BETÆNKNING om ændringer af forretningsordenen i forbindelse med en adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter

21.11.2011 - (2011/2174(REG))

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender
Ordfører: Carlo Casini


Procedure : 2011/2174(REG)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A7-0386/2011
Indgivne tekster :
A7-0386/2011
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om ændringer af forretningsordenen i forbindelse med en adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter

(2011/2174(REG))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til formandens skrivelse af 31. august 2011,

–   der henviser til henstillingen fra Præsidiets arbejdsgruppe om adfærdskodekser til medlemmerne af Formandskonferencen og Præsidiet om adfærdskodeksen for Europa-Parlamentets medlemmer, som blev godkendt af Præsidiet den 6. juli 2011 og af Formandskonferencen den 7. juli 2011,

–   der henviser til protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 211, 212 og 215,

–   der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender (A7-0386/2011),

1.  vedtager at optage nedenstående ændringer i forretningsordenen;

2.  pålægger sin generalsekretær at foretage den nødvendige tilpasning af forretningsordenens bilag X og i denne forbindelse angive sammenhængen mellem de deri indeholdte henvisninger til bilag I og de tilsvarende bestemmelser i den udgave af bilag I, der er baseret på denne afgørelse;

3.  vedtager, at disse ændringer træder i kraft den 1. januar 2012;

4.  bemærker, at det rådgivende udvalg, der er omhandlet i artikel 7 i den adfærdskodeks, som vedføjes som bilag I til forretningsordenen som resultat af denne afgørelse, på grund af rekonstitueringen af Parlamentets organer midtvejs i valgperioden i overensstemmelse med forretningsordenen, ikke kan nedsættes før udgangen af januar 2012; beslutter derfor, at medlemmerne skal have 90 dage efter adfærdskodeksens ikrafttrædelse til at afgive den erklæring om økonomiske interesser, der er omhandlet i artikel 4 i nævnte kodeks, og at erklæringer afgivet på grundlag af forretningsordensbestemmelser, som er gyldige på datoen for vedtagelse af denne afgørelse, vil forblive gyldige indtil udløbet af ovennævnte frist; beslutter endvidere, at sidstnævnte bestemmelser også gælder for ethvert medlem, der tiltræder i løbet af denne periode;

5.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes parlamenter til orientering.

Ændringsforslag  1

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 1

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

1. Parlamentet fastsætter regler om gennemsigtighed vedrørende medlemmernes økonomiske interesser, som vedføjes som bilag til denne forretningsorden.

1. Parlamentet fastsætter regler om gennemsigtighed vedrørende medlemmernes økonomiske interesser i form af en adfærdskodeks, der vedtages med et flertal af medlemmernes stemmer, jf. artikel 232 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og vedføjes som bilag til denne forretningsorden.

Ændringsforslag  2

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 19

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

Formandskonferencen kan med et flertal på 3/5 af de afgivne stemmer, der repræsenterer mindst tre politiske grupper, foreslå Parlamentet at afskedige formanden, en næstformand, en kvæstor, en formand eller en næstformand for et udvalg, en formand eller en næstformand for en interparlamentarisk delegation eller enhver anden, der er valgt til et hverv i Parlamentet, såfremt den finder, at det pågældende medlem har begået en alvorlig forseelse. Til vedtagelse af et sådant forslag kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer og et flertal af Parlamentets medlemmer.

Formandskonferencen kan med et flertal på 3/5 af de afgivne stemmer, der repræsenterer mindst tre politiske grupper, foreslå Parlamentet at afskedige formanden, en næstformand, en kvæstor, en formand eller en næstformand for et udvalg, en formand eller en næstformand for en interparlamentarisk delegation eller enhver anden, der er valgt til et hverv i Parlamentet, såfremt den finder, at det pågældende medlem har begået en alvorlig forseelse. Parlamentet træffer afgørelse om et sådant forslag med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer og et flertal af sine medlemmer.

 

Hvis en ordfører tilsidesætter bestemmelserne i adfærdskodeksen for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter, som er knyttet som bilag til forretningsordenen, kan det udvalg, der har udpeget den pågældende, på formandens initiativ og efter et forslag fra Formandskonferencen, fratage den pågældende ordførerskabet. De flertalskrav, der er fastsat i stk. 1, finder tilsvarende anvendelse på hvert stadium af denne procedure.

Ændringsforslag  3

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 32 – stk. 2

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

2. Sådanne grupper kan ikke deltage i nogen virksomhed, der kan give anledning til forveksling med Parlamentets og dets organers officielle virksomhed. Når betingelserne i de af Præsidiet vedtagne regler om oprettelse af sådanne grupper er opfyldt, kan de politiske grupper gøre det nemmere for grupperne at udøve deres virksomhed ved at yde dem logistisk støtte. Enhver ekstern støtte indberettes af sådanne grupper i henhold til bilag I.

2. Sådanne grupper kan ikke deltage i nogen virksomhed, der kan give anledning til forveksling med Parlamentets og dets organers officielle virksomhed. Når betingelserne i de af Præsidiet vedtagne regler om oprettelse af sådanne grupper er opfyldt, kan de politiske grupper gøre det nemmere for grupperne at udøve deres virksomhed ved at yde dem logistisk støtte.

 

Sådanne grupper er forpligtet til at give oplysning om enhver økonomisk eller materiel støtte (f.eks. sekretariatsstøtte) af en art, som, hvis den var modtaget af et individuelt medlem, ville være oplysningspligtig i henhold til bilag I.

 

Kvæstorerne fører et register over de i andet afsnit omhandlede oplysninger. Registret offentliggøres på Parlamentets websted. De udarbejder de nærmere regler for disse oplysninger.

Ændringsforslag  4

Europa-Parlamentets forretningsorden

Artikel 153 – stk. 3 – litra d

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

d) forelæggelse for Formandskonferencen, jf. artikel 19, af et forslag om udelukkelse eller fratagelse af et eller flere hverv i Parlamentet, hvortil medlemmet er valgt.

d) forelæggelse for Formandskonferencen, jf. artikel 19, af et forslag om udelukkelse eller fratagelse af et eller flere hverv, som medlemmet varetager i Parlamentet.

Ændringsforslag  5

Europa-Parlamentets forretningsorden

Bilag I – overskrift

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

Gennemførelsesbestemmelser til artikel 9, stk. 1 - gennemsigtighed og medlemmernes økonomiske interesser

Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter

Ændringsforslag  6

Europa-Parlamentets forretningsorden

Bilag I – Artikel 1-4

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

Artikel 1

udgår

1. Medlemmer, der har umiddelbar økonomisk interesse i det emne, der drøftes, gør mundtligt opmærksom herpå, når de tager ordet i Parlamentet eller en af dets instanser eller foreslås som ordførere.

 

2. Et medlem kan ikke gyldigt udnævnes til et hverv i Parlamentet eller en af dets instanser, jf. forretningsordenens artikel 13, 191 eller artikel 198, stk. 2, eller deltage i en officiel delegation, jf. forretningsordenens artikel 68 eller artikel 198, stk. 2, uden først korrekt at have udfyldt den i artikel 2 omhandlede erklæring.

 

Artikel 2

 

Kvæstorerne fører et register, hvori medlemmerne personligt giver nøjagtige oplysninger om:

 

a) deres erhvervsarbejde og alle andre funktioner og aktiviteter, som de udfører mod vederlag

 

b) vederlag, som de modtager for at udøve et mandat i et andet parlament

 

c) fordele, enten økonomiske eller i form af personale eller materiale, som medlemmerne ud over midlerne fra Parlamentet modtager i forbindelse med deres politiske aktiviteter af en tredjepart, med angivelse af dennes identitet.

 

Medlemmerne afskærer sig fra at modtage enhver gave eller fordel under udøvelsen af deres mandat.

 

Oplysningerne afgives på medlemmets personlige ansvar og skal ajourføres, når der foretages ændringer, samt fornyes mindst én gang om året. Medlemmerne bærer det fulde ansvar for gennemsigtigheden i deres økonomiske interesser.

 

Præsidiet kan med regelmæssige mellemrum angive i en liste, hvilke oplysninger, det mener, bør afgives til registret.

 

Opfylder et medlem ikke sin pligt til efter forudgående anmodning at afgive erklæring i henhold til stk. 1, litra a) og b), opfordrer formanden på ny den pågældende til at afgive denne erklæring inden to måneder. Udløber fristen, uden at medlemmet afgiver denne erklæring, offentliggøres medlemmets navn med henvisning til forseelsen i protokollen fra den første mødedag i hver følgende mødeperiode. Nægter medlemmet fortsat at afgive erklæringen efter offentliggørelsen af forseelsen, anvender formanden bestemmelserne i forretningsordenens artikel 153 med henblik på udelukkelse af det pågældende medlem.

 

Formænd for grupperinger af medlemmer af Parlamentet, både tværpolitiske grupper og andre uofficielle medlemsgrupperinger, er forpligtet til at give oplysning om enhver økonomisk eller praktisk eller materiel støtte (f.eks. sekretariatsstøtte) af en art, som, hvis den var modtaget af et individuelt medlem, ville være oplysningspligtig i henhold til denne artikel.

 

Kvæstorerne er ansvarlige for at føre et register og udarbejde detaljerede regler for disse grupperingers oplysninger om støtte udefra.

 

Artikel 3

 

Registret er offentligt.

 

Registret kan stilles til rådighed for offentligheden ad elektronisk vej.

 

Artikel 4

 

For så vidt angår afgivelse af oplysninger om formueforhold, er medlemmerne underkastet lovgivningen i den medlemsstat, hvor de er valgt.

 

Ændringsforslag  7

Europa-Parlamentets forretningsorden

Bilag I (nyt) – artikel 1 (ny)

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

 

Artikel 1

 

Vejledende principper

 

Europa-Parlamentets medlemmer skal under udførelsen af deres opgaver:

 

a) lade sig inspirere af og handle i overensstemmelse med følgende generelle adfærdsprincipper: upartiskhed, integritet, gennemsigtighed, omhu, ærlighed, ansvarsbevidsthed og respekt for Parlamentets omdømme

 

b) udelukkende handle i almenvellets interesse uden at opnå eller forsøge at opnå nogen direkte eller indirekte økonomisk fordel eller anden ydelse.

Ændringsforslag  8

Europa-Parlamentets forretningsorden

Bilag I (nyt) – artikel 2 (ny)

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

 

Artikel 2

 

Medlemmernes vigtigste forpligtelser

 

Europa-Parlamentets medlemmer er under udøvelsen af deres mandat forpligtet til:

 

a) ikke at indgå nogen som helst aftale om at handle eller stemme til fordel for en fysisk eller juridisk tredjepart, hvis dette kan kompromittere deres stemmefrihed i henhold til artikel 6 i akten af 20. september 1976 om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet og artikel 2 i statutten for Europa-Parlamentets medlemmer

 

b) ikke at anmode om, acceptere eller modtage nogen som helst direkte eller indirekte økonomisk fordel eller anden ydelse til gengæld for at udøve indflydelse eller afgive stemme vedrørende lovgivning, forslag til beslutning, skriftlige erklæringer eller spørgsmål indgivet til Parlamentet eller et af dets udvalg, og omhyggeligt at undgå enhver situation, der på nogen måde kan fremstå som et udtryk for korruption.

Begrundelse

Opdeling af artikel 1 fra arbejdsgruppens henstilling i to artikler for at sondre mellem de forpligtende principper og de afledte adfærdsnormer.

Ændringsforslag  9

Europa-Parlamentets forretningsorden

Bilag I (nyt) – artikel 3 (ny)

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

 

Artikel 3

 

Interessekonflikter

 

1. Der foreligger en interessekonflikt, når et medlem af Europa-Parlamentet har en personlig interesse, som på utilbørlig vis kan påvirke udøvelsen af den pågældendes mandat. Der er ikke tale om en interessekonflikt, når medlemmet opnår en fordel udelukkende i kraft af sit tilhørsforhold til befolkningen som helhed eller til en bred personkategori.

 

2. Ethvert medlem, der mener at befinde sig i en interessekonflikt, skal omgående træffe de nødvendige foranstaltninger for at afhjælpe dette forhold i overensstemmelse med principperne og bestemmelserne i denne adfærdskodeks. Hvis medlemmet er ude af stand til at løse interessekonflikten, skal vedkommende skriftligt gøre formanden opmærksom på dette. I tvivlstilfælde kan medlemmet anmode om en fortrolig udtalelse fra det rådgivende udvalg om medlemmernes adfærd, der nedsættes i henhold til artikel 7.

 

3. Uden at dette berører stk. 2, skal medlemmerne, inden de udtaler sig eller stemmer på plenarmødet eller i Parlamentets organer, eller når de foreslås som ordførere, offentligt give meddelelse om enhver faktisk eller potentiel interessekonflikt i relation til det spørgsmål, der behandles, når denne interessekonflikt ikke tydeligt fremgår af de oplysninger, der er afgivet i henhold til artikel 4. Denne meddelelse skal gives skriftligt eller mundtligt til formanden under de pågældende forhandlinger i Parlamentet.

Ændringsforslag  10

Europa-Parlamentets forretningsorden

Bilag I (nyt) – artikel 4 (ny)

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

 

Artikel 4

 

Erklæring fra medlemmerne

 

1. Af hensyn til gennemsigtigheden skal Europa-Parlamentets medlemmer på deres personlige ansvar afgive en erklæring om økonomiske interesser til formanden inden udløbet af den første mødeperiode efter valget til Europa-Parlamentet (eller, i løbet af valgperioden, inden for 30 dage efter deres indtræden i Parlamentet) ved hjælp af den formular, som Præsidiet vedtager i henhold til artikel 9. De skal underrette formanden om enhver ændring, der har konsekvenser for deres erklæring, inden for 30 dage efter denne ændring.

 

2. Erklæringen om økonomiske interesser skal indeholde nøjagtige oplysninger om følgende:

 

a) medlemmets erhvervsarbejde i de sidste tre år forud for dets indtræden i Parlamentet samt vedkommendes deltagelse i det samme tidsrum i ledelsen eller bestyrelsen for erhvervsvirksomheder, ikke-statslige organisationer, foreninger eller enhver anden form for organ med status som juridisk person

 

b) vederlag modtaget for udøvelse af et mandat i et andet parlament

 

c) enhver regelmæssig aktivitet, som medlemmet udfører sideløbende med udøvelsen af sit mandat, uanset om det sker som lønmodtager eller selvstændig

 

d) deltagelse i ledelsen eller bestyrelsen for erhvervsvirksomheder, ikke-statslige organisationer, foreninger eller enhver anden form for organ med status som juridisk person eller udøvelse af enhver anden form for ekstern virksomhed, uanset om det sker mod vederlag eller ej

 

e) enhver form for lejlighedsvis ekstern virksomhed (herunder forfatter-, foredrags- eller konsulentvirksomhed), hvis det samlede vederlag overstiger 5 000 EUR pr. kalenderår

 

f) enhver andel i en virksomhed eller et partnerskab, når dette kan få konsekvenser for den offentlige politik, eller når denne andel giver medlemmet væsentlig indflydelse på det pågældende foretagendes anliggender

 

g) enhver støtte i form af penge, personale eller materiale, som medlemmet modtager ud over midlerne fra Parlamentet i forbindelse med sine politiske aktiviteter fra tredjeparter, med angivelse af disses identitet

 

h) enhver anden form for økonomisk interesse, som kan påvirke udøvelsen af medlemmets mandat.

 

Regelmæssige indtægter, som medlemmet opgiver under hvert af punkterne i første afsnit, indplaceres i en af følgende kategorier:

 

– fra 500 til 1 000 EUR om måneden

 

– fra 1 001 til 5 000 EUR om måneden

 

– fra 5 001 til 10 000 EUR om måneden

 

– over 10 000 EUR om måneden.

 

Enhver anden indtægt, som medlemmet opgiver under hvert af punkterne i første afsnit, skal udregnes på årsbasis, divideres med tolv og indplaceres i en af kategorierne i andet afsnit.

 

3. De oplysninger, der afgives til formanden i henhold til denne artikel, offentliggøres på Parlamentets websted i en lettilgængelig form.

 

4. Et medlem kan ikke vælges til hverv i Parlamentet eller dets organer, udpeges til ordfører eller deltage i en officiel delegation, hvis den pågældende ikke har indgivet sin erklæring om økonomiske interesser.

Ændringsforslag  11

Europa-Parlamentets forretningsorden

Bilag I (nyt) – artikel 5 (ny)

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

 

Artikel 5

 

Gaver eller tilsvarende begunstigelser

 

1. Europa-Parlamentets medlemmer må ikke under udførelsen af deres opgaver acceptere gaver eller tilsvarende begunstigelser, medmindre sådanne gaver eller begunstigelser har en skønsmæssig værdi på under 150 EUR og gives som udtryk for høflighed, eller såfremt de modtager sådanne gaver eller begunstigelser som udtryk for høflighed, når de repræsenterer Parlamentet ved officielle lejligheder.

 

2. Enhver gave, der gives til medlemmerne, jf. stk. 1, når de repræsenterer Parlamentet ved officielle lejligheder, skal overdrages til formanden og behandles i overensstemmelse med de gennemførelsesforanstaltninger, som Præsidiet fastsætter i henhold til artikel 9.

 

3. Bestemmelserne i stk. 1-2 finder ikke anvendelse på godtgørelser af medlemmernes rejse-, hotel- og opholdsudgifter eller på en tredjeparts direkte afholdelse af sådanne udgifter, hvos medlemmerne under udførelsen af deres opgaver tager imod en indbydelse til og deltager i en begivenhed arrangeret af tredjemand.

 

Den nærmere rækkevidde af bestemmelserne i dette stykke, navnlig reglerne om sikring af gennemsigtighed, præciseres i de gennemførelsesforanstaltninger, Præsidiet fastsætter i henhold til artikel 9.

Ændringsforslag  12

Europa-Parlamentets forretningsorden

Bilag I (nyt) – artikel 6 (ny)

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

Artikel 6

 

Tidligere medlemmers aktiviteter

 

Tidligere medlemmer af Europa-Parlamentet, der i erhvervsmæssigt øjemed engagerer sig i lobbyvirksomhed eller repræsentation, som står i direkte forbindelse med EU-beslutningsprocessen, kan ikke under hele dette engagements varighed påberåbe sig de rettigheder, som er tildelt tidligere medlemmer i henhold til de af Præsidiet fastsatte regler1.

 

__________________

 

1 Præsidiets afgørelse af 12. april 1999.

Ændringsforslag  13

Europa-Parlamentets forretningsorden

Bilag I (nyt) – artikel 7 (ny)

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

 

Artikel 7

 

Det rådgivende udvalg om medlemmernes adfærd

 

1. Der nedsættes et rådgivende udvalg om medlemmernes adfærd (herefter benævnt "det rådgivende udvalg").

 

2. Det rådgivende udvalg består af fem medlemmer, der udpeges af formanden ved begyndelsen af hans embedsperiode blandt medlemmerne af formandskaberne for Udvalget om Konstitutionelle Anliggender og Retsudvalget og disse to udvalgs koordinatorer under hensyntagen til de pågældende medlemmers erfaring og det politiske ligevægtsforhold.

 

Medlemmerne af det rådgivende udvalg varetager formandskabet for udvalget på skift for seks måneder ad gangen.

 

3. Formanden udpeger ligeledes, ved begyndelsen af sin embedsperiode, reservemedlemmer til det rådgivende udvalg, dvs. et medlem for hver gruppe, der ikke er repræsenteret i det rådgivende udvalg.

 

Hvis der fremsættes påstand om, at denne adfærdskodeks er blevet overtrådt af et medlem af en politisk gruppe, som ikke er repræsenteret i det rådgivende udvalg, bliver det relevante reservemedlem det sjette fuldgyldige medlem af det rådgivende udvalg i forbindelse med behandlingen af den påståede overtrædelse.

 

4. Det rådgivende udvalg giver, inden for en frist på 30 kalenderdage og i fuld fortrolighed, ethvert medlem, som anmoder herom, retningslinjer for fortolkningen og anvendelsen af bestemmelserne i denne adfærdskodeks. Medlemmet har ret til at forlade sig på disse retningslinjer.

 

Efter anmodning fra formanden vurderer det rådgivende udvalg ligeledes påståede tilfælde af overtrædelser af denne adfærdskodeks og rådgiver formanden om, hvilke foranstaltninger der eventuelt skal træffes.

 

5. Det rådgivende udvalg kan, efter høring af formanden, anmode om rådgivning fra eksterne eksperter.

 

6. Gruppen offentliggør en årlig rapport om sine aktiviteter.

Ændringsforslag  14

Europa-Parlamentets forretningsorden

Bilag I (nyt) – artikel 8 (ny)

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

 

Artikel 8

 

Procedure i tilfælde af eventuelle overtrædelser af adfærdskodeksen

 

1. Når der er grund til at formode, at et medlem af Europa-Parlamentet kan have overtrådt denne adfærdskodeks, kan formanden forelægge sagen for det rådgivende udvalg.

 

2. Det rådgivende udvalg undersøger omstændighederne omkring den påståede overtrædelse og kan i den forbindelse høre det pågældende medlem. Det formulerer på grundlag af sine konklusioner en henstilling til formanden om en eventuel afgørelse.

 

3. Hvis formanden under hensyntagen til denne henstilling konkluderer, at det pågældende medlem har overtrådt adfærdskodeksen, træffer han efter høring af medlemmet en begrundet afgørelse om fastsættelse af en sanktion og underretter medlemmet herom.

 

Den pålagte sanktion kan omfatte en eller flere af de forholdsregler, der er opregnet i forretningsordenens artikel 153, stk. 3.

 

4. Det pågældende medlem har adgang til de interne klagemuligheder, der er defineret i forretningsordenens artikel 154.

 

5. Efter udløbet af de frister, der er fastsat i forretningsordenens artikel 154, skal enhver form for sanktion, der pålægges et medlem, bekendtgøres på plenarmødet af formanden og placeres på et synligt sted på Parlamentets websted i resten af valgperioden.

Ændringsforslag  15

Europa-Parlamentets forretningsorden

Bilag I (nyt) – artikel 9 (ny)

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

 

Artikel 9

 

Gennemførelse

 

Præsidiet vedtager gennemførelsesbestemmelser til denne adfærdskodeks, herunder en kontrolprocedure, og foretager om nødvendigt en ajourføring af de beløb, der er angivet i artikel 4 og 5.

 

Præsidiet kan stille forslag om revision af denne adfærdskodeks.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

17.11.2011

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

24

0

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Andrew Henry William Brons, Carlo Casini, Andrew Duff, Ashley Fox, Giuseppe Gargani, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai, Gerald Häfner, Daniel Hannan, Stanimir Ilchev, Constance Le Grip, David Martin, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, György Schöpflin, Søren Bo Søndergaard, Indrek Tarand, Rafał Trzaskowski

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

John Stuart Agnew, Elmar Brok, Marietta Giannakou, Vital Moreira, Evelyn Regner, Alexandra Thein