranje bo omogočilo koncentracijo sredstev za uresničitev nekaterih projektov ter omililo pritisk na nacionalni proračun.

POSTOPEK

Naslov

Sprememba Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 glede nekaterih določb v zvezi s finančnim upravljanjem za nekatere države članice, ki so jih prizadele ali jim grozijo resne težave v zvezi z njihovo finančno stabilnostjo

Referenčni dokumenti

KOM(2011)0482 – C7-0221/2011 – 2011/0211(COD)

Datum predložitve EP

1.8.2011

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

REGI

13.9.2011

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

13.9.2011

CONT

13.9.2011

EMPL

13.9.2011

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

BUDG

8.9.2011

CONT

22.9.2011

EMPL

15.9.2011

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Danuta Maria Hübner

5.10.2011

 

 

 

Obravnava v odboru

5.10.2011

 

 

 

Datum sprejetja

14.11.2011

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

28

0

3

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Haralampos Angurakis (Charalampos Angourakis), Catherine Bearder, Victor Boştinaru, Alain Cadec, Salvatore Caronna, Danuta Maria Hübner, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Mojca Kleva, Constanze Angela Krehl, Ramona Nicole Mănescu, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Tomasz Piotr Poręba, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Mihalis Tremopulos (Michail Tremopoulos), Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Catherine Grèze, Lena Kolarska-Bobińska, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Elisabeth Schroedter, Giommaria Uggias, Derek Vaughan, Iuliu Winkler

Datum predložitve

16.11.2011