ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με το ευρωπαϊκό εξάμηνο συντονισμού των οικονομικών πολιτικών

17.11.2011 - (2011/2071(INI))

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
Εισηγήτρια: Pervenche Berès
Συντάκτης γνωμοδότησης (*):
Olle Ludvigsson, Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
(*) Συνδεδεμένη επιτροπή – Άρθρο 50 του Κανονισμού


Διαδικασία : 2011/2071(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A7-0384/2011
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A7-0384/2011
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το ευρωπαϊκό εξάμηνο συντονισμού των οικονομικών πολιτικών

(2011/2071(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 121, 126 και 148 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς επίσης το πρωτόκολλο 12 και τις διατάξεις των πρωτοκόλλων 15 και 16 σχετικά με τη διαδικασία του υπερβολικού ελλείμματος,

–   έχοντας υπόψη τον Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές, όπως ορίζεται με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2009 σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές·

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 152 και το άρθρο 153 παράγραφος 5 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 9 της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (οριζόντια κοινωνική ρήτρα),

–   έχοντας υπόψη τις ανακοινώσεις της Επιτροπής της 12ης Μαΐου 2010 με τίτλο «Ενίσχυση του συντονισμού της οικονομικής πολιτικής» (COM(2010)0250) και της 30ής Ιουνίου 2010 με τίτλο «Ενίσχυση του συντονισμού των οικονομικών πολιτικών για τη σταθερότητα, την ανάπτυξη και την απασχόληση – Εργαλεία για ισχυρότερη οικονομική διακυβέρνηση της ΕΕ» (COM(2010)0367),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 3ης Μαρτίου 2010 με τίτλο «Ευρώπη 2020: Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2010)2020),

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Ecofin της 15ης Φεβρουαρίου 2011 και της 7ης Σεπτεμβρίου 2010,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 23ης και 24ης Μαρτίου 2011,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας, της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A7-0384/2011),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση και η διεύρυνση των ανισοτήτων και των μακροοικονομικών ανισορροπιών και το άνοιγμα της ψαλίδας ανταγωνιστικότητας μετά την καθιέρωση του ευρώ, όπως επίσης η λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος κατέδειξαν ότι η Ένωση πρέπει να αντιμετωπίσει τις μακροοικονομικές ανισορροπίες με βάση μια συμμετρική προσέγγιση, όπου είναι σκόπιμο, μειώνοντας τα υπερβολικά ελλείμματα και τα υπερβολικά πλεονάσματα, συντονίζοντας περισσότερο την οικονομική και τη δημοσιονομική πολιτική, και βελτιώνοντας τη δημοσιονομική εποπτεία·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το βελτιωμένο πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης πρέπει να βασίζεται σε διάφορες αλληλένδετες πολιτικές για τη διατηρήσιμη ανάπτυξη και την απασχόληση, οι οποίες να έχουν συνοχή μεταξύ τους, ειδικότερα δε σε μια στρατηγική της Ένωσης για την ανάπτυξη και την απασχόληση(στρατηγική ΕΕ 2020), με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη και ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς, η οποία να ευνοεί το διεθνές εμπόριο και την ανταγωνιστικότητα, ένα αποτελεσματικό πλαίσιο για την πρόληψη και τη διόρθωση του υπερβολικού δημόσιου ελλείμματος (Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης), ένα στιβαρό πλαίσιο για την πρόληψη και τη διόρθωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών, ελάχιστες απαιτήσεις για τα εθνικά δημοσιονομικά πλαίσια, και μια ενισχυμένη ρύθμιση και εποπτεία των χρηματοπιστωτικών αγορών, συμπεριλαμβανομένης της μακροπροληπτικής εποπτείας από το Ευρωπαϊκό συμβούλιο συστημικού κινδύνου·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πείρα που αποκτήθηκε και τα λάθη που διαπράχθηκαν κατά την πρώτη δεκαετία λειτουργίας της οικονομικής και νομισματικής ένωσης δείχνουν την ανάγκη να βελτιωθεί η οικονομική διακυβέρνηση στην Ένωση, η οποία θα πρέπει να οικοδομηθεί στην περαιτέρω εθνική αποδοχή από κοινού συμφωνημένων διατάξεων και πολιτικών και σε ένα πιο ισχυρό πλαίσιο εποπτείας για τις εθνικές οικονομικές πολιτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πείρα έχει δείξει πως το υπερβολικό χρέος και το υπερβολικό έλλειμμα σε ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να έχει σοβαρότατες αρνητικές επιπτώσεις σε άλλα κράτη μέλη και στην ευρωζώνη στο σύνολό της·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εθνικά κοινοβούλια εκλέγονται ελεύθερα από τους πολίτες και, ως εκ τούτου, είναι οι εκπρόσωποι και οι εγγυητές των δικαιωμάτων που αποκτούν και που εκχωρούν οι πολίτες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η καθιέρωση του ευρωπαϊκού εξαμήνου πρέπει να σέβεται απόλυτα τα προνόμια των εθνικών κοινοβουλίων,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση των κρατικών προϋπολογισμών από τα κοινοβούλια είναι ένα από τα θεμέλια της δημοκρατίας,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κοινοβούλια των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μοιράζονται τώρα τον νομοθετικό τους ρόλο με τα όργανα της ΕΕ, και συχνά έχουν περιορισμένο έλεγχο στις ενέργειες των κυβερνήσεών τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότεροι πολίτες της Ένωσης δεν έχουν επαρκή εξοικείωση με τις τροποποιημένες και περίπλοκες νομοθετικές διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη διαφάνειας στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και διαμόρφωσης γνώμης, ιδίως στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο Υπουργών, υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και στις δημοκρατίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και δυσχεραίνει τον ενεργό και εποικοδομητικό έλεγχο από τους πολίτες,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κοινωνικά κινήματα διαμαρτυρίας κατά των μέτρων λιτότητας σε διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ εκφράζουν και μια αυξανόμενη δυσφορία έναντι της δημοκρατικής ποιότητας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοκρατική αξιοπιστία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης έχει πληγεί σοβαρά από τον τρόπο με τον οποίο έχει γίνει ως τώρα η διαχείριση της κρίσης του ευρώ,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποτελεσματικότητα των εθνικών οικονομικών πολιτικών μέσω αυξημένου συντονισμού στηρίζεται στη δημοκρατική νομιμότητα και λογοδοσία των πολιτικών αυτών, που εξαρτάται με τη σειρά της από την παρέμβαση των κοινοβουλίων,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζεται να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη αλληλεπίδραση μεταξύ της απασχόλησης, των κοινωνικών και των οικονομικών πολιτικών στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου, ότι τούτο θα πρέπει να είναι προς όφελος όλων των γενεών, με τρόπο που να προωθεί τη δημοκρατική λογοδοσία, τον ενστερνισμό και τη νομιμότητα όλων των εμπλεκομένων, και ότι στο πλαίσιο αυτό έχει ουσιαστική σημασία η πλήρης συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 24 Μαρτίου 2011 τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στο Σύμφωνο για το ευρώ + συμφώνησαν «να αναληφθεί ισχυρή δράση σε επίπεδο ΕΕ για την τόνωση της ανάπτυξης με την ενίσχυση της Ενιαίας Αγοράς, τη μείωση της συνολικής κανονιστικής επιβάρυνσης και την προώθηση των εμπορικών συναλλαγών με τρίτες χώρες»,

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ευρωπαϊκό εξάμηνο συνιστά θεσμική διαδικασία υπό την αιγίδα των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, με αυξημένο συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών για την εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ, ιδίως ως προς τη μακροοικονομική της διάσταση,

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ συμφωνείται από κοινού μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, όπως ορίζεται στις Συνθήκες, και ότι οι διαδικασίες των εθνικών προϋπολογισμών των κρατών μελών διέπονται από τους συνταγματικούς κανόνες του κάθε κράτους μέλους· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι ο μεγαλύτερος δημοσιονομικός συντονισμός δεν παραβιάζει την αρχή της επικουρικότητας,

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το μείζον επίτευγμα της κοινής αγοράς να συνδέσει τις ευρωπαϊκές οικονομίες μεταξύ τους πρέπει να συνδυαστεί με σύστημα δημοσιονομικού συντονισμού προκειμένου να επιτυγχάνονται σημαντικές συνέργειες,

ΙΣΤ.

       λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργία μόνιμης προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου από τη Συνθήκη της Λισαβόνας μετέβαλε τη θεσμική ισορροπία της Ένωσης,

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα αποκλειστικά διακυβερνητικό σύστημα συντονισμού θα ήταν ανεπαρκής απόκριση στις απαιτήσεις του άρθρου 121 της ΣΛΕΕ, όπου δηλώνεται ότι τα κράτη μέλη θεωρούν τις οικονομικές τους πολιτικές θέμα κοινού ενδιαφέροντος, και ότι δεν θα μπορούσε να εξασφαλίσει την απαιτούμενη δράση της Ένωσης στους τομείς που διέπονται από την κοινοτική μέθοδο·

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η καθιέρωση του ευρωπαϊκού εξαμήνου θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη, με σαφήνεια ορισμένη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κοινοβουλίων των κρατών μελών και σε αλλαγές στο έργο που επιτελούν·

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εξουσία συναπόφασης στη διαδικασία του προϋπολογισμού·

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση και οι κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση που βασίζονται στο άρθρο 148 της ΣΛΕΕ παρέχουν ένα πλαίσιο πολιτικής για την απασχόληση και τα μέτρα για την αγορά εργασίας που πρέπει να εφαρμοστούν ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της στρατηγικής Ευρώπη 2020·

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνέβαλε σχεδόν στη βάση συναπόφασης στις ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση 2010·

ΚΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό ανεργίας στην Ευρώπη εξακολουθεί να είναι αρκετά πάνω από το 9%, και ειδικά η ανεργία των νέων παραμένει μια τεράστια πρόκληση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η απασχόληση, η αγορά εργασίας και οι κοινωνικές πολιτικές αποτελούν συνεπώς σημαντικό τμήμα των μεταρρυθμίσεων που πρέπει να πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο τόσο της μακροοικονομικής εποπτείας όσο και του θεματικού συντονισμού που προβλέπεται από την στρατηγική Ευρώπη 2020,

ΚΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική Ευρώπη 2020 και η νέα δομή διαχείρισης που βασίζεται στο ευρωπαϊκό εξάμηνο θα βοηθήσουν την ΕΕ να αντιμετωπίσει την κρίση και τις αιτίες της· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα υψηλά επίπεδα κοινωνικής προστασίας στην ΕΕ έχουν αποσοβήσει τις χειρότερες επιπτώσεις της κρίσης και ότι η κληρονομιά της κρίσης είναι μεγάλης εμβέλειας με αποτέλεσμα ευρεία απώλεια οικονομικής δραστηριότητας, σημαντική αύξηση της ανεργίας, απότομη πτώση της παραγωγικότητας και θεαματική αποδυνάμωση των δημόσιων οικονομικών·

ΚΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ευρωπαϊκό εξάμηνο έχει δύο στόχους, ήτοι να επαληθεύει την τήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας από τα κράτη μέλη και, ταυτόχρονα, να εποπτεύει την ορθή εφαρμογή του προγράμματος «Ευρώπη 2020», μέσω της εξασφάλισης των απαραίτητων χρηματοδοτικών μέσων για την υλοποίησή του·

ΚΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποτυχία της στρατηγικής της Λισαβόνας μπορεί ουσιαστικά να αποδοθεί στην παντελή απουσία σαφούς διαδικασίας για την παρακολούθηση της εφαρμογής της εν λόγω στρατηγικής από όλους τους ενδιαφερόμενους παράγοντες, και εκτιμώντας συνεπώς ότι είναι σημαντικό να αντληθούν τα κατάλληλα διδάγματα που θα εξασφαλίσουν την επιτυχή έκβαση της ατζέντας της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

ΚΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, δεδομένης της εμπειρίας που αυτό έχει αποκτήσει στον διάλογο επί νομισματικών θεμάτων, πρέπει να ανατεθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ρόλος στον τομέα της δημοκρατικής λογοδοσίας των οικονομικών πολιτικών και της δημοσιονομικής εποπτείας·

ΚΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο επέφερε ουσιώδεις αλλαγές στις ειδικές συστάσεις ανά χώρα που έχει προτείνει η Επιτροπή στο πλαίσιο του πρώτου έτους λειτουργίας του ευρωπαϊκού εξαμήνου·

ΚΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αυτονομία τόσο των κοινωνικών εταίρων στις συλλογικές διαπραγματεύσεις όσο και των εθνικών συστημάτων διαμόρφωσης των μισθών πρέπει να είναι απολύτως σεβαστή·

ΚΘ. έχοντας υπόψη την πείρα που αποκτήθηκε από τις διακοινοβουλευτικές συναντήσεις που διοργανώνονται κάθε χρόνο από την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

Επισκόπηση των προκλήσεων

1.  θεωρεί ότι η τρέχουσα φάση της κρίσης απαιτεί ισχυρές και φιλόδοξες απαντήσεις·

2.  σημειώνει ότι, πέραν του ότι ενέκρινε τη δέσμη νομοθετικών μέτρων για την οικονομική διακυβέρνηση, η συνάντηση κορυφής της ζώνης του ευρώ της 26ης Οκτωβρίου 2011 αποφάσισε και σύνολο μέτρων που τροποποιούν την εν λόγω δέσμη· θεωρεί ότι οιαδήποτε αλλαγή της Συνθήκης αποφασισθεί στο μέλλον θα πρέπει να σέβεται πλήρως τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 48 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι η εντολή Συνέλευσης που συγκαλείται σύμφωνα με το συγκεκριμένο άρθρο πρέπει να αντικατοπτρίζει την ανάγκη να εδράζεται η ΕΕ σε αδιάσειστη δημοκρατική νομιμότητα και αλληλεγγύη·

3.  θεωρεί ότι, μέχρι νεοτέρας, το ευρωπαϊκό εξάμηνο αποτελεί το εν ισχύι πλαίσιο για την υλοποίηση της στρατηγικής της ΕΕ και για αποτελεσματική οικονομική διακυβέρνηση, ιδίως των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ τα οποία συνδέονται με μια κοινή ευθύνη, και ότι πίσω από τη διατύπωση το διακύβευμα είναι μια διαδικασία για ολόκληρο τον χρόνο για τα θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη της ΕΕ·

4.  τονίζει ότι η επιτυχία της στρατηγικής Ευρώπη 2020 εξαρτάται από την δέσμευση της ΕΕ ως συνόλου και από τον βαθμό στον οποίο θα την υιοθετήσουν ως δική τους τα κράτη μέλη, τα εθνικά κοινοβούλια, οι τοπικές και περιφερειακές αρχές και οι κοινωνικοί εταίροι· υπενθυμίζει τη σπουδαιότητα που έχουν μια ισχυρή, ανταγωνιστική και εύρυθμης λειτουργίας κοινωνική οικονομία της αγοράς, οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και οι συμφωνίες για συλλογικές συμβάσεις στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020, καθώς και τη σπουδαιότητα της προώθησης ενός γνήσιου ευρωπαϊκού κοινωνικού διαλόγου για τις μακροοικονομικές πολιτικές και μέτρα·

5.  επαναλαμβάνει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να αντιμετωπίζουν τις οικονομικές και δημοσιονομικές πολιτικές τους ως ζήτημα κοινού ενδιαφέροντος, ότι ο οικονομικός πυλώνας της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, περιλαμβανομένης της δημοσιονομικής του διάστασης, πρέπει συνεπώς να ενισχυθεί μέσω μεγαλύτερου συντονισμού της θέσπισης και εφαρμογής φορολογικών μέτρων καθώς και της αποτελεσματικής καταπολέμησης της φοροαπάτης και της φοροδιαφυγής και της σταδιακής κατάργησης των υφιστάμενων επιζήμιων μέτρων·

6.  πιστεύει ότι η καθιέρωση του ευρωπαϊκού εξαμήνου και του διευρυμένου συντονισμού της οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής πρέπει να αφήνουν επαρκές περιθώριο και ευελιξία στα κράτη μέλη της ΕΕ να ακολουθούν μια αποτελεσματική δημοσιονομική, οικονομική και κοινωνική στρατηγική που θα συνάδει με τη στρατηγική ΕΕ 2020, θα έχει ρόλο διανεμητικό και αναπτυξιακό και θα παρέχει ένα επαρκές επίπεδο δημόσιων υπηρεσιών και υποδομών στους πολίτες της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να συνυπολογίσει στο πλαίσιο της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης τα μέτρα που έχουν λάβει τα κράτη μέλη στην προσπάθεια ολοκλήρωσης της ενιαίας αγοράς·

7.  παρατηρεί ότι η ανάπτυξη και η ενίσχυση της ενιαίας αγοράς και η καλλιέργεια παγκόσμιων εμπορικών σχέσεων έχουν κεντρικό ρόλο στην τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης, στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και στην αντιμετώπιση των μακροοικονομικών ανισορροπιών και καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη της στην Ετήσια Επισκόπηση Ανάπτυξης τα βήματα που έχουν κάνει τα κράτη μέλη στην κατεύθυνση της ολοκλήρωσης της Ενιαίας Αγοράς·

8.  υπογραμμίζει ότι τόσο οι κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών όσο και οι γενικοί οικονομικοί προσανατολισμοί αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ευρωπαϊκού εξαμήνου και είναι εξίσου σημαντικά στοιχεία για την επίτευξη έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εξασφαλίσουν ότι όλες οι συστάσεις πολιτικής συνάδουν με τις ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές·

9.  εκφράζει τη λύπη του για την ασάφεια και την επικάλυψη που χαρακτηρίζει τα διάφορα μέσα και τις γραμμές του προϋπολογισμού μέσω των οποίων προβλέπεται η επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι το ευρωπαϊκό εξάμηνο προσφέρει μια καλή ευκαιρία ανάπτυξης μεγαλύτερης συνέργιας μεταξύ των προϋπολογισμών της ΕΕ και των κρατών μελών·

10. επισημαίνει ότι η στρατηγική Ευρώπη 2020 χρειάζεται να έχει ενισχυμένη εδαφική διάσταση· θεωρεί, κατά συνέπεια, ότι, ενόψει των ιδιαιτεροτήτων και των διαφορετικών επιπέδων ανάπτυξης των ευρωπαϊκών περιφερειών, η απευθείας συμμετοχή των περιφερειακών και τοπικών αρχών στον σχεδιασμό και την εκτέλεση των σχετικών προγραμμάτων θα ενίσχυε το αίσθημα ευθύνης για τους στόχους της στρατηγικής σε όλα τα επίπεδα και θα εξασφάλιζε μεγαλύτερη επίγνωση των αντίστοιχων στόχων και αποτελεσμάτων στις άμεσα ενδιαφερόμενες περιοχές·

Ο ρόλος της Επιτροπής

Εισαγωγή

11. σημειώνει ότι το ευρωπαϊκό εξάμηνο έχει θεσπισθεί για να εξασφαλίζει διατηρήσιμη σύγκλιση των οικονομικών και δημοσιονομικών επιδόσεων των κρατών μελών, να επιτύχει στενότερο συντονισμό των οικονομιών και να υπερνικήσει την κρίση του κρατικού χρέους· σημειώνει ότι η ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης (ΕΕΑ) έχει θεσπισθεί ως το αρχικό βασικό έγγραφο του κύκλου·

12. υπενθυμίζει ότι το ευρωπαϊκό εξάμηνο πρέπει να υλοποιηθεί χωρίς να θίγει τις εξουσίες που αναγνωρίζει η ΣΛΕΕ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει προτάσεις που να ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο αρθρώνονται αυτά τα διάφορα μέσα, πώς διαφοροποιούνται και πώς προκαλούν δευτερογενείς επιδράσεις σε άλλους τομείς πολιτικής·

Διδάγματα από τον πρώτο κύκλο

13. τονίζει ότι η κωδικοποίηση του ευρωπαϊκού εξαμήνου πρέπει να αφήνει την αναγκαία ελαστικότητα για μια ενδεχόμενη προσαρμογή βασισμένη στα διδάγματα από τις πρώτες εμπειρίες· θεωρεί ότι κατά την εργασία αξιολόγησης και προσαρμογής η Επιτροπή πρέπει να εστιαστεί ιδίως στην ανάγκη στενότερης προσαρμογής του πλαισίου στη ζώνη του ευρώ και τις προκλήσεις που αυτή καλείται να αντιμετωπίσει·

14. επισημαίνει ότι η ποιότητα των εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων δυνάμει του πρώτου ευρωπαϊκού εξαμήνου εμφανίζει σημαντικές αποκλίσεις όσον αφορά την ευστοχία, τη διαφάνεια, τη σκοπιμότητα και την πληρότητα· καλεί την Επιτροπή να προσκαλέσει τα κράτη μέλη να αναβαθμίσουν την ποιότητα και διαφάνεια της συμβολής τους και να αναγάγει τα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων βελτίστης ποιότητας σε πρότυπα για τα μελλοντικά ευρωπαϊκά εξάμηνα·

15. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι εθνικές πολιτικές και οι στόχοι που ανακοινώθηκαν στα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων φθάνουν αθροιστικά σε επίπεδο αρκετά φιλόδοξο ώστε να επιτευχθούν οι πρωταρχικοί στόχοι της στρατηγικής ΕΕ 2020· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι στο πλαίσιο του πρώτου ευρωπαϊκού εξαμήνου δεν συνέβη αυτό· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι όλα τα κράτη μέλη συμβάλλουν στους πρωταρχικούς στόχους ανάλογα με τις δυνατότητές τους και να παρουσιάσει επακριβή χάρτη πορείας, μαζί με το συνοδευτικό χρονοδιάγραμμα των απαραίτητων δράσεων·

Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης

16. θεωρεί ότι η ΕΕΑ πρέπει να συνάδει με

–   τη στρατηγική Ευρώπη 2020

–   τις ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές (γενικές κατευθυντήριες γραμμές οικονομικής πολιτικής και κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση),

–   τις ειδικές συμφωνίες του Συμβουλίου που αφορούν τη ζώνη του ευρώ ή την Ένωση ως σύνολο, όπως είναι το διευρυμένο σύμφωνο για το ευρώ (σύμφωνο για το ευρώ+)·

17. σημειώνει ότι η ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης (ΕΕΑ), όπως επικυρώθηκε από το Εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, οδηγεί τη σύνταξη

–   των Εθνικών Προγραμμάτων Μεταρρυθμίσεων (ΕΠΜ),

–   των Προγραμμάτων Σταθερότητας και Σύγκλισης (ΠΣΣ) των κρατών μελών, με βάση τα οποία η Επιτροπή εκπονεί συστάσεις για κάθε χώρα·

18. παρατηρεί ότι η εκπόνηση της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης βασίζεται σε μακροοικονομικές προβλέψεις σε όλα τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Ένωση· επισημαίνει ότι τα μέτρα που απαιτείται να ληφθούν για να βελτιωθεί η ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση πρέπει να συνοδεύονται από παρόμοια μέτρα για τη βελτίωση της νομιμοποίησης και λογοδοσίας που σχετίζονται με αυτή· τάσσεται συνεπώς κατά της παρούσας μορφής της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης ως εγγράφου τεχνικού χαρακτήρα το οποίο δεν λαμβάνει υπόψη τη συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

19. καλεί την Επιτροπή να εκφράσει καλύτερα την συνολική πολυδιάστατη (έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς) προσέγγιση της στρατηγικής ΕΕ2020 στα συγκριτικά κριτήρια που χρησιμοποιούνται για την αποτίμηση της προόδου που σημειώνουν τα κράτη μέλη και να εκδίδει αναλόγως συστάσεις ειδικές για κάθε χώρα·

20. καλεί την Επιτροπή να διευρύνει το σύνολο των δεικτών που χρησιμοποιεί για την παρακολούθηση των εθνικών εξελίξεων, λαμβάνοντας υπόψη το έργο που έχει συντελεστεί ιδίως στο πλαίσιο της συνέχεια που δίδεται στη ανακοίνωση «ΑΕΠ και πέρα απ’ αυτό» (COM(2009) 433 final) και του χάρτη πορείας για μια αποτελεσματική ως προς τους πόρους Ευρώπη·

21. ζητεί η ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης να μετασχηματισθεί σε ετήσιες κατευθύνσεις βιωσιμότητας που να εστιάζονται στην τόνωση της βιώσιμης αύξησης της οικονομίας·

22. ζητεί από την Επιτροπή να εγκρίνει έως τις 10 Ιανουαρίου κάθε χρόνο τις ετήσιες κατευθύνσεις βιωσιμότητας, με ένα ειδικό κεφάλαιο για την ζώνη του ευρώ·

23. καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό την επιστημονική εμπειρογνωμοσύνη κατά τη σύνταξη των Ετήσιων Κατευθύνσεων Βιωσιμότητας και να λάβει υπόψη αντίστοιχες συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των κρατών μελών, των περιφερειακών και των τοπικών κυβερνήσεων·

24. καλεί την Επιτροπή να εκτιμά με σαφήνεια στις ετήσιες κατευθύνσεις βιωσιμότητας τα κύρια οικονομικά και δημοσιονομικά προβλήματα στην ΕΕ και τα επιμέρους κράτη μέλη, να προτείνει μέτρα προτεραιότητας για την υπέρβαση αυτών των προβλημάτων, και να προσδιορίζει τις πρωτοβουλίες που ανελήφθησαν από την Ένωση και τα κράτη μέλη για τη στήριξη αυξημένης ανταγωνιστικότητας και μακροπρόθεσμων επενδύσεων, την άρση των εμποδίων στην ανάπτυξη, την υλοποίηση των στόχων που καθορίζονται από τις Συνθήκες και την παρούσα στρατηγική ΕΕ2020, την υλοποίηση των επτά εμβληματικών πρωτοβουλιών και τη μείωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών·

25. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εξασφαλίσουν ότι η καθοδήγηση πολιτικής για τη δημοσιονομική εξυγίανση και τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις συνάδει με τη στρατηγική ΕΕ2020 για την ανάπτυξη και την απασχόληση· θεωρεί ότι, κατά τον ορισμό και την υλοποίηση των ετήσιων κατευθύνσεων βιωσιμότητας η Ένωση πρέπει να λαμβάνει υπόψη της τις εξελίξεις στην μικροοικονομική νομοθεσία και συγκεκριμένα στις ρυθμίσεις για προληπτική εποπτεία, στις μακροπρόθεσμες επενδύσεις που τονώνουν τη βιώσιμη ανταγωνιστικότητα, αύξηση της οικονομίας και δημιουργία απασχόλησης· θεωρεί ότι πρέπει επίσης να πραγματοποιηθεί αποτίμηση αντικτύπου για το δυνάμει σε μακρόπνοη βάση κόστος που θα έχει η μη ανάληψη δράσεων από τα κράτη μέλη προς υλοποίηση των στόχων της στρατηγικής ΕΕ2020 και των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων·

26. πιστεύει ότι οι συστάσεις ανά χώρα πρέπει να συνοδεύονται από εκτιμήσεις κοινωνικού αντικτύπου, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις που συνδέονται με την προαγωγή της απασχόλησης, με τη διασφάλιση της κατάλληλης κοινωνικής προστασίας, με την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και με ένα υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, κατάρτισης, εκ νέου κατάρτισης και προστασίας της ανθρώπινης υγείας·

27. καλεί την Επιτροπή να προσδιορίζει ρητά στις ετήσιες κατευθύνσεις βιωσιμότητας τις δυνητικές διασυνοριακές δευτερογενείς επιδράσεις των κύριων μέτρων οικονομικής πολιτικής που υλοποιούνται τόσο στο επίπεδο της ΕΕ όσο και στα κράτη μέλη·

28. καλεί τους επιτρόπους που είναι υπεύθυνοι για το ευρωπαϊκό εξάμηνο να έλθουν και να συζητήσουν τις ετήσιες κατευθύνσεις βιωσιμότητας με τις σχετικές επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ευθύς ως εγκριθούν από τη Επιτροπή·

Ειδικές συστάσεις ανά χώρα

29. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εξασφαλίσουν την υλοποίηση και την ίση μεταχείριση των στόχων του 2020 και των εμβληματικών πρωτοβουλιών στις κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις που απευθύνονται σε κάθε κράτος μέλος και στην ΕΕ στο σύνολό της·

30. υπενθυμίζει ότι η οδηγία του Συμβουλίου σχετικά με τις απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών μελών[1] δηλώνει ότι «η Επιτροπή προβαίνει σε δημοσιοποίηση των μεθοδολογιών, υποθέσεων και σχετικών παραμέτρων πάνω στις οποίες στηρίζονται οι μακροοικονομικές και δημοσιονομικές προγνώσεις της»·

31. συνιστά να εφαρμόσουν τα κράτη μέλη αυτή την οδηγία το νωρίτερο δυνατό· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει μεγαλύτερη συγκρισιμότητα των εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων και να καθορίσει κοινούς δείκτες για την αξιολόγηση των προγραμμάτων·

32. ζητεί από την Επιτροπή να προσέλθει για να παρουσιάσει τις συστάσεις της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε κατάλληλο χρόνο, αφού ολοκληρωθεί η ανάλυση των ΕΠΜ και των ΠΣΣ και να επισημάνει τις δυνητικές διασυνοριακές δευτερογενείς επιδράσεις, ιδίως εντός της ζώνης του ευρώ, εν όψει του ότι σχεδιάζονται διάφορα διακοινοβουλευτικά φόρα και των συζητήσεων που θα πραγματοποιηθούν στο Συμβούλιο για τις ανά χώρα συστάσεις·

33. καλεί το Συμβούλιο να έλθει στο Κοινοβούλιο τον Ιούλιο για να εξηγήσει κάθε ουσιαστική αλλαγή που έχει επιφέρει στις προτάσεις ειδικών ανά χώρα συστάσεων της Επιτροπής· ζητεί από την Επιτροπή να συμμετάσχει σε αυτή την ακρόαση για να διατυπώσει τις απόψεις της σχετικά με την κατάσταση·

34. καλεί την Επιτροπή να διοργανώσει ακρόαση με στόχο την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητες του ετήσιου κύκλου εποπτείας που αναγγέλλονται στις διάφορες εμβληματικές πρωτοβουλίες· ζητεί να διεξαχθεί η εν λόγω ακρόαση μεταξύ της εαρινής και της θερινής συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και να συμμετάσχουν σε αυτήν όλοι οι σχετικοί ενωσιακοί, εθνικοί και περιφερειακοί φορείς και λοιποί ενδιαφερόμενοι κύκλοι συμφερόντων·

35. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να διευρύνουν τον ρόλο του μακροοικονομικού διαλόγου που καθιερώθηκε με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κολωνίας τον Ιούνιο 1999 ώστε να βελτιωθούν οι διαδράσεις μεταξύ των υπευθύνων για την εξέλιξη των μισθών, την οικονομική, δημοσιονομική και νομισματική πολιτική φορέων·

36. ζητεί να λαμβάνονται υπόψη οι δευτερογενείς επιπτώσεις που έχουν σε χώρες εκτός Ευρώπης οι οικονομικές εξελίξεις στην ΕΕ για να καταβληθούν προσπάθειες προς μείωση των παγκόσμιων οικονομικών ανισοτήτων· καλεί την Επιτροπή να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στον διάλογο για την οικονομική πολιτική στο πλαίσιο των αρμόδιων οργάνων του ΟΗΕ· σημειώνει ότι οι στόχοι που έχουν συμφωνηθεί σε διεθνές επίπεδο πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη·

Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

37. υπενθυμίζει ότι η κοινοβουλευτική συζήτηση σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές της οικονομικής πολιτικής αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο κάθε δημοκρατικού συστήματος·

38. παρατηρεί ότι η κρίση και οι εξελίξεις ιδίως μέσα στη ζώνη του ευρώ ζητούν αναβάθμιση της ευρωπαϊκής διάστασης των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών της, ιδίως μέσα στη ζώνη του ευρώ·

39. προτίθεται να προσαρμόσει περαιτέρω τη δομή του και τις μεθόδους εργασίας του στις τελευταίες εξελίξεις εντός του Συμβουλίου και της Επιτροπής στη δομή της ζώνης του ευρώ· υπενθυμίζει ότι ο οικονομικός διάλογος θα αποτελεί μέρος των απαντήσεων σε αυτή την πρόκληση· πιστεύει ότι οιαδήποτε νέα ή αναβαθμισμένη οργάνωση και διεργασία λήψης αποφάσεων εντός του Συμβουλίου και/ή της Επιτροπής πρέπει να συνοδεύεται και με αναβαθμισμένη δημοκρατική νομιμοποίηση και αρμόζουσα λογοδοσία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

40. τονίζει πόσο αναγκαία είναι η αναβάθμιση της κοινοβουλευτικής διάστασης παράλληλα με την αναβάθμιση εκείνης του Συμβουλίου·

41. προτίθεται να ψηφίσει πριν από το Εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σχετικά με τις ετήσιες κατευθύνσεις βιωσιμότητας για να υποβληθούν προτάσεις τροποποιήσεων στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο· ζητεί οι ετήσιες κατευθύνσεις βιωσιμότητας να υπόκεινται σε διαδικασία συναπόφασης που πρέπει να θεσπισθεί από την προσεχή αλλαγή της Συνθήκης· αναθέτει στον Πρόεδρό του να υποβάλει στο Εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τις ετήσιες κατευθυντήριες γραμμές για την αύξηση της οικονομίας όπως τροποποιήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

42. εκφράζει ανησυχία σχετικά με τη δημοκρατική νομιμοποίηση της θέσπισης του ευρωπαϊκού εξαμήνου· πρεσβεύει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κοινοβούλια των κρατών μελών έχουν ζωτικό ρόλο στη δημιουργία της απαραίτητης δημοκρατικής νομιμότητας και του ενστερνισμού από τα κράτη μέλη·

43. έχει τη γνώμη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ο κατάλληλος χώρος για την πραγμάτωση του οικονομικού διαλόγου και της συνεργασίας των εθνικών κοινοβουλίων με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα·

44. καλεί τα κράτη μέλη και τις περιφέρειές τους να εμπλέξουν περισσότερο τα εθνικά και περιφερειακά κοινοβούλια, τους κοινωνικούς εταίρους, τις δημόσιες αρχές καθώς και την κοινωνία των πολιτών στη διαμόρφωση των εθνικών προγραμμάτων μεταρρύθμισης, ανάπτυξης και συνοχής και να διαβουλεύονται μαζί τους σε τακτική βάση· υπογραμμίζει εν προκειμένω την έγκαιρη ενεργοποίηση της Επιτροπής των Περιφερειών ως πλατφόρμας για τον συντονισμό μεταξύ των περιφερειών, για να τις ωθήσει να παρέχουν πληροφόρηση σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση της περιφερειακής και τοπικής συμμετοχής στο ευρωπαϊκό εξάμηνο·

45. ζητεί το 2012 να διοργανωθεί διακοινοβουλευτική διάσκεψη με συμμετοχή εκπροσώπων από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές για τον προϋπολογισμό, την απασχόληση και την οικονομία τόσο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσο και εκείνων των κρατών μελών με σκοπό να οριστεί το πεδίο εφαρμογής, η μεθοδολογία και τα μέσα εφαρμογής της πολυεπίπεδης και πολυδιάστατης δημοκρατικής νομιμότητας της οικονομικής πολιτικής, ιδίως προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι εθνικές πολιτικές και οι στόχοι που ανακοινώνονται στα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων σε συνδυασμό μεταξύ τους συμποσούνται σε επίπεδο επαρκώς φιλόδοξο για να επιτευχθούν οι στόχοι προτεραιότητας του ΕΕ2020· θεωρεί ωστόσο ότι πρέπει να υπάρξει μέριμνα για να εξασφαλιστεί ότι θα υπάρχει επαρκής χρόνος για την έγκριση των προϋπολογισμών των κρατών μελών·

46. σκοπεύει από το 2013 να διοργανώνει κατ' έτος πριν από το Εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο διακοινοβουλευτικό φόρουμ που θα συγκεντρώνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέλη των αρμόδιων επιτροπών των εθνικών κοινοβουλίων, συνιστά να αποτελέσει η συνάντηση αυτή αναπόσπαστο μέρος της ετήσιας συνάντησης που διοργανώνει η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής για βουλευτές από τα εθνικά κοινοβούλια· προτείνει το φόρουμ αυτό να περιλαμβάνει συνεδριάσεις των πολιτικών ομάδων και των σχετικών επιτροπών καθώς και μια σύνοδο ολομέλειας, καλεί δε τους Ευρωπαίους κοινωνικούς εταίρους να συμμετάσχουν σε αυτή τη συνάντηση και να παρέχουν τις απόψεις τους

47. σκοπεύει από το 2013 να διοργανώνει κατ' έτος μετά το Εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μια δεύτερη διακοινοβουλευτική συνάντηση που θα συγκεντρώνει τους προέδρους των επιτροπών οι οποίες είναι υπεύθυνες για το ευρωπαϊκό εξάμηνο στα κοινοβούλια των κρατών μελών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ECON, EMPL, BUDG, ENVI, ITRE) για να συζητήσουν τις προτάσεις συστάσεων της Επιτροπής·

48. προειδοποιεί να μην καθιερωθεί οιαδήποτε πρακτική που δεν έχει κοινοβουλευτική έγκριση σε ευρωπαϊκό ή εθνικό επίπεδο· υπογραμμίζει την ανάγκη να βασίζονται οι ειδικές ανά χώρα συστάσεις σε δημοκρατικές διαδικασίες·

49. υπογραμμίζει το ρόλο του οικονομικού διαλόγου με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη «δέσμη μέτρων για την οικονομική διακυβέρνηση», ο οποίος έγκειται στο να καταστεί δυνατός ένας διάλογος μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, καθώς και σε εθνικό επίπεδο για να δρομολογηθεί μια διασυνοριακή και δημόσια ανταλλαγή απόψεων, να αυξηθεί η διαφάνεια και να καταστεί δυνατή η πίεση από ομοτίμους· παρατηρεί ότι η αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορεί να καλεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής, της Ευρωομάδας και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και να προσφέρει την ευκαιρία σε ένα κράτος μέλος που θίγεται από τις αποφάσεις της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος και/ή της διαδικασίας υπερβολικών ανισορροπιών να συμμετάσχει σε ανταλλαγή απόψεων·

50. επιθυμεί τη διοργάνωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οικονομικού διαλόγου με τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων των κρατών μελών που απευθύνονται στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας καθώς και στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας πριν από την ενεργοποίηση του τελευταίου· υπογραμμίζει, στο φως του ρόλου που καλούνται να διαδραματίσουν το ΕΜΧΣ και ο ΕΜΣ, την ανάγκη να πραγματοποιήσει το ΕΚ ακρόαση με τα διευθυντικά τους στελέχη·

51. παροτρύνει το Συμβούλιο και την Επιτροπή να μεριμνήσουν ώστε να συνάδουν τα προγράμματα οικονομικής εξυγίανσης και προσαρμογής στο πλαίσιο οιουδήποτε προγράμματος διάσωσης με τους στόχους της Ένωσης για κοινωνική και βιώσιμη ανάπτυξη και συγκεκριμένα με τις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση και την οικονομική πολιτική και με τους στόχους της στρατηγικής «ΕΕ 2020»· ζητεί να περιέχουν οι συστάσεις που στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου απευθύνονται σε κράτη μέλη που λαμβάνουν οικονομική βοήθεια ρητές αναφορές σε αυτές τις απαιτήσεις περί συνεκτικότητας·

52. σκοπεύει να προβεί σε λογιστικό έλεγχο της μακροοικονομικής κατάστασης της Ένωσης το φθινόπωρο, στηριζόμενο σε ευρύ φάσμα εμπειρογνωμοσύνης, μεταξύ άλλων σε διεθνείς εξωτερικούς ανεξάρτητους οικονομικούς συμβούλους και κατόπιν διαβουλεύσεων με τους σχετικούς ενδιαφερομένους κύκλους συμφερόντων, συγκεκριμένα με τους κοινωνικούς εταίρους, για να προωθήσει τη συζήτηση και να αποκτήσει μια δεύτερη οικονομική πραγματογνωμοσύνη ενόψει των ανταλλαγών απόψεων με την Επιτροπή πριν από τη σύνταξη της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης·

53. είναι της άποψης ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να αναγνωριστεί ως το ενδεδειγμένο ευρωπαϊκό δημοκρατικό φόρουμ για την παροχή μιας συνολικής αξιολόγησης στο τέλος του ευρωπαϊκού εξαμήνου·

54. ζητεί να συμμετέχει ως εταίρος στον μακροοικονομικό διάλογο, ώστε να επιτύχει τους στόχους του μέσω της διατύπωσης μιας βάσει συνεργασίας μακροοικονομικής πολιτικής θέσης·

Ο ρόλος του Συμβουλίου

55. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να απευθύνει πρόσκληση συμμετοχής στις συνεδριάσεις του για το ευρωπαϊκό εξάμηνο στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

56. καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις της δέσμης μέτρων οικονομικής διακυβέρνησης να το ενημερώνουν κάθε χρόνο υποβάλλοντας κατά τις πρώτες εβδομάδες του έτους επακριβή επισκόπηση των δράσεων και μέτρων σχετικά με την πορεία και τις επιτυχίες του προηγούμενου ευρωπαϊκού εξαμήνου·

57. παρατηρεί ότι κατέστη προφανές στη διάρκεια του πρώτου ευρωπαϊκού εξαμήνου ότι οι προθεσμίες ήταν αυστηρές και ότι δημιουργούν συνεπώς τον κίνδυνο σε προσεχείς χρήσεις η συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων να μην γίνει με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο στην περίπτωση όπου οιοδήποτε κράτος μέλος χρειαστεί να υποβάλει σχέδιο διορθωτικών μέτρων ή να προσαρμόσει τα προγράμματα σταθερότητας και σύγκλισης καθώς και τα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων σύμφωνα με τις συστάσεις του Συμβουλίου·

58. καλεί τα κράτη μέλη να καταθέσουν όσο το δυνατόν λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που προβλέπονται στα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων και τα μέσα για την επίτευξη των εθνικών στόχων, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται η προθεσμία υλοποίησης, οι αναμενόμενες συνέπειες, οι ενδεχόμενες δευτερογενείς επιδράσεις, οι κίνδυνοι ανεπιτυχούς υλοποίησης, το κόστος και, όπου αρμόζει, η χρήση των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ·

59. καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την επαγγελματική ανεξαρτησία των εθνικών στατιστικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στη δέσμη μέτρων διακυβέρνησης και να επιβάλουν τη συμμόρφωση με τις διατάξεις του Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές, όπως ορίζεται με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 223/2009, για να εξασφαλίζεται η διαβίβαση υψηλής ποιότητας στατιστικών στοιχείων στην Επιτροπή προς επεξεργασία στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου·

60. φρονεί ότι η εξασφάλιση της επιτυχίας του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος εξαρτάται σε καίριο βαθμό από το έργο των ελεγκτικών συνεδρίων των κρατών μελών και από την από αυτά εμπεριστατωμένη και ακριβή επαλήθευση της ποιότητας των δημόσιων οικονομικών στοιχείων και της διεργασίας διαβίβασης από τις δημόσιες οντότητες στις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες·

61. καλεί το Συμβούλιο να ενισχύσει τον μακροοικονομικό διάλογο, ιδίως μέσω της καθιέρωσης αντίστοιχων μακροοικονομικών διαλόγων σε εθνικό επίπεδο και να ελευθερώσει το πλήρες δυναμικό της μακροοικονομικής συνεργασίας μέσω της αξιοποίησης δυνατοτήτων απασχόλησης που θα προκύψουν από ισχυρές και ισόρροπες δυναμικές ανάπτυξης·

62. θεωρεί ότι έχει μείζονα σημασία να περιληφθεί στον σε διαρκή βάση διάλογο μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας·

Λοιπά

63. ζητεί να διαμορφωθεί η έννοια ενός ευρωπαϊκού δημόσιου ταμείου που θα ενισχύσει την εκτελεστική ικανότητα του ευρωπαϊκού εξαμήνου και του οικονομικού πυλώνα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης· πιστεύει ότι οι μελλοντικές θεσμικές εξελίξεις πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την εξέλιξη του ΕΤΧΣ και του ΕΜΣ·

64. σημειώνει με ανησυχία ότι ο συντονισμός της οικονομικής πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ συνίσταται σε πλήθος υποχρεωτικών και μη υποχρεωτικών μέσων και δεσμεύσεων[2] που ενδέχεται να υπονομεύσουν την ασφάλεια δικαίου της τάξης της ΕΕ και προκαλούν σύγχυση στην κοινή γνώμη σχετικά με το ακριβές πεδίο των αρμοδιοτήτων που αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη σε σχέση με το καθεστώς τους ως μελών ή μη μελών της ζώνης του ευρώ·

65. σημειώνει ότι τα κράτη μέλη δεν έχουν τηρήσει από κοινού συμπεφωνημένους κανόνες, ειδικότερα δε το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης το οποίο καθορίζει ότι το ετήσιο δημοσιονομικό έλλειμμα των κρατών μελών πρέπει να είναι κατώτερο του 3% του ΑΕγχΠ και ότι το δημόσιο χρέος πρέπει να είναι κατώτερο του 60% του ΑΕγχΠ· καλεί τα κράτη μέλη να συμμορφώνονται με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης και άλλους από κοινού συμπεφωνημένους κανόνες·

66. τονίζει ότι η ολοκληρωμένη εποπτεία των οικονομικών πολιτικών, για να είναι αποτελεσματική, δεν πρέπει να περιορίζεται στην αξιολόγηση των δημοσιονομικών και διαρθρωτικών πολιτικών των κρατών μελών της ΕΕ, αλλά πρέπει να είναι συγχρονισμένη επίσης τόσο με τους στόχους και τις δράσεις που αναλαμβάνονται σε κλίμακα της ΕΕ όσο και με την έκταση και τη φύση των οικονομικών πόρων της Ένωσης· υπογραμμίζει επ' αυτού τον ζωτικό ρόλο των πολιτικών και της δράσης της ΕΕ στο πλαίσιο της στρατηγικής ΕΕ 2020, ιδίως δε τον ρόλο των πολιτικών συνοχής, της έρευνας και της καινοτομίας·

67. υπογραμμίζει ότι οι πολιτική καθοδήγηση στα κράτη μέλη αφορά εν μέρει τομείς πολιτικής όπως οι μισθοί και οι συντάξεις που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες των κρατών μελών και των κοινωνικών εταίρων, αλλά πρέπει να στηρίζονται και συμπληρώνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με το άρθρο 153 της ΣΛΕΕ· τονίζει ότι πρέπει να εξασφαλιστεί η δημοκρατική λογοδοσία και να τηρηθούν οι αρχές της επικουρικότητας και του κοινωνικού διαλόγου για να διαφυλαχτεί ο χώρος πολιτικής που απαιτείται για την εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο·

68. υπενθυμίζει ότι ο κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την πρόληψη και διόρθωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών ορίζει ότι «κατά την εφαρμογή του Κανονισμού τηρείται πλήρως το άρθρο 152 της ΣΛΕΕ, και οι συστάσεις που εκδίδονται δυνάμει του εν λόγω Κανονισμού λαμβάνουν υπόψη τις πρακτικές και τους αρμόδιους οργανισμούς για τη διαμόρφωση των μισθών των κρατών μελών. Λαμβάνεται υπόψη το άρθρο 28 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, κατ’ αναλογία, δεν θίγεται το δικαίωμα διαπραγμάτευσης, σύναψης και εφαρμογής συλλογικών συμβάσεων και το δικαίωμα εργατικών κινητοποιήσεων σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και τις εθνικές πρακτικές.»·

Τομεακές συμβολές στο ευρωπαϊκό εξάμηνο

69. θεωρεί ότι, με στόχο την επίτευξη των κοινών στόχων, η Ευρώπη 2020 και το ευρωπαϊκό εξάμηνο ως πλαίσιο για μια ενισχυμένη οικονομική και κοινωνική διακυβέρνηση, έχουν την δυνατότητα να βοηθήσουν στην προώθηση μιας κοινής προσέγγισης όσον αφορά τις προκλήσεις, την αντιμετώπιση και την αξιολόγηση των θεμάτων απασχόλησης και της κοινωνικής κατάστασης στα κράτη μέλη, εάν αυτά υπερβούν το επίπεδο των προθέσεων και εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμετέχει πραγματικά σε αυτήν τη διαδικασία, σε αντίθεση με ό,τι συνέβη κατά το πρώτο ευρωπαϊκό εξάμηνο, καθώς επίσης και σε σχέση με την Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης, η οποία σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου κύκλου οικονομικής διακυβέρνησης στην ΕΕ·

70. καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή, κατά την παροχή πολιτικής καθοδήγησης σχετικά με την εκπαίδευση, την απασχόληση και τα κοινωνικά θέματα, τη μακροοικονομική πολιτική και τον προϋπολογισμό στα κράτη μέλη, να τηρούν τις αρχές της επικουρικότητας και του κοινωνικού διαλόγου στον τομέα των μισθών και των συντάξεων καθώς και, σύμφωνα με το άρθρο 153, παράγραφος 5 της ΣΛΕΕ, να σέβονται τις αρμοδιότητες των κρατών μελών και των κοινωνικών εταίρων σε αυτούς τους τομείς προκειμένου να διαφυλαχθεί ο χώρος πολιτικής που απαιτείται για την εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο, και να ζητείται η γνώμη των κοινωνικών εταίρων πριν από την υποβολή των συστάσεών τους· τονίζει ότι πρέπει να εξασφαλίζεται σε όλα τα επίπεδα η δημοκρατική λογοδοσία·

71. καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες και την εμπειρογνωμοσύνη, μεταξύ άλλων και από το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας, κατά την εκτίμηση της προόδου όσον αφορά τους στόχους της Ευρώπης 2020 και τις σχετικές πρωτοβουλίες·

72. ζητεί οι συστάσεις της Επιτροπής και του Συμβουλίου να εστιάζονται κατά προτεραιότητα σε μια κοινωνική πολιτική υπέρ της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, της πρόσβασης στην απασχόληση, της επανένταξης των ανέργων στην αγορά εργασίας και του καλύτερου συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής προστασίας στα κράτη μέλη, παράλληλα με την συμπλήρωση της εσωτερικής αγοράς και την άρση των φραγμών στον ανταγωνισμό· ζητεί οι συστάσεις να συντάσσονται αρκετά εκ των προτέρων για να έχουν πραγματικό αντίκτυπο στις εθνικές αποφάσεις για τον προϋπολογισμό·

73. δηλώνει την πρόθεσή του να συμβάλει ενεργά στην εφαρμογή μιας φιλόδοξης στρατηγικής Ευρώπη 2020 από την ΕΕ και τα κράτη μέλη και στο ευρωπαϊκό εξάμηνο, συμπεριλαμβανομένων των πτυχών για την απασχόληση και τα κοινωνικά θέματα, οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας για τους Ευρωπαίους πολίτες· δηλώνει την πρόθεσή του να το πράξει τόσο μέσω συγκεκριμένης δράσης όσο και συμβάλλοντας σε σημαντικές πρωτοβουλίες, όπως είναι το Ευρωπαϊκό Έτος Ενεργού Γήρανσης· δηλώνει επίσης ότι θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διατηρηθούν αυτές οι πτυχές της Ευρώπης 2020 και οι προβληματισμοί των Ευρωπαίων γυναικών και ανδρών για την απασχόληση και τα κοινωνικά θέματα στο επίκεντρο του πολιτικού θεματολογίου του καθ' όλο το έτος·

74. δηλώνει περαιτέρω την πρόθεσή του να εκφράζει τις απόψεις του σχετικά με την απασχόληση και τις κοινωνικές πτυχές της Ευρώπης 2020 με συγκεκριμένο ψήφισμα που θα εγκρίνεται ενόψει του Εαρινού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου·

75. δηλώνει έτοιμο να δεσμευτεί σε ένα τακτικό πολιτικό διάλογο και ανταλλαγή απόψεων με τα εθνικά κοινοβούλια και άλλους ενδιαφερομένους φορείς συμφερόντων, περιλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων, του επιχειρηματικού κλάδου και των ΜΚΟ, για τις πτυχές που αφορούν την απασχόληση και τα κοινωνικά θέματα της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και του ευρωπαϊκού εξαμήνου και σε αυτό το πλαίσιο:

     (α) καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει στο Κοινοβούλιο την ετήσια επισκόπηση ανάπτυξης και το σχέδιο της κοινής έκθεσης για την απασχόληση, την πρόταση για τις ετήσιες κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση και οιαδήποτε πρόταση ειδικών συστάσεων ανά χώρα βάσει του άρθρου 148, παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ,

     (β) ζητεί διαφάνεια μεταξύ των διαφόρων παραγόντων που συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό εξάμηνο και στο πλαίσιο αυτό προτρέπει την Επιτροπή Απασχόλησης (EMCO) να ενημερώνει τακτικά τις αρμόδιες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα αποτελέσματα της εποπτείας της για την απασχόληση,

     (γ) καλεί τους κοινωνικούς εταίρους, τις κοινωνικές ΜΚΟ και άλλους ενδιαφερομένους φορείς συμφερόντων να συμμετέχουν σε μία τακτική ανταλλαγή απόψεων με το Κοινοβούλιο, συγκεκριμένα όσον αφορά την εφαρμογή της πολιτικής για την απασχόληση και της κοινωνικής πολιτικής, και την πρόοδο προς την επίτευξη των σχετικών στόχων της ΕΕ· ζητεί τα προπαρασκευαστικά έγγραφα για την ανταλλαγή απόψεων να κοινοποιούνται στα μέλη της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής εκ των προτέρων·

76. καλεί την Επιτροπή να ενημερώσει το Κοινοβούλιο για τα αποτελέσματα των δράσεων στο πλαίσιο του προγράμματος αμοιβαίας μάθησης, συγκεκριμένα στους τομείς που υπογραμμίζονται στις στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου· επισημαίνει τη σημασία της περιοδικής παρακολούθησης του επιπέδου πρόσβασης και απορρόφησης των κονδυλίων που διατίθενται για αυτά τα προγράμματα, προκειμένου να σχεδιάζονται σε πραγματικό χρόνο ενδεχόμενες διορθωτικές κινήσεις, έτσι ώστε τα συνήθη γραφειοκρατικά προβλήματα να μην εμποδίζουν την υλοποίηση των στόχων των προγραμμάτων·

77. πιστεύει ότι οι πολιτικές για την απασχόληση και οι κοινωνικές πολιτικές έχουν κεντρικό ρόλο στην όλη στρατηγική Ευρώπη 2020 και στη διακυβέρνησή της· θεωρεί ότι οι πολιτικές αυτές πρέπει να ενισχυθούν υπό το πρίσμα της κρίσης και ότι το ευρωπαϊκό εξάμηνο είναι σημαντικό για την επίτευξη του στόχου αυτού·

78. θεωρεί ότι, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου και για να εφαρμοσθούν αποτελεσματικά οι κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση αριθ. 7 έως 10, τα κράτη μέλη πρέπει να ενθαρρυνθούν να δώσουν ιδιαίτερη σημασία σε συγκεκριμένα θέματα, όπως π.χ. να διευκολύνουν την πρόσβαση των νέων στην εκπαίδευση, τον προσανατολισμό και την κατάρτιση και να αποτρέψουν την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου, να προωθήσουν την δια βίου μάθηση, να προωθήσουν την απασχόληση και να μειώσουν την ανεργία, ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων, να προωθήσουν την ένταξη των ηλικιωμένων στην αγορά εργασίας, να καταπολεμήσουν την αδήλωτη εργασία, να διευκολύνουν τον συνδυασμό επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής και να βελτιώσουν τις εγκαταστάσεις παιδικής μέριμνας·

79. καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να αξιολογήσουν συνολικά το κατά πόσον τα προτεινόμενα μέτρα σε εθνικά προγράμματα για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και για την αύξηση του επιπέδου απασχόλησης ευθυγραμμίζονται με τους στόχους της Ευρώπης 2020 και τους πρωταρχικούς στόχους·· καλεί τα κράτη μέλη που δεν έχουν θέσει εθνικούς στόχους, ή που δεν έχουν δεσμευθεί επαρκώς για την αύξηση του ποσοστού απασχόλησης σε 75% έως το 2020 για τις γυναίκες και τους άνδρες στην Ευρώπη, να δεσμευθούν ως προς την επιδίωξη αυτού του στόχου, εστιάζοντας συγκεκριμένα τη δράση τους στην αντιμετώπιση των καίριων δομικών αδυναμιών των αγορών εργασίας·

80. σημειώνει ότι τα μέτρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο των εθνικών σχεδίων μεταρρυθμίσεων, της «οικονομικής διακυβέρνησης» και του ευρωπαϊκού εξαμήνου δεν πρέπει να συμβάλλουν στην επιδείνωση της κοινωνικής κρίσης σε ορισμένες χώρες με πιο ευπρόσβλητες οικονομίες, καθιστώντας τη ζωή όλο και δυσκολότερη για τις οικογένειες, και ειδικότερα για τις γυναίκες και τα παιδιά, που αποτελούν τα κύρια θύματα της αυξανόμενης φτώχειας, ανεργίας και επισφαλούς και κακώς αμειβόμενης εργασίας·

81. τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης και θεσμοθέτησης του μακροοικονομικού κοινωνικού διαλόγου και θεωρεί ότι οι κοινωνικοί εταίροι πρέπει να συμμετέχουν στην ανάπτυξη των δράσεων που επιθυμεί να αναλάβει η Επιτροπή στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου και της εφαρμογής της νέας οικονομικής διακυβέρνησης και ότι οι κοινωνικοί εταίροι πρέπει να απευθύνουν γνώμη ή, αν κρίνουν σκόπιμο, σύσταση προς την Επιτροπή σχετικά με τις δράσεις αυτές·

82. υπογραμμίζει τη σημασία της εξασφάλισης μίας αμοιβαία ενισχυόμενης αλληλεπίδρασης μεταξύ των μικροοικονομικών και των μακροοικονομικών πολιτικών αφενός και της πολιτικής για την απασχόληση και της κοινωνικής πολιτικής αφετέρου, δεδομένου ότι αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για την επίτευξη των γενικών στόχων της Ευρώπης 2020·

83. δεσμεύεται να εξετάζει ενδελεχώς, μεταξύ άλλων και στις συζητήσεις για το ευρωπαϊκό εξάμηνο, τις επιπτώσεις της απασχόλησης και της κοινωνικής κατάστασης στη μακροοικονομική κατάσταση και το αντίστροφο, και καλεί την Επιτροπή να ακολουθήσει την αυτή προσέγγιση·

84. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εξασφαλίσουν ότι η διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη που συνδέεται με την απασχόληση και τη δημιουργία θέσεων εργασίας βρίσκεται στο επίκεντρο όλων των προτάσεων πολιτικής στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου·

85. υπενθυμίζει την αναγκαιότητα να εξασφαλισθεί ότι η χρηματοδότηση των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» λαμβάνεται δεόντως υπόψη στους ετήσιους προϋπολογισμούς της ΕΕ και των κρατών μελών· επισημαίνει ότι το πλέον απλό, δημοκρατικό, ευρωπαϊκό και αποτελεσματικό μέσο για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι η διοργάνωση κατά την έναρξη κάθε ευρωπαϊκού εξαμήνου διακοινοβουλευτικού διαλόγου σχετικά με τους κοινούς ετήσιους δημοσιονομικούς προσανατολισμούς των κρατών μελών και της Ένωσης· φρονεί ότι ένας τέτοιος διάλογος, πέραν της συμβολής του στη σημαντική μείωση της αλληλεπικάλυψης δομών, μπορεί αφενός να δώσει στα κράτη μέλη την δυνατότητα να εντάξουν ακόμα περισσότερο την ευρωπαϊκή διάσταση στα σχέδια προϋπολογισμού τους και αφετέρου να επιτρέψει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ενσωματώσει καλύτερα στο έργο του τα μελήματα των κρατών μελών·

86. υπενθυμίζει τον σημαντικό ρόλο του προϋπολογισμού της ΕΕ στη χρηματοδότηση της ατζέντας της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», στην οποία κατ' έτος διατίθενται περισσότεροι από το ήμισυ των κοινοτικών πόρων· επισημαίνει, ωστόσο, δεδομένου του περιεχομένου των δράσεων προτεραιότητας και της κατανομής των αρμοδιοτήτων μεταξύ Ένωσης και κρατών μελών, ότι το μεγαλύτερο ποσοστό της χρηματοδότησης αυτής της στρατηγικής πρέπει να προέρχεται από εθνικούς ή περιφερειακούς προϋπολογισμούς· καταλήγει στο συμπέρασμα συνεπώς ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τόσο ο προϋπολογισμός της ΕΕ όσο και οι εθνικοί προϋπολογισμοί σε εκείνο το τμήμα της διαδικασίας του ευρωπαϊκού εξαμήνου που αφορά την υλοποίηση της ατζέντας της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

87. υπογραμμίζει τον ζωτικής σημασίας ρόλο που έχει η πολιτική συνοχής ως βασικό μέσο για τη στρατηγική Ευρώπη 2020· θεωρεί ότι μια ισχυρή και επαρκώς χρηματοδοτούμενη πολιτική συνοχής αποτελεί ένα αποτελεσματικό και αποδοτικό μέσο για να υλοποιηθεί η στρατηγική Ευρώπη 2020 και να αποτραπούν μελλοντικές οικονομικές και χρηματοπιστωτικές κρίσεις, λόγω των μακροπρόθεσμων αναπτυξιακών προγραμμάτων της, της δημοσιονομικής της διάστασης, του αποκεντρωμένου συστήματος διαχείρισής της και της ενσωμάτωσης των προτεραιοτήτων της ΕΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη· τονίζει εν προκειμένω τη σημασία της συμμετοχής των περιφερειών στην επίτευξη του στόχου της ΕΕ 2020·

88. επισημαίνει, λόγω της πολυεπίπεδης προσέγγισης στον τομέα της διακυβέρνησης, η περιφερειακή πολιτική διαθέτει μια εδραιωμένη μεθοδολογία για ολοκληρωμένη προσέγγιση και ένα αξιόπιστο σύστημα καθοδήγησης για την κινητοποίηση επενδύσεων και την ενθάρρυνση νέων πρωτοβουλιών επιτοπίως, που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν την αποτελεσματικότητα των οικονομικών πολιτικών με κατάλληλο τρόπο και την ανάπτυξη μεγαλύτερης συνέργειας ανάμεσα στους προϋπολογισμούς της ΕΕ και των κρατών μελών· καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή να υποβάλει συγκεκριμένες συστάσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα διαρθρωτικά ταμεία για τον σκοπό αυτόν στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων·

89. θεωρεί ουσιαστικής σημασίας το να διαδραματίσει η πολιτική συνοχής ρόλο στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που συνιστούν η μείωσης των διαρθρωτικών ανισορροπιών και των εσωτερικών ανταγωνιστικών ανισοτήτων, τονίζοντας τη σπουδαιότητα της προσαρμογής των πολιτικών στις ειδικές συνθήκες και ανάγκες των περιφερειών έτσι ώστε να μεγιστοποιηθεί το δυναμικό τους και να μετριασθούν τα μειονεκτήματά τους·

90. υπενθυμίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η περιφερειακή πολιτική στην κατάρτιση των εθνικών προγραμμάτων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου, συγκεκριμένα μέσω του ορισμού στόχων και του προσδιορισμού δράσεων που ενισχύουν την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή·

91. τονίζει ότι για πολλά κράτη μέλη είναι σημαντικό να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα των περιφερειών τους ώστε να διορθωθούν οι μακροοικονομικές ανισορροπίες·

92. θεωρεί ως εκ τούτου ότι η συνοχή χρειάζεται να είναι επίσης στραμμένη, ειδικότερα, προς την ενίσχυση των δυνατοτήτων και των φορέων των περιφερειών (και όχι μόνο στην κλίμακα ολόκληρης της χώρας)· πιστεύει ότι η ενίσχυση των περιφερειακών δυνατοτήτων σε συντονισμό με τις εθνικές δυνατότητες αναδεικνύει εκ νέου την πολιτική συνοχής ως απαραίτητο στοιχείο για την επίτευξη των απαιτούμενων συνεργειών·

93. επισημαίνει ότι το ευρωπαϊκό εξάμηνο του εκ των προτέρων συντονισμού της οικονομικής πολιτικής πρέπει να αντικατοπτρίζει την προώθηση της μετάβασης σε μια βιώσιμη από περιβαλλοντική άποψη οικονομία·

94. εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση της τρέχουσας Ετήσιας Επισκόπησης της Ανάπτυξης να εξαλειφθούν οι επιβλαβείς για το περιβάλλον επιδοτήσεις και ζητεί αξιολόγηση της εφαρμογής της εν λόγω πολιτικής κατά τη διάρκεια του ευρωπαϊκού εξαμήνου του 2012.

95. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την Επιτροπή να επικεντρωθούν περισσότερο, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου, στην ενιαία αγορά, οικονομικό πυλώνα της ΕΕ, με σκοπό την πλήρη αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων που προσφέρει η εσωτερική αγορά, την προσέλκυση ιδιωτικών και δημοσίων κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση έργων υποδομής και καινοτόμων σχεδίων και την προώθηση της αποδοτικής χρήσης της ενέργειας· τονίζει ότι η ενιαία αγορά πρέπει να αποτελεί τον πυρήνα μιας ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης εστιασμένης στην ενθάρρυνση της έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής μεγέθυνσης, στην απασχόληση και την κοινωνική συνοχή και τούτο υπερβαίνοντας τις εσωτερικές ανισορροπίες, προάγοντας την οικονομική σύγκλιση και ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα·

96. ζητεί κάθε εαρινή σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να αφιερώνεται εν μέρει στην αποτίμηση της κατάστασης της ενιαίας αγοράς υποστηριζόμενη από διεργασία παρακολούθησης· καλεί τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να παρουσιάζει ετησίως στο Κοινοβούλιο τις δράσεις που θα πρέπει να αναλαμβάνονται ως συνέχεια των αποφάσεων του Εαρινού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, περιλαμβανομένων και των δράσεων στον τομέα της ενιαίας αγοράς·

97. καλεί την Επιτροπή να διενεργεί ετήσια αξιολόγηση της υλοποίησης της ενιαίας αγοράς από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο των εθνικών τους προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων και να εξετάζει στο πλαίσιο αυτό την πρόοδο που σημειώνεται στη μεταφορά διατάξεων στο εσωτερικό τους δίκαιο και τις ανασκοπήσεις μετά την υλοποίηση·

98. καλεί την Επιτροπή να επιστήσει την προσοχή των κρατών μελών τα οποία, σύμφωνα με την αξιολόγηση των εθνικών τους προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων, δεν προβαίνουν σε βέλτιστη χρήση των πόρων της ΕΕ στους συγκεκριμένους τομείς στους οποίους υφίστανται ακόμη αναξιοποίητες δυνατότητες·

99. χαιρετίζει το γεγονός ότι η πλήρης αξιοποίηση του δυναμικού της εσωτερικής αγοράς εμφαίνεται στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2011 ως ένας από τους δέκα στόχους που χρειάζεται να υλοποιηθούν μέχρι το 2012·

100. καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να συνδέσουν με ακόμη πιο συστηματικό τρόπο το ευρωπαϊκό εξάμηνο με τις τρέχουσες πρωτοβουλίες της ΕΕ, όπως ο Πίνακας Αποτελεσμάτων της Εσωτερικής Αγοράς και η Πράξη για την Ενιαία Αγορά, με την υλοποίηση των 12 «μοχλών» της που έχουν καθοριστεί ως ιδιαίτερα υψηλή προτεραιότητα, ώστε να ληφθεί πλήρως υπόψη η ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς και να διασφαλιστεί η συνοχή της ευρωπαϊκής οικονομικής πολιτικής·

101. καλεί ιδιαίτερα την Επιτροπή να περιλάβει στην Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης 2012 τα 12 μέτρα πρωταρχικής σημασίας της Πράξης για την Εσωτερική Αγορά τα οποία προβλέπεται να εγκριθούν μέχρι το τέλος του 2012·

102. εκφράζει την άποψη ότι η επανεκκίνηση της ενιαίας αγοράς και ειδικότερα η υλοποίηση της Πράξεως για την Ενιαία Αγορά αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να επιτευχθεί βιώσιμη αύξηση της οικονομίας στην Ευρώπη μέχρι το 2020· θεωρεί ότι, για να υπάρξει εγγύηση για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο, απαιτούνται άμεσες βελτιώσεις σε ζωτικής σημασίας τομείς όπως, μεταξύ άλλων, είναι ο τομέας των υπηρεσιών, οι δημόσιες συμβάσεις, η έρευνα, η καινοτομία, η εκπαίδευση, η ενέργεια και το ηλεκτρονικό εμπόριο·

103. υπογραμμίζει την ανάγκη να ληφθεί υπόψη η στρατηγική ΕΕ 2020 στην υλοποίηση του ευρωπαϊκού εξαμήνου· τονίζει ότι οι πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο της Πράξης για την Ενιαία Αγορά πρέπει να είναι συνεπείς ως προς τους στόχους και να συμβάλουν στην επίτευξη των 7 εμβληματικών στόχων της στρατηγικής ΕΕ 2020 για μια έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη·

104. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αυξήσουν τη στήριξη προς τις ΜΜΕ, ραχοκοκαλιά της οικονομίας της ενιαίας αγοράς σύμφωνα με τα πορίσματα της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης, ιδίως μέσω της πλήρους υλοποίησης του νόμου για τις μικρές επιχειρήσεις (Small Business Act) και με τη βοήθεια μιας δέσμης μέτρων για την άρση των υφιστάμενων εμποδίων τα οποία αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ κατά την πρόσβασή τους σε χρηματοδοτικούς πόρους·

105. προτρέπει την Επιτροπή να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για να βελτιωθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση για τις ΜΜΕ και τις νέες καινοτόμους επιχειρήσεις, να εξασφαλισθεί η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην ΕΕ, να απλοποιηθούν οι διαδικασίες και να μειωθούν τα διοικητικά βάρη για τις εταιρείες στην ενιαία αγορά·

106. καλεί τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν μια διάσταση ισότητας των φύλων στη διεργασία του ευρωπαϊκού εξαμήνου, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και την κατάσταση των γυναικών κατά την εφαρμογή των προσανατολισμών πολιτικής που παρέχονται στην ετήσια επισκόπηση ανάπτυξης· επικροτεί τα κράτη μέλη που έχουν ενσωματώσει τη διάσταση του φύλου στα εθνικά τους προγράμματα μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο του πρώτου ευρωπαϊκού εξαμήνου και που δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στις γυναίκες κατά τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση των πολιτικών απασχόλησης, καταπολέμησης της φτώχειας και των εκπαιδευτικών πολιτικών· εκφράζει την απογοήτευση του για τα κράτη μέλη που παρέλειψαν να κάνουν οποιαδήποτε αναφορά στη διάσταση του φύλου στα εθνικά τους προγράμματα μεταρρυθμίσεων·

107. καλεί το Συμβούλιο να εξασφαλίσει ότι η Επιτροπή FEMM μπορεί να συζητήσει τις πτυχές που συνδέονται με το φύλο στα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων και την ειδική ανά χώρα καθοδήγηση πολιτικής με τον αρμόδιο ασκούντα την προεδρία του Συμβουλίου Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Καταναλωτών (EPSCO), αφού η Επιτροπή παρουσιάσει την ειδική ανά χώρα καθοδήγηση πολιτικής·

108. καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την αποτελεσματική συμμετοχή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, περιλαμβανομένων των οργανώσεων των γυναικών, στην κατάρτιση, την εφαρμογή και την αξιολόγηση των εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων·

109. καλεί τα κράτη μέλη να θέσουν ποιοτικούς στόχους στα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων σχετικούς με τη γεφύρωση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των δύο φύλων, τη βελτίωση της γυναικείας επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία υπηρεσιών παιδικής μέριμνας και φροντίδας ηλικιωμένων·

110. καλεί τα κράτη μέλη να θέσουν ειδικούς ποσοτικούς στόχους στα εθνικά τους προγράμματα μεταρρυθμίσεων που να αφορούν την απασχόληση των γυναικών γενικά, μαζί με ειδικά μέτρα με στόχο ομάδες γυναικών με πολύ χαμηλά ποσοστά απασχόλησης, όπως είναι για παράδειγμα οι νέες γυναίκες, οι ηλικιωμένες γυναίκες, οι μετανάστριες, οι γυναίκες με αναπηρία, οι ανύπαντρες μητέρες και οι γυναίκες Ρομά·

111. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αυξήσουν την ενημέρωση της κοινωνίας των πολιτών, των κοινωνικών εταίρων και του κοινού γενικότερα για τους σημαντικότερους στόχους της στρατηγικής ΕΕ 2020, και τους εθνικούς στόχους, συμπεριλαμβανομένων χωριστών στόχων απασχόλησης κατά φύλο·

112. καλεί την Επιτροπή να ζητήσει από την κοινωνία των πολιτών και τους κοινωνικούς εταίρους να συμβάλουν, με μία ετήσια ανεπίσημη έκθεση, στην πρόοδο των κρατών μελών όσον αφορά τους σημαντικότερους στόχους και την εφαρμογή των μέτρων που προτείνονται στα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων, κατά το παράδειγμα των εναλλακτικών εκθέσεων που εκπονήθηκαν σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για την Εξάλειψη Πάσης Μορφής Διακρίσεων κατά των Γυναικών (CEDAW)·

113. αποδοκιμάζει τις περικοπές των δημοσίων δαπανών και επενδύσεων που παρατηρούνται σε πολλούς εθνικούς προϋπολογισμούς στον τομέα της εκπαίδευσης, τονίζει για μία ακόμη φορά την ανάγκη να διοχετεύονται οι δημόσιες επενδύσεις κατά προτεραιότητα σε τομείς φιλικούς προς τη βιώσιμη αύξηση της οικονομίας όπως η έρευνα και ανάπτυξη και η εκπαίδευση, και επισημαίνει ότι, λαμβάνοντας υπόψη το μεγάλο κόστος που συνεπάγεται η περιθωριοποίηση των νεότερων γενεών από πλευράς απασχόλησης, οι επενδύσεις στην εκπαίδευση και κατάρτιση συνιστούν μέτρο οικονομικής πολιτικής· τονίζει τη σημασία της εξασφάλισης συνεχών και σημαντικών επενδύσεων στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη δια βίου μάθηση του διδακτικού προσωπικού, παράλληλα με συντονισμένες προσπάθειες σε επίπεδο ΕΕ για την επίτευξη και άλλων κοινών εκπαιδευτικών στόχων· επισημαίνει τον καθοριστικό ρόλο του προγράμματος διά βίου μάθησης·

114. προτρέπει την Επιτροπή, όταν θα εντοπίζει τρέχουσες και μελλοντικές τάσεις στον τομέα της απασχόλησης κατά τη διάρκεια του οικονομικού εξαμήνου, να χρησιμοποιεί τις εν λόγω τάσεις για να συντονίζει στρατηγικές κατάρτισης με τα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης·

115. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, τα κοινοβούλια των κρατών μελών, την ΕΚΤ και τον πρόεδρο της Ευρωομάδας.

  • [1]  Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.
  • [2]  Άρθρα 121, 126 και 148 της ΣΛΕΕ, πρωτόκολλο αριθ. 12 που προσαρτάται στη Συνθήκη της Λισαβόνας, ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 1997 για το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης, συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 20ής Μαρτίου 2005, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1466/97, όπως τροποποιήθηκε από …, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1467/97, όπως τροποποιήθηκε από…, κώδικας δεοντολογίας «Λεπτομερείς ρυθμίσεις για την εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και κατευθυντήριες γραμμές για τη μορφή και το περιεχόμενο των προγραμμάτων σταθερότητας και σύγκλισης», όπως εγκρίθηκε από το Συμβούλιο ECOFIN στις 7 Σεπτεμβρίου 2010, συμπεράσματα του Συμβουλίου ECOFIN του Οκτωβρίου του 2006 και συμπεράσματα του Συμβουλίου ECOFIN του Οκτωβρίου του 2007, σύμφωνο ευρώ+ της 24-25 Μαρτίου 2011, που εγκρίθηκε από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της ευρωζώνης και στο οποίο συμμετέχουν η Βουλγαρία, η Δανία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Πολωνία και η Ρουμανία.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (13.7.2011)

προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

σχετικά με το ευρωπαϊκό εξάμηνο συντονισμού των οικονομικών πολιτικών
(2011/2071(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης (*): Olle Ludvigsson

(*)       Συνδεδεμένη επιτροπή – Άρθρο 50 του Κανονισμού

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 148 και 153, παράγραφος 5, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση και οι κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση που βασίζονται στο άρθρο 148 της ΣΛΕΕ παρέχουν ένα πλαίσιο πολιτικής για την απασχόληση και τα μέτρα για την αγορά εργασίας που πρέπει να εφαρμοστούν ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι Ευρώπη 2020,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική Ευρώπη 2020 και η νέα δομή διαχείρισης που βασίζεται στο ευρωπαϊκό εξάμηνο πρέπει να συνδράμει την ΕΕ ώστε να αντιμετωπίσει την κρίση και τις αιτίες της· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα υψηλά επίπεδα κοινωνικής προστασίας της ΕΕ έχουν αποσοβήσει τις χειρότερες επιπτώσεις της κρίσης, και ότι η κληρονομιά της κρίσης έχει μεγάλη εμβέλεια με αποτέλεσμα ευρεία απώλεια οικονομικής δραστηριότητας, σημαντική αύξηση της ανεργίας, απότομη πτώση της παραγωγικότητας και θεαματική αποδυνάμωση των δημόσιων οικονομικών,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό ανεργίας στην Ευρώπη εξακολουθεί να είναι αρκετά πάνω από το 9%, και ειδικά η ανεργία των νέων παραμένει μια τεράστια πρόκληση· ότι η απασχόληση, η αγορά εργασίας και οι κοινωνικές πολιτικές αποτελούν, κατά συνέπεια, σημαντικό τμήμα των μεταρρυθμίσεων που πρέπει να πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο τόσο της μακροοικονομικής εποπτείας όσο και του θεματικού συντονισμού που προβλέπεται από την στρατηγική Ευρώπη 2020,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζεται να εξασφαλισθεί μεγαλύτερη αλληλεπίδραση μεταξύ της απασχόλησης, και των κοινωνικών και των οικονομικών πολιτικών στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου, και ότι αυτό θα πρέπει να επιτευχθεί προς όφελος όλων των γενεών και στοχεύοντας ιδιαίτερα στη δημοκρατική λογοδοσία, την ιδιοκτησία και τη νομιμότητα όλων των εμπλεκομένων, ότι σημαντικό στοιχείο αυτού είναι η πλήρης συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εθνικά κοινοβούλια είναι ελεύθερα εκλεγμένα από τους πολίτες και, ως εκ τούτου, είναι οι εκπρόσωποι και οι θεματοφύλακες των δικαιωμάτων που έχουν αποκτηθεί και εκχωρηθεί εκ μέρους των πολιτών· ότι η εισαγωγή του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου πρέπει να σέβεται απόλυτα τα προνόμια των εθνικών κοινοβουλίων,

1.  θεωρεί ότι, με στόχο την επίτευξη των κοινών στόχων, η Ευρώπη 2020 και το ευρωπαϊκό εξάμηνο ως πλαίσιο για μια ενισχυμένη οικονομική και κοινωνική διακυβέρνηση, έχουν την δυνατότητα να βοηθήσουν στην προώθηση μιας κοινής προσέγγισης όσον αφορά τις προκλήσεις, την αντιμετώπιση και την αξιολόγηση των θεμάτων απασχόλησης και της κοινωνικής κατάστασης στα κράτη μέλη, εφόσον όλα αυτά υπερβούν το επίπεδο των προθέσεων και εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμετέχει πραγματικά σε αυτήν τη διαδικασία, σε αντίθεση με ό,τι συνέβη κατά το πρώτο ευρωπαϊκό εξάμηνο, καθώς επίσης και σε σχέση με την Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης, η οποία σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου κύκλου οικονομικής διακυβέρνησης στην ΕΕ·

2.  ζητεί τη σύναψη σύμβασης για τη δημοκρατική διάσταση του ευρωπαϊκού εξαμήνου συντονισμού των πολιτικών, έτσι ώστε να δοθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια η δυνατότητα να καθορίσουν το χρονοδιάγραμμα, το περιεχόμενο και τη μεθοδολογία του από κοινού με τους κοινωνικούς εταίρους και την κοινωνία των πολιτών·

3.  καλεί το Κοινοβούλιο να συμμετάσχει πλήρως στο ευρωπαϊκό εξάμηνο ώστε να εκπροσωπεί τα συμφέροντα των πολιτών και, συνεπώς, να συμβάλει στη δημιουργία μεγαλύτερης νομιμότητας όσον αφορά τις κοινωνικές πολιτικές που θα εφαρμοστούν από τα κράτη μέλη·

4.  επιθυμεί την ενίσχυση του ρόλου των εθνικών κοινοβουλίων όσον αφορά τη συμμετοχή τους στη διαδικασία χάραξης οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών προκειμένου να επιδείξουν την αλληλεγγύη τους ως εταίροι στο ευρωπαϊκό εξάμηνο· θεωρεί ότι αυτό θα ενισχύσει τη νομιμότητα των αποφάσεων που λαμβάνονται, θα συμβάλει ώστε τα εθνικά κοινοβούλια παράλληλα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εκπροσωπούν τα συμφέροντα των ευρωπαίων πολιτών επί ίσοις όροις, και θα διασφαλίσει τη μετάδοση ισχυρών πολιτικών μηνυμάτων σε εθνικό επίπεδο·

5.  υπογραμμίζει ότι τόσο οι κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών όσο και οι γενικοί οικονομικοί προσανατολισμοί αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ευρωπαϊκού εξαμήνου και είναι εξίσου σημαντικά για την επίτευξη έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να διασφαλίσουν ότι όλες οι συστάσεις πολιτικής συνάδουν με τις ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές·

6.  σημειώνει ότι τα μέτρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο των εθνικών σχεδίων μεταρρυθμίσεων, της «οικονομικής διακυβέρνησης» και του ευρωπαϊκού εξαμήνου, δεν πρέπει να συμβάλλουν στην επιδείνωση της κοινωνικής κρίσης σε ορισμένες χώρες με πιο εύθραυστες οικονομίες, καθιστώντας τη ζωή όλο και δυσκολότερη για τις οικογένειες, και ειδικότερα για τις γυναίκες και τα παιδιά, που αποτελούν τα κύρια θύματα της αυξανόμενης φτώχειας, ανεργίας και επισφαλούς και κακώς αμειβόμενης εργασίας·

7.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή, κατά την παροχή πολιτικών κατευθύνσεων σχετικά με την εκπαίδευση, την απασχόληση και τα κοινωνικά θέματα, τη μακροοικονομική πολιτική και τον προϋπολογισμό στα κράτη μέλη, να τηρούν τις αρχές της επικουρικότητας και του κοινωνικού διαλόγου στον τομέα των μισθών και των συντάξεων καθώς και, σύμφωνα με το άρθρο 153, παράγραφος 5 της ΣΛΕΕ, να σέβονται τις αρμοδιότητες των κρατών μελών και των κοινωνικών εταίρων σε αυτούς τους τομείς προκειμένου να διαφυλαχθεί ο χώρος πολιτικής που απαιτείται για την εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο, και να ζητείται η γνώμη των κοινωνικών εταίρων πριν από την υποβολή των συστάσεών τους· τονίζει ότι πρέπει να εξασφαλισθεί σε όλα τα επίπεδα η δημοκρατική λογοδοσία·

8.  καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες και την εμπειρογνωμοσύνη, μεταξύ άλλων και από το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας, κατά την εκτίμηση της προόδου όσον αφορά τους στόχους της Ευρώπης 2020 και τις σχετικές πρωτοβουλίες·

9.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να διασφαλίσουν ότι η καθοδήγηση πολιτικής για τη δημοσιονομική εξυγίανση και οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις είναι πλήρως συνεκτικές και συνεπείς με τους στόχους της Ένωσης για κοινωνική και βιώσιμη ανάπτυξη· καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει εκτίμηση των κοινωνικών επιπτώσεων βάσει του άρθρου 9 ΣΛΕΕ σχετικά με τις συστάσεις της για δράση, συμπεριλαμβανομένων των προτάσεών της για δράσεις προτεραιότητας προς το εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και των συστάσεών της για κατευθύνσεις ανά χώρα προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου·

10. ζητεί οι συστάσεις της Επιτροπής και του Συμβουλίου να εστιάζουν κατά προτεραιότητα σε μια κοινωνική πολιτική υπέρ της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, της πρόσβασης στην απασχόληση, της επανένταξης των ανέργων στην αγορά εργασίας και του καλύτερου συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής προστασίας στα κράτη μέλη, παράλληλα με την συμπλήρωση της εσωτερικής αγοράς και την άρση των φραγμών στον ανταγωνισμό· επιθυμεί οι συστάσεις να προγραμματίζονται εκ των προτέρων ώστε να έχουν πραγματικό αντίκτυπο στις εθνικές αποφάσεις για τον προϋπολογισμό·

11. τονίζει τη σημασία των δημοσίων επενδύσεων σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο για την προώθηση της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής, ιδίως των επενδύσεων στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες· ζητεί να καθιερωθεί μια σαφής διάκριση μεταξύ επενδύσεων και τρεχουσών δαπανών, και θεωρεί ότι οι δαπάνες σε τομείς όπως η εκπαίδευση, οι κοινωνικές υπηρεσίες, η Ε&Α και οι υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των μεταφορών και των επικοινωνιών, αποτελούν επένδυση·

12. δηλώνει την πρόθεσή του να συμβάλει ενεργά στην εφαρμογή μιας φιλόδοξης στρατηγικής Ευρώπη 2020 από την ΕΕ και τα κράτη μέλη και στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, συμπεριλαμβανομένων των πτυχών για την απασχόληση και τα κοινωνικά θέματα, οι οποίες έχουν κρίσιμη σημασία για τους Ευρωπαίους πολίτες· δηλώνει την πρόθεσή του να το πράξει τόσο μέσω συγκεκριμένης δράσης όσο και μέσω συμμετοχής σε σημαντικές πρωτοβουλίες όπως το Ευρωπαϊκό Έτος Ενεργού Γήρανσης· δηλώνει επίσης ότι θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου αυτές οι πτυχές της Ευρώπης 2020 και οι προβληματισμοί των Ευρωπαίων γυναικών και ανδρών για την απασχόληση και τα κοινωνικά θέματα να διατηρηθούν στο επίκεντρο του πολιτικού θεματολογίου του καθόλη τη διάρκεια του έτους·

13. δηλώνει, περαιτέρω, την πρόθεσή του να εκφράζει τις απόψεις του σχετικά με την απασχόληση και τις κοινωνικές πτυχές της Ευρώπης 2020 με συγκεκριμένο ψήφισμα που θα εγκριθεί ενόψει του Εαρινού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου·

14. δηλώνει έτοιμο να δεσμευτεί σε ένα τακτικό πολιτικό διάλογο και ανταλλαγή απόψεων με τα εθνικά κοινοβούλια και άλλους ενδιαφερομένους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων, του επιχειρηματικού κλάδου και των ΜΚΟ, για τις πτυχές που αφορούν την απασχόληση και τα κοινωνικά θέματα στο πλαίσιο της Ευρώπης 2020 και του ευρωπαϊκού εξαμήνου και σε αυτό το πλαίσιο:

     (α) καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει στο Κοινοβούλιο την ετήσια επισκόπηση ανάπτυξης, και το σχέδιο της κοινής έκθεσης για την απασχόληση, την πρόταση για τις ετήσιες κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση και οποιαδήποτε πρόταση ειδικών συστάσεων ανά χώρα βάσει του άρθρου 148, παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ,

     (β) απευθύνει έκκληση για διαφάνεια μεταξύ των διαφόρων παραγόντων του ευρωπαϊκού εξαμήνου και στο πλαίσιο αυτό προτρέπει την Επιτροπή Απασχόλησης (EMCO) να ενημερώνει τακτικά τις αρμόδιες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα αποτελέσματα της έρευνάς της για την απασχόληση,

     (γ) καλεί τους κοινωνικούς εταίρους, τις κοινωνικές ΜΚΟ και άλλους φορείς να συμμετέχουν σε μία τακτική ανταλλαγή απόψεων με το Κοινοβούλιο, κυρίως όσον αφορά την εφαρμογή της πολιτικής για την απασχόληση και της κοινωνικής πολιτικής, και την πρόοδο προς την επίτευξη των σχετικών στόχων της ΕΕ· ζητεί τα προπαρασκευαστικά έγγραφα για την ανταλλαγή απόψεων να κοινοποιούνται στα μέλη της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής εκ των προτέρων·

15. τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης και θεσμοθέτησης του μακροοικονομικού κοινωνικού διαλόγου και θεωρεί ότι οι κοινωνικοί εταίροι πρέπει να συμμετέχουν στην ανάπτυξη των δράσεων που επιθυμεί να αναλάβει η Επιτροπή στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου και της εφαρμογής της νέας οικονομικής διακυβέρνησης και ότι οι κοινωνικοί εταίροι πρέπει να απευθύνουν γνώμη ή, αν κρίνουν σκόπιμο, σύσταση προς την Επιτροπή σχετικά με τις δράσεις αυτές·

16. καλεί την Επιτροπή να ενημερώσει το Κοινοβούλιο για τα αποτελέσματα των δράσεων στο πλαίσιο του προγράμματος αμοιβαίας μάθησης, ιδιαίτερα στους τομείς που υπογραμμίζονται στις στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου· επισημαίνει τη σημασία της περιοδικής παρακολούθησης του επιπέδου πρόσβασης και απορρόφησης των κονδυλίων που διατίθενται για αυτά τα προγράμματα, προκειμένου να σχεδιάζονται σε πραγματικό χρόνο ενδεχόμενες διορθωτικές κινήσεις, έτσι ώστε τα συνήθη γραφειοκρατικά προβλήματα να μην εμποδίζουν την υλοποίηση των στόχων των προγραμμάτων·

17. υπογραμμίζει τη σημασία της εξασφάλισης μίας αμοιβαία ενισχυόμενης αλληλεπίδρασης μεταξύ των μικροοικονομικών και των μακροοικονομικών πολιτικών αφενός, και της πολιτικής για την απασχόληση και τα κοινωνικά θέματα αφετέρου, δεδομένου ότι αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για την επίτευξη των γενικών στόχων της Ευρώπης 2020·

18. δεσμεύεται να εξετάζει ενδελεχώς, μεταξύ άλλων και στις συζητήσεις για το ευρωπαϊκό εξάμηνο, τις επιπτώσεις της απασχόλησης και της κοινωνικής κατάστασης στη μακροοικονομική κατάσταση και το αντίστροφο, και καλεί την Επιτροπή να πράξει το ίδιο·

19. πιστεύει ότι οι πολιτικές για την απασχόληση και οι κοινωνικές πολιτικές έχουν κεντρικό ρόλο στην όλη στρατηγική Ευρώπη 2020 και στη διακυβέρνησή της· θεωρεί ότι οι πολιτικές αυτές πρέπει να ενισχυθούν υπό το πρίσμα της κρίσης και ότι το ευρωπαϊκό εξάμηνο είναι σημαντικό για την επίτευξη του στόχου αυτού·

20. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να διασφαλίσουν ότι η διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη που συνδέεται με την απασχόληση και τη δημιουργία θέσεων εργασίας βρίσκεται στο επίκεντρο όλων των προτάσεων πολιτικής στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου·

21. τονίζει ότι η Ευρώπη χρειάζεται ένα μακροοικονομικό πλαίσιο για τη στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και αύξηση της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής· θεωρεί ότι η νομισματική πολιτική πρέπει να συμβάλει στην ενίσχυση της οικονομικής ανάκαμψης και στην καταπολέμηση της ανεργίας·

22. θεωρεί ότι, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου και προκειμένου εφαρμοσθούν αποτελεσματικά οι κατευθυντήριες γραμμές για την Απασχόληση αριθ. 7 και 10, τα κράτη μέλη πρέπει να ενθαρρυνθούν ώστε να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή σε συγκεκριμένα θέματα, όπως π.χ. να διευκολύνουν την πρόσβαση των νέων στην εκπαίδευση, τον προσανατολισμό και την κατάρτιση και να αποτρέψουν την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου, να προωθήσουν την δια βίου μάθηση, την απασχόληση και να μειώσουν την ανεργία, ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων, να προωθήσουν την ένταξη των ηλικιωμένων στην αγορά εργασίας, να καταπολεμήσουν την αδήλωτη εργασία, να διευκολύνουν τον συνδυασμό επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής και να βελτιώσουν τις εγκαταστάσεις παιδικής μέριμνας·

23. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι εθνικές πολιτικές και οι στόχοι που ανακοινώθηκαν στα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων φθάνουν αθροιστικά σε επίπεδο αρκετά φιλόδοξο ώστε να επιτευχθούν οι πρωταρχικοί στόχοι της στρατηγικής ΕΕ 2020· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι, σύμφωνα με το πρώτο ευρωπαϊκό εξάμηνο, δεν συνέβη αυτό· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι όλα τα κράτη μέλη συμβάλλουν στους πρωταρχικούς στόχους ανάλογα με τις δυνατότητές τους·

24. Καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να αξιολογήσουν συνολικά το κατά πόσον τα προτεινόμενα μέτρα σε εθνικά προγράμματα για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και για την αύξηση του επιπέδου απασχόλησης ευθυγραμμίζονται με τους στόχους της Ευρώπης 2020 και τους πρωταρχικούς στόχους·· καλεί τα κράτη μέλη που δεν έχουν θέσει εθνικούς στόχους, ή που δεν έχουν δεσμευθεί επαρκώς για την αύξηση του ποσοστού απασχόλησης σε 75% έως το 2020 για τις γυναίκες και τους άνδρες στην Ευρώπη, να δεσμευθούν ως προς την επιδίωξη αυτού του στόχου, εστιάζοντας συγκεκριμένα στην αντιμετώπιση των καίριων δομικών αδυναμιών των αγορών εργασίας·

25. επισημαίνει ότι η ποιότητα των εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο του πρώτου ευρωπαϊκού εξαμήνου ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό όσον αφορά την ακρίβεια, τη σκοπιμότητα και την πληρότητα· καλεί την Επιτροπή να αναγάγει τα βέλτιστης ποιότητας εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων σε πρότυπα μορφής για τα επόμενα ευρωπαϊκά εξάμηνα·

26. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει μεγαλύτερη συγκρισιμότητα των εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων και να καθορίσει κοινά σημεία αναφοράς για την αξιολόγηση των προγραμμάτων·

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία της έγκρισης

13.7.2011

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

40

4

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Regina Bastos, Edit Bauer, Pervenche Berès, Mara Bizzotto, Philippe Boulland, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Sergio Gaetano Cofferati, Marije Cornelissen, Frédéric Daerden, Karima Delli, Proinsias De Rossa, Frank Engel, Sari Essayah, Ilda Figueiredo, Thomas Händel, Roger Helmer, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, Martin Kastler, Ádám Kósa, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Olle Ludvigsson, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Rovana Plumb, Συλβάνα Ράπτη, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Georges Bach, Raffaele Baldassarre, Jürgen Creutzmann, Kinga Göncz, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Evelyn Regner, Peter van Dalen, Cecilia Wikström

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ashley Fox, Marit Paulsen

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών (18.7.2011)

προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

σχετικά με το ευρωπαϊκό εξάμηνο συντονισμού των οικονομικών πολιτικών
(2011/2071(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: László Surján

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ συμφωνείται από κοινού μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, όπως ορίζεται στις Συνθήκες και ότι οι διαδικασίες του προϋπολογισμού των κρατών μελών διέπονται από τους συνταγματικούς κανόνες του κάθε κράτους μέλους· λαμβάνοντας εντούτοις υπόψη ότι ένας εγγύτερος δημοσιονομικός συντονισμός δεν παραβιάζει την αρχή της επικουρικότητας,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ευρωπαϊκό εξάμηνο έχει δύο στόχους, να επαληθεύει ότι τηρείται η δημοσιονομική πειθαρχία από τα κράτη μέλη και ταυτόχρονα, να εποπτεύει την ορθή εφαρμογή του προγράμματος «Ευρώπη 2020» μέσω της εξασφάλισης των απαραίτητων χρηματοδοτικών μέσων για την υλοποίησή του,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το μείζον επίτευγμα της κοινής αγοράς να συνδέσει τις ευρωπαϊκές οικονομίες μεταξύ τους πρέπει να συνδυαστεί με σύστημα δημοσιονομικού συντονισμού προκειμένου να επιτυγχάνονται σημαντικές συνέργιες,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποτυχία της στρατηγικής της Λισαβόνας μπορεί ουσιαστικά να αποδοθεί στην παντελή απουσία σαφών διαδικασιών για την παρακολούθηση της εφαρμογής της εν λόγω στρατηγικής από όλους τους ενδιαφερόμενους παράγοντες, και εκτιμώντας συνεπώς ότι είναι σημαντικό να αντληθούν τα κατάλληλα διδάγματα που θα διασφαλίσουν την επιτυχή έκβαση της ατζέντας της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»,

1.  υπενθυμίζει την αναγκαιότητα να διασφαλισθεί ότι η χρηματοδότηση των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» λαμβάνεται δεόντως υπόψη στους ετήσιους προϋπολογισμούς της ΕΕ και των κρατών μελών· επισημαίνει ότι το πλέον απλό, δημοκρατικό, ευρωπαϊκό και αποτελεσματικό μέσο για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι η διοργάνωση, κατά την έναρξη κάθε ευρωπαϊκού εξαμήνου, διακοινοβουλευτικού διαλόγου σχετικά με τους κοινούς ετήσιους δημοσιονομικούς προσανατολισμούς των κρατών μελών και της Ένωσης· φρονεί ότι ένας τέτοιος διάλογος, πέραν της συμβολής του στη σημαντική μείωση της αλληλεπικάλυψης δομών, μπορεί αφενός να δώσει στα κράτη μέλη την δυνατότητα να εντάξουν ακόμα περισσότερο την ευρωπαϊκή διάσταση στα σχέδια προϋπολογισμού τους και να επιτρέψει αφετέρου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ενσωματώσει καλύτερα στο έργο του τους προβληματισμούς των κρατών μελών·

2.  υπενθυμίζει τον σημαντικό ρόλο του προϋπολογισμού της ΕΕ στη χρηματοδότηση της ατζέντας της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», με ποσοστό άνω του 50% των κοινοτικών πόρων κάθε χρόνο· επισημαίνει, ωστόσο, δεδομένου του περιεχομένου των δράσεων προτεραιότητας και της κατανομής των αρμοδιοτήτων μεταξύ Ένωσης και κρατών μελών, ότι το μεγαλύτερο ποσοστό της χρηματοδότησης αυτής της στρατηγικής πρέπει να προέρχεται από εθνικούς ή περιφερειακούς προϋπολογισμούς· καταλήγει στο συμπέρασμα συνεπώς ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τόσο ο προϋπολογισμός της ΕΕ όσο και οι εθνικοί προϋπολογισμοί σε εκείνο το τμήμα της διαδικασίας του ευρωπαϊκού εξαμήνου που αφορά την υλοποίηση της ατζέντας της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

3.  εκφράζει τη λύπη του για την ασάφεια και την επικάλυψη που χαρακτηρίζει τα διάφορα μέσα και τις γραμμές του προϋπολογισμού μέσω των οποίων προβλέπεται η επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι το ευρωπαϊκό εξάμηνο προσφέρει μια καλή ευκαιρία ανάπτυξης μεγαλύτερης συνέργιας μεταξύ των προϋπολογισμών της ΕΕ και των κρατών μελών·

4.  υπενθυμίζει την μακροχρόνια παράδοση που εξακολουθούν να τηρούν αρκετές επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά την διοργάνωση διακοινοβουλευτικών συναντήσεων με εκπροσώπους των εθνικών κοινοβουλίων και με θέματα, μεταξύ άλλων, δημοσιονομικού χαρακτήρα ευρωπαϊκού και εθνικού ενδιαφέροντος· καλεί τις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές να μεριμνήσουν για τον συντονισμό των διακοινοβουλευτικών συναντήσεων τους που άπτονται του ευρωπαϊκού εξαμήνου· υπενθυμίζει σχετικά την μεγάλη σημασία που έχει η διασφάλιση σαφούς, διαρθρωμένης και συνεχούς παρακολούθησης και ανταλλαγής πληροφοριών με τα εθνικά κοινοβούλια·

5.  επισημαίνει τον καίριο ρόλο της πολιτικής συνοχής ως ουσιαστικού μέσου της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» λόγω της δημοσιονομικής της διάστασης και της πολυεπίπεδης προσέγγισής της ως προς την διακυβέρνηση· ζητεί να υπάρξει σαφέστερος προσδιορισμός ενδεχόμενων συνεργιών στον εν λόγω τομέα πολιτικής οι οποίες θα μπορούσαν να ενταχθούν στη διαδικασία του ευρωπαϊκού εξαμήνου·

6.  ζητεί από την Επιτροπή να παρουσιάσει στο Κοινοβούλιο την ετήσια επισκόπησή της για την ανάπτυξη και να διευκολύνει τη διοργάνωση του εν λόγω διακοινοβουλευτικού διαλόγου σχετικά με τους προσανατολισμούς, μέσω της παροχής κοινού πλαισίου οικονομικών και δημοσιονομικών προβλέψεων που πρέπει να ληφθούν υπόψη σε ολόκληρη την Ένωση.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

13.7.2011

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

30

2

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Damien Abad, Alexander Alvaro, Andrea Cozzolino, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Estelle Grelier, Carl Haglund, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Barbara Matera, Claudio Morganti, Miguel Portas, Dominique Riquet, László Surján, Angelika Werthmann

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

François Alfonsi, Maria Da Graça Carvalho, Frédéric Daerden, Roberto Gualtieri, María Muñiz De Urquiza, Theodor Dumitru Stolojan

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gabriel Mato Adrover

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (14.7.2011)

προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

σχετικά με το ευρωπαϊκό εξάμηνο συντονισμού των οικονομικών πολιτικών
(2011/2071(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Crescenzio Rivellini

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  ζητεί την έγκριση ειδικής νομοθεσίας ή διοργανικής συμφωνίας προκειμένου να διασφαλιστεί η δημοκρατική νομιμότητα και η αποτελεσματικότητα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·

2.  επισημαίνει ότι η Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης περιλαμβάνει συστάσεις όσον αφορά τις βασικές πολιτικές δράσεις προτεραιότητας της ΕΕ· τονίζει, συνεπώς, την ανάγκη προσθήκης ενός νέου παραρτήματος για τη βιώσιμη ανάπτυξη·

3.  επισημαίνει ότι η αποδοτική αξιοποίηση πόρων και ενέργειας επιτελεί θεμελιώδη ρόλο στην προσπάθεια να προαχθεί η βιώσιμη ανάπτυξη και να αντιμετωπιστεί η κλιματική μεταβολή, βελτιώνοντας συγχρόνως την ενεργειακή ασφάλεια και την ενεργειακή πρόσβαση των καταναλωτών, και συνιστά συνεπώς, τόσο μεσοπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα, καίριο συστατικό στοιχείο της ανταγωνιστικότητας, ενώ συμβάλλει σημαντικά στην έξοδο από την παρούσα οικονομική κρίση·

4.  επισημαίνει, λαμβάνοντας ως σημείο αναφοράς την έκθεση πράσινης οικονομίας του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP), τα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη των επενδύσεων στην πράσινη οικονομία, όπως η υψηλότερη αύξηση του ΑΕγχΠ και του κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ, μια οικονομία με αποδοτική χρήση πόρων, η δημιουργία νέων και καινοτόμων θέσεων εργασίας, η αύξηση του φυσικού και ανθρώπινου κεφαλαίου και η μείωση της φτώχειας·

5.  παρατηρεί ότι, σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις της Επιτροπής, η ΕΕ φαίνεται ότι θα επιτύχει μόνο κατά ήμισυ τον στόχο περί 20% και ότι τα τρέχοντα σχέδια των κρατών μελών κινδυνεύουν επίσης να μην επιτύχουν τον γενικό στόχο για ενεργειακή απόδοση 20% που καθορίστηκε στη στρατηγική «Ευρώπη 2020», με συνέπεια να σπαταλιούνται ευκαιρίες ανάπτυξης σε πολλούς τομείς και περιοχές και να χάνονται δυνατότητες δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και, συνεπώς, να επηρεάζεται αρνητικά η παραγωγικότητα, η ανταγωνιστικότητα και η κοινωνική συνοχή της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο καθορισμού εθνικών στόχων· καλεί τα κράτη μέλη να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη για την επίτευξη του στόχου για την ενεργειακή απόδοση και να παρέχουν λεπτομερέστερες πληροφορίες στην Επιτροπή·

6.  επισημαίνει τις δυνατότητες και το μεγάλο περιθώριο περαιτέρω μείωσης της κατανάλωσης, ιδίως σε ενεργοβόρους τομείς όπως ο οικοδομικός/κατασκευαστικός, οι μεταφορές και η βιομηχανία·

7.  έχει υπόψη του το νέο «Σχέδιο για την ενεργειακή απόδοση, 2011» (COM(2011)0109[1]) που εγκρίθηκε τον Μάρτιο του 2011 από την Επιτροπή αλλά συνιστά εντούτοις τη λήψη περαιτέρω αυστηρότερων μέτρων·

8.  καλεί συνεπώς την Επιτροπή να προτείνει τώρα νομικά δεσμευτικούς στόχους για τα κράτη μέλη όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση, ιδίως όσον αφορά τον κατασκευαστικό τομέα, αφού βεβαίως συνυπολογίσει τα διαφορετικά σημεία αφετηρίας για το κάθε κράτος μέλος, την οικονομική τους απόδοση και τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί στο χώρο·

9.  τονίζει την ανάγκη καθορισμού ενός ετήσιου ουσιώδους στόχου απόδοσης για την ΕΕ για τη μείωση της χρήσης των πόρων και επισημαίνει ότι είναι θεμελιώδους σημασίας να αποσυνδεθεί η χρήση των πόρων από την οικονομική ανάπτυξη·

10. επισημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο του εκ των προτέρων συντονισμού της οικονομικής πολιτικής πρέπει να διέπεται σαφώς από ένα πνεύμα μετάβασης σε μια βιώσιμη από περιβαλλοντική άποψη οικονομία·

11. καλεί την Επιτροπή συνεπώς να εξετάσει κατά πόσον πρέπει να συμπεριλαμβάνει σε κάθε Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης έκθεση προόδου για τους δείκτες της περιβαλλοντικοοικονομικής λογιστικής, βάσει των ενοτήτων που καθορίζονται στο άρθρο 3 του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ευρωπαϊκούς περιβαλλοντικούς οικονομικούς λογαριασμούς και σχετικά με τη συνοχή με τους στόχους της Ευρώπης 2020 όσον αφορά την κλιματική αλλαγή και την ενέργεια·

12. θεωρεί πολύ σημαντική την παρακολούθηση και τη διαρκή ελάττωση της χρήσης εξορυγμένων φυσικών πόρων, αλλά και την επίγνωση του όγκου των υφιστάμενων αποθεμάτων φυσικών πόρων· ζητεί, συνεπώς, τη συμπλήρωση του συστήματος των περιβαλλοντικών οικονομικών λογαριασμών με λογαριασμούς για τα αποθέματα το συντομότερο δυνατόν·

13. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει βασικούς δείκτες απόδοσης για την εφαρμογή στόχων αποδοτικής χρήσης των πόρων στα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων και να τους αναφέρει τακτικά στην Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης·

14. σημειώνει ότι το ΑΕγχΠ δεν συνυπολογίζει το ανθρώπινο και κοινωνικό κεφάλαιο, τους φυσικούς πόρους και τις υπηρεσίες οικοσυστήματος, μείζονες μεταμορφώσεις όπως αυτές που προκύπτουν από την κλιματική μεταβολή, ούτε την αρχή της δίκαιης και ισότιμης πρόσβασης σε πόρους για τις σημερινές και τις μελλοντικές γενιές ως απαραίτητη προϋπόθεση για την αειφορία· τονίζει, συνεπώς, την ανάγκη ενσωμάτωσης νέων δεδομένων και δεικτών στο ΑΕγχΠ·

15. εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση της τρέχουσας Ετήσιας Επισκόπησης της Ανάπτυξης για την εξάλειψη των επιβλαβών για το περιβάλλον επιδοτήσεων και ζητεί αξιολόγηση της εφαρμογής τής εν λόγω πολιτικής κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου του 2012.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

13.7.2011

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

52

1

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Nessa Childers, Bairbre de Brún, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Julie Girling, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Holger Krahmer, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Linda McAvan, Miroslav Ouzký, Andres Perello Rodriguez, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Pavel Poc, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Dagmar Roth-Behrendt, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Salvatore Tatarella, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis, Κρίτων Αρσένης, Владко Тодоров Панайотов, Антония Първанова

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Matthias Groote, Romana Jordan Cizelj, Riikka Manner, Miroslav Mikolášik, James Nicholson, Alojz Peterle, Michèle Rivasi, Crescenzio Rivellini, Giommaria Uggias

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

José Bové, Lorenzo Fontana

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (28.09.2011)

προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

σχετικά με το ευρωπαϊκό εξάμηνο συντονισμού των οικονομικών πολιτικών
(2011/2071(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Catherine Stihler

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την Επιτροπή να επικεντρωθούν περισσότερο, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου, στην ενιαία αγορά, οικονομικό πυλώνα της ΕΕ, με σκοπό την πλήρη αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων που προσφέρει η εσωτερική αγορά, την προσέλκυση ιδιωτικών και δημοσίων κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση έργων υποδομής και καινοτόμων σχεδίων και την προώθηση της αποτελεσματικής χρήσης της ενέργειας· τονίζει ότι η ενιαία αγορά πρέπει να αποτελεί τον πυρήνα της ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης επικεντρωνόμενη στην ενίσχυση της ευφυούς, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής μεγέθυνσης και στην απασχόληση και την κοινωνική συνοχή, υπερβαίνοντας τις εσωτερικές ανισορροπίες, προάγοντας την οικονομική σύγκλιση και ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα·

2.  θεωρεί ότι ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού εξαμήνου θα πρέπει να διευκρινιστεί επειγόντως και ότι ο οικονομικός διάλογος θα πρέπει να αποσκοπεί στην ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμότητας της διαδικασίας μέσω κατάλληλου κοινοβουλευτικού ελέγχου· καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει κάθε Ιανουάριο σε όλες τις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές, περιλαμβανομένης και της αρμόδιας για την εσωτερική αγορά επιτροπής της, τα αποτελέσματα του προηγούμενου ευρωπαϊκού εξαμήνου και τη νέα ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης, αφού θα έχει προηγουμένως ενσωματώσει τα λεπτομερή στοιχεία που παρήγαγε η επιτροπή σε έκαστη των ανωτέρω διεργασιών·

3.  ζητεί κάθε εαρινή σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να αφιερώνεται εν μέρει στην αξιολόγηση της κατάστασης της ενιαίας αγοράς υποστηριζόμενη από διαδικασία παρακολούθησης· καλεί τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να παρουσιάζει ετησίως στο Κοινοβούλιο τις δράσεις που θα πρέπει να αναλαμβάνονται ως συνέχεια των αποφάσεων του εαρινού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, περιλαμβανομένων και των δράσεων στον τομέα της ενιαίας αγοράς·

4.  καλεί την Επιτροπή να διενεργεί ετήσια αξιολόγηση της υλοποίησης της ενιαίας αγοράς από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο των εθνικών μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων τους και να εξετάζει στο πλαίσιο αυτό την πρόοδο που σημειώνεται κατά τη μεταφορά στο εσωτερικό τους δίκαιο και τις ανασκοπήσεις μετά την υλοποίηση·

5.  καλεί την Επιτροπή να επιστήσει την προσοχή σε εκείνα τα κράτη μέλη τα οποία, σύμφωνα με την αξιολόγηση των εθνικών μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων τους, δεν προβαίνουν σε βέλτιστη χρήση των πόρων της ΕΕ, να αναφέρουν συγκεκριμένα σε ποιούς τομείς υφίστανται ακόμη αναξιοποίητες δυνατότητες·

6.  χαιρετίζει το γεγονός ότι η πλήρης αξιοποίηση του δυναμικού της εσωτερικής αγοράς καθορίστηκε στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2011 ως ένας από τους δέκα στόχους που πρέπει να υλοποιηθούν μέχρι το 2012·

7.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να συνδέσουν με ακόμη πιο συστηματικό τρόπο το ευρωπαϊκό εξάμηνο με τις τρέχουσες πρωτοβουλίες της ΕΕ, όπως ο Πίνακας Αποτελεσμάτων της Εσωτερικής Αγοράς και η Πράξη για την ενιαία αγορά, με την υλοποίηση των 12 «μοχλών» της που έχουν καθοριστεί ως ιδιαίτερα υψηλή προτεραιότητα, ώστε να ληφθεί πλήρως υπόψη η ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς και να εξασφαλιστεί η συνοχή της ευρωπαϊκής οικονομικής πολιτικής·

8.  καλεί ιδιαίτερα την Επιτροπή να περιλάβει στην Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης για το 2012 τα 12 μέτρα πρωταρχικής σημασίας της Πράξης για την εσωτερική αγορά τα οποία προβλέπεται να εγκριθούν μέχρι το τέλος του 2012·

9.  εκφράζει την άποψη ότι η επανεκκίνηση της ενιαίας αγοράς και ειδικότερα η υλοποίηση της Πράξεως για την ενιαία αγορά αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης στην Ευρώπη μέχρι το 2020· θεωρεί ότι, για να υπάρξει εγγύηση για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο, απαιτούνται άμεσες βελτιώσεις σε κρίσιμους τομείς όπως, μεταξύ άλλων, ο τομέας των υπηρεσιών, οι δημόσιες συμβάσεις, η έρευνα, η καινοτομία, η εκπαίδευση, η ενέργεια και το ηλεκτρονικό εμπόριο·

10.  υπογραμμίζει την ανάγκη να ληφθεί υπόψη η στρατηγική ΕΕ 2020 στην υλοποίηση του ευρωπαϊκού εξαμήνου· τονίζει ότι οι πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο της Πράξης για την ενιαία αγορά θα πρέπει να είναι συνεπείς ως προς τους στόχους και να συμβάλουν στην επίτευξη των 7 εμβληματικών στόχων της στρατηγικής ΕΕ 2020 για μια ευφυή, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική μεγέθυνση·

11.  καλεί περαιτέρω το Συμβούλιο και την Επιτροπή να επεκτείνουν το πεδίο του ευρωπαϊκού εξαμήνου για τον καλύτερο ορθολογισμό και την αποτελεσματικότερη ενσωμάτωση της πολιτικής για τους καταναλωτές της ΕΕ και να χρησιμοποιήσουν μέσα όπως ο πίνακας αποτελεσμάτων των καταναλωτών για να μετρήσουν τις θετικές επιπτώσεις της νομοθεσίας της ΕΕ, όπως τα δικαιώματα των καταναλωτών, οι πιστώσεις καταναλωτών και οι οδηγίες περί αθέμιτων εμπορικών πρακτικών·

12.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αυξήσουν τη στήριξη προς τις ΜΜΕ, ραχοκοκαλιά της οικονομίας της ενιαίας αγοράς, σύμφωνα με τα πορίσματα της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης, ιδίως μέσω της πλήρους υλοποίησης του νόμου για τις μικρές επιχειρήσεις (Small Business Act) και με τη βοήθεια μιας δέσμης μέτρων για την άρση των υφιστάμενων εμποδίων τα οποία αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ κατά την πρόσβασή τους σε χρηματοδοτικούς πόρους·

13.  προτρέπει την Επιτροπή να λάβει αποτελεσματικά μέτρα ώστε να βελτιωθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση για τις ΜΜΕ και τις νέες καινοτόμους επιχειρήσεις, να εξασφαλισθεί η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην ΕΕ, να απλοποιηθούν οι διαδικασίες και να μειωθούν τα διοικητικά βάρη για τις εταιρείες στην ενιαία αγορά·

14.  υποστηρίζει στο πλαίσιο αυτό την επανεξέταση των κανόνων της ΕΕ όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις με σκοπό να προαχθεί η ευφυής, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική μεγέθυνση εντός της ενιαίας αγοράς ενισχύοντας καινοτόμες διασυνοριακές δημόσιες συμβάσεις και εξασφαλίζοντας ρυθμιστική απλοποίηση, μεγαλύτερη διαφάνεια και νομική σαφήνεια·

15.  καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την Επιτροπή να επεκτείνουν, με στόχο την παγίωση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, το ευρωπαϊκό εξάμηνο για να επανεξετασθεί η πρόοδος σχετικά με την ανάπτυξη υψηλού δυναμικού ευζωνικών δικτύων, περιλαμβάνοντας αφενός την εκτέλεση των υποχρεώσεων πρόσβασης στην αγορά και των ενισχυμένων δικαιωμάτων των καταναλωτών και, αφετέρου, την πλήρη τεκμηρίωση για τα συμβόλαια και τις τιμές, καθώς και τη φορητότητα του αριθμού· καλεί εξάλλου την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποβάλλουν εκθέσεις για την εφαρμογή μέτρων για τη μείωση των τελών περιαγωγής δεδομένων μέσα στο 2012 και για τη δράση που αναλαμβάνεται όσον αφορά το «υπολογιστικό νέφος», το «Διαδίκτυο των πραγμάτων», τις ηλεκτρονικές υπογραφές και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο·

16.  καλεί τα κράτη μέλη να προβούν, σύμφωνα με τις συστάσεις της Επιτροπής, σε περαιτέρω μεταρρυθμίσεις των τομέων παροχής υπηρεσιών, κυρίως με την άρση των αδικαιολόγητων περιορισμών στις επαγγελματικές υπηρεσίες, στο λιανικό εμπόριο και στις βιομηχανίες δικτύου, αλλά και με τη βελτίωση του επιχειρησιακού περιβάλλοντος περιορίζοντας την γραφειοκρατία και αυξάνοντας τη διαφάνεια στις διαδικασίες ανάθεσης κρατικών προμηθειών.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

26.9.2011

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

32

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia De Campos, Jürgen Creutzmann, Cornelis de Jong, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Toine Manders, Phil Prendergast, Mitro Repo, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pascal Canfin, Frank Engel, Marielle Gallo, Anna Hedh, Othmar Karas, Constance Le Grip, Olle Schmidt, Anja Weisgerber, Συλβάνα Ράπτη, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Антония Първанова

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (13.7.2011)

προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

σχετικά με το ευρωπαϊκό εξάμηνο συντονισμού των οικονομικών πολιτικών
(2011/2071 (INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Michael Theurer

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  υπογραμμίζει τον κρίσιμης σημασίας ρόλο που έχει η πολιτική συνοχής ως βασικό μέσο για τη στρατηγική Ευρώπη 2020· θεωρεί ότι μια ισχυρή και επαρκώς χρηματοδοτούμενη πολιτική συνοχής αποτελεί ένα αποτελεσματικό και αποδοτικό μέσο για να υλοποιηθεί η στρατηγική Ευρώπη 2020 και να αποτραπούν μελλοντικές οικονομικές και χρηματοπιστωτικές κρίσεις, λόγω των μακροπρόθεσμων αναπτυξιακών προγραμμάτων της, της δημοσιονομικής της διάστασης, του αποκεντρωμένου συστήματος διαχείρισής της και της ενσωμάτωσης των προτεραιοτήτων της ΕΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη· τονίζει εν προκειμένω τη σημασία της συμμετοχής των περιφερειών στην επίτευξη του στόχου της ΕΕ 2020·

2.  επισημαίνει ότι η πολιτική συνοχής βασίζεται στην ευρεία αποδοχή, στις συνεπείς προσεγγίσεις και στη σταθερή χρηματοδότησή της·

3.  επισημαίνει, λόγω της πολυεπίπεδης προσέγγισης στον τομέα της διακυβέρνησης, η περιφερειακή πολιτική διαθέτει μια εδραιωμένη μεθοδολογία για ολοκληρωμένη προσέγγιση και ένα αξιόπιστο σύστημα καθοδήγησης για την κινητοποίηση επενδύσεων και την ενθάρρυνση νέων πρωτοβουλιών επιτοπίως, που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν την αποτελεσματικότητα των οικονομικών πολιτικών με κατάλληλο τρόπο και την ανάπτυξη μεγαλύτερης συνέργειας ανάμεσα στους προϋπολογισμούς της ΕΕ και των κρατών μελών· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να υποβάλει συγκεκριμένες συστάσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα διαρθρωτικά Ταμεία για τον σκοπό αυτόν στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων·

4.  θεωρεί ουσιαστικής σημασίας η πολιτική συνοχής να διαδραματίσει ρόλο στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της μείωσης των διαρθρωτικών ανισορροπιών και των εσωτερικών ανταγωνιστικών ανισοτήτων, τονίζοντας τη σπουδαιότητα της προσαρμογής των πολιτικών στις ειδικές συνθήκες και ανάγκες των περιφερειών έτσι ώστε να μεγιστοποιηθεί το δυναμικό τους και να μετριασθούν τα μειονεκτήματά τους·

5.  επισημαίνει ότι, στους περισσότερους τομείς, οι βασικοί εθνικοί στόχοι που συμφωνήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο απέχουν πολύ από την επίτευξή τους· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι εθνικοί στόχοι δεν είναι φιλόδοξοι, ότι έχει δοθεί υπερβολικό βάρος σε βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα και ότι, στους περισσότερους τομείς, τα κράτη μέλη της ΕΕ εξακολουθούν να απέχουν πολύ από την επίτευξη των βασικών στόχων της ΕΕ που έχουν συμφωνηθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο· ζητεί να συμπεριληφθούν οι προτεραιότητες της πολιτικής για τη συνοχή σε έναν διαρθρωμένο και έγκαιρο διάλογο για τις ετήσιες κατευθυντήριες γραμμές του προϋπολογισμού, σε διεξοδικές εκ των προτέρων εκτιμήσεις αντικτύπου, καθώς και σε έναν σχεδιασμό πολιτικής και διαμόρφωση έργων βάσει αποτελεσμάτων· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν διαφορετικές μεθόδους για τον καθορισμό των εθνικών στόχων και καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα κατάρτισης κατευθυντήριων γραμμών στον τομέα αυτόν· επισημαίνει ότι απαιτούνται πρόσθετες προσπάθειες για την επίτευξη των στόχων στους τομείς της απασχόλησης, της έρευνας και ανάπτυξης, της ενεργειακής απόδοσης, της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της φτώχειας·

6.  υπενθυμίζει τον σημαντικό ρόλο της περιφερειακής πολιτικής στην κατάρτιση των εθνικών προγραμμάτων, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, μεταξύ άλλων μέσω του καθορισμού στόχων και δράσεων που ενισχύουν την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή·

7.  τονίζει ότι για πολλά κράτη μέλη είναι σημαντικό να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα των περιφερειών τους προκειμένου να διορθωθούν οι μακροοικονομικές ανισορροπίες·

8.  θεωρεί ως εκ τούτου ότι η συνοχή χρειάζεται να είναι επίσης προσανατολισμένη, ειδικότερα, προς την ενίσχυση του δυναμικού και των φορέων των περιφερειών (και όχι μόνο στην κλίμακα ολόκληρης της χώρας)· πιστεύει ότι η ενίσχυση των περιφερειακών δυνατοτήτων σε συντονισμό με τις εθνικές δυνατότητες αναδεικνύει εκ νέου την πολιτική συνοχής ως απαραίτητο στοιχείο για την επίτευξη των απαιτούμενων συνεργειών·

9.  επισημαίνει τον ρόλο της πολιτικής για τη συνοχή στην υλοποίηση των ευρωπαϊκών αναπτυξιακών στόχων αλλά και στην εξασφάλιση της δημοσιονομικής πειθαρχίας· υποστηρίζει σε αυτό το πλαίσιο την πολυεπίπεδη διαδικασία λήψης αποφάσεων, καθώς και την πολυεπίπεδη ευθύνη για την δημοσιονομική πειθαρχία·

10. επισημαίνει ότι η στρατηγική Ευρώπη 2020 πρέπει να έχει ενισχυμένη εδαφική διάσταση· θεωρεί, κατά συνέπεια, ότι, ενόψει των ιδιαιτεροτήτων και των διαφορετικών επιπέδων ανάπτυξης των ευρωπαϊκών περιφερειών, η απευθείας συμμετοχή των περιφερειακών και τοπικών αρχών στον σχεδιασμό και την εκτέλεση των συναφών προγραμμάτων θα ενίσχυε το αίσθημα ευθύνης για τους στόχους της στρατηγικής σε όλα τα επίπεδα και θα εξασφάλιζε μεγαλύτερη επίγνωση των αντίστοιχων στόχων και αποτελεσμάτων στις άμεσα ενδιαφερόμενες περιοχές·

11. καλεί τα κράτη μέλη και τις περιφέρειές τους να εμπλέξουν περισσότερο τα εθνικά και περιφερειακά κοινοβούλια, τους κοινωνικούς εταίρους, τις δημόσιες αρχές καθώς και την κοινωνία των πολιτών κατά τη διαμόρφωση των εθνικών προγραμμάτων μεταρρύθμισης, ανάπτυξης και συνοχής και να διαβουλεύονται μαζί τους σε τακτική βάση· υπογραμμίζει εν προκειμένω την έγκαιρη ενεργοποίηση της Επιτροπής των Περιφερειών ως πλατφόρμας για τον συντονισμό μεταξύ των περιφερειών, προκειμένου να τις ωθήσει να παρέχουν πληροφόρηση σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση της περιφερειακής και τοπικής συμμετοχής στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου·

12. επισημαίνει ότι το Κοινοβούλιο έχει να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην καθιέρωση της πλήρους δημοκρατικής νομιμότητας του ευρωπαϊκού εξαμήνου· καλεί, ως εκ τούτου, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διασφαλίσει την πλήρη συμμετοχή του Κοινοβουλίου και των αντίστοιχων επιτροπών του· επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο που θα μπορούσε να διαδραματίσει η Επιτροπή των Περιφερειών στην αξιολόγηση και εμβάθυνση του Ευρωπαϊκού Εξάμηνου, ιδιαίτερα με δεδομένο τον αναβαθμισμένο θεσμικό της ρόλο βάσει της συνθήκης της Λισαβόνας· σημειώνει ότι, στο πλαίσιο του τρέχοντος ευρωπαϊκού εξαμήνου, οι περιφέρειες και οι τοπικές αρχές είχαν πολύ μικρή συμμετοχή στην ανάπτυξη των εθνικών προγραμμάτων· ζητεί να οριστεί ρητά, στην περίπτωση κάθε κράτους μέλους, ο τρόπος με τον οποίο οι περιφέρειες και οι τοπικές αρχές πρόκειται να συμμετέχουν στη διαδικασία κατά το επόμενο έτος. .

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

12.7.2011

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

41

4

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Catherine Bearder, Victor Boştinaru, Zuzana Brzobohatá, John Bufton, Alain Cadec, Francesco De Angelis, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Elie Hoarau, Brice Hortefeux, Danuta Maria Hübner, Juozas Imbrasas, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Mojca Kleva, Petru Constantin Luhan, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Miroslav Mikolášik, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Monika Smolková, Nuno Teixeira, Michael Theurer, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Χαράλαμπος Αγγουράκης, Γεώργιος Σταυρακάκης, Μιχάλης Τρεμόπουλος

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Andrea Cozzolino, Karima Delli, Ivars Godmanis, Karin Kadenbach, Marek Henryk Migalski, Vilja Savisaar-Toomast, Elisabeth Schroedter, Derek Vaughan

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Norica Nicolai

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (14.7.2011)

προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

σχετικά με το ευρωπαϊκό εξάμηνο συντονισμού των οικονομικών πολιτικών
(2011/2071(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Hannu Takkula

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  αναγνωρίζει ότι η ποιοτική εκπαίδευση και κατάρτιση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για την ανταγωνιστικότητα και βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης και θεωρεί εξαιρετικά λυπηρό το γεγονός ότι δεν δίνεται έμφαση σε αυτό στις δέκα δράσεις προτεραιότητας που προτείνει η Επιτροπή στην Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης·

2.  υπογραμμίζει ότι η Ευρώπη πρέπει να έχει μορφωμένους πολίτες για να ενισχυθεί η οικονομική ανάπτυξη· επισημαίνει ότι επιβάλλεται να βελτιωθεί η ίση πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση και κατάρτιση με παράλληλη προώθηση της ολοκλήρωσης μεταξύ εκπαίδευσης και απασχόλησης και μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων·

3.  εκφράζει τη λύπη του για το υψηλό ποσοστό νεανικής ανεργίας και τις αρνητικές βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες μακροοικονομικές και κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της· χαιρετίζει τις εκκλήσεις της Επιτροπής για την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών προκλήσεων που επιδεινώνουν την υψηλή νεανική ανεργία -μια προσπάθεια που θα συμπεριλαμβάνει την αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, τη βελτίωση της πρόσβασης σε εκπαίδευση και κατάρτιση, την απελευθέρωση των άκαμπτων αγορών εργασίας και την πρόβλεψη της αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων·

4.  τονίζει ότι ο μορφωμένος πληθυσμός εξαρτάται από την ποιότητα της εκπαίδευσης και της διδασκαλίας, επομένως και από την ποιότητα του διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού σε όλα τα επίπεδα·

5.  εκφράζει τη λύπη του για τις περικοπές των δημοσίων δαπανών και επενδύσεων που παρατηρούνται σε πολλούς εθνικούς προϋπολογισμούς στον τομέα της εκπαίδευσης, τονίζει για μία ακόμη φορά την ανάγκη να διοχετεύονται οι δημόσιες επενδύσεις κατά προτεραιότητα σε τομείς φιλικούς προς την αειφόρο ανάπτυξη όπως η έρευνα και ανάπτυξη και η εκπαίδευση, και επισημαίνει ότι, λαμβάνοντας υπόψη το μεγάλο κόστος που συνεπάγεται η περιθωριοποίηση των νεότερων γενεών από πλευράς απασχόλησης, οι επενδύσεις στην εκπαίδευση και κατάρτιση συνιστούν μέτρο οικονομικής πολιτικής· υπογραμμίζει τη σημασία της διασφάλισης συνεχών και σημαντικών επενδύσεων στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη δια βίου μάθηση του διδακτικού προσωπικού, παράλληλα με συντονισμένες προσπάθειες σε επίπεδο ΕΕ για την επίτευξη και άλλων κοινών εκπαιδευτικών στόχων· επισημαίνει τον καθοριστικό ρόλο του προγράμματος διά βίου μάθησης·

6.  εμμένει στην άποψη ότι ο ρόλος της εκπαίδευσης πρέπει να αξιοποιηθεί περαιτέρω στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς, από τα πρώτα χρόνια ανάπτυξης του ατόμου έως την πρωτοβάθμια και την ανώτατη εκπαίδευση, αλλά και την επαγγελματική κατάρτιση και την κατάρτιση των ενηλίκων, συμπεριλαμβανομένης της μεταβίβασης γνώσης και δεξιοτήτων·

7.  καλεί τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν πιο συγκεκριμένα μέτρα (δηλ. προγράμματα κατάρτισης, επαγγελματική εκπαίδευση, εγγυήσεις για δάνεια νέων, κτλ.) για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων·

8.  τονίζει την ανάγκη για πιο φιλόδοξους στόχους ενώ παράλληλα επισημαίνει τον κοινό στόχο να μειωθεί η πρόωρη εγκατάλειψη της σχολικής φοίτησης κάτω του 10% έως το 2020, και καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη τις τεράστιες διαφορές μεταξύ και εντός των κρατών μελών, δίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στα άτομα με ειδικές ανάγκες και σε όσους προέρχονται από μειονεκτικές ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών και των Ρομά, και να διασφαλίσει έτσι ότι τα κριτήρια για τη μέτρηση των επιτευγμάτων είναι συγκρίσιμα και ότι λαμβάνεται υπόψη η μακροπρόθεσμη προοπτική·

9.  ενθαρρύνει τα πανεπιστήμια να διεξάγουν περισσότερη βασική έρευνα, σεβόμενο ωστόσο την ανεξαρτησία και τις ιδιομορφίες τους· ανησυχεί για τους ανεπαρκείς στόχους και μέτρα που έχουν θεσπίσει τα κράτη μέλη για την πραγμάτωση του ενωσιακού στόχου της αύξησης του ποσοστού των νέων που κατέχουν πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών στο 40% έως το 2020· παροτρύνει τα κράτη μέλη να επανεξετάσουν τις δεσμεύσεις τους σε αυτό τον τομέα και να αναλάβουν επιπλέον δράση για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ 2020, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια οικονομία βασισμένη στη γνώση και την καινοτομία·

10. επισημαίνει τη σημασία των πολιτιστικών πολιτικών, ιδίως του δημόσιου τομέα, για την εκπαίδευση και κατάρτιση και για την καθολική πρόσβαση στον πολιτισμό·

11. προτρέπει την Επιτροπή, όταν θα αναγνωρίζει τρέχουσες και μελλοντικές τάσεις στον τομέα της απασχόλησης κατά τη διάρκεια του οικονομικού εξαμήνου, να χρησιμοποιεί τις εν λόγω τάσεις για να συντονίζει στρατηγικές κατάρτισης με τα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης·

12. ζητεί αυξημένη υποστήριξη στην κινητικότητα των σπουδαστών και των νεαρών επαγγελματιών.

13. επιμένει στην ανάγκη να επιταχυνθεί ο εκσυγχρονισμός της ανώτατης εκπαίδευσης και να καταστεί πιο ελκυστικός ο τομέας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

14.7.2011

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

23

0

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Magdi Cristiano Allam, Zoltán Bagó, Lothar Bisky, Piotr Borys, Jean-Marie Cavada, Silvia Costa, Santiago Fisas Ayxela, Mary Honeyball, Petra Kammerevert, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Marek Henryk Migalski, Katarína Neveďalová, Doris Pack, Χρυσούλα Παλιαδέλη, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marco Scurria, Hannu Takkula, László Tőkés, Helga Trüpel, Milan Zver

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Heinz K. Becker, Ivo Belet, Nadja Hirsch, Seán Kelly, Iosif Matula, Paul Nuttall, Γεώργιος Παπανικολάου.

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Sergio Gaetano Cofferati, Olle Schmidt

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (25.10.2011)

προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

σχετικά με το ευρωπαϊκό εξάμηνο συντονισμού των οικονομικών πολιτικών
(2011/2071(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Rafał Trzaskowski

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  επισημαίνει με ανησυχία ότι ο συντονισμός της οικονομικής πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ συνίσταται σε πλήθος υποχρεωτικών και μη υποχρεωτικών μέσων και δεσμεύσεων[1] που ενδέχεται να υπονομεύσουν την ασφάλεια δικαίου της τάξης της ΕΕ και προκαλούν σύγχυση στην κοινή γνώμη σχετικά με το ακριβές πεδίο των αρμοδιοτήτων που αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη σε σχέση με το καθεστώς τους ως μελών ή μη μελών της ευρωζώνης

2.  σημειώνει ότι τα κράτη μέλη δεν έχουν προσχωρήσει σε από κοινού συμπεφωνημένους κανόνες, ειδικότερα δε το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης το οποίο καθορίζει ότι το ετήσιο δημοσιονομικό έλλειμμα των κρατών μελών πρέπει να είναι κατώτερο του 3% του ΑΕγχΠ και ότι το δημόσιο χρέος πρέπει να είναι κατώτερο του 60% του ΑΕγχΠ· καλεί τα κράτη μέλη να συμμορφώνονται με το Σύμφωνο για τη Σταθερότητα και την Ανάπτυξη και άλλους από κοινού συμπεφωνημένους κανόνες·

3.  είναι της άποψης ότι το ευρωπαϊκό εξάμηνο, το οποίο προτάθηκε για πρώτη φορά στην ανακοίνωση της Επιτροπής του Μαΐου και του Ιουνίου του 2010 και βασιζόταν αρχικά σε μη υποχρεωτική δέσμευση του Συμβουλίου, πρέπει να ενσωματωθεί σωστά στο νομικό πλαίσιο της ΕΕ, καθώς μέρος του θα πρέπει να υπόκειται σε πλήρη δημοκρατικό έλεγχο και να αποκτήσει μια ορθή νομική βάση υπό τη μορφή κανονισμού, σύμφωνα με το άρθρο 121, παράγραφος 6 της ΣΛΕΕ· χαιρετίζει τον συμβιβασμό που επετεύχθη κατά τις διαπραγματεύσεις για το πακέτο οικονομικής διακυβέρνησης με τις νομοθετικές και τις μη νομοθετικές του συνιστώσες, ιδίως δε σε ό,τι αφορά τις διατάξεις για το ευρωπαϊκό εξάμηνο που ενσωματώνονται στο νομοθετικό κείμενο του κανονισμού[2] που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1466/97 για την ενίσχυση της εποπτείας της δημοσιονομικής κατάστασης και για την εποπτεία και το συντονισμό των δημοσιονομικών πολιτικών· χαιρετίζει επίσης τις διατάξεις του Οικονομικού Διαλόγου που ενσωματώνονται στον ίδιο κανονισμό· τονίζει ότι ο νέος συντονιστικός μηχανισμός θα πρέπει, μελλοντικά, να υπόκειται σε υποχρεωτική τακτική αξιολόγηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

4.  σημειώνει ότι το ευρωπαϊκό εξάμηνο και η αξιολόγησή του, προς το συμφέρον του συντονισμού στο επίπεδο της ΕΕ, έχει ως σκοπό να αναδείξει την προληπτική δράση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, μέσω της έγκαιρης και σε πραγματικό χρόνο διασφάλισης, ότι τα κράτη μέλη ακολουθούν πειθαρχημένες δημοσιονομικές πολιτικές·

5.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 της ΣΛΕΕ, τα κράτη μέλη συντονίζουν τις οικονομικές τους πολιτικές στο πλαίσιο της Ένωσης, ότι, συνεπώς, ένας ολοκληρωμένος συντονισμός της οικονομικής πολιτικής υπό τη μορφή ευρωπαϊκού εξαμήνου υπόκειται στους στόχους και τις απαιτήσεις που καθορίζονται τόσο στην ΣΕΕ (συγκεκριμένα στο άρθρο 3, παρ. 3), όσο και στην ΣΛΕΕ (ειδικότερα στα άρθρα 121, 126, 148), και ότι τα τελευταία συνδέεται αντιστοίχως με τον οικονομικό συντονισμό και την πολιτική απασχόλησης, που βασίζονται σε δύο διακριτές νομικές διαδικασίες· αναγνωρίζει ότι είναι σημαντικό να υπάρχει μια ευρύτερη επισκόπηση της οικονομικής και δημοσιονομικής κατάστασης των κρατών μελών· στηρίζει την απόφαση της Επιτροπής να περιλάβει τις προτάσεις της σε ένα ολοκληρωμένο κείμενο, υπό τον όρο, ωστόσο, ότι δεν υπονομεύει την ακεραιότητα και συνεκτικότητα ορισμένων πολιτικών της ΕΕ·

6.  τονίζει ότι μία ολοκληρωμένη εποπτεία των οικονομικών πολιτικών, για να είναι αποτελεσματική, δεν πρέπει να περιορίζεται στην αξιολόγηση των δημοσιονομικών και διαρθρωτικών πολιτικών των κρατών μελών της ΕΕ αλλά πρέπει να είναι συγχρονισμένη επίσης τόσο με τους στόχους και τις δράσεις που αναλαμβάνονται σε κλίμακα ΕΕ όσο και με την έκταση και τη φύση των οικονομικών πόρων της Ένωσης· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τον ζωτικό ρόλο των πολιτικών της ΕΕ και τη δράση στο πλαίσιο της στρατηγικής ΕΕ 2020, ιδίως δε το ρόλο των πολιτικών συνοχής, της έρευνας και της καινοτομίας·

7.  κρίνει σκόπιμο να θεσπίσει μια διαδικασία συντονισμού μεταξύ των εθνικών κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να καταστεί δυνατή η καθιέρωση διαλόγου εφ’ όλων των πτυχών του ολοκληρωμένου συστήματος συντονισμού των οικονομικών πολιτικών προτού το κάθε κοινοβούλιο εγκρίνει τις αποφάσεις που προβλέπονται από τη συνταγματική του τάξη· υποστηρίζει με σθένος, στο πλαίσιο αυτό, την πρωτοβουλία της Πολωνικής Προεδρίας για τη διεξαγωγή πολιτικής συνάντησης το φθινόπωρο του 2011 σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο με σκοπό τη συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων στις διαπραγματεύσεις, παρουσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, και τονίζει ότι η προσέγγιση αυτή θα μπορούσε να εγκριθεί στην προοπτική της ενίσχυσης της οικονομικής διακυβέρνησης και του δημοκρατικού ελέγχου·

8.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ο δημοκρατικός έλεγχος που ασκεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαδραματίζει σχετικά ελάσσονα ρόλο στη διαδικασία και τονίζει ότι η επισημοποίηση του ευρωπαϊκού εξαμήνου δεν πρέπει με κανέναν τρόπο να θέσει σε κίνδυνο τα προνόμια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όπως προβλέπονται στις Συνθήκες·

9.  θεωρεί ότι τα θεσμικά όργανα πρέπει να συνεργαστούν προκειμένου να ενισχύσουν τη νομιμότητα του εξαμήνου και να εξαλείψουν τις εναπομείνασες νομικές ασάφειες, οι οποίες, διαφορετικά, μπορεί να οδηγήσουν σε θεσμικές συγκρούσεις τα προσεχή έτη·

10. θεωρεί ότι είναι επιτακτική ανάγκη να αποσαφηνιστεί ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά το ευρωπαϊκό εξάμηνο, και συνιστά ο οικονομικός διάλογος να τηρεί τις εξής αρχές:

     –   το ευρωπαϊκό εξάμηνο και ο οικονομικός διάλογος πρέπει να θεωρούνται στοιχεία του θεσμικού πλαισίου της ΕΕ και πρέπει να προωθούν την κοινοτική μέθοδο, με τη συμμετοχή των θεσμικών οργάνων της Ένωσης σε όλα τα στάδια. Η Επιτροπή θα πρέπει να διαδραματίζει ανεξάρτητο και ισχυρότερο ρόλο στη διαδικασία·

     –   ο οικονομικός διάλογος, ως βασικό στοιχείο του ευρωπαϊκού εξαμήνου, θα πρέπει να έχει ως στόχο να ενισχύσει τη δημοκρατική νομιμότητα της διαδικασίας, να συντονίσει καλύτερα το κοινό θεματολόγιο της ΕΕ και τα μέτρα που λαμβάνουν τα επί μέρους κράτη μέλη, να διασφαλίσει ότι σε κάθε στάδιο εφαρμόζεται κατάλληλη μέθοδος λήψης αποφάσεων μέσω ενδεδειγμένου κοινοβουλευτικού έλεγχου, με τη συμμετοχή τόσο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσο και των εθνικών κοινοβουλίων, και να προαγάγει τον διακοινοβουλευτικό διάλογο και τη διακοινοβουλευτική συνεργασία·

     –   το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα εθνικά κοινοβούλια και όλα τα υπόλοιπα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων, και συγκεκριμένα η Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή, που συστάθηκε βάσει του άρθρου 134 της ΣΛΕΕ, και η Επιτροπή Απασχόλησης, που συγκροτήθηκε βάσει του άρθρου 150 της ΣΛΕΕ, πρέπει να συμμετέχουν δεόντως, να ενημερώνονται και να καλούνται να γνωμοδοτήσουν εγκαίρως·

     –   η διαφάνεια θα πρέπει να αναγνωριστεί ως βασική συνιστώσα της διαδικασίας, και η Επιτροπή και το Συμβούλιο πρέπει να δεσμευτούν να δημοσιοποιούν τις θέσεις και τις αποφάσεις τους σε κάθε στάδιο και να τις εξηγούν στο Κοινοβούλιο όταν θα καλούνται για τον σκοπό αυτό από τις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές·

11. σημειώνει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διακρίνει την ανάγκη να προσαρμόσει τις διαδικασίες του στις αλλαγές που επέφερε η Συνθήκη της Λισαβόνας, μόνον σε ό,τι αφορά την εμφάνιση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ενώπιον του Κοινοβουλίου· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τη ΣΛΕΕ, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αντιπροσωπεύουν άμεσα τους πολίτες της Ένωσης, οι οποίοι τυγχάνουν ίσης προσοχής από τα θεσμικά όργανα της Ένωσης, σύμφωνα με την αρχή της ισότητας, την οποία η Ένωση έχει καθήκον να τηρεί σε όλες τις δραστηριότητές της (άρθρα 9 και 10) και, συνεπώς, αντιτίθεται σθεναρά σε κάθε προσπάθεια κατακερματισμού αυτού του Οργάνου· τονίζει ότι όλοι οι βουλευτές έχουν ισότιμη εντολή και ότι, σύμφωνα με τον Κανονισμό, το δικαίωμα ψήφου τους είναι ένα προσωπικό δικαίωμα, το οποίο δεν μπορεί να παραβιαστεί (άρθρο 164)·

12. υπενθυμίζει ότι αποτελεί αποκλειστικό δικαίωμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να δίνει εντολή στον Πρόεδρό του σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή του στις συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου·

13. είναι της άποψης ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να αναγνωριστεί ως το ενδεδειγμένο ευρωπαϊκό δημοκρατικό φόρουμ για την παροχή μιας συνολικής αξιολόγησης στο τέλος του ευρωπαϊκού εξαμήνου·

14. θεωρεί ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ο κατάλληλος χώρος για την πραγμάτωση του οικονομικού διαλόγου και της συνεργασίας των εθνικών κοινοβουλευτικών οργάνων με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

24.10.2011

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

17

2

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Andrew Henry William Brons, Carlo Casini, Andrew Duff, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai, Constance Le Grip, David Martin, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, György Schöpflin, József Szájer, Rafał Trzaskowski, Станимир Илчев

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Sandrine Bélier, Zuzana Brzobohatá, Μαριέττα Γιαννάκου Helmut Scholz, Alexandra Thein

  • [1]  Άρθρα 121, 126, 148 της ΣΛΕΕ, πρωτόκολλο αριθ. 12 που προσαρτάται στη Συνθήκη της Λισαβόνας, ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 1997 για το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης, συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 20ής Μαρτίου 2005, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1466/97, όπως τροποποιήθηκε από …, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1467/97, όπως τροποποιήθηκε από…, κώδικας δεοντολογίας «Λεπτομερείς ρυθμίσεις για την εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και κατευθυντήριες γραμμές για τη μορφή και το περιεχόμενο των προγραμμάτων σταθερότητας και σύγκλισης», όπως εγκρίθηκε από το Συμβούλιο ECOFIN στις 7 Σεπτεμβρίου 2010, συμπεράσματα του Συμβουλίου ECOFIN του Οκτωβρίου του 2006 και συμπεράσματα του Συμβουλίου ECOFIN του Οκτωβρίου του 2007, σύμφωνο Euro Plus της 24-25 Μαρτίου 2011, που εγκρίθηκε από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της ευρωζώνης και στο οποίο συμμετέχουν η Βουλγαρία, η Δανία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Πολωνία και η Ρουμανία.
  • [2]  P7-TA-PROV(2011)0421

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (14.7.2011)

προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

σχετικά με το ευρωπαϊκό εξάμηνο συντονισμού των οικονομικών πολιτικών
(2011/2071(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Marije Cornelissen

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάσταση του φύλου είναι απαραίτητος παράγοντας για την επίτευξη των σημαντικότερων στόχων της ΕΕ 2020, καθώς οι γυναίκες αποτελούν το μεγαλύτερο απόθεμα μη αξιοποιηθέντος έως σήμερα εργατικού δυναμικού και συνιστούν την πλειονότητα των ανθρώπων που ζουν σε καθεστώς φτώχειας στην ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία τόσο στην ολοκληρωμένη προσέγγιση της ισότητας ανδρών και γυναικών όσο και στις πολιτικές που στοχεύουν στην ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλη τη διαδικασία του ευρωπαϊκού εξαμήνου,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα λιτότητας και τα μέτρα που στοχεύουν στη δημοσιονομική εξυγίανση έχουν επιδεινώσει τη θέση των γυναικών στην αγορά εργασίας και έχουν αυξήσει τη φτώχεια των γυναικών, προκαλώντας αύξηση της ανεργίας, μεγαλύτερη οικονομική αβεβαιότητα, μείωση των αμοιβών και των μισθών καθώς και περικοπές στο δημόσιο τομέα, στις κοινωνικές παροχές και τα επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας, και ειδικότερα στις φορολογικές ελαφρύνσεις για παιδική μέριμνα,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεγαλύτερη και αποτελεσματικότερη χρησιμοποίηση των δεξιοτήτων των γυναικών θα μπορούσε να καταστήσει δυνατή την αξιοποίηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης που προσφέρει η αλληλεπίδραση μεταξύ της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας, των ποσοστών γεννήσεων και της οικονομικής ανάπτυξης,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πιο ισορροπημένη ένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας, με ευρύτερη αναγνώριση των δεξιοτήτων τους, θα ήταν σύμφωνη και με τις αρχές της ισοτιμίας και με κριτήρια όπως η οικονομική αποδοτικότητα και η μεγιστοποίηση της απασχόλησης και της παραγωγικότητας,

1.  συνιστά οι εξειδικευμένες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συμπεριλαμβανομένης της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (FEMM), να ορίσουν μεταξύ των μελών τους ένα μόνιμο εισηγητή ο οποίος θα συμμετέχει στις εργασίες που συνδέονται με το ευρωπαϊκό εξάμηνο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα προβαίνει σε απολογισμό σχετικά με αυτές στην αρμόδια επιτροπή σε τακτά χρονικά διαστήματα·

2.  καλεί τον αρμόδιο ή τους αρμόδιους Επιτρόπους να συζητούν σε ετήσια βάση τις πτυχές που συνδέονται με τα θέματα φύλου στην ετήσια επισκόπηση ανάπτυξης, με την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων·

3.  καλεί τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν μια διάσταση ισότητας των φύλων στη διαδικασία του ευρωπαϊκού εξαμήνου, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και την κατάσταση των γυναικών κατά την εφαρμογή των προσανατολισμών πολιτικής που παρέχονται στην ετήσια επισκόπηση ανάπτυξης· επικροτεί τα κράτη μέλη που έχουν ενσωματώσει τη διάσταση του φύλου στα εθνικά προγράμματα μεταρρύθμισής τους στο πλαίσιο του πρώτου ευρωπαϊκού εξαμήνου και που δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στις γυναίκες κατά τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση των πολιτικών απασχόλησης, καταπολέμησης της φτώχειας και των εκπαιδευτικών πολιτικών· εκφράζει την απογοήτευση του για τα κράτη μέλη που παρέλειψαν να κάνουν οποιαδήποτε αναφορά στη διάσταση του φύλου στα εθνικά προγράμματα μεταρρύθμισής τους·

4.  προτείνει την πιο ενεργή συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων σε όλα τα στάδια του ευρωπαϊκού εξαμήνου· ευελπιστεί ότι το Ινστιτούτο, μόλις ξεκινήσει τη λειτουργία του, θα μπορέσει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της έλλειψης αξιόπιστων, συστηματικών και συγκρίσιμων δεδομένων ανά φύλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε κάθε ένα κράτος μέλος·

5.  καλεί το Συμβούλιο να διασφαλίσει ότι η Επιτροπή FEMM θα έχει τη δυνατότητα να συζητά τις πτυχές που συνδέονται με το φύλο στα εθνικά προγράμματα μεταρρύθμισης και τους ειδικούς προσανατολισμούς πολιτικής ανά χώρα, με τον αρμόδιο προεδρεύοντα του Συμβουλίου Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Καταναλωτών (EPSCO), μετά την εκ μέρους της Επιτροπής παρουσίαση των ειδικών προσανατολισμών πολιτικής για κάθε χώρα·

6.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την αποτελεσματική συμμετοχή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων των γυναικών, στην κατάρτιση, την εφαρμογή και την αξιολόγηση των εθνικών προγραμμάτων μεταρρύθμισης·

7.  καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει ένα κοινό, ενιαίο σύνολο δεικτών ανά την ΕΕ για την αξιολόγηση των εθνικών προγραμμάτων μεταρρύθμισης, που θα περιλαμβάνουν την διαθεσιμότητα προσιτής παιδικής μέριμνας για όλους, φροντίδας ηλικιωμένων και φροντίδας για άτομα με αναπηρία που δεν είναι αυτόνομα, τις διευθετήσεις σχετικά με την άδεια για περίθαλψη μελών της οικογένειας και μέτρα που θα καθιστούν δυνατό τον συνδυασμό της εργασίας με τις οικογενειακές υποχρεώσεις και θα ενθαρρύνουν εθνικά προγράμματα μεταρρύθμισης να επιδεικνύουν περισσότερη ευαισθησία σε θέματα φύλου λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική κατάσταση των γυναικών· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παρακολουθήσουν τη συμμετοχή των γυναικών στο εργατικό δυναμικό με βάση τις ώρες εργασίας ανά εβδομάδα, τα είδη συμβάσεων και καθώς και την οικονομική ανεξαρτησία τους·

8.  καλεί την Επιτροπή να απαιτήσει από τα κράτη μέλη να θέσουν ξεχωριστούς εθνικούς στόχους για την απασχόληση των ανδρών και των γυναικών και να τους ζητήσει να χρησιμοποιούν δεδομένα ανά φύλο στις εκθέσεις τους σχετικά με την πρόοδο όσον αφορά τους στόχους της στρατηγικής ΕΕ 2020·

9.  καλεί τα κράτη μέλη να θέσουν ποιοτικούς στόχους στα εθνικά προγράμματα μεταρρύθμισης σχετικούς με τη γεφύρωση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των δύο φύλων, τη βελτίωση της γυναικείας επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία υπηρεσιών παιδικής μέριμνας και φροντίδας ηλικιωμένων·

10. καλεί τα κράτη μέλη να θέσουν ειδικούς ποσοτικούς στόχους στα εθνικά προγράμματα μεταρρύθμισης σχετικά με την απασχόληση των γυναικών γενικά, μαζί με ειδικά μέτρα με στόχο ομάδες γυναικών με πολύ χαμηλά ποσοστά απασχόλησης, όπως για παράδειγμα νέες γυναίκες, ηλικιωμένες γυναίκες, μετανάστριες, γυναίκες με αναπηρία, ανύπαντρες μητέρες και γυναίκες Ρομά·

11. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αυξήσουν την ενημέρωση της κοινωνίας των πολιτών, των κοινωνικών εταίρων και του κοινού γενικότερα για τους σημαντικότερους στόχους της στρατηγικής ΕΕ 2020, και τους εθνικούς στόχους, συμπεριλαμβανομένων ξεχωριστών στόχων απασχόλησης ανά φύλο·

12. καλεί την Επιτροπή να ζητήσει από την κοινωνία των πολιτών και τους κοινωνικούς εταίρους να συμβάλουν, με μία ετήσια ανεπίσημη έκθεση, στην πρόοδο των κρατών μελών όσον αφορά τους σημαντικότερους στόχους και την εφαρμογή των μέτρων που προτείνονται στα εθνικά προγράμματα μεταρρύθμισης, κατά το παράδειγμα των εναλλακτικών εκθέσεων που εκπονήθηκαν κατά την εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW)·

13. καλεί την Επιτροπή να επεκτείνει και να βελτιώσει τη διευκόλυνση της ανταλλαγής εθνικών ορθών πρακτικών μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών και των εθνικών κοινοβουλίων, μεταξύ άλλων θεμάτων σχετικά με τη διάσταση του φύλου της στρατηγικής ΕΕ 2020, για παράδειγμα διοργανώνοντας μια συνάντηση κάθε τρία έτη πριν από την αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών·

14. τονίζει την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στη δράση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της ανεργίας, της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, τα οποία πλήττουν κυρίως τις γυναίκες, προκειμένου να δοθεί προτεραιότητα στη βιώσιμη απασχόληση/τις ποιοτικές θέσεις εργασίας με δικαιώματα, τις επενδύσεις και τις ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες που διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη, ιδίως στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας, της παιδικής μέριμνας, της φροντίδας εξαρτώμενων ανθρώπων, των δημόσιων μεταφορών και των κοινωνικών υπηρεσιών·

15. σημειώνει ότι η ποιότητα των εθνικών προγραμμάτων μεταρρύθμισης στο πλαίσιο του πρώτου ευρωπαϊκού εξαμήνου διαφέρει σημαντικά όσον αφορά τον συγκεκριμένο χαρακτήρα, τη σκοπιμότητα και την πληρότητά τους και καλεί την Επιτροπή να αναδείξει τα βέλτιστα εθνικά προγράμματα μεταρρύθμισης σε τυποποιημένα πρότυπα για τα επόμενα ευρωπαϊκά εξάμηνα·

16. καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην εργασία επενδύοντας σε μέτρα για τον συνδυασμό της εργασίας με τη φροντίδα·

17. εκφράζει την ανησυχία του για τις κοινωνικές επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης στις γυναίκες· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι η δημοσιονομική εξυγίανση είναι συνεπής με την κοινωνική διάσταση της στρατηγικής ΕΕ 2020 και τις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση· ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει τις επιπτώσεις των μέτρων λιτότητας στην ισότητα των φύλων, την απασχόληση των γυναικών και τη φτώχεια των γυναικών·

18. ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι εθνικές πολιτικές και οι στόχοι που ανακοινώνονται στα εθνικά προγράμματα μεταρρύθμισης οδηγούν όλα μαζί σε ένα επίπεδο αρκετά φιλόδοξο για την επίτευξη των σημαντικότερων στόχων της στρατηγικής ΕΕ 2020· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι στο πλαίσιο του πρώτου ευρωπαϊκού εξαμήνου δεν συνέβη αυτό· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι όλα τα κράτη μέλη συνεισφέρουν στην επίτευξη των σημαντικότερων στόχων ανάλογα με τις δυνατότητές τους.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία της έγκρισης

13.7.2011

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

17

4

9

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Regina Bastos, Edit Bauer, Marije Cornelissen, Silvia Costa, Edite Estrela, Ilda Figueiredo, Zita Gurmai, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Nicole Kiil-Nielsen, Astrid Lulling, Barbara Matera, Angelika Niebler, Siiri Oviir, Antonyia Parvanova, Nicole Sinclaire, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Eva-Britt Svensson, Britta Thomsen, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Izaskun Bilbao Barandica, Vilija Blinkevičiūtė, Christa Klaß, Mojca Kleva, Mariya Nedelcheva, Norica Nicolai, Χρυσούλα Παλιαδέλη, Αντιγόνη Παπαδοπούλου, Sirpa Pietikäinen

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jacek Włosowicz

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

14.11.2011

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

28

4

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Sharon Bowles, Pascal Canfin, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Gunnar Hökmark, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Philippe Lamberts, Sławomir Witold Nitras, Ivari Padar, Olle Schmidt, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Άννυ Ποδηματά, Νικόλαος Χουντής

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Sophie Auconie, Pervenche Berès, Philippe De Backer, Vicky Ford, Enrique Guerrero Salom, Danuta Jazłowiecka, Gianluca Susta