RAPORT Kodukorra muutmine seoses Euroopa Parlamendi liikmete majanduslikke huve ja huvide konflikti käsitleva käitumisjuhendiga

21.11.2011 - (2011/2174(REG))

Põhiseaduskomisjon
Raportöör: Carlo Casini


Menetlus : 2011/2174(REG)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A7-0386/2011
Esitatud tekstid :
A7-0386/2011
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

kodukorra muutmise kohta seoses Euroopa Parlamendi liikmete majanduslikke huve ja huvide konflikti käsitleva käitumisjuhendiga

(2011/2174(REG))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse presidendi 31. augusti 2011. aasta kirja,

–   võttes arvesse esimeeste konverentsi ja parlamendiliikmete käitumisjuhenditega tegeleva juhatuse töörühma soovitust Euroopa Parlamendi liikmete käitumisjuhendi kohta, mille juhatus kinnitas 6. juulil 2011 ja esimeeste konverents 7. juulil 2011,

–   võttes arvesse Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli (nr 7),

–   võttes arvesse kodukorra artikleid 211, 212 ja 215,

–   võttes arvesse põhiseaduskomisjoni raportit (A7-0386/2011),

1.  otsustab teha kodukorras järgmised muudatused;

2.  teeb peasekretärile ülesandeks kohandada seetõttu kodukorra X lisa, viies vastavusse selles esinevad viited I lisale, ja I lisa käesolevast otsusest tulenevate sätete teksti;

3.  otsustab, et need muudatused jõustuvad 1. jaanuaril 2012. aastal;

4.  märgib, et kui vastavalt kodukorrale korraldatakse ümber mõni parlamendi organ ametiaja keskel, siis kodukorra I lisas oleva käitumisjuhendi artiklis 7 ette nähtud nõuandekomiteed, nagu on sätestatud käesolevas otsuses, ei saa moodustada enne 2012. aasta jaanuari; otsustab sellega seoses, et parlamendiliikmetel on 90 päeva pärast käitumisjuhendi jõustumist aega esitada artiklis 4 ette nähtud majanduslike huvide deklaratsioon ning et käesoleva otsuse jõustumise ajal kehtivate kodukorra sätete alusel esitatud deklaratsioonid kehtivad kuni nimetatud ajavahemiku lõpuni; otsustab lisaks, et viimati nimetatud sätteid kohaldatakse ka kõigi parlamendiliikmete suhtes, kelle mandaat algab sellel ajavahemikul;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus teavitamise eesmärgil nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek  1

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 1

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

1. Parlament kehtestab parlamendiliikmete majanduslike huvide läbipaistvust reguleeriva eeskirja, mis lisatakse kodukorrale.

1. Parlament kehtestab parlamendiliikmete majanduslike huvide läbipaistvust reguleeriva eeskirja käitumisjuhendina, mis võetakse vastu parlamendiliikmete häälteenamusega vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 232 ja lisatakse kodukorrale.

Muudatusettepanek  2

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 19

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

Võttes otsuse vastu antud häälte kolmeviiendikulise enamusega ja tingimusel, et esindatud on vähemalt kolm fraktsiooni, võib esimeeste konverents teha parlamendile ettepaneku lõpetada parlamendi presidendi, asepresidendi, kvestori, parlamendikomisjoni esimehe või aseesimehe, parlamentidevahelise delegatsiooni juhi või asejuhi või mõne muu parlamendis valitud ametikandja volitused, kui esimeeste konverents on arvamusel, et kõnealune parlamendiliige on süüdi rängas eksimuses. Parlament kiidab ettepaneku heaks antud häälte kahekolmandikulise enamusega ja parlamendi koosseisu häälteenamusega.

Võttes otsuse vastu antud häälte kolmeviiendikulise enamusega ja tingimusel, et esindatud on vähemalt kolm fraktsiooni, võib esimeeste konverents teha parlamendile ettepaneku lõpetada parlamendi presidendi, asepresidendi, kvestori, parlamendikomisjoni esimehe või aseesimehe, parlamentidevahelise delegatsiooni juhi või asejuhi või mõne muu parlamendis valitud ametikandja volitused, kui esimeeste konverents on arvamusel, et kõnealune parlamendiliige on süüdi rängas eksimuses. Parlament võtab otsuse nimetatud ettepaneku kohta vastu antud häälte kahekolmandikulise enamusega ja parlamendi koosseisu häälteenamusega.

 

Kui raportöör rikub kodukorrale lisatud Euroopa Parlamendi liikmete majanduslikke huve ja huvide konflikti käsitlevat käitumisjuhendit, võib komisjon, kes ta nimetas, esimehe algatusel ja esimeeste konverentsi ettepanekul lõpetada nimetatud volitused. Esimeses lõigus sätestatud häälteenamusi kohaldatakse vajalike muudatustega nimetatud menetluse igal etapil.

Muudatusettepanek  3

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 32 – lõige 2

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

2. Kõnealuste rühmade tegevus ei tohi olla selline, mida võiks pidada Euroopa Parlamendi või selle organite ametlikuks tegevuseks. Fraktsioonid võivad soodustada rühmade tegevust logistilise toetuse andmise teel, tingimusel et järgitakse juhatuse poolt vastu võetud rühmade moodustamise eeskirjas sätestatud tingimusi. Rühmad deklareerivad välistoetuse vastavalt I lisale.

2. Kõnealuste rühmade tegevus ei tohi olla selline, mida võiks pidada Euroopa Parlamendi või selle organite ametlikuks tegevuseks. Fraktsioonid võivad soodustada rühmade tegevust logistilise toetuse andmise teel, tingimusel et järgitakse juhatuse poolt vastu võetud rühmade moodustamise eeskirjas sätestatud tingimusi.

 

Rühmad peavad deklareerima igasuguse rühmale antud rahalise ja muu toetuse (nt abi sekretariaadi tööna), mis tuleb I lisa alusel deklareerida juhul, kui sellist toetust antakse parlamendiliikmele üksikisikuna.

 

Kvestorid peavad teises lõigus osutatud deklaratsioonide registrit. Register avaldatakse parlamendi veebisaidil. Kvestorid võtavad vastu nimetatud deklaratsioone käsitlevad eeskirjad.

Muudatusettepanek  4

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 153 – lõige 3 – punkt d

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

d) ettepaneku esitamine esimeeste konverentsile vastavalt artiklile 19 katkestada või lõpetada parlamendiliikme tegevus ühel või mitmel valitaval ametikohal parlamendis.

d) ettepaneku esitamine esimeeste konverentsile vastavalt artiklile 19 katkestada või lõpetada parlamendiliikme tegevus ühel või mitmel ametikohal parlamendis.

Muudatusettepanek  5

Euroopa Parlamendi kodukord

I lisa – pealkiri

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

Artikli 9 lõike 1 rakendussätted: läbipaistvus ja parlamendiliikmete majanduslikud huvid

Euroopa Parlamendi liikmete majanduslikke huve ja huvide konflikti käsitlev käitumisjuhend

Muudatusettepanek  6

Euroopa Parlamendi kodukord

I lisa – artiklid 1 kuni 4

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

Artikkel 1

välja jäetud

1. Enne kui parlamendiliige võtab parlamendis või selle organis sõna või kui ta seatakse üles raportööri kandidaadina ja tal on kõnealuses küsimuses otseseid majanduslikke huvisid, teatab ta sellest suuliselt.

 

2. Enne kui parlamendiliige nimetatakse parlamendi või selle organi ametikandjaks artiklite 13, 191 või artikli 198 lõike 2 alusel, samuti enne, kui ta valitakse või nimetatakse ametliku delegatsiooni liikmeks artikli 68 või artikli 198 lõike 2 alusel, peab ta olema nõuetekohaselt täitnud käesoleva lisa artiklis 2 nimetatud deklaratsiooni.

 

Artikkel 2

 

Kvestorid peavad registrit, milles parlamendiliikmed deklareerivad isiklikult ja üksikasjalikult järgmised andmed:

 

a) parlamendiliikme ametialane ja muu tasustatud tegevus;

 

b) igasugune palk, mida parlamendiliige saab seoses mandaadi täitmisega mõnes teises parlamendis;

 

c) igasugune rahaline toetus ja toetus personali või ainelisel kujul, mida parlamendiliige lisaks Euroopa Parlamendi eraldistele saab seoses oma poliitilise tegevusega kolmandatelt isikutelt, kelle andmed avalikustatakse.

 

Parlamendiliikmed ei tohi oma ametikohustuste täitmisega seoses võtta vastu kingitusi ega hüvesid.

 

Parlamendiliikmed vastutavad isiklikult registrile esitatud deklaratsiooni õigsuse eest ja seda tuleb uuendada iga kord, kui asjaolud muutuvad ning vähemalt kord aastas. Parlamendiliikmed vastutavad täielikult oma majanduslike huvide läbipaistvuse eest.

 

Juhatus võib aeg-ajalt koostada nimekirja andmetest, mille deklareerimist registris ta peab vajalikuks.

 

Kui parlamendiliige pärast asjakohase nõude esitamist punktides a ja b sätestatud deklaratsiooni esitamise kohustust ei täida, palub president tal deklaratsiooni esitada hiljemalt kahe kuu jooksul. Kui deklaratsiooni selleks tähtajaks ei esitata, avaldatakse nõude vastu eksinud parlamendiliikme nimi ja märge nõude täitmata jätmise kohta tähtajale järgneva osaistungjärgu esimese päeva protokollis. Kui pärast eksimuse avaldamist keeldub parlamendiliige jätkuvalt deklaratsiooni esitamast, rakendab president parlamendiliikme tegevuse peatamiseks artiklis 153 sätestatud meetmeid.

 

Parlamendiliikmete ühenduste, s.o nii laiendatud töörühmade kui ka muude mitteametlike rühmade esimehed peavad deklareerima igasuguse rühmale antud rahalise ja muu toetuse (nt abi sekretariaadi tööna), mis tuleb käesoleva artikli alusel deklareerida juhul, kui sellist toetust antakse parlamendiliikmele üksikisikuna.

 

Kvestorid vastutavad registri pidamise eest ja koostavad üksikasjalikud eeskirjad rühmadele väljastpoolt antud toetuse deklareerimise kohta.

 

Artikkel 3

 

Register on avalik.

 

Üldsusele võib tagada elektroonilise juurdepääsu registrile.

 

Artikkel 4

 

Parlamendiliikmetele kehtivad majanduslike huvide deklareerimise kohustused nende valimisliikmesriigi õigusaktide alusel.

 

Muudatusettepanek  7

Euroopa Parlamendi kodukord

I lisa (uus) – artikkel 1 (uus)

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

Artikkel 1

 

Juhtpõhimõtted

 

Oma ametiülesannete täitmisel Euroopa Parlamendi liikmed

 

a) juhinduvad järgmistest üldistest juhtpõhimõtetest ja tegutsevad neid järgides: erapooletus, usaldusväärsus, avatus, hoolikus, ausus, vastutustunne ja parlamendi maine hoidmine;

 

b) tegutsevad üksnes üldsuse huvides ning ei saa ega püüa saada otsest ega kaudset majanduslikku kasu või muid soodustusi.

Muudatusettepanek  8

Euroopa Parlamendi kodukord

I lisa (uus) – artikkel 2 (uus)

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

Artikkel 2

 

Parlamendiliikmete peamised kohustused

 

Volituste täitmisel Euroopa Parlamendi liikmed

 

a) ei seo end ühegi lepinguga, mis ajendaks neid tegutsema või hääletama mõne teise juriidilise või füüsilise isiku huvides ning kahjustaks parlamendiliikme hääletamisvabadust, nagu on sätestatud Euroopa Parlamendi liikmete valimist üldistel ja otsestel valimistel käsitleva 20. septembri 1976. aasta akti artiklis 6 ja Euroopa Parlamendi liikmete põhimääruse artiklis 2;

 

b) ei küsi, nõustu saama ega võta vastu mingeid kaudseid või otseseid majanduslikke hüvesid ega muid soodustusi selle eest, et nad kasutavad mõjuvõimu või hääleõigust parlamendile või selle komisjonile esitatud õigusakti, resolutsiooni ettepaneku, kirjaliku deklaratsiooni või küsimuse suhtes, ning väldivad hoolikalt sattumist olukorda, mida võib seostada korruptsiooniga.

Selgitus

Töörühma soovituse artikli 1 tekst paigutati kahte eraldi artiklisse, et teha selget vahet põhimõtetel ja kohustustel ning nende normatiivsel jõul.

Muudatusettepanek  9

Euroopa Parlamendi kodukord

I lisa (uus) – artikkel 3 (uus)

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

Artikkel 3

 

Huvide konflikt

 

1. Huvide konflikt tekib siis, kui parlamendiliikmel on isiklik huvi, mis võib ebasoovitavalt mõjutada parlamendiliikme ametiülesannete täitmist. Huvide konflikti ei esine, kui parlamendiliige saab kasu üksnes asjaolu tõttu, et ta on osa üldisest elanikkonnast või suurest inimrühmast.

 

2. Parlamendiliige, kellel esineb huvide konflikt, võtab viivitamata kõik vajalikud meetmed, et olukorda parandada kooskõlas käesoleva käitumisjuhendi põhimõtete ja sätetega. Kui parlamendiliige ei saa huvide konflikti lahendada, annab ta sellest kirjalikult teada parlamendi presidendile. Kahtluse korral võib parlamendiliige küsida konfidentsiaalset nõu artikli 7 kohaselt loodud parlamendiliikmete käitumise küsimustega tegelevalt nõuandekomiteelt.

 

3. Ilma et see mõjutaks lõike 2 kohaldamist, teavitavad parlamendiliikmed enne täiskogul või parlamendi organites sõnavõtmist või hääletamist või raportööriks esitamist kõigist tegelikest või võimalikest huvide konfliktidest, võttes arvesse arutatavat küsimust, kui see ei ilmne selgelt artikli 4 kohaselt deklareeritud andmetest. Selline teade esitatakse kirjalikult või suuliselt istungi või koosoleku juhatajale, kui asjaomast küsimust parlamendis arutatakse.

Muudatusettepanek  10

Euroopa Parlamendi kodukord

I lisa (uus) – artikkel 4 (uus)

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

Artikkel 4

 

Parlamendiliikmete deklaratsioon

 

1. Euroopa Parlamendi liikmed esitavad läbipaistvuse huvides isiklikul vastutusel koostatud majanduslike huvide deklaratsiooni parlamendi presidendile enne Euroopa Parlamendi valimistele järgneva esimese osaistungjärgu lõppu (või koosseisu ametiajal 30 päeva jooksul pärast parlamendi teenistusse asumist), kasutades selleks juhatuse poolt kooskõlas artikliga 9 kinnitatud vormi. Parlamendiliikmed teavitavad parlamendi presidenti kõigist deklaratsiooni mõjutavatest muudatustest 30 päeva jooksul muudatuse tekkimisest arvates.

 

2. Majanduslike huvide deklaratsioonis esitatakse selgelt järgmine teave:

 

a) parlamendiliikme ametialane tegevus kolme aasta jooksul enne parlamendi teenistusse asumist, samuti samal ajavahemikul osalemine äriühingute, valitsusväliste organisatsioonide, ühenduste või muude juriidilise isiku staatusega üksuste juhatuses või haldusnõukogus;

 

b) igasugune palk, mida parlamendiliige saab seoses mandaadi täitmisega mõnes teises parlamendis;

 

c) igasugune regulaarne tasustatud tegevus, millega parlamendiliige tegeleb ametiülesannete täitmisega samal ajal tasustatud töötajana või füüsilisest isikust ettevõtjana;

 

d) osalemine äriühingute, valitsusväliste organisatsioonide, ühenduste või muude juriidilise isiku staatusega üksuste juhatuses või haldusnõukogus ning parlamendiliikme igasugune muu parlamendiväline tasustatud või tasustamata tegevus;

 

e) muu parlamendiväline ajutine tasustatud tegevus (sh kirjutamine, konverentsid või eksperditegevus) juhul, kui selle eest saadud tasu on kalendriaastal suurem kui 5000 eurot;

 

f) osalus äriühingus või partnerluses, kui see võib avaldada mõju avalikule sektorile või kui see annab parlamendiliikmele võimaluse märkimisväärselt mõjutada kõnealuse üksuse tegevust;

 

g) igasugune rahaline toetus ja toetus personali või ainelisel kujul, mida parlamendiliige lisaks Euroopa Parlamendi eraldistele saab seoses oma poliitilise tegevusega kolmandatelt isikutelt, kelle andmed avalikustatakse;

 

h) igasugune muu majanduslik huvi, mis võib mõjutada parlamendiliikme ametiülesannete täitmist.

 

Kõik muud esimese lõigu kohaselt deklareeritud tulud, mida parlamendiliige saab korrapäraselt, jagatakse järgmistesse kategooriatesse:

 

– 500–1000 eurot kuus;

 

– 1001–5000 eurot kuus;

 

– 5001–10 000 eurot kuus;

 

– üle 10 000 euro kuus.

 

Kõik muud esimese lõigu kohaselt deklareeritud tulud arvestatakse aastatulu põhjal, mis jagatakse kaheteistkümnega ja liigitatakse ühte teises lõigus nimetatud kategooriasse.

 

3. Kogu teave, mis käesoleva artikli kohaselt esitatakse parlamendi presidendile, avaldatakse parlamendi veebilehel hõlpsasti kättesaadaval viisil.

 

4. Parlamendiliiget ei või valida parlamendi või selle organi ametikandjaks, nimetada raportööriks ega ametliku delegatsiooni liikmeks, kui ta ei ole esitanud majanduslike huvide deklaratsiooni.

Muudatusettepanek  11

Euroopa Parlamendi kodukord

I lisa (uus) – artikkel 5 (uus)

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

Artikkel 5

 

Kingitused ja sarnased soodustused

 

1. Euroopa Parlamendi liikmed ei tohi ametiülesannete täitmisel vastu võtta kingitusi ega muid sarnaseid soodustusi, välja arvatud juhul, kui kingituse hinnanguline väärtus on alla 150 euro või kui kingitus saadakse Euroopa Parlamendi ametliku esindajana.

 

2. Kõik parlamendiliikme lõike 1 alusel saadud kingitused, mis saadakse Euroopa Parlamenti ametlikult esindades, antakse üle parlamendi presidendile ning nendega toimitakse kooskõlas rakendusmeetmetega, mille võtab vastu juhatus artiklis 9 kehtestatud korras.

 

3. Lõigete 1 ja 2 sätteid ei kohaldata parlamendiliikmete reisi-, majutus- ja elamiskulude hüvitamise suhtes või nende katmise suhtes kolmanda isiku poolt, kui parlamendiliige osaleb kutse alusel ja oma ametiülesannete täitmisel kolmanda isiku korraldatud üritusel.

 

Käesoleva lõike kohaldamisala, eelkõige läbipaistvuse tagamise eeskirju täpsustatakse rakendusmeetmetes, mille võtab vastu juhatus artiklis 9 kehtestatud korras.

Muudatusettepanek  12

Euroopa Parlamendi kodukord

I lisa (uus) – artikkel 6 (uus)

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

Artikkel 6

 

Endiste parlamendiliikmete tegevus

 

Endised Euroopa Parlamendi liikmed, kes ametialaselt tegelevad lobitööga või esindusülesannetega ja on otseselt seotud liidu otsustamisprotsessiga, ei tohi kogu nende ülesannete täitmise perioodi jooksul kasutada endistele parlamendiliikmetele juhatuse asjakohase eeskirjaga ette nähtud vahendeid1.

 

__________________

 

1Juhatuse 12. aprilli 1999. aasta otsus.

Muudatusettepanek  13

Euroopa Parlamendi kodukord

I lisa (uus) – artikkel 7 (uus)

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

Artikkel 7

 

Parlamendiliikmete käitumise küsimustega tegelev nõuandekomitee

 

1. Luuakse parlamendiliikmete käitumise küsimustega tegelev nõuandekomitee (edaspidi „nõuandekomitee”).

 

2. Nõuandekomiteesse kuulub viis liiget, kelle parlamendi president nimetab oma ametiaja alguses ametisse juhatuse liikmete ning põhiseaduskomisjoni ja õiguskomisjoni koordinaatorite hulgast, võttes arvesse parlamendiliikmete kogemust ja poliitiliste jõudude tasakaalustatud esindatust.

 

Nõuandekomitee liikmed täidavad kordamööda kuue kuu jooksul komitee esimehe ülesandeid.

 

3. Parlamendi president nimetab oma ametiaja alguses samuti ametisse nõuandekomitee varuliikmed, st ühe liikme igast nõuandekomitees esindamata fraktsioonist.

 

Juhul kui käesolevat käitumisjuhendit on väidetavalt rikkunud sellise fraktsiooni liige, kes ei ole nõuandekomitees esindatud, saab asjaomasest varuliikmest väidetava rikkumise läbivaatamise ajaks nõuandekomitee kuues täisliige.

 

4. Parlamendiliikme taotluse alusel annab nõuandekomitee talle 30 kalendripäeva jooksul konfidentsiaalselt suuniseid, kuidas käesoleva käitumisjuhendi sätteid tõlgendada ja kohaldada. Kõnealune parlamendiliige võib neid suuniseid usaldada.

 

Nõuandekomitee hindab presidendi taotlusel samuti käesoleva käitumisjuhendi väidetavaid rikkumisi ja annab presidendile nõu, milliseid võimalikke meetmeid võtta.

 

5. Nõuandekomitee võib pärast konsulteerimist presidendiga küsida nõu välisekspertidelt.

 

6. Nõuandekomitee avaldab aastaaruande oma töö kohta.

Muudatusettepanek  14

Euroopa Parlamendi kodukord

I lisa (uus) – artikkel 8 (uus)

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

Artikkel 8

 

Käitumisjuhendi võimalike rikkumiste menetlemise kord

 

1. Kui on alust arvata, et Euroopa Parlamendi liige võib olla rikkunud käesolevat käitumisjuhendit, võib president sellest teavitada nõuandekomiteed.

 

2. Nõuandekomitee vaatab läbi väidetava rikkumise asjaolud ja võib asjaomase parlamendiliikme ära kuulata. Komitee esitab järelduste alusel presidendile soovituse võimaliku otsuse tegemiseks.

 

3. Kui president teeb nimetatud arvamust arvesse võttes järelduse, et asjaomane parlamendiliige on rikkunud käitumisjuhendit, teeb ta pärast parlamendiliikme ärakuulamist põhjendatud otsuse sanktsiooni määramiseks, millest teavitatakse asjaomast parlamendiliiget.

 

Määratud sanktsioon võib olla üks või mitu kodukorra artikli 153 lõikes 3 loetletud meetmetest.

 

4. Asjaomane parlamendiliige võib kasutada kodukorra artiklis 154 kehtestatud sisemise edasikaebamise võimalusi.

 

5. Kodukorra artiklis 154 ette nähtud tähtaja möödumisel teavitab president täiskogu kõigist parlamendiliikmetele määratud sanktsioonidest ning avaldab need silmatorkaval kohal parlamendi veebisaidil, kuhu need jäävad koosseisu ülejäänud ametiajaks.

Muudatusettepanek  15

Euroopa Parlamendi kodukord

I lisa (uus) – artikkel 9 (uus)

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

Artikkel 9

 

Rakendamine

 

Juhatus võtab vastu käitumisjuhendi rakendusmeetmed, sh kontrollimise korra, ning vajaduse korral ajakohastab artiklites 4 ja 5 nimetatud summasid.

 

Juhatus võib teha ettepanekuid käesoleva käitumisjuhendi uuesti läbivaatamiseks.

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

17.11.2011

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

24

0

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Andrew Henry William Brons, Carlo Casini, Andrew Duff, Ashley Fox, Giuseppe Gargani, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai, Gerald Häfner, Daniel Hannan, Stanimir Ilchev, Constance Le Grip, David Martin, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, György Schöpflin, Søren Bo Søndergaard, Indrek Tarand, Rafał Trzaskowski

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

John Stuart Agnew, Elmar Brok, Marietta Giannakou, Vital Moreira, Evelyn Regner, Alexandra Thein