Postup : 2011/2087(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0385/2011

Předložené texty :

A7-0385/2011

Rozpravy :

PV 01/02/2012 - 18
CRE 01/02/2012 - 18

Hlasování :

PV 02/02/2012 - 12.9
CRE 02/02/2012 - 12.9
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0025

ZPRÁVA     
PDF 302kWORD 350k
18. 11. 2011
PE 466.981v02-00 A7-0385/2011

o evropském rozměru v oblasti sportu

(2011/2087(INI))

Výbor pro kulturu a vzdělávání

Zpravodaj: Santiago Fisas Ayxela

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO Hospodářského a měnového výboru
 STANOVISKO Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 STANOVISKO Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
 STANOVISKO Výboru pro právní záležitosti
 STANOVISKO Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
 STANOVISKO Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví
 VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o evropském rozměru v oblasti sportu

(2011/2087(INI))

Evropský parlament,

–   s ohledem na sdělení Komise ze dne 18. ledna 2011 „Rozvoj evropského rozměru v oblasti sportu“ (KOM (2011)0012 v konečném znění),

–   s ohledem na bílou knihu Komise o sportu (KOM (2007)0391),

–   s ohledem na sdělení Komise nazvané „Boj proti korupci v EU“ (KOM(2011)0308),

–   s ohledem na dvě úmluvy Rady Evropy o diváckém násilí a nežádoucím chování na sportovních akcích ze dne 19. srpna 1985 a o boji proti dopingu ze dne 19. srpna 1990,

–   s ohledem na své usnesení ze dne 5. června 2003 o ženách a sportu(1),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 21. dubna 2004 o dodržování klíčových pracovních norem při výrobě sportovního zboží na olympijské hry(2),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 14. dubna 2005 o dopingu ve sportu(3),

–   s ohledem na své prohlášení ze dne 14. března 2006 o boji proti rasismu ve fotbalu(4),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 15. března 2006 o nucené prostituci v rámci mezinárodních sportovních událostí(5),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 29. března 2007 o budoucnosti profesionálního fotbalu v Evropě(6),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 13. listopadu 2007 o úloze sportu ve vzdělávacím procesu(7),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 8. května 2008 o bílé knize o sportu(8),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 19. února 2009 o sociální ekonomice(9),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 10. března 2009 o etické nezávadnosti hazardních her poskytovaných on-line(10),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 5. července 2011 o páté zprávě Komise o soudržnosti a o strategii politiky soudržnosti po roce 2013(11),

–   s ohledem na své písemné prohlášení 62/2010 ze dne 16. prosince 2010 o větší podpoře sportů na nejnižší úrovni,

–   s ohledem na rozhodnutí Rady 2010/37/ES ze dne 27. listopadu 2009 o Evropském roku dobrovolných činností na podporu aktivního občanství (2011),

–   s ohledem na závěry Rady ze dne 18. listopadu 2010 o úloze sportu jako faktoru přispívajícího k aktivnímu sociálnímu začleňování(12),

–   s ohledem na závěry Rady ze dne 17. června 2010 o nové strategii pro zaměstnanost a růst,

–   s ohledem na usnesení Rady ze dne 1. června 2011 o pracovním plánu Evropské unie v oblasti sportu na období let 2011–2014(13),

–   s ohledem na prohlášení z Punta de l’Este z prosince 1999 a na setkání u kulatého stolu, které pořádalo UNESCO, o tradičních sportech a hrách(14), kde se jednalo o uznání tradičních sportů a her jako součásti nehmotného dědictví a symbolu kulturní rozmanitosti,

–   s ohledem na judikaturu Soudního dvora Evropské unie a soudu a na rozhodnutí Komise o oblasti sportu,

–   s ohledem na evropskou chartu práv žen ve sportu „Jump in Olympia – Strong(er) Women through Sport“,

–   s ohledem na chartu za vymýcení diskriminace lesbiček, gayů, bisexuálů a transsexuálů ve sportu (Charter for Action to stamp out LGBT discrimination in sport),

–   s ohledem na článek 6, 19 a 165 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

–   s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 11.–12. října 2011(15) a stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 26.–27. října 2011 o rozvoji evropského rozměru v oblasti sportu(16),

–   s ohledem na zprávu Výboru pro kulturu a vzdělávání a stanoviska Hospodářského a měnového výboru, Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, Výboru pro právní záležitosti, Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A7-0385/2011),

A. vzhledem k tomu, že sport přispívá k uskutečňování strategických cílů EU, zdůrazňuje základní pedagogické a kulturní hodnoty a představuje prostředek integrace tím, že se obrací na všechny občany, nezávisle na jejich pohlaví, etnickém původu, náboženském vyznání, věku, státní příslušnosti, společenském postavení a sexuální orientaci;

B.  vzhledem k tomu, že by specifická povaha sportu měla být upřednostněna v rozsudcích Evropského soudního dvora a v rozhodnutí Komise o oblasti sportu;

C. vzhledem k tomu, že všechny zainteresované strany, včetně tvůrců politik, musí přihlédnout ke specifické povaze sportu, jeho strukturám založeným na dobrovolné činnosti a k jeho společenské a výchovné funkci;

D. vzhledem k tomu, že specifická povaha sportu se chápe jako všechny výjimečné a podstatné aspekty sportu, kterými se sport odlišuje od všech ostatních odvětvích činnosti, včetně hospodářské činnosti; vzhledem k tomu, že by však sport měl podléhat právu Evropské unie, pokud je to vhodné a potřebné;

E.  vzhledem k tomu, že opatření EU v oblasti sportu by měla vždy zohledňovat specifika sportu, přičemž by měly být uznávány jeho společenské, výchovné a kulturní aspekty;

F.  vzhledem k tomu, že sport je na základě Lisabonské smlouvy pravomocí EU zaměřenou na podporu spravedlivého a otevřeného sportovního soutěžení a spolupráce mezi subjekty odpovědnými za sport, ochranu fyzické a mravní integrity sportovců, posilování zdravotních, sociálních, kulturních a hospodářských přínosů sportu a vyžaduje odpovídající finanční a politickou podporu;

G. vzhledem k tomu, že sport nesmírně přispívá k pozitivním hodnotám, jako je fair play, úcta k druhému a sociální začleňování;

H. vzhledem k tomu, že miliardy lidí po celém světě hrají sporty, které byly vytvořené, kodifikované a uvedené ve známost v Evropě a že také moderní olympijské hnutí bylo založeno baronem Pierrem De Coubertinem ve Francii;

I.   vzhledem k tomu, že musí být rozvinuta politika EU v oblasti sportů, aby se řešily a podporovaly záměry a cíle jak v profesionálním, tak i amatérském sportu;

J.   vzhledem k tomu, že podpora a prosazování sportu pro osoby s duševním nebo fyzickým postižením by měla být pro EU prioritou, uvážíme-li, jak důležitou úlohu sehrává v oblasti sociálního začleňování, veřejného zdraví a dobrovolnictví bez ohledu na hranice;

K. vzhledem k tomu, že dobrovolnictví je v Evropě základem sportu na nejnižší sportovní úrovni;

L.  vzhledem k tomu, že rozvoji masového sportu a šíření sportovních ideálů napomáhá na 35 milionů amatérských sportovců, a rovněž nevýdělečné sportovní kluby a sdružení;

M. vzhledem k tomu, že sport je jedním z nejdůležitějších činitelů pro upevňování zdraví v moderní společnosti a skrze svou úlohu ve formálním a neformálním vzdělávání je zásadní součástí kvalitního vzdělávání a přispívá k osobnímu naplnění starších občanů;

N. vzhledem k tomu, že fyzická aktivita a sport vedou k výrazným úsporám z hlediska veřejných výdajů na zdraví;

O. vzhledem k tomu, že hlavním motivačním faktorem, jenž ovlivňuje zapojení občanů do sportu a do fyzické aktivity, je zlepšit osobní zdraví a přispět k osobní pohodě;

P.   vzhledem k tomu, že praktiky spojené s dopingem porušují hodnoty sportu a vystavují sportovce vážnému nebezpečí, jelikož zapřičiňují závažné a trvalé poškození zdraví;

Q. vzhledem k tomu, že sport zviditelňuje některé klíčové sportovní hodnoty a tyto hodnoty předává celé společnosti, čímž ji povzbuzuje k účasti na sportovních aktivitách;

R.  vzhledem k obtížné situaci, do níž se dostává mnoho špičkových atletů po ukončení sportovní kariéry;

S.  vzhledem k tomu, že je důležité připravit tyto atlety na změnu jejich kariéry tím, že jim bude umožněno získat všeobecné vzdělání nebo odbornou přípravu spolu s jejich sportovními tréninky;

T.  vzhledem k tomu, že je třeba zajistit a chránit základní práva sportovců;

U. vzhledem k tomu, že při sportovních soutěžích může docházet ke slovnímu a fyzickému násilí a k diskriminačním projevům;

V. vzhledem k tomu, že provozování sportu u žen není dostatečně oceněné a v rozhodovacích orgánech sportovních organizací jsou ženy nedostatečně zastoupeny;

W. vzhledem k tomu, že sportovní aktivity vyžadují zvláštní a vhodná střediska, zařízení a přístrojové vybavení a vzhledem k tomu, že i ve školách by měla být vhodná výbava, která jim umožní podporovat tělesnou výchovu;

X. vzhledem k tomu, že sport zaujímá důležité místo v evropském hospodářství, neboť vytváří přímo či nepřímo na 15 milionů pracovních míst, což představuje 5,4 % aktivní populace, a roční přidanou hodnotu ve výši přibližně 407 miliard EUR, tj. 3,65 % evropského HDP, a že ekonomicky prosperující sportovní odvětví tudíž přispívají k dosažení cílů strategie Evropa 2020;

Y. vzhledem k tomu, že porušování práv ochrany duševního vlastnictví sportovních organizací a rozmach digitálního pirátství, zvláště nepovolené přímé přenosy sportovních událostí, ohrožují hospodaření celého odvětví sportu;

Z.  vzhledem k tomu, že sport nefunguje jako typické hospodářské odvětví z důvodu vzájemné závislosti sportovních soupeřů a vyrovnané soutěže nezbytné pro zachování nejistoty výsledků;

AA.vzhledem k tomu, že se sport nechová jako typická hospodářská aktivita, neboť vykazuje jisté specifické znaky a jeho organizační struktura je založena na sportovních svazech, které fungují jinak než obchodní společnosti, a vzhledem k tomu, že sportovní činnost musí být odlišena od obchodních zájmů;

AB. vzhledem k tomu, že evropský sociální dialog může sehrát důležitou úlohu a měl by proto být podporován;

AC. vzhledem k tomu, že sport hraje důležitou úlohu a přináší radost mnoha občanům, ať už jsou jeho účastníky, fanoušky či diváky;

AD. vzhledem k tomu, že velké sportovní akce a sportovní aktivity nabízejí vynikající příležitost pro rozvoj potenciálu rozvoje cestovního ruchu v Evropě, který může sířit hodnoty a zásady spojené se sportem;

AE. vzhledem k tomu, že se evropský sportovní model opírá o rozdělení podle sportovních disciplín a že je pro něj v důsledku dlouholeté demokratické tradice charakteristické nezávislé, demokratické, územní a pyramidové uspořádání mechanismů sportovní a finanční solidarity, jako je zásada možnosti postupu a sestupu a otevřené sportovní soutěže zahrnující jak kluby, tak národní týmy;

AF. vzhledem k tomu, že transparentnost a demokratická odpovědnost ve sportovních klubech může být zlepšena zapojením fanoušků do vlastnické a řídící struktury jejich klubů;

AG. vzhledem k tomu, že sportovní organizace v oblasti tradičních a místních sportů hrají klíčovou úlohu v posilování kultury, podporování sociálního začleňování a posílení komunit;

AH. vzhledem k tomu, že národní týmy hrají zásadní roli, že mezinárodní soutěže i nadále tvoří referenční model a že je třeba jednat proti „účelovým naturalizacím“;

AI.  vzhledem k tomu, že ze samotné povahy soutěží mezi národními týmy vyplývá, že sportovní federace a kluby mohou podporovat trénink národních sportovců;

AJ. vzhledem k tomu, že profesionální i amatérský sport je lehce zranitelný a je vážně ohrožován finanční nestabilitou a že je odpovědností příslušných federací podněcovat kluby k přijímání kultury plánování a citlivých investic;

AK. vzhledem k tomu, že mezinárodní přestupy mohou být pro mladé sportovce nebezpečné, neboť sportovní nezdar, narušení rodiny a sociální marginalizace jsou některé z důsledků, k nimž může dojít, pokud mladí sportovci opustí příliš brzy domov;

AL. vzhledem k tomu, že sportovní federace nemají k dispozici strukturální a právní prostředky pro účinný zásah proti manipulacím s výsledky zápasů;

AM.     vzhledem k tomu, že sport má v EU velmi významný sociální a finanční dopad a že hazardní hry jsou vzhledem ke své specifičnosti vyloučeny z působnosti směrnice o službách (2006/123/ES) a nové směrnice o právech spotřebitelů (schválené Evropským parlamentem dne 23. června 2011);

AN. vzhledem k tomu, že financování místního sportu je zajištěno, pouze pokud jsou držitelé státní sázkařské licence, kteří platí daně a financují další cíle veřejného zájmu v členských státech, zákonně povinni platit příslušný poplatek ve veřejném zájmu a jsou účinně chráněni proti nelegální konkurenci;

AO. vzhledem k tomu, že regulace hráčských agentů vyžaduje koordinované jednání mezi řídícími sportovními subjekty a veřejnými orgány, aby mohly být uloženy účinné sankce agentům nebo prostředníkům, poruší-li pravidla;

AP. vzhledem k tomu, že sport může hrát roli v různých oblastech vnějších vztahů EU, mj. prostřednictvím diplomacie;

Společenská úloha sportu

1.  naléhavě žádá Komisi, aby v souvislosti s budoucím víceletým finančním rámcem navrhla zvláštní ambiciózní rozpočet na politiku v oblasti sportu s ohledem na to, jak rozsáhlé jsou zdravotní, sociální, kulturní a hospodářské přínosy sportu;

2.  vyzývá členské státy, aby zajistily, že sport bude začleněn jako předmět do učebních plánů škol všech druhů, a zdůrazňuje význam podpory účasti na sportovních aktivách na všech vzdělávacích úrovních od útlého věku včetně škol, vysokých škola a místních komunit, jež by měly být povzbuzovány k tomu, aby disponovaly vhodně vybavenými sportovními zařízeními;

3.  naléhavě žádá členské státy, aby stanovily jasné pokyny, které se budou týkat integrace sportu a fyzické aktivity do všech úrovní vzdělávání napříč členskými státy;

4.  zdůrazňuje význam výchovy prostřednictvím sportu a schopnost sportu napomáhat sociálně ohrožené mládeži při hledání správné cesty a žádá členské státy, národní svazy, ligy a kluby, aby rozvinuly a podporovaly v tomto ohledu iniciativy;

5.  vyzývá členské státy, aby podporovaly spolupráci škol a sportovních klubů; Komise by v této souvislosti měla využít své koordinační funkce ve sportu ke shromáždění příkladů dobré praxe od členských států a zpřístupnit tyto osvědčené postupy všem zainteresovaným stranám po celé Evropě prostřednictvím ústřední databáze;

6.  doporučuje, aby Komise povzbudila provozování sportu mezi staršími občany, neboť sport pomáhá podporovat sociální interakci a vysokou kvalitu zdraví;

7.  zdůrazňuje, že sport v každém věku má velkou schopnost zvyšovat celkovou úroveň zdraví Evropanů a vyzývá proto EU a členské státy, aby usnadnily zapojení do sportu a podporovaly zdravý životní styl plně využívající možností sportu, a tak snížily výlohy za zdravotní péči;

8.  vyzývá Komisi a členské státy k důraznější podpoře úlohy zdravotnických pracovníků při propagaci sportování a přezkoumání toho, jakým způsobem by zdravotní pojišťovny mohly podporovat lidi v zapojení do sportovních aktivit;

9.  zdůrazňuje význam zpřístupnění sportu všem občanům v řadě různých oblastí, ať už ve škole, v práci, jako rekreační činnost či prostřednictvím klubů a svazů;

10. oceňuje práci vykonávanou organizacemi, které napříč celou EU nabízejí provozování sportovní činnosti osobám s duševním či tělesným zdravotním postižením; žádá Komisi, členské státy a sportovní organizace, aby podporovaly a rozvíjely za pomoci dostatečných finančních prostředků sportovní aktivity a sporotovní soutěže pro osoby se zdravotním postižením, zejména tím, že jim zpřístupní zdarma a za rovnocennných podmínek sportovní zařízení, která budou uzpůsobená jejich potřebám jako sportovců se zdravotním postižením;

11. zdůrazňuje velký potenciál, jenž má v mnoha oblastech sport pro začleňování, včetně občanské angažovanosti a uplatňování demokracie, podpory dobrého zdraví, rozvoje měst, sociální integrace, trhu pracovních míst, zaměstnanosti, odborné přípravy a vzdělávání;

12. povzbuzuje členské státy a orgány Společenství, aby navýšily své granty organizacím, které usilují o integraci prostřednictvím sportujících lidí na pokraji sociálního vyloučení nebo které podporují sport pro tělesně nebo duševně postižené osoby;

13. vybízí členské státy, aby trvale zahrnovaly sport do programů a služeb pro skutečnou integraci všech skupin ohrožených diskriminací a vyzývá sportovní organizace, aby přijaly vhodné školicí programy pro profesionály a dobrovolníky zaměřené na prevenci jakékoli formy diskriminace nebo rasismu a na boj proti těmto jevům;

14. poukazuje na funkci sportu jako příkladu pro společnost a vyzývá řídící sportovní subjekty, aby se postavily do čela boje proti institucionální diskriminaci;

15. připomíná, že diskriminace na základě pohlaví by se neměla ve sportu objevovat, a vybízí k rozšíření uplatňování Olympijské charty na všechny sportovní akce, zejména ty v Evropě;

16. vyzývá Radu, Komisi, členské státy a vnitrostátní orgány příslušné pro oblast sportu, aby se zavázaly k boji proti homofobii a transfobii a aby náležitě uplatňovaly právní předpisy a antidiskriminační politiky zejména v případě lesbických, bisexuálních, homosexuálních a transsexuálních sportovců;

17. vyzývá členské státy, aby kladly velký důraz na význam kvality tělesné výchovy pro obě pohlaví, a nabádá je, aby rozvinuly nezbytné strategie pro řešení této otázky;

18. zdůrazňuje, že složení rozhodovacích orgánů sportovních organizací musí odrážet skladbu jejich výročních valných hromad, ale i rovnováhu mezi ženami a muži, co se týče jejich hráčů s licencí, což přinese rovný přístup k administrativním úlohám i na nadnárodní úrovni;

19. vybízí Komisi a členské státy, aby uznaly význam sportu v podpoře míru, hospodářského růstu, mezikulturního dialogu, veřejného zdraví, integrace a emancipace žen;

20. vybízí Komisi a členské státy, aby vyzvaly Mezinárodní olympijský výbor, aby uložil pravidlo v Olympijské chartě zakazující veškeré demonstrace či politickou, náboženskou a rasistickou propagandu při sportovních akcích a současně aby zajistil, že nebude vyvíjen politický tlak na ženy, aby porušovaly toto pravidlo, a že nebude toto pravidlo obcházeno tím, že ženy nebudou vyslány svou zemí na soutěž;

21. vyzývá sportovní organizace, aby nadále podporovaly účast žen ve sportu a v řídících orgánech sportovních organizací tím, že budou mít rovný přístup ke sportovním aktivitám, zejména v případě dívek a žen ze znevýhodněného prostředí, podporou účasti žen na sportu a tím, že bude ženským i mužským sportům a sportovním výsledkům věnována stejná pozornost a že budou stejným způsobem zviditelňovány; vybízí Komisi a členské státy, aby přijaly opatření umožňující ženám v atletice skloubit rodinný a profesní život a podporovaly rovnost pohlaví ve svých vládních politikách týkajících se sportu; vyzývá Komisi, aby povzbudila výměnu principů a osvědčených postupů, co se týče rovných příležitostí pro muže i ženy ve sportu;

22. vyzývá Komisi a členské státy, aby podpořily evropské organizace pro podporu a provádění doporučení Evropské charty práv žen ve sportu;

23.  vyzývá Komisi a členské státy, aby ve všech svých činnostech souvisejících se sportem zohledňovaly rovnost žen a mužů, a přitom se obzvláště zaměřily na otázky přístupu ke sportu pro přistěhovalkyně a ženy náležící k etnickým menšinám, příležitosti žen zastávat v oblasti sportu pozice s rozhodovacími pravomocemi a zastoupení žen ze sportovní oblasti v médiích, a aby zajistily, aby politika a právní předpisy v oblasti sportu byly založeny na rovnosti pohlaví;

24. vyzývá Komisi a členské státy, aby podpořily a povzbudily evropský výzkum specifických znaků ženských sportovních aktivit, důvody, proč ženy a dívky opouštějí sport, a přetrvávání nerovností v přístupu žen ke sportu;

25. vybízí k tomu, aby byly ve sportu vytvořeny sítě pro ženy podporující výměnu osvědčených postupů a informací;

26. zdůrazňuje, že nelze tolerovat ani omlouvat kulturními nebo náboženskými důvody skutečnost, že dívkám z přistěhovaleckých rodin rodiče zakazují účastnit se ve škole tělesné výchovy a plavání;

27. upozorňuje na to, že mnoho dívek se věnuje sportu v mladším věku, avšak že mnohé s ním skončí v období dospívání; v této souvislosti odkazuje na výzkum, který dokládá, že dívky jsou vystaveny otevřenému nebo jemnému nátlaku ze strany vrstevníků a rodiny, aby byly „ženštější“ nebo aby se ujaly povinností, jež jim znemožňují ve sportu pokračovat; vybízí členské státy a vnitrostátní orgány příslušné pro oblast sportu, aby vypracovaly strategie pro programy a trenéry, jež by podporovaly zejména dívky zajímající se o sport v tom, aby si mohly vytvořit identitu jako sportovkyně;

28. klade důraz na nutnost podpory boje proti dopingu při respektování základních práv atletů, přičemž zvláštní pozornost by měla být věnována nejmladším atletům prostřednictvím preventivních a informačních kampaní; naléhavě vyzývá členské státy, aby na obchod s dopingovými látkami ve světě sportu nahlížely stejně jako na obchod s nezákonnými omamnými látkami a aby v tomto směru přijaly příslušné vnitrostátní právní předpisy a snažili se zlepšit evropskou koordinaci v této oblasti; žádá Světovou antidopingovou agenturu, aby vytvořila uživatelsky vstřícný systém správy informací o místech pobytu sportovce, který bude odpovídat právním předpisům EU, a zdůrazňuje potřebu statistických údajů o používání dopingu a sportovců, kteří neprošli při antidopingových testech, aby mohl být zaveden cílený přístup v boji proti dopingu;

29. domnívá se, že přistoupení EU k Antidopingové úmluvě Rady Evropy je nezbytným krokem pro koordinaci jednotnějšího provádění kodexu Světové antidopingové agentury v členských státech;

30. je zastáncem větší harmonizace právních předpisů v zájmu dosažení účinné spolupráce na straně politiky a soudnictví v boji proti dopingu a dalším druhům ovlivňování výsledků sportovních akcí;

31. vyzývá členské státy, aby přistoupily k otázce závislosti na hazardních hrách a ochrany nezletilých před riziky hazardních her;

32. je pro formulování jasných pravidel týkajících se ochrany nezletilých v soutěžním sportu a pro rozvíjení dalších rozhodujících ochranných opatření v konzultaci s federacemi;

33. zdůrazňuje klíčový význam současné sportovní přípravy i přípravy na budoucí povolání u mladých spotovců a sportovkyň; vybízí proto Komisi a členské státy spolu se všemi odpovídajícími aktéry, aby vypracovaly pokyny pro zajištění toho, aby mladí sportovci a sportovkyně mohli pokračovat v normální školní docházce a odborných studiích současně se svojí sportovní přípravou a aby se při tom vycházelo z osvědčených postupů jednotlivých členských států; vybízí členské státy, aby v této souvislosti přihlížely k odpovídajícím zkušenostem bývalých sportovců, pokud se chtějí věnovat trenérské činnosti, a aby zřídily obory určené pro sportovce na vysoké úrovni, kteří chtějí pokračovat ve vysokoškolském vzdělání a využívat svých zkušeností ve prospěch sportu jako takového;

34. naléhavě vyzývá členské státy, aby vytvořily vzdělávací programy pro usnadnění kombinace učení a tréninku pro profesionální atlety;

35. navrhuje, aby byly stanoveny rámce pro účely odborného vzdělávání a kvalifikací pro trenéry a vzdělávání trenérů, které by byly zahrnuty do Evropského kvalifikačního rámce celoživotního vzdělávání, s cílem podpořit rozvoj znalostní společnosti a vysoce kvalitního trénování na amatérské i profesionální úrovni;

36. zdůrazňuje úlohu trenérů v rozvoji a vzdělávání mládeže, nejen ve sportovních dovednostech, ale rovněž v životní oblasti; konstatuje, že trenéři mohou poskytnout vedení mladým lidem, aby rozvíjeli svůj zdravý životní styl;

37. žádá členské státy, aby po úzké poradě s příslušnými federacemi zakázaly přístup na stadiony fanouškům s násilným a diskriminačním chováním a vytvořily koordinovaný přístup při stanovení a vymáhání sankcí proti těmto osobám a aby úzce spolupracovaly při zajištění toho, aby zákazy vstupu na stadiony zůstaly v platnosti také pro mezinárodní zápasy v jiných členských státech, než je stát, ve kterém byl zákaz vydán, za současného dodržování práv a svobod jenotlivce a aby zřídily evropskou databázi pro sdílení informací a posílení spolupráce prostřednictvím zdokonaleného systému včasné výstrahy pro vysokoriziková sportovní utkání;

38. kladně hodnotí členské státy, které po konzultaci s evropskými sportovními federacemi vypracovaly minimální bezpečnostní normy pro stadiony a přijaly veškerá vhodná opatření k zajištění co nejvyšší bezpečnosti pro hráče a fanoušky;

39. zdůrazňuje, že když sport probíhá v přírodním prostředí, je nutné zajistit rovnováhu mezi společenským přínosem a zdravým prostředím, v němž je sport provozován;

40. zdůrazňuje potenciál sportovních událostí pro cestovní ruch na místní a celostátní úrovni a vyzývá členské státy, aby podpořily rozvoj tohoto odvětví ekonomické a obchodní činnosti;

Hospodářský rozměr sportu

41. podporuje zvláštní povahu sportu, jež je uznávána v oblasti vnitřního trhu a práva hospodářské soutěže, a proto znovu opakuje svou výzvu Komisi, aby přijala pokyny týkající se uplatňování práva EU na sport s cílem napravit řadu právních nejistot;

42. konstatuje, že sponzorství poskytuje rozhodující finanční zdroj a řadu možností ve sportu, pokud jsou respektovány zásady finančního fair play;

43. vyzývá Komisi a členské státy, aby dobrovolným činnostem ve sportu poskytly vysokou prestiž; znovu vyzdvihuje význam dobrovolníků v oblasti sportu a zdůrazňuje, že je třeba stanovit rámec pro jejich společenské uznání a poskytnout dobrovolníkům řádné školení; vyslovuje se pro výměnu informací a osvědčených postupů mezi členskými státy s cílem podpořit dobrovolnou činnost ve sportu a aby byly prozkoumány možnosti právního a daňového rámce, který by podporoval činnosti sportovních asociací;

44. žádá Komisi a členské státy, aby vytvořily systém uznávání osvědčení získaných dobrovolníky a osvědčení požadovaných pro výkon regulovaných profesí spojených se sportem;

45. zdůrazňuje, že vzájemné uznávání vzdělání a odborné přípravy pracovníků ve sportu (rozhodčí, trenéři) v jednotném evropském rámci je mimořádně důležité vzhledem k tomu, že z dlouhodobého hlediska přispívá ke zvyšování konkurenceschopnosti, díky níž je možné zajistit, aby nedocházelo k významným ztrátám příjmů;

46. povzbuzuje členské státy, aby zajistily pro sportovce vzdělání ve vysokoškolských institucích a harmonizované uznávání sportovních a vysokoškolských kvalifikací k posílení profesní mobility těchto sportovců;

47. vybízí také členské státy, aby zlepšily struktury pro bývalé sportovce vracející se na trh práce a jejich začlenění a profesní dráhu poté, co skončili v profesionálním sportu;

48. vyzývá členské státy, aby zvážily způsoby, jak snížit finanční zatížení nejméně placených profesionálních sportovců a sportovkyň, neboť jejich kariéra je krátká a kolísající; znovu vyjadřuje názor, že profesionálové v oblasti sportu, kteří spadají do kategorie aktivních sportovců a jejichž hlavní výdělek pochází ze sportu, by měli mít stejná práva sociálního zabezpečení jako ostatní pracující;

49. je toho názoru, že sociální dialog v oblasti sportu je vhodným způsobem, jak najít rovnováhu mezi základními a pracovními právy sportovců a specifickou povahou evropského sportu;

50. domnívá se, že ve stále se vyvíjející ekonomické dimenzi odvětví sportu je zapotřebí okamžitých zlepšení v otázkách souvisejících se sportem v klíčových oblastech, jako je volný pohyb pracovníků a služeb, svoboda usazování, uznávání profesních kvalifikací, práva duševního vlastnictví a pravidla pro státní pomoc, aby bylo zaručeno, že odvětví sportu bude čerpat veškeré výhody z jednotného trhu;

51. zdůrazňuje, že zcela zásadní význam má obchodní využívání audiovizuálních práv ke sportovním soutěžím na centralizované, exkluzivní a územní bázi, tak aby bylo v dlouhodobém horizontu zajištěno spravedlivé rozdělování výnosů mezi elitou a sportováním širší veřejnosti;

52. domnívá se, že přenosy sportovních událostí, jež jsou považovány za stále důležitější z hlediska společenského významu, by měly být dostupné co nejširšímu okruhu lidí; vyzývá členské státy, které tak dosud neučinily, aby přijaly opatření k zajištění toho, aby provozovatelé vysílání v jejich jurisdikci nevysílaly tyto přenosy na exkluzivní bázi;

53. uznává právo novinářů na přístup na organizované sportovní události veřejného zájmu a informování o nich ve snaze zajistit právo veřejnosti na získání nezávislých zpráv a informací o sportovních událostech;

54. vyzývá Komisi a členské státy, aby chránily práva duševního vlastnictví ve vztahu ke sportovnímu obsahu a věnovaly přitom náležitou péči právu veřejnosti na informace;

55. domnívá se, že sportovní sázky představují formu obchodního využívání sportovních utkání a žádá Komisi a členské státy, aby je chránily před nepovoleným využíváním, před provozovateli bez licence a podezřením na ovlivňování výsledků zápasů především tím, že uznají právo na duševní vlastnictví organizátorů k soutěžím, zajistí, aby provozovatelé sportovních sázek výrazně přispívali na financování masového a místního sportu, a tím, že budou chránit čestnost soutěží s důrazem na výchovu sportovců; domnívá se nicméně, že taková práva duševního vlastnictví by neměla omezovat právo na krátké zprávy zakotvené ve směrnici 2007/65/ES (směrnice o audiovizuálních mediálních službách);

56. opakuje svůj požadavek, aby Komise vypracovala pokyny pro poskytování státní podpory a uvedla v nich, který druh státní podpory je legitimní pro dosažení sociálních, kulturních a vzdělávacích cílů sportu;

57. vyzývá členské státy, aby přijaly účinná opatření v boji proti korupci a na podporu etiky v oblasti sportu; považuje v této souvislosti za nezbytné, aby každá země zavedla přísná pravidla pro finanční dohled nad sportovními kluby;

58. vyzývá sportovní organizace, aby spolupracovaly s orgány vymáhajícími právo, mimo jiné poskytováním informací, aby byl zajištěn přiměřený a účinný přístup k boji proti ovlivňování výsledků zápasů a dalším podvodům ve sportu;

59. vyzývá Komisi, aby navrhla konkrétní opatření na zajištění financování sportu, které přinášejí loterie;

60. poznamenává, že zavedení „satelitního účtu“ pro sportovní sektor je opravdu příhodným krokem Komise, protože s jeho pomocí bude možné hodnotit sportovní činnosti dle jednotných standardů i na vnitrostátní úrovni, což je nezbytné ke zjištění veškerých nesrovnalostí a představuje přínos pro evropské hospodářství a jednotný trh;

61. vyzývá Komisi a členské státy, aby přijaly praktická opatření na výměnu osvědčených postupů a podporu užší spolupráce s ohledem na technické aspekty a výzkum v oblasti sportu;

62. domnívá se, že místní a regionální orgány hrají v rozvoji evropského rozměru sportu zásadní úlohu, neboť jejich institucionální úkoly zahrnují poskytování služeb veřejnosti v oblasti sportu a přidělování prostředků na sportovní činnosti a na zařízení, která vyžadují;

63. zdůrazňuje, že místní sporty by měly být příjemci prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Evropského sociálního fondu, jež by měly umožnit investice do sportovní infrastruktury a naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, aby poskytli Unii zvláštní rozpočtový program v oblasti sportu, jak to nyní umožňuje článek 165 SFEU;

Organizace sportu

64. upozorňuje, že sportovní struktury v Evropě spočívají na principech státní příslušnosti a teritoriality;

65. znovu potvrzuje svůj vstřícný přístup k evropskému sportovnímu modelu, v němž hrají zásadní úlohu federace a který má různé aktéry, včetně fanoušků, hráčů, klubů, lig, sdružení a dobrovolníků, kteří tvoří základ a kteří mají rozhodující úlohu v podporování celkové struktury sportu;

66. požaduje odstranění překážek dobrovolnictví ve sportu na celém území EU;

67. zdůrazňuje významnou úlohu, kterou ve společnosti hrají místní orgány v podpoře sportu pro všechny, a vyzývá tyto orgány, aby byly aktivně zapojeny do evropského fóra pro debatu a dialog zaměřený na sport ve světě;

68. připomíná, že dobrá správa v oblasti sportu je podmínkou pro autonomii a samoregulaci sportovních organizací v souladu s principy transparentnosti, odpovědnosti a demokracie, a poukazuje na potřebu uplatňovat politiku nulové tolerance vůči korupci ve sportu; zdůrazňuje potřebu vhodného zastoupení všech zainteresovaných stran v rozhodovacím procesu;

69. vyzývá členské státy a sportovní řídící orgány, aby aktivně podporovaly společenskou a demokratickou úlohu sportovních příznivců, kteří vyznávají zásady fair play, a to podporou jejich zapojení do vlastnických a řídících struktur jejich sportovních klubů I jako významné zainteresované strany ve sportovních řídících orgánech;

70. potvrzuje, že by sportovní kluby měly uvolňovat své hráče povolané do národních týmů a zároveň uznává přínos těchto hráčů k úspěchu v důležitých soutěžích národních týmů, což s sebou může nést příslušné mechanismy pojištění, a zdůrazňuje, že není možné použít na všechny druhy sportů jedno univerzální řešení;

71. zdůrazňuje, že pro udržitelný rozvoj sportovního hnutí v Evropě a šíření jeho pozitivního vlivu na jednotlice a společnost je nezbytný trénink hráčů na místní úrovni a investice do sportovní výchovy; považuje proto za nezbytné zajistit, aby sport na vysoké úrovni neměl negativní dopad na rozvoj mladých lidí zapojených do sportovních aktivit, amatérský sport a základní roli místních sportovních organizací; zdůrazňuje potřebu rovnocennosti a uznávání diplomů a kvalifikací ve sportu;

72. potvrzuje svoji podporu pravidlu pro domácí hráče a domnívá se, že by to mohl být model pro další profesionální ligy v Evropě; dále podporuje úsilí řídících orgánů ve sportu o povzbuzení místního trénování mladých hráčů v rámci právních předpisů EU a tedy I o posílení vyvážené konkurence v soutěžích zdravého rozvoje evropského sportovního modelu;

73. domnívá se, že rozvoj nových talentů je jednou z klíčových činností sportovních klubů a že přílišná závislost na přestupech hráčů může podrývat sportovní hodnoty;

74. zdůrazňuje význam příspěvků na přípravu, neboť představují účinný mechanismus ochrany středisek sportovní přípravy a zajišťují spravedlivou návratnost investic;

75. domnívá se, že činnost sportovních agentů by měla být regulovanou profesní činností a agenti by měli mít odpovídající oficiální kvalifikaci a měli by mít daňové sídlo na území EU, čímž by se zvýšila transparentnost; vyzývá Komisi, aby vypracovala a zavedla, ve spolupráci se sportovními federacemi, hráčskými svazy a sdruženími agentů, evropský licenční a registrační systém spolu s kodexem chování a mechanismem sankcí;

76. navrhuje, aby sportovní federace zavedly neveřejný evropský registr hráčských agentů, v němž by agenti uváděli jména hráčů, které zastupují, aby tak byli sportovci, zejména mladší 18 let, chráněni a bylo omezeno riziko střetu zájmů; zastává názor, že by platby poplatků za přestup agentům měly probíhat rozdělením do řady částek během trvání smlouvy, která pro sportovce vstoupila v platnost v důsledku přestupu, přičemž zaplacení plné výše poplatků by záviselo na plnění této smlouvy;

77. vyzývá členské státy, aby doplnily stávající ustanovení právních předpisů týkajících se hráčských agentů / prostředníků odstrašujícími sankcemi a aby přísně tyto sankce uplatňovaly;

78. vyzývá řídící sportovní orgány ke zvýšení transparentnosti, co se týče činnosti hráčských agentů, a ke spolupráci s orgány členských států s cílem odstranit korupční praktiky;

79. vítá studii provedenou na žádost Komise na téma hospodářských a právních důsledků hráčských přestupů; je rovněž toho názoru, že by se měla podpořit opatření přijímaná sportovními federacemi za účelem zprůhlednění mezinárodních přestupů;

80. vyjadřuje názor, že systémy zaváděné řídícími sportovními orgány s cílem zajistit větší průhlednost mezinárodních přestupů hráčů představují krok správným směrem, neboť vyhovují zásadě dobré správy a zaměřují se na zajištění integrity ve sportovních soutěžích;

81. jasně podporuje systém licencí a finanční čestnost, jež podporují kluby k účasti podle jejich skutečných finančních možností;

82. domnívá se, že tato opatření pomáhají zlepšit řízení, obnovit dlouhodobou finanční stabilitu a udržitelnost klubů a přispět k finanční spravedlnosti v evropských soutěžích, a proto žádá Evropskou komisi, aby uznala slučitelnost takových pravidel s právními předpisy EU;

83. vítá úsilí sportovních federací zakázat vlastnictví více než jednoho sportovního klubu zapojeného do stejné sportovní soutěže; je toho názoru, že provozovatelům sázek by mělo být zakázáno vlastnit nebo kontrolovat podíl v subjektu, jež organizuje soutěže nebo se jich účastní, a že orgánům, které organizují soutěže nebo se jich účastní, by mělo být zakázáno vlastnit nebo kontrolovat podíl v organizaci provozující sázky na sportovní akce, které organizují nebo jichž se účastní;

84. pobízí členské státy, aby přijaly veškerá nutná opatření k zabránění nezákonným činnostem postihujícím integritu sportu a aby tyto aktivity trestaly a stíhaly je jako trestný čin, zejména pokud takové aktivity souvisí se sázkami, což značí, že zahrnují úmyslné a podvodné manipulování s výsledky soutěže nebo jedné z jejích herních fází, tak aby byla získána výhoda, která není založena jen na běžném sportovním postupu nebo příslušné nejistotě;

85. vybízí sportovní federace, aby úzce spolupracovaly s členskými státy za účelem ochrany integrity sportu;

86. vyzývá Evropskou komisi, aby se zabývala neprůhledností přestupů a ovlivňováním výsledků, jak o tom hovoří ve své protikorupční strategii EU, a to tak, že vytvoří minimální pravidla týkající se definice trestných činů v této oblasti;

87. je hluboce znepokojen závažnými nezákonnými činnostmi odehrávajícími se ve sportu, jako je praní špinavých peněz, a vyzývá členské státy, aby zintenzívnily vzájemnou spolupráci k řešení těchto otázek a k zajištění větší průhlednosti ve finančních transakcích prováděných jako součást hráčských přestupů a činnosti agentů;

88. nadále zdůrazňuje, že by měly být navrženy nástroje, které umožní posílit spolupráci mezi orgány veřejné správy a sportovními orgány a sázkovými kancelářemi ve vztahu k případům sportovních podvodů, přičemž lze uvažovat i o spolupráci s Europolem a Eurojustem;

89. uznává legitimnost orgánů sportovního soudnictví při řešení sporů v oblasti sportu, které uznávají základní právo občanů na spravedlivý proces; vyzývá k tomu, aby Arbitrážní soud pro sport (CAS) zohledňoval právní předpisy EU v případech urovnávání sportovních rozepří v rámci sporů vzniklých v EU;

90. vyzývá Komisi, aby předložila do roku 2012 návrh s cílem dospět k lepšímu porozumění specifickým potřebám sportovního odvětví a tomu, jaké praktické kroky je možné k řešení těchto potřeb přijmout, přičemž se plně zohlední ustanovení článku 165 SFEU;

Spolupráce s třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi

91. vyzývá Komisi a členské státy, aby spolupracovaly se třetími zeměmi v otázkách, jako jsou přestupy mezinárodních hráčů, využívání nezletilých hráčů, pirátství ovlivňující výsledky zápasů a nezákonné sázky; zdůrazňuje také potřebu posílit mezinárodní spolupráci, co se týče podpory sportu v rozvojových zemích;

92. očekává výsledky systému zavedeného pro sledování transparentnosti a finančního fair play a pro boj s korupcí a obchodování s lidmi; zdůrazňuje, že je nutné, aby systém byl v souladu s právními předpisy EU a pravidly pro ochranu osobních údajů; vyzývá sportovní orgány, aby propojily údaje z TMS s jinými protikorupčními systémy za účelem zefektivnění monitorování situace s cílem bojovat proti manipulaci s výsledky zápasů;

93. zdůrazňuje, že je zapotřebí vypořádat se s neautorizovanými subjekty provozujícími hazardní hry, které sídlí v EU či mimo území jejích členských států, neboť jsou schopny obejít systémy monitorující podvody ve sportu;

94. vybízí Komisi a členské státy, aby podporovaly ve veškeré spolupráci se třetími zeměmi celosvětovou úctu k olympijským zásadám a pravidlům;

95. žádá kluby, aby při angažování mladých hráčů ze třetích zemí dohlížely na dodržování právních předpisů v oblasti přistěhovalectví a aby všechny podmínky ve smlouvách s těmito mladými hráči byly v souladu s platnými právními předpisy; žádá, aby se mladí sportovci mohli vrátit domů za uspokojivých podmínek, pokud o to projeví zájem, zejména pokud se jim nepodaří zahájit kariéru; zdůrazňuje v této souvislosti, že je nezbytné posílit související právní předpisy;

96. zdůrazňuje potřebu posílení ochrany nezletilých v souvislosti s mezinárodními přestupy; zastává názor, že mezinárodní přestupy jsou potenciálně nebezpečné pro mladé atlety, kteří jsou velice ohrožení, neboť opustili své rodiny a svou zemi v mladém věku, a mělo by se jim tudíž dostat trvalé pozornosti ze strany sportovních organizací;

97. vyzývá Komisi a Evropskou službu pro vnější činnost, aby navzdory pravidlům nebo povinnostem, které jsou ženám společností ukládány na základě kulturních, tradičních, historických nebo náboženských důvodů, propagovaly naprostou svobodou žen a mužů provozovat jakýkoli druh sportu;

Evropská identita prostřednictvím sportu

98. vybízí Komisi, aby rozšířila existující programy, které podporují sport jako nástroj její rozvojové politiky a aby zavedla nové iniciativy v této oblasti;

99. vyzývá Komisi, aby:

–  každoročně pořádala „Evropský den sportu“, který podporuje sociální a kulturní úlohu amatérského a profesionálního sportu a přínosy sportu ve smyslu veřejného zdraví,

–  podpořila každoroční určení „evropského hlavního města sportu“ na podnět ACES (Sdružení evropských hlavních měst sportu), s finanční podporou a nezbytnou kontrolou,

–  podpořila původní místní sporty, které tvoří součást bohaté kulturní a historické rozmanitosti EU, symbolizující heslo „Jednotná v rozmanitosti“, zvyšováním povědomí o těchto hrách, mj. prostřednictvím podpory Evropské mapy a evropských festivalů,

–  zavedla program mobility a příslušná opatření pro mladé amatérské sportovce a trenéry, aby měli možnost naučit se nové metody tréninku, zavést osvědčené postupy a pěstovat evropské hodnoty prostřednictvím sportu, jako je fair play, úcta k druhému a sociální začleňování, a podporovat mezikulturní dialog,

–  usnadnila programy mobility pro výměnu sportovních trenérů,

–  spolupracovala s členskými státy a sportovními organizacemi s cílem ochrany základní integrity místního sportu,

–  podporovala činnost členských států v oblasti sběru údajů a výzkumu za účelem výměny osvědčených postupů;

100.    navrhuje, aby se při velkých mezinárodních sportovních akcích organizovaných na území EU vyvěšovala evropská vlajka, a doporučuje sportovním federacím, aby zvážily myšlenku, aby se vlajka objevovala na dresech sportovců členských zemí spolu s jejich národní vlajkou; zdrůrazňuje, že by bylo zcela na vůli členských států a sportovních organizací rozhodnout, zda se chtějí výše uvedeným doporučením řídit;

o

o        o

101.    pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi a vládám a parlamentům členských zemí a evropským, mezinárodním a národním sportovním federacím.

(1)

Úř. věst. C 68 E, 18.3.2004, s. 605.

(2)

Úř. věst. C 104 E, 30.4.2004, s. 757.

(3)

Úř. věst. C 33 E, 9.2.2006, s. 590.

(4)

Úř. věst. C 291 E, 30.11.2006, s. 143.

(5)

Úř. věst. C 291 E, 30.11.2006, p. 292.

(6)

Úř. věst. C 27 E, 31.1.2008, s. 232.

(7)

Úř. věst. C 282 E, 6.11.2008, s. 131.

(8)

Úř. věst. C 271 E, 12.11.2009, s. 51.

(9)

Úř. věst. C 76 E, 25.3.2010, s. 16.

(10)

Úř. věst. C 87 E, 1.4.2010, s. 30.

(11)

P7_TA(2011)0316.

(12)

Úř. věst. C 326, 3.12.2010, s. 5.

(13)

Úř. věst. C 162, 1.6.2011, s. 1.

(14)

Almaty, Kazachstán, 5. – 6. listopadu 2006.

(15)

CdR 66/2011 v konečném znění.

(16)

CESE 1594/2011 (TEN/413).


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Článek 165 Smlouvy o fungování Evropské unie přisuzuje EU nové kompetence v oblasti sportu, vyzývá EU, aby přispěla k prosazování sportovních záležitostí, a připravuje půdu pro činnost EU zaměřenou na rozvoj evropského rozměru sportu.

Sdělení Komise je prvním politickým dokumentem na poli sportu od vstupu Lisabonské smlouvy v platnost, který uděluje EU nové kompetence k podpoře, koordinaci či doplňování činností členských států v oblasti sportu.

Evropský parlament během svého posledního funkčního období v reakci na význam výše uvedeného vydal další související návrhy usnesení, a to „Budoucnost profesionálního fotbalu v Evropě“(1), „Úloha sportu ve vzdělání“(2) a „Bílá kniha o sportu“(3) (jež Komise provedla v roce 2007)

– Proč je sport pro společnost důležitý

Sport samotný představuje významný společenský jev a je prospěšný pro veřejné blaho. Pro mnoho lidí jde o jednu z nejdůležitějších forem odpočinku, ať už se na něm podílejí sami, nebo jako diváci. Sport spojuje občany bez ohledu na jejich původ, zázemí, náboženskou víru nebo ekonomické postavení. Sport podporuje aktivní příspěvek evropských občanů společnosti a napomáhá podporovat smysl pro sociální začleňování.

– Upevňování zdraví prostřednictvím sportu

Fyzická činnost je v moderní společnosti jedním z nejvíce určujících zdravotních faktorů. Nedostatek fyzické aktivity má na zdraví evropských občanů neblahý vliv, protože je s ním spojen nárůst rizika vzniku obezity, nadváhy a souvisejících závažných onemocnění. Tyto neblahé důsledky představují zátěž pro rozpočet na zdravotnictví a pro celkové hospodářství členských států.

– Doping, násilí a netolerance

Významnou hrozbou pro sport je nadále doping. Řada zúčastněných stran požaduje aktivnější přístup ze strany EU v boji proti dopingu, kupříkladu přijetím Antidopingové úmluvy Rady Evropy, jestliže to kompetence v této oblasti Unii umožňují.

Násilí a nekázeň diváků zůstávají celoevropským jevem a je zapotřebí evropský přístup, který by zahrnoval opatření na omezení příslušných rizik.

– Sport a hospodářství

Sport představuje rozsáhlé a rychle rostoucí odvětví hospodářství a významným způsobem přispívá k růstu a vytváření pracovních míst, přičemž jeho přidaná hodnota a pozitivní přínos pro zaměstnanost přesahují průměrnou míru růstu. Udržitelné financování sportu je však otázkou, které je nutné se věnovat podrobněji.

– Organizace sportu

Řádná správa věcí veřejných v oblasti sportu je podmínkou pro řešení úkolů, které se týkají sportu a právního rámce EU. Tyto úkoly zahrnují volný pohyb občanů a státní příslušnost sportovců, přestupy hráčů (pozornost se často věnuje legalitě aktů a transparentnosti finančních toků), integritu sportovních soutěží a evropský sociální dialog ve sportovním odvětví.

Sdělení Komise:

Evropská komise přijala 18. ledna 2011 sdělení nazvané „Rozvoj evropského rozměru v oblasti sportu“. Jsou v něm uvedeny představy Komise v oblasti činnosti na úrovni EU. Navrhuje konkrétní akce pro Komisi a/nebo členské státy v rámci tří hlavních kapitol: společenská úloha, evropský rozměr sportu a organizace sportu.

Hlavní myšlenky tohoto sdělení:

–   pojmenovává hlavní úkoly související se sporty (např. doping amatérských atletů, násilí při sportovních akcích),

–   uznává autonomii správních struktur v oblasti sportu a pravomoci členských států při organizaci sportu,

–   konstatuje nicméně, že iniciativa na úrovni EU při organizaci sportu může představovat významnou přidanou hodnotu,

–   v závěru každé kapitoly uvádí seznam možných návazných kroků Komise – a členských států,

–   uznává složitost návrhů v oblasti sportu,

–   doporučuje pokračování neformálních struktur spolupráce mezi členskými státy v zájmu zajištění pokračující výměny osvědčených postupů a šíření výsledků.

Sdělení konstatuje, že činnost EU rovněž přispívá k dosahování celkových cílů strategie Evropa 2020 tím, že zlepšuje zaměstnatelnost a mobilitu, a to zejména prostřednictvím opatření na podporu sociálního začleňování v oblasti sportu, prostřednictvím sportu, vzdělávání a odborné přípravy a prostřednictvím evropských pokynů pro fyzickou aktivitu.

Činnosti, které sdělení navrhuje, mají za cíl podpořit dialog mezi zúčastněnými stranami, řešit úkoly v oblasti sportu a napomáhat rozvoji odvětví. Atleti, sportovní organizace i občané by měli mít užitek z plánů, které vyplývají z nové úlohy EU v rámci Lisabonské smlouvy a jež se týkají podpory a koordinace politiky v oblasti sportu v členských státech.

Komise v současné době poskytuje podporu projektům a sítím v oblasti sportu buď prostřednictvím pobídkových opatření určených pro sport, především jde o přípravné akce v oblasti sportu, nebo prostřednictvím stávajících programů v různých souvisejících oblastech. Tyto programy zahrnují celoživotní vzdělávání, veřejné zdraví, mládež, občanství, výzkum a technologický rozvoj, sociální začleňování, boj proti rasismu, ochranu životního prostředí a další.

Poznámky zpravodaje a úkoly do budoucna:

K hodnotě sportu

–   Zpravodaj pevně věří, že sport může vzhledem ke své vzdělávací a kulturní hodnotě přispět ke strategickým cílům Evropské unie.

–   Sport je prostředkem integrace, protože je otevřen všem občanům bez ohledu na pohlaví, etnickou příslušnost, náboženskou víru, věk, státní příslušnost a sociální postavení.

–   Zpravodaj uznává, že provozování sportu u žen není dostatečně oceněno a že ženy jsou nedostatečně zastoupeny v rozhodovacích orgánech sportovních organizací.

–   Zpravodaj podporuje členské státy, aby zvážily zkušenost bývalých atletů, kteří usilují o možnost pracovat jako trenéři, a aby vytvářely specifické možnosti pro atlety, kteří chtějí studovat na vysokých školách, a aby jim poskytli lektory, kteří se jim budou věnovat.

–   Hladký průběh mnoha sportovních akcí umožňují dobrovolníci. Zpravodaj by chtěl zdůraznit význam jejich přínosu.

K řešení velkých problémů

–   Zpravodaj se domnívá, že propagováním zdravotních přínosů sportu by se měly zabývat jednotlivé členské státy. EU by se měla zaměřit na důležitější záležitosti, jako je doping, obchodování s dopingovými látkami, mobilita atletů, rasismus a násilí ve sportu.

–   Co největší úsilí by mělo být věnováno prevenci trestné činnosti, která sport ohrožuje, jako je např. praní špinavých peněz, manipulace s výsledky zápasů, obchodování s lidmi a zneužívání nezletilých.

–   Zpravodaj vyzývá členské státy, aby zakázaly přístup na stadiony fanouškům projevujícím násilné nebo diskriminační chování. Doporučuje vytvoření evropského registru fanoušků se zákazem přístupu na stadiony.

K řádné správě věcí veřejných

–   Měly by se podporovat normy sportovní správy prostřednictvím výměny osvědčených postupů.

–   Mělo by dojít k harmonizaci právních předpisů členských států v oblasti prodeje mediálních práv, aby nedocházelo k situacím, kdy z nich mají zisk pouze velké svazy.

–   Zpravodaj uznává význam rozdělování příjmů mezi sportovní kluby různé velikosti a mezi profesionální a amatérský sport.

–   Zdůrazňuje se rovněž význam příspěvků na přípravu, které jsou účinným ochranným mechanismem pro tréninková střediska a zajišťují spravedlivý výnos z investic.

Ke spravedlivosti sportovních soutěží

–   Integrita sportovních soutěží je důležitá. Členské státy by měly přijmout regulační opatření, která zajistí, že sport bude ochráněn před podvodným chováním, jako je sázení a manipulace s výsledky zápasů.

–   Zpravodaj vyzývá členské státy, aby na všechny formy útoku na integritu soutěží pohlížely jako na trestný čin.

–   Spravedlivost a otevřenost sportovních soutěží je pro ochranu integrity sportovců a sportovkyň zcela zásadní.

–   Sportovní federace nemají strukturální ani právní prostředky pro účinný boj proti manipulaci se zápasy.

–   Zpravodaj podporuje licenční systémy a finanční čestnost.

–   Zpravodaj uznává legitimnost sportovních soudů při řešení sporů v oblasti sportu, a vyzývá proto k vytvoření evropského senátu Arbitrážního soudu pro sport.

K rozpočtu

–   Je nutné zvážit vhodné rozpočtové pokrytí, aby se přípravné akce mohly změnit na konkrétní program věnovaný nové kompetenci.

K možnostem a pracovním místům

–   Měla by se zajistit koordinace vzdělávacích programů členských států, aby mladí atleti mohli kombinovat vzdělávání se sportovními tréninky.

–   Měly by existovat studijní programy pro mladé lidi, kteří se chtějí věnovat atletické kariéře a současně studiu.

– Sport by měl podporován ve školách, vzhledem k jeho přínosu, jako je odstraňování společenských bariér či začleňování skupin na okraji společnosti.

–   Sport vykazuje potenciál k tomu, aby přispěl k promyšlenému, udržitelnému a integrujícímu růstu.

K cestovnímu ruchu

–   Je nutné nalézt synergie mezi sportem a cestovním ruchem, především zdokonalením kolektivních infrastruktur.

–   Zpravodaj upozorňuje, že velké sportovní akce představují ohromné možnosti pro využití potenciálu rozvoje cestovního ruchu v Evropě.

K tradičním sportům a hrám

– Zpravodaj je silně přesvědčen, že bychom měli uchovat místní tradiční sporty, neboť jsou součástí našeho kulturního dědictví a posilují smysl evropského občanství. Jde o skutečný symbol kulturní rozmanitosti v našich společnostech.

– Zpravodaj upozorňuje, že některé tradiční hry a sporty již zmizely a že těm, které přežily, hrozí bezprostřední vymizení.

–    Zpravodaj vyzývá Komisi, aby vytvořila evropskou mapu původních sportů a podpořila její rozšíření.

Evropská identita prostřednictvím sportu

–   Zpravodaj vyzývá Komisi, aby každoročně pořádala „Evropský den sportu“, a zvýšila tak veřejné povědomí o výhodách sportu.

– Možné iniciativy zahrnují konference a diskuse o sportu, slevy na sportovní vybavení v obchodech a podporu zdravého životního stylu.

– Zpravodaj vyzývá Komisi, aby podpořila každoroční určení „evropského hlavního města sportu“ na podnět ACES (Sdružení evropských hlavních měst sportu), s finanční podporou a nezbytnou kontrolou.

–   Zpravodaj navrhuje, aby se při velkých sportovních akcích organizovaných na území Evropské unie vyvěšovala evropská vlajka, a doporučuje, aby se vlajka objevovala na dresech atletů členských zemí.

Příprava a mobilita ve sportu

–   Zdůrazňuje, že pro udržitelný rozvoj sportu v Evropě je nutný trénink hráčů na místní úrovni.

– Zpravodaj doporučuje vytvoření programu mobility pro mladé atlety, kteří by tak získali možnost trénovat se zahraničními týmy.

– Studenti a žáci ve sportovních mužstvech by měli mít nárok účastnit se podobných výměn. Studenti by měli mít možnost dozvědět se o nových tréninkových metodách a rozvíjet své evropské povědomí. Tento program by zkvalitnil mezikulturní dialog.

Ke spolupráci se třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi

– Zpravodaj vyzývá Komisi a členské státy, aby se ve spolupráci se třetími zeměmi věnovaly otázkám, jako jsou mezinárodní přestupy hráčů, využívání nezletilých hráčů, pirátství a nezákonné sázení.

– Sportovní kluby by měly být povinny při přijímání mladých hráčů ze třetích zemí dodržovat právní předpisy v oblasti přistěhovalectví. To zajistí, aby se mladí hráči ze třetích zemí vrátili bezpečně domů.

Ke sportovním agentům

– Zpravodaj se domnívá, že agenti by měli stejně jako jiné osoby vykonávající regulovanou odbornou činnost splňovat minimální kvalifikaci získanou ve vysokoškolském zařízení. Měli by mít daňové sídlo na území Evropské unie.

– Zpravodaj navrhuje zřídit evropský registr agentů hráčů, kam by se zapisovala jména sportovců, pro které pracují, a výše jejich odměny.

(1)

Přijaté texty, P6_TA(2007) 0100.

(2)

Přijaté texty, P6_TA(2007) 0503.

(3)

Přijaté texty, P6_TA(2008) 0198.


STANOVISKO Hospodářského a měnového výboru (23. 9. 2011)

pro Výbor pro kulturu a vzdělávání

k evropskému rozměru v oblasti sportu

(2011/2087(INI))

Navrhovatel: Burkhard Balz

NÁVRHY

Hospodářský a měnový výbor vyzývá Výbor pro kulturu a vzdělávání jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

–   s ohledem na své usnesení ze dne 19. února 2009 o sociální ekonomice (2008/2250(INI)),

–   vzhledem k tomu, že sport kromě toho, že je společenským a kulturním fenoménem, je také dynamickým hospodářským odvětvím schopným generovat významné přímé výnosy a nepřímé ekonomické dividendy, a mohl by proto přispívat ke strategii Evropa 2020,

– vzhledem k tomu, že se sport nechová jako typická hospodářská aktivita, neboť vykazuje jisté specifické znaky a jeho organizační struktura je založena na sportovních svazech, které fungují jinak než obchodní společnosti, a vzhledem k tomu, že sportovní činnost musí být odlišena od obchodních zájmů,

   vzhledem k tomu, že sportovní události nabývají na přeshraničním významu, a vzhledem k tomu, že ohrožení bezúhonnosti sportu, jako je manipulace s výsledky zápasů, nemůže být řešeno pouze v rámci jednoho členského státu, a vyžaduje proto, aby členské státy EU spolupracovaly a koordinovaly svou činnost.

1.  vítá článek 165 Smlouvy o fungování Evropské unie, jenž poprvé poskytuje EU právní základ pro činnost v oblasti sportu, a tedy i pro program finanční podpory na úrovni EU;

2.  uznává význam sportovních akcí v procesu sjednocování Evropy; příležitost navštívit sportovní akci či ji sledovat prostřednictvím televize, rozhlasu či internetu napomáhá kulturnímu propojení evropských občanů;

3.  zdůrazňuje, že sport plní mnoho důležitých úkolů, a to nejen na úrovni společnosti, kde podporuje dobrovolnictví, začlenění do společnosti a zdraví, ale i v roli zaměstnavatele a daňového poplatníka, ale také tím, že inovativním způsobem podněcuje hospodářství a růst; na evropské úrovni je zásadně důležité provést empirickou ekonomickou analýzu tohoto sektoru, avšak k tomu, aby byla vytvořena vhodná platforma založená na spolehlivých a srovnatelných údajích, bude zapotřebí dalšího úsilí; opakuje svůj požadavek na komplexní statistickou analýzu odvětví sociální ekonomiky;

4.  je přesvědčen, že tato statistická data by měl v krátké době dodat Eurostat ve spolupráci s příslušnými vnitrostátními orgány, přičemž by do tohoto procesu měly být plně zahrnuty i mezinárodní subjekty, jakož i další hospodářští činitelé a subjekty, například provozovatelé televizního vysílání a Evropská audiovizuální observatoř;

5.  dále poukazuje na to, že institut dobrovolnictví kromě toho, že jde dobrým příkladem a že je výrazem solidárnosti, může mít pro členský stát výhody i z hospodářského hlediska; díky němu je navíc snazší vytvářet nová pracovní místa a roste míra zaměstnanosti;

6.  žádá Evropskou komisi a členské státy, aby uznaly právo pořadatelů sportovních akcí získat náhradu od provozovatelů sázkařských služeb, kteří jejich soutěže využívají k provozování vlastních obchodních operací, a aby pomáhaly sportovním orgánům chránit bezúhonnost sportu; to samozřejmě neplatí v případě veřejných provozovatelů sázkařských služeb, kteří sport podporují v souladu se svými ustanoveními;

7.  požaduje analýzu hospodářské situace sportovních klubů v Evropě; stále častěji, především ve fotbale, se kluby potýkají s rozsáhlými finančními dluhy;

8.  vyzývá Radu a Komisi, aby podpořily vytvoření struktury, která by zajišťovala stálou výměnu osvědčených postupů a koordinovala spolupráci mezi členskými státy, občanskou společností a dalšími zúčastněnými stranami s cílem dosáhnout součinnosti mezi nejvýznamnějšími sportovními akcemi a všemi důležitými iniciativami majícími za cíl stimulovat ekonomický růst spojený se sportovní činností; konstatuje nicméně, že cílem politik EU není harmonizovat vnitrostátní politiky na úrovni EU;

9.  vyjadřuje hlubokou lítost nad případy korupce a manipulace s výsledky zápasů, které pro fanoušky představují poškození dobrého jména sportu a ohrožují jeho hospodářský přínos; požaduje proto zavedení účinných opatření na ochranu bezúhonnosti sportu a zásad fair play, na jejichž základě by v souladu s články 6, 83 a 165 Smlouvy o fungování Evropské unie byla koordinována spolupráce na úrovni EU mezi pořadateli sportovních akcí, provozovateli sázkařských služeb on-line a orgány veřejné správy za účelem podpory osvěty hráčů a koordinace boje proti podvodům a korupci prostřednictvím sdílení informací a odborných znalostí a prostřednictvím používání společné definice pro přestupky a sankce včetně trestních postihů za podvody ve sportu;

10. žádá Komisi, aby vyjasnila uplatňování pravidel pro poskytování státní podpory, pokud jde o financování sportu z veřejných prostředků, s cílem zajistit právní jistotu pro členské státy v oblasti podpory veřejného zájmu prostřednictvím financování sportu pro širokou veřejnost;

11. poukazuje na potřebu hlubší a rozsáhlejší analýzy ohledně udržitelného hospodářského rozvoje ve sportu; mimo jiné by měla být část poplatků za přestup plynout zpět klubům působícím na nejnižší úrovni; je to zásadní pro vytvoření udržitelnějšího a spravedlivějšího sportovního odvětví;

12. připomíná, že příjmy se v oblasti sportu obvykle využívají k financování sportovních akcí a soutěží, zúčastněných organizací, k výstavbě a údržbě infrastruktury a k podpoře mládežnického a amatérského sportu a sportu pro širokou veřejnost; zdůrazňuje proto, že organizátoři musejí mít právo rozhodovat o obchodních záležitostech svých sportovních akcí sami, a to transparentně a v souladu s pravidly EU pro hospodářskou soutěž; upozorňuje na významnou úlohu sportovně zaměřených vzdělávacích institucí a na potřebu zajistit prostřednictvím vhodné ochrany jejich dlouhodobé fungování a úspěch;

13. uznává souvislost mezi hospodářskou hodnotou sportu a ochranou práv duševního vlastnictví; vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily odpovídající ochranu práv duševního vlastnictví; zdůrazňuje, že sázení on-line je jedním ze způsobů komerčního využívání sportovních akcí, a žádá Komisi, aby navrhla způsoby, jak pro sport zajistit spravedlivý podíl na zisku a zabezpečit a rozvíjet bezúhonnost sportu na nejnižší úrovni;

14. připomíná, že úkolem Evropské unie je podporovat spravedlnost a chránit bezúhonnost sportu podle článku 165 SFEU; domnívá se tedy, že EU musí zahájit strukturální spolupráci na úrovni Evropy, aby bylo možné sladit boj proti podvodům a korupci ve sportu;

15. podporuje jakýkoli způsob samoregulace ve sportovním sektoru zaměřený na posílení odpovědnosti, transparentnosti a finanční stability; pro důvěryhodnost tohoto typu regulace považuje za zásadní, aby byl zároveň vytvořen jednotný evropský efektivní systém kontroly a zavedena vyvážená kombinace sankcí a pobídek, díky nimž bude možné vymýtit různé formy korupce (úplatkářství a negativní dopady sportovního sázení na nestrannost ve sportu); žádá Komisi, aby prozkoumala možnost přijetí opatření na základě článku 114 SFEU s cílem zajistit existenci harmonizovaných pravidel řádného finančního řízení pro evropské profesionální sportovní kluby;

16. zdůrazňuje, že vzájemné uznávání vzdělání a odborné přípravy pracovníků ve sportu (rozhodčí, trenéři) v jednotném evropském rámci je mimořádně důležité vzhledem k tomu, že z dlouhodobého hlediska přispívá ke zvyšování konkurenceschopnosti, díky níž je možné zajistit, aby nedocházelo k významným ztrátám příjmů;

17. domnívá se, že by bylo žádoucí a odůvodněné zachovat institut pobídek ve sportovním odvětví jako součást příštího víceletého finančního rámce, ať už v rámci samostatného sportovního programu EU nebo v rámci některého z podprogramů;

18. poznamenává, že zavedení „satelitního účtu“ pro sportovní sektor je opravdu příhodným krokem Komise, protože s jeho pomocí bude možné hodnotit sportovní činnosti dle jednotných standardů i na vnitrostátní úrovni, což je nezbytné ke zjištění veškerých nesrovnalostí a představuje přínos pro evropské hospodářství a jednotný trh;

19. požaduje přijetí a provádění vnitřních předpisů ohledně vysokých úrovní dluhu v profesionálním sportu, které budou schopny řešit příčiny těchto dluhů; tyto předpisy by měly navrhnout sportovní orgány v celé Evropě, které by se na nich měly vzájemně shodnout, aby bylo možné zavést soudržný rámec pro celý kontinent;

20. žádá Komisi, aby předložila konkrétní návrhy s cílem napravit nedostatky a nesrovnalosti v předpisech týkajících se činností – ze své podstaty přeshraničních – sportovních agentů, o nichž informovala nezávislá studie vypracovaná v roce 2009 na žádost Komise.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

22.9.2011

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

29

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Udo Bullmann, Pascal Canfin, George Sabin Cutaş, Rachida Dati, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Othmar Karas, Wolf Klinz, Philippe Lamberts, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Ivari Padar, Olle Schmidt, Marianne Thyssen

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Pervenche Berès, David Casa, Herbert Dorfmann, Saïd El Khadraoui, Sari Essayah, Mojca Kleva, Thomas Mann, Gianni Pittella, Andreas Schwab


STANOVISKO Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (14. 9. 2011)

pro Výbor pro kulturu a vzdělávání

k evropskému rozměru v oblasti sportu

(2011/2087(INI))

Navrhovatelka: Sophie Auconie

NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro kulturu a vzdělávání jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

–   vzhledem k tomu, že článek 165 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) dává Evropské unii za úkol starat se o „rozvoj evropského rozměru sportu podporou spravedlivého a otevřeného sportovního soutěžení a spolupráce mezi subjekty odpovědnými za sport, jakož i ochranou fyzické a mravní integrity sportovců, obzvláště mladých sportovců“,

1.  zdůrazňuje, že sport představuje důležitý nástroj veřejného zdraví a velmi významný faktor při snižování veřejných výdajů na zdravotnictví; připomíná pozitivní vliv pravidelné fyzické činnosti na prevenci zdravotních potíží, jako jsou například obezita, kardiovaskulární choroby, cukrovka, rakovina a osteoporóza; zdůrazňuje, že sport a fyzické cvičení mohou hrát terapeutickou roli díky zvyšování sebevědomí, zlepšení fyzického vnímání sebe sama, rozvíjení sociálních dovedností, podpoře začlenění a přispívání k duševnímu zdraví a dobré náladě; odsuzuje tlak, který je někdy vyvíjen na děti a adolescenty zapojené do sportovních činností; poznamenává, že vzhledem k tomu, že populace EU stárne, měla by být věnována zvláštní pozornost pozitivnímu dopadu, který na zdraví seniorů může mít fyzická aktivita;

2.  žádá členské státy, aby fyzické aktivitě přidělily významné místo ve svých národních vzdělávacích programech již od velmi raného věku, a to s ohledem na fakt, že v současné době jedno ze sedmi dětí v EU trpí nadváhou či obezitou; vyzývá Radu, aby vypracovala doporučení ve smyslu pokynů EU v oblasti fyzické aktivity, které schválili ministři sportu členských států EU v roce 2008; žádá členské státy, aby podporovaly podniky v pořádání sportovních činností pro své zaměstnance;

3.  zdůrazňuje, že dobrovolná práce ve sportovních organizacích je hodnotnou prací přínosnou pro veřejné zdraví; domnívá se, že Evropská unie by tuto práci měla podporovat účinněji než doposud;

4.  vyzývá Komisi a členské státy, aby uznaly rozdíl mezi amatérským a profesionálním sportem, aby podporovaly silný a participativnější model fyzické aktivity – model „sport pro všechny“ založený na amatérské fyzické aktivitě a zahrnující i osoby se zdravotním postižením a aby tento model učinily ústřední součástí své strategie pro veřejné zdraví;

5.  vyzývá členské státy a místní orgány, aby nespoléhaly výhradně na soukromá sportovní zařízení, protože takový přístup může vést k nerovnostem, ale aby také poskytovaly obecný a rovný přístup do veřejných zařízení a aby si vyměňovaly osvědčené postupy v této oblasti;

6.  zdůrazňuje, že sport a vnitrostátní, evropské a mezinárodní organizace, které jej spravují a řídí, mohou opravdově přispět k dosažení dlouhodobých strategických cílů EU stanovených ve strategii Evropa 2020, a vytvořit tak nové možnosti pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění;

7.  domnívá se, že Evropská unie musí hrát aktivnější úlohu při obraně integrity sportu, již nemohou samy zajišťovat pouze sportovní organizace, a že spolupráce mezi sportovními organizacemi členských států by také měla být podporována, aby se zajistila pravidelná výměna vyzkoušených a ověřených metod a šíření informací o dosažených výsledcích;

8.  domnívá se, že místní a regionální orgány hrají v rozvoji evropského rozměru sportu zásadní úlohu, neboť jejich institucionální úkoly zahrnují poskytování služeb veřejnosti v oblasti sportu a přidělování prostředků na sportovní činnosti a na zařízení, která vyžadují;

9.  domnívá se, že doping s sebou nese závažná zdravotní rizika pro profesionální i amatérské sportovce; je toho názoru, že protidopingové kampaně v dnešní době trpí nedostatkem soudržnosti a koordinace mezi členskými státy a zúčastněnými stranami; vyzývá k výměně informací a osvědčených postupů mezi vnitrostátními správními orgány, antidopingovými organizacemi a laboratořemi; v tomto ohledu upozorňuje na to, že v souladu s článkem 165 SFEU musí Evropská unie dbát na ochranu fyzické i mravní integrity sportovců;

10. podporuje přistoupení EU k Antidopingové úmluvě Rady Evropy;

11. žádá Komisi, aby prostudovala vhodnost navržení směrnice o vysokoenergetických potravinách pro sportovce, která by zajistila uspokojivé informování spotřebitelů, zejména s ohledem na antidopingové předpisy; žádá Komisi, aby vypracovala strategii prevence dopingu, která by byla zaměřena zejména na mladé sportovce;

12. požaduje stanovení definice trestných činů souvisejících s obchodováním s povzbuzujícími látkami a trestů za ně;

13. vyzývá k systematické spolupráci na úrovni Evropské unie, která bude v souladu s články 6, 83 a 165 SFEU chránit sportovní integritu a čestnost za účelem koordinace boje proti podvodům a korupci ve sportu a boje proti dopingu, a to aniž by byla dotčena pravidla a způsob fungování Světové antidopingové agentury;

14. vyzývá Komisi a členské státy k důraznější podpoře úlohy zdravotnických pracovníků při propagaci sportování a přezkoumání toho, jakým způsobem by zdravotní pojišťovny mohly podporovat lidi v tom, aby se zapojili do sportovních aktivit.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

12.9.2011

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

41

0

1

Členové přítomní při konečném hlasování

János Áder, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Sergio Berlato, Milan Cabrnoch, Martin Callanan, Nessa Childers, Chris Davies, Bairbre de Brún, Anne Delvaux, Edite Estrela, Julie Girling, Françoise Grossetête, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Jo Leinen, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Antonyia Parvanova, Mario Pirillo, Pavel Poc, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Salvatore Tatarella, Anja Weisgerber, Marina Yannakoudakis

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Marisa Matias, James Nicholson, Alojz Peterle, Michail Tremopoulos, Anna Záborská, Andrea Zanoni


STANOVISKO Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (29. 9. 2011)

pro Výbor pro kulturu a vzdělávání

k rozvoji evropského rozměru v oblasti sportu

(2011/2087(INI))

Navrhovatelka: Eija-Riitta Korhola

NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro kulturu a vzdělávání jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že sport je velmi dynamicky rostoucím odvětvím, představuje skutečný nástroj sociální soudržnosti a má v velmi významný sociální, zdravotní a finanční dopad v EU a jejích regionech, kde může široce přispívat k místnímu rozvoji infrastruktury I ekonomiky a sloužit jako významná turistická atrakce;

B.  vzhledem k tomu, že sport má v EU velmi významný sociální a finanční dopad a že hazardní hry jsou vzhledem ke své specifičnosti vyloučeny z působnosti směrnice o službách (2006/123/ES) a nové směrnice o právech spotřebitelů (schválené Evropským parlamentem dne 23. června 2011);

C. vzhledem k tomu, že financování místního sportu je zajištěno, pouze pokud jsou držitelé státní sázkařské licence, kteří platí daně a financují další cíle veřejného zájmu v členských státech, zákonně povinni platit příslušný poplatek ve veřejném zájmu a jsou účinně chráněni proti nelegální konkurenci;

D. vzhledem k tomu, že narušování práv duševního vlastnictví reálně ohrožuje dlouhodobé financování evropského sportu;

1.  vítá studii Komise o dopadech politik vnitřního trhu na financování místních sportů a vyzývá k překonání rozdílu mezi „bohatými“ a „chudými“ sporty prostřednictvím mechanismů finanční solidarity; vyzývá k rozvoji evropského rozměru v oblasti integrity sportu s počátečním zaměřením na boj proti manipulacím s výsledky zápasů;

2.  žádá Komisi a členské státy, aby vytvořily systém uznávání osvědčení získaných dobrovolníky a osvědčení požadovaných pro výkon regulovaných profesí spojených se sportem;

3.  domnívá se, že ve stále se vyvíjející ekonomické dimenzi odvětví sportu je zapotřebí okamžitých zlepšení v otázkách souvisejících se sportem v klíčových oblastech, jako je volný pohyb pracovníků a služeb, svoboda usazování, uznávání profesních kvalifikací, práva duševního vlastnictví a pravidla pro státní pomoc, aby bylo zaručeno, že odvětví sportu bude čerpat veškeré výhody z jednotného trhu;

4.  vyzývá k lepšímu oceňování přínosu sportu k dosahování celkových cílů strategie Evropa 2020 vzhledem k vysokému potenciálu tohoto odvětví přispívat k inteligentnímu a udržitelnému růstu podporujícímu začlenění a k vytváření nových pracovních míst, s přihlédnutím k jeho pozitivním účinkům na sociální začleňování, vzdělávání a odbornou přípravu, jakož i na veřejné zdraví a aktivní stárnutí;

5.  zdůrazňuje, že právo na poskytování výlučných práv pořádat loterie a jiné sázky náleží členským státům, vzhledem k tomu, že zastřešující sportovní organizace v EU považují příspěvky vnitrostátních loterií k financování sportu, a zejména místního sportu, za nezbytné;

6.  vyzývá Komisi, aby navrhla konkrétní opatření na zajištění financování sportu, které přinášejí loterie;

7.  doporučuje, aby členské státy a sportovní federace zavedly, tam, kde tak dosud neučinily, centralizovaný prodej mediálních práv, jejichž slučitelnost s právními předpisy EU byla Komisí při různých příležitostech uznána;

8.  respektuje právo členských států navrhnout sankční opatření na postihování nelegálního provozování hazardních her on-line; vyzývá k přijetí regulačních zásad, podle nichž by společnosti provozující hazardní hry mohly výlučně působit (nebo soutěžit o získání vnitrostátní licence) v určitém členském státě za předpokladu, že nebudou porušovat právní předpisy žádného jiného členského státu EU;

9.  zdůrazňuje význam výchovy ve sportu a podporuje iniciativy sportovních organizací a provozovateli her při výchově sportovců k řádných praktikám, pokud jde o sportovní sázení;

10. vítá zavedení pojetí fair play v oblasti financí do evropského fotbalu jako důležitý pokrok směrem k dosažení finanční stability a předcházení nekalé soutěži ve sportu;

11. vyjadřuje své znepokojení nad tím, že jsou sportovní akce přenášeny na veřejných místech na vysílacích kanálech na území členského státu, pro něž nemají vysílací práva;

12. zdůrazňuje, že na zvýšeně soutěživém globálním sportovním trhu je třeba chránit dostatečné monitorování a řádné vymáhání práv duševního vlastnictví na úrovni EU v souvislosti se sdělovacími prostředky, obchodními značkami, obchodními sděleními a jiným; žádá Komisi a členské státy, aby zdvojnásobily své úsilí na ochranu práv duševního vlastnictví sportovních organizací a na vytvoření rovných podmínek v rámci EU a aby přitom respektovaly svobodu projevu a svobodu tisku a zohledňovaly důležitost těchto příjmů pro financování místního sportu, protože to umožňuje profesionálním klubům zapojovat se do charitativní činnosti ve prospěch místních společenství a místního sportu;

13. vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily účinné uplatňování čl. 20 odst. 2 směrnice o službách a řádné prosazování vnitrostátních ustanovení, jimiž se toto pravidlo namířené proti diskriminaci provádí v právních řádech členských států, vnitrostátními orgány a soudy, s ohledem na přeshraniční prodej vstupenek na sportovní akce;

14. podporuje kroky Komise k provedení studie o ekonomických a právních aspektech přestupů hráčů a jejich dopadu na sportovní soutěže, a zejména na politiku přípravy mladých hráčů v klubech;

15. připomíná, že posláním Evropské unie podle článku 165 SFEU je prosazovat spravedlivé sportovní soutěžení a ochránit integritu sportu; v důsledku toho se domnívá, že Evropská unie musí zavést strukturovanou spolupráci na evropské úrovni s cílem koordinovat boj proti podvodům a korupci ve sportu; žádá dále Komisi, aby prostudovala příhodnost právního nástroje na základě článku 114 SFEU, jehož cílem by bylo zajistit pravidla harmonizovaného řádného finančního řízení pro evropské profesionální sportovní kluby;

16. domnívá se, že by evropští občané, a zejména mladí lidé, měli obdržet více informací o dostupných sportovních programech, projektech, stážích a tréninkových činnostech; vyzývá Komisi, členské státy a sportovní organizace, aby upevnily snadno dostupné mechanismy získávání informací, které by pomohly lidem plně využívat možností programů Společenství na vnitřním trhu;

17. naléhavě vyzývá členské státy, aby zajistily, že bude zakázána podvodná manipulace s výsledky za účelem finančního zisku či jiné výhody, a aby proto klasifikovaly jakékoli ohrožení etické nezávadnosti sportovních soutěží, včetně soutěží spojených se sázkovou činností, jako trestný čin;

18. je přesvědčen, že jeden z klíčových způsobů pro zajištění dynamického a zdravého životního stylu evropských spotřebitelů a občanů spočívá v zajištění toho, aby se občané po celé Evropě aktivně zapojovali do zdravých sportovních a rekreačních aktivit, zejména v případě dětí, vzhledem k tomu, že u mládeže je zaznamenáván nárůst obezity a dalších nemocí souvisejících se nezdravým životním stylem; vyzývá Komisi aby udělila více pobídek v souvislosti se zdravím a finančních prostředků na příslušné projekty, zejména projekty zahrnující přeshraniční sportovní aktivity;

19. vyzývá Komisi, aby vyjasnila acquis Společenství v oblasti sportu prostřednictvím pokynů a vycházela přitom ze svého sdělení o sportu;

20. vyzývá Komisi, aby zahájila dialog s evropskými profesionálními sportovními organizacemi o tom, jak čelit problémům vyplývajícím z rozdílů mezi jednotlivými členskými státy v oblasti pracovních smluv (např. minimální věk pro podpis pracovní smlouvy), pracováních podmínek a systémech odměňování profesionálních sportovců, I v pravidlech pro státní pomoc a soutěžních pravidel profesionálních portů (např. maximální počet hráčů, který smí mít ve všech soutěžích a po celou sezónu využíván, přestupové termíny atd.).

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

26.9.2011

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

33

0

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia De Campos, Jürgen Creutzmann, Cornelis de Jong, Evelyne Gebhardt, Mikael Gustafsson, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Kurt Lechner, Toine Manders, Phil Prendergast, Mitro Repo, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Frank Engel, Marielle Gallo, Anna Hedh, María Irigoyen Pérez, Othmar Karas, Constance Le Grip, Antonyia Parvanova, Sylvana Rapti, Olle Schmidt, Kyriacos Triantaphyllides, Anja Weisgerber


STANOVISKO Výboru pro právní záležitosti (11. 10. 2011)

pro Výbor pro kulturu a vzdělávání

o evropském rozměru v oblasti sportu

(2011/2087(INI))

Navrhovatel: Toine Manders

NÁVRHY

Výbor pro právní záležitosti vyzývá Výbor pro kulturu a vzdělávání jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že hodnoty, které sport ztělesňuje, jsou v prostředí právní nejistoty vystaveny přehnaným obchodním tlakům, jedním z nichž je například manipulace s výsledky sportovních utkání;

B.  vzhledem k tomu, že porušování práv duševního vlastnictví vážně ohrožuje dlouhodobé financování evropského sportu;

C. vzhledem k tomu, že právním předpisům EU podléhá pouze hospodářský rozměr sportu a že pravidla na pořádání sportovních soutěží musí zůstat mimo rámec působnosti těchto předpisů;

1.  žádá Komisi a členské státy, aby zesílily své úsilí na ochranu práv duševního vlastnictví sportovních organizací;

2.  doporučuje členským státům a sportovním federacím, aby – pokud tak dosud neučinily – zavedly centralizovaný prodej mediálních práv, jejichž slučitelnost s právními předpisy EU byla Komisí uznána již několikrát při různých příležitostech;

3.  vyjadřuje své znepokojení nad tím, že jsou sportovní události přenášeny na veřejných prostranstvích na vysílacích kanálech, jež pro území daného členského státu nemají přenosová práva;

4.  znovu potvrzuje svůj postoj, že sportovní sázky jsou jedním ze způsobů komerčního využití sportovních soutěží, a domnívá se, že by členské státy měly chránit sportovní soutěže před jejich jakýmkoliv neoprávněným komerčním využitím jako způsobu podpory sportu na profesionální a amatérské úrovni a že zvláštní pozornost by měla být věnována uznání vlastnických práv sportovních organizací na soutěže, které pořádají;

5.  naléhavě vyzývá členské státy, aby spolupracovaly s pořadateli sportovních událostí a provozovateli sázek na potlačení podvodné manipulace s výsledky za účelem finančního zisku či jiné výhody, a aby proto jakékoli ohrožení etické nezávadnosti sportovních soutěží, včetně soutěží spojených se sázkovou činností, klasifikovaly jako trestný čin;

6.  zdůrazňuje, že pro trvalý rozvoj evropského sportu je trénink hráčů na místní úrovni nezbytný, a vyzývá Komisi, aby uznala zákonnost opatření podporujících místní hráče;

7.  jednoznačně podporuje systémy na udělování licencí a tzv. finanční fair play; považuje tato opatření za přiměřená;

8.  vyzývá Komisi, aby prostřednictvím pokynů týkajících se oblasti sportu vyjasnila acquis communautaire a vycházela přitom z vlastního sdělení o sportu;

9.  uznává kvalifikovanost a oprávněnost specializovaných sportovních tribunálů pro řešení sporů v oblasti sportu, pokud tyto tribunály respektují právo občanů na spravedlivý proces;

10. domnívá se, že by měla být stanovená minimální úroveň kvalifikace fotbalových agentů, přičemž transparentnost by měla být zajištěna pomocí rejstříku agentů, který by zahrnoval seznam všech sportovců, jež daný agent zastupuje i informace o platu, který dostávají;

11. vyzývá Komisi k předložení návrhů, podle nichž by pořadatelé sportovních soutěží dostávali od sázkových společností spravedlivý podíl z jejich zisku vzhledem k tomu, že jsou na jejich utkání uzavírány sázky za účelem zabezpečení a rozvíjení etické nezávadnosti místního sportu;

12. vyzývá Komisi, aby zahájila dialog s evropskými profesionálními sportovními organizacemi o tom, jak čelit problémům, které vznikají kvůli rozdílům mezi členskými státy, pokud jde o pracovní smlouvy (např. minimální věk pro podepsání pracovní smlouvy), pracovní podmínky a systémy odměn pro profesionální sportovce a sportovkyně i pravidel pro státní podporu a pravidel hospodářské soutěže pro profesionální sport (např. maximální počet hráčů na celou sezonu ve všech soutěžích, období, kdy lze uskutečnit přestup).

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

10.10.2011

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

14

3

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Sajjad Karim, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Diana Wallis

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Kurt Lechner, Toine Manders, Paulo Rangel

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Pablo Zalba Bidegain


STANOVISKO Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (3. 10. 2011)

pro Výbor pro kulturu a vzdělávání

k evropském rozměru v oblasti sportu

(2011/2087(INI))

Navrhovatelka: Emine Bozkurt

NÁVRHY

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro kulturu a vzdělávání jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.  uznává specifickou povahu sportu, avšak zdůrazňuje, že sportovní pravidla musí být vždy v souladu s právními předpisy EU a zejména s Chartou základních práv Evropské unie; zdůrazňuje, že ve správních strukturách v oblasti sportu je nutná transparentnost a odpovědnost; vyzývá sportovní orgány, aby ve vztahu ke korupci uplatňovaly politiku nulové tolerance, uvedly do praxe etické zásady založené na mravní integritě a opravdovém zájmu o fair play, zřídily nezávislé týmy, které se budou zabývat interním vyšetřováním, a aby navázaly úzkou spolupráci s orgány činnými v trestním řízení;

2.  vyzývá členské státy, aby v rámci trestního práva vytvořily definici podvodu ve sportu; vyzývá Komisi a členské státy, aby proti korupci ve sportu vystupovaly jednotně; zdůrazňuje, že všechny formy korupce ve sportu je zapotřebí zahrnout do souboru protikorupčních opatření;

3.  domnívá se, že manipulace s výsledky zápasů, stejně jako nezákonné sázení a předstírané sponzorství za účelem daňových úniků, představují v Evropě závažný problém a typickou formu trestných činů, jež vedou k vysokým ziskům, přičemž tresty za ně jsou v některých členských státech přehnaně nízké, stejně jako míra jejich odhalování, a jsou často propojeny s činností takto zaměřených zločineckých organizací spojenou s praním špinavých peněz, obchodováním s drogami a s lidmi;

4.  vyzývá sportovní orgány, aby prověřovaly externí společnosti pověřované pořádáním sportovních zápasů před tím, než jim udělí příslušné licence; vyzývá tyto orgány k vytvoření účinného nástroje, který by umožňoval dohled nad sportovními zápasy; vyzývá agenturu Europol, aby v souvislosti s korupcí ve sportu pracovala se společnými vyšetřovacími týmy a spolupracovala s agenturou Eurojust; zdůrazňuje, že za účelem boje proti manipulacím s výsledky zápasů je zapotřebí zvýšit spolupráci s třetími zeměmi;

5.  očekává výsledky zavedení elektronického srovnávacího systému přestupů hráčů „Transfer Matching System“ (TMS) asociace FIFA, zejména pokud jde transparentnost, finanční fair play, boj proti korupci a obchodování s lidmi; zdůrazňuje, že je nutné, aby systém byl v souladu s právními předpisy EU a pravidly pro ochranu osobních údajů; vyzývá sportovní orgány, aby propojily údaje z TMS s jinými protikorupčními systémy za účelem zefektivnění monitorování situace s cílem bojovat proti manipulaci s výsledky zápasů;

6.  zdůrazňuje, že je třeba vždy chránit děti a mladistvé; vyzývá sportovní orgány, aby případ od případu pečlivě prošetřily každou výjimku z pravidla, podle něhož nejsou povoleny přestupy mladistvých hráčů a aby snížily počet těchto výjimek na absolutní minimum;

7   vyzývá sportovní orgány, aby vytvořily registrační systém pro sportovní agenty doplněný kodexem chování a sankčním mechanismem; zdůrazňuje, že je nezbytné povolání sportovního agenta profesionalizovat, a to prostřednictvím certifikátu nebo podobným způsobem;

8.  zdůrazňuje, že je nutné, aby sportovní orgány uzavřely se sázkovými kancelářemi závaznou dohodu o dohledu nad zápasy a potírání podvodů ve sportu; vyzývá sázkové kanceláře, aby přijaly odpovědnost za předcházení korupci v tomto odvětví a spolupracovaly v této oblasti se sportovními orgány;

9.  zdůrazňuje, že je zapotřebí vypořádat se s neautorizovanými subjekty provozujícími hazardní hry, které sídlí v EU či mimo území jejích členských států, neboť jsou schopny obejít systémy monitorující podvody ve sportu;

10. zdůrazňuje, že boj proti dopingu by měl být plně v souladu s právními předpisy EU, zejména s Chartou základních práv, právem na soukromí a právními předpisy týkajícími se ochrany údajů i s pracovním právem; žádá Světovou antidopingovou agenturu, aby vytvořila přesný a vstřícný systém správy informací o místech pobytu sportovce, který bude odpovídat právním předpisům EU; zdůrazňuje nutnost vytvářet příslušné statistiky; konstatuje, že důležité je trestat spíše užití dopingu než vynechání testů; vyzývá sportovní obec, aby podporovala sportovní smýšlení spojené s duševní a fyzickou pohodou, a ne zaměřené pouze na výkon, což může v některých případech vést k závažným formám závislosti na drogách či látkách zvyšujících výkonnost;

11. upozorňuje, že fyzická aktivita má zásadní význam pro zdravý a správný životní styl, včetně nezávislého života pro osoby se zdravotním postižením, a měla by být doprovázena vyváženou stravou; sport je kromě toho účinným nástrojem v boji proti marginalizaci a sociálnímu vyloučení;

12. vyzývá členské státy, aby zvýšily své úsilí v boji proti násilí na sportovních akcích, zejména pokud jsou spojeny s přepravou organizovaných skupin fanoušků mezi členskými státy; v tomto smyslu vyzývá členské státy, aby podpořily výměnu informací, zkušeností a osvědčených postupů, a tím usnadnily předcházení násilným činům na sportovištích i mimo ně;

13. vyjadřuje politování nad tím, že ve sdělení Evropské komise týkajícím se oblasti sportu není věnována dostatečná pozornost boji proti diskriminaci; podporuje, aby byly antidiskriminační právní předpisy EU, jimiž se zakazují všechny druhy diskriminace, uplatnitelné také v oblasti profesionálního a amatérského sportu v EU, a žádá všechny členské státy a Komisi, aby účinně prováděly a uplatňovaly směrnice 2000/78/ES a 2000/43/ES;

14. považuje sportovní kluby a stadiony za pracoviště profesionálních sportovců, a každá forma diskriminace je tudíž diskriminací na pracovišti; vyzývá profesní organizace a kluby v oblasti sportu, aby zahájily kampaně na potírání všech forem diskriminace, rasismu a xenofobie před sportovními akcemi i během nich, před sportovními utkáními, během nich i po jejich skončení, a to jak na stadionech, tak mimo ně; vyzývá ke zveřejňování výročních zpráv o dosaženém pokroku v této oblasti; vyzývá k vymezení minimálních sankcí a zavedení smluvních ustanovení týkajících se diskriminace; žádá Komisi, aby tento proces monitorovala;

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

29.9.2011

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

48

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Vilija Blinkevičiūtė, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Rosario Crocetta, Tanja Fajon, Hélène Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Salvatore Iacolino, Lívia Járóka, Juan Fernando López Aguilar, Monica Luisa Macovei, Clemente Mastella, Véronique Mathieu, Louis Michel, Jan Mulder, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Valdemar Tomaševski, Kyriacos Triantaphyllides, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Edit Bauer, Anna Maria Corazza Bildt, Cornelis de Jong, Ioan Enciu, Monika Hohlmeier, Franziska Keller, Jean Lambert, Mariya Nedelcheva, Hubert Pirker, Debora Serracchiani, Gianni Vattimo

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Anna Rosbach


STANOVISKO Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (23. 9. 2011)

pro Výbor pro kulturu a vzdělávání

k evropskému rozměru v oblasti sportu

(2011/2087(INI))

Navrhovatelka: Joanna Senyszyn

NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro kulturu a vzdělávání jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

s ohledem na své usnesení ze dne 21. dubna 2004 o dodržování klíčových pracovních norem při výrobě sportovního zboží na olympijské hry(1),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 5. června 2003 o ženách a sportu(2),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 15. března 2006 o nucené prostituci v rámci mezinárodních sportovních událostí(3),

–   s ohledem na evropskou chartu práv žen ve sportu „Jump in Olympia. Strong(er) Women through Sport“,

–   s ohledem na chartu za vymýcení diskriminace lesbiček, gayů, bisexuálů a transsexuálů ve sportu (Charter for Action to stamp out LGBT discrimination in sport),

1.  vyzývá Komisi, členské státy, příslušné zúčastněné subjekty a sportovní sdružení a svazy, aby ženám a mužům zaručily rovný přístup k vyhovujícím a cenově dostupným sportovním aktivitám vhodným pro daný věk a aby vytvořily sportovní příležitosti a programy, které podporují zapojení do sportovních aktivit i trvalý zájem o ně, zejména dívek a žen ze znevýhodněného prostředí, s cílem posílit sociální začlenění a zajistit, aby se sportovkyním dostalo stejného zacházení, pokud jde o vybavení, sportovní potřeby, harmonogram sportovních klání a tréninků i tréninkové možnosti;

2.  vyzývá Komisi a členské státy a také příslušné zainteresované strany a sportovní sdružení a svazy, aby zajistily rovnocenné zastoupení žen a mužů v rozhodovacích orgánech sportovních organizací a rovnocenný přístup k trenérským a správcovským pozicím ve sportovních svazech;

3.  vyzývá členské státy a národní svazy, aby zajistily, aby muži a ženy účastnící se sportovních soutěží na vysoké úrovni byli rovnocenně odměňováni a aby měli stejné podmínky pro trénink a přípravu, včetně zdravotnické podpory, a rovný přístup na soutěžní akce, k sociálním dávkám a vhodným programům znovuzačlenění po skončení jejich sportovní kariéry;

4.  vyzývá Radu, Komisi, členské státy a vnitrostátní orgány příslušné pro oblast sportu, aby se zavázaly k boji proti homofobii a transfobii a aby náležitě uplatňovaly právní předpisy a antidiskriminační politiky zejména v případě lesbických, bisexuálních, homosexuálních a transsexuálních sportovců;

5.  vyzývá Komisi a členské státy, aby do všech svých činností souvisejících se sportem, zejména při vytváření strategií, při procesech plánování, rozpočtových postupech a rozvoji lidských zdrojů, zahrnovaly hledisko rovného postavení žen a mužů s hlubším porozuměním tomu, jakým překážkám mohou ženy a dívky čelit v souvislosti s dostupností sportovních aktivit, zapojení se do sportu i prospěchem z těchto aktivit, a aby přijaly konkrétní opatření k zajištění lepšího zastoupení žen a mužů na příslušných úrovních rozhodovacích orgánů v oblasti sportu;

6.  vybízí Komisi a členské státy, aby zvážily vypracování integrovaných sportovních programů s cílem postavit se mylným představám o schopnostech žen a vyvrátit je, pomoci omezit diskriminaci a genderové stereotypy a rozšířit roli přisuzovanou ženám;

7.  vybízí k tomu, aby byly ve sportu vytvořeny sítě pro ženy podporující výměnu osvědčených postupů a informací;

8.  konstatuje, že zapojení dívek do sportovních aktivit po boku chlapců může pomoci překonat předsudky a stereotypní představy, které často přispívají k sociální zranitelnosti žen a dívek;

9.  vyzývá Komisi a členské státy, aby navrhly konkrétní kroky a vypracovaly programy, jež budou mít za cíl zajistit, aby sdělovací prostředky poskytovaly vyvážené sportovní zpravodajství, které se nedopouští diskriminace na základě pohlaví nebo stereotypního zobrazování žen ve sportu, a vyzývá vnitrostátní sportovní organizace a orgány, aby se zavázaly k trvalému sledování pokroku v této oblasti;

10. znovu vyzývá Eurostat, aby vypracoval ukazatele a statistiky účasti mužů a žen ve sportu;

11.  domnívá se, že vrcholové sportovkyně jsou dobrými vzory pro mladé lidi; zdůrazňuje tudíž význam sdělovacích prostředků při zviditelňování těchto sportovkyň;

12. žádá Komisi, aby podpořila a povzbudila evropský výzkum, který se zabývá přetrváváním genderových nerovností ve sportu a důvody, proč ženy přerušují sportovní kariéru; zdůrazňuje, že uznání a finanční podpora sportovních sdružení a orgánů by měly záviset na dodržování rovnosti žen a mužů ve všech oblastech a na všech úrovních sportu;

13. vyzývá Komisi a členské státy, aby zvýšily povědomí o významu kvalitní tělesné výchovy pro dívky a chlapce předškolního věku, která by byla uzpůsobena jejich věku a která by vycházela vstříc jejich potřebám, a za tímto účelem navrhuje vypracování příslušných strategií a pokynů;

14. vyzývá členské státy, aby podporovaly partnerství s vysokými školami s cílem zohlednit rovné postavení žen a mužů v rámci vzdělávání profesionálních sportovců a zejména učitelů tělesné výchovy, neboť ti hrají klíčovou úlohu při osvětě rodičů a žáků o nutnosti bojovat proti genderovým stereotypům;

15. vyzývá Komisi a členské státy, aby se co nejvíce snažily podporovat, a tím i zajistit, aby sportovní aktivity ve školách a veřejných sportovních zařízeních byly smíšené;

16. zdůrazňuje, že nelze tolerovat ani omlouvat kulturními nebo náboženskými důvody skutečnost, že dívkám z přistěhovaleckých rodin rodiče zakazují účastnit se ve škole tělesné výchovy a plavání;

17. vyzývá Komisi a členské státy, aby vypracovaly pokyny pro kombinované sportovní tréninky a všeobecnou tělesnou výchovu, jež by zohlednily rovnost žen a mužů;

18. vyzývá Komisi a Evropskou službu pro vnější činnost, aby navzdory pravidlům nebo povinnostem, které jsou ženám společností ukládány na základě kulturních, tradičních, historických nebo náboženských důvodů, propagovaly naprostou svobodou žen a mužů provozovat jakýkoli druh sportu;

19. vyzývá členské státy, aby podporovaly sestavování rozpočtu s ohledem na rovnost pohlaví, tj. aby ženské i mužské kluby / národní týmy financovaly stejně, aby tak žádný nemusel ukončit činnost z finančních důvodů;

20. vyzývá Komisi a členské státy, aby vypracovaly zvláštní opatření a programy zaměřené na to, aby ženy a muži nemuseli ukončit svou sportovní kariéru, protože nemohou skloubit rodinný a profesní život, a aby zajistily odbornou přípravu a poradenství především pro sportovkyně s cílem usnadnit jejich návrat do pracovního procesu zejména po mateřské nebo rodičovské dovolené;

21. v této souvislosti také navrhuje zamyslet se nad osvětovými kampaněmi, které by zvýšily povědomí o sportu ve školkách a školách a jichž by se účastnili bývalí profesionální sportovci a sportovkyně jako vzory za účelem vzbudit nebo udržet zájem dětí a mladých lidí o sport;

22. podporuje vytvoření pečovatelské služby pro děti ve sportovních centrech a tělocvičnách, aby matky a otcové vychovávající malé děti měli zajištěný stejný přístup ke sportovním zařízením;

23. vyzývá Komisi, aby podporovala nadnárodní projekty, které by v oblasti managementu, tréninku, soudcování a sdělovacích prostředků propagovaly vzdělávání zohledňující rovnost pohlaví, čímž by umožnily ženám zastávat různé funkce, kterých je ve sportu zapotřebí;

24. vyzývá Komisi, aby vytvořila „výměnný program pro sportovkyně“ a zvýšila stipendia a zlepšila tréninky a možnosti zaměstnání sportovkyň, trenérek a dalších žen profesně činných v této oblasti; vyzývá Komisi, aby vypracovala profesní normy pro odvětví sportu, které budou zahrnovat úplný popis stávajících a výhledových kvalifikací specifických pro toto odvětví;

25. upozorňuje na to, že mnoho dívek se věnuje sportu v mladším věku, avšak že mnohé s ním skončí v období dospívání; v této souvislosti odkazuje na výzkum, který dokládá, že dívky jsou vystaveny otevřenému nebo jemnému nátlaku ze strany vrstevníků a rodiny, aby byly „ženštější“ nebo aby se ujaly povinností, jež jim znemožňují ve sportu pokračovat; vybízí členské státy a vnitrostátní orgány příslušné pro oblast sportu, aby vypracovaly strategie pro programy a trenéry, jež by podporovaly zejména dívky zajímající se o sport v tom, aby si mohly vytvořit identitu jako sportovkyně;

26. vyzývá Komisi a členské státy, aby sportovcům i sportovkyním poskytovaly stejný objem finančních prostředků a aby z Evropského fondu pro regionální rozvoj spolufinancovaly projekty na podporu sportovní infrastruktury přizpůsobené potřebám žen a z Evropského sociálního fondu podporovaly rozvoj dovedností a zaměstnatelnosti žen v odvětví sportu, včetně řídících a vrcholových pozic ve vlivných mezinárodních sportovních agenturách a svazech, jako jsou například FIFA a Mezinárodní olympijský výbor;

27. vyzývá Komisi a členské státy, aby zavedly finanční podporu pro sportovní sdružení a organizace, která by byla podmíněna dodržováním zásady rovnosti pohlaví ve všech oblastech a na všech úrovních.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

15.9.2011

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

31

0

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Regina Bastos, Edit Bauer, Andrea Češková, Tadeusz Cymański, Edite Estrela, Ilda Figueiredo, Iratxe García Pérez, Zita Gurmai, Mary Honeyball, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Nicole Kiil-Nielsen, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Constance Le Grip, Barbara Matera, Elisabeth Morin-Chartier, Siiri Oviir, Antonyia Parvanova, Raül Romeva i Rueda, Nicole Sinclaire, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Britta Thomsen, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Izaskun Bilbao Barandica, Jill Evans, Christa Klaß, Kartika Tamara Liotard, Mariya Nedelcheva, Katarína Neveďalová, Norica Nicolai, Antigoni Papadopoulou, Joanna Senyszyn

(1)

Úř. věst. C 104 E, 30.4.2004, s. 757.

(2)

Úř. věst. C 68 E, 18.3.2004, s. 605.

(3)

Úř. věst. C 291 E, 30.11.2006, s. 292.


VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

10.11.2011

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

28

2

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Magdi Cristiano Allam, Zoltán Bagó, Malika Benarab-Attou, Lothar Bisky, Piotr Borys, Silvia Costa, Santiago Fisas Ayxela, Mary Honeyball, Cătălin Sorin Ivan, Petra Kammerevert, Morten Løkkegaard, Marek Henryk Migalski, Katarína Neveďalová, Doris Pack, Chrysoula Paliadeli, Marco Scurria, Joanna Senyszyn, Emil Stoyanov, Hannu Takkula, Sampo Terho, Helga Trüpel, Gianni Vattimo, Sabine Verheyen

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Liam Aylward, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Timothy Kirkhope, Hans-Peter Martin, Georgios Papanikolaou

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Pablo Zalba Bidegain

Právní upozornění - Ochrana soukromí