Pranešimas - A7-0386/2011Pranešimas
A7-0386/2011

PRANEŠIMAS dėl Darbo tvarkos taisyklių pakeitimų, susijusių Europos Parlamento narių elgesio kodeksu finansinių interesų ir interesų konfliktų klausimais

21.11.2011 - (2011/2174(REG))

Konstitucinių reikalų komitetas
Pranešėjas: Carlo Casini


Procedūra : 2011/2174(REG)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A7-0386/2011
Pateikti tekstai :
A7-0386/2011
Debatai :
Priimti tekstai :

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Darbo tvarkos taisyklių pakeitimų, susijusių Europos Parlamento narių elgesio kodeksu finansinių interesų ir interesų konfliktų klausimais

(2011/2174(REG))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Pirmininko 2011 m. rugpjūčio 31 d. laišką,

–   atsižvelgdamas į Biuro darbo grupės elgesio kodeksų klausimais rekomendaciją Pirmininkų sueigos ir Biuro nariams dėl Europos Parlamento narių elgesio kodekso, patvirtintą Biuro 2011 m. liepos 6 d. ir Pirmininkų sueigos 2011 m. liepos 7 d.,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 211, 212 ir 215 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą (A7-0386/2011),

1.  nusprendžia padaryti toliau pateiktus Darbo tvarkos taisyklių pakeitimus;

2.  paveda generaliniam sekretoriui atitinkamai pakoreguoti Darbo tvarkos taisyklių X priedą: nurodyti nuorodų į I priedą, kurios minimos X priede, ir atitinkamų I priedo nuostatų, pateikiamų šiame sprendime, atitiktį;

3.  nusprendžia, kad šie pakeitimai įsigalioja 2012 m. sausio 1d;

4.  pažymi, kad pagal Darbo tvarkos taisykles kadencijos viduryje iš naujo formuojant Parlamento organus, Darbo tvarkos taisyklių I priede, kuris bus nustatytas šiuo sprendimu, pateikto elgesio kodekso 7 straipsnyje numatytas Patariamasis komitetas negalės būti įsteigtas iki 2012 m. sausio mėn. pabaigos; todėl nusprendžia, kad Parlamento nariams nuo elgesio kodekso įsigaliojimo datos bus suteiktas 90 dienų laikotarpis, per kurį jie turės pateikti šio kodekso 4 straipsnyje nurodytą finansinių interesų deklaraciją, ir kad pagal Darbo tvarkos taisyklių nuostatas, galiojančias šio sprendimo priėmimo datą, pateiktos deklaracijos galios iki nurodyto termino pabaigos; taip pat nusprendžia, kad pastarosios nuostatos taip pat bus taikomos visiems Parlamento nariams, kurie pradės vykdyti savo įgaliojimus per šį laikotarpį;

5.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą susipažinti Tarybai, Komisijai ir valstybių narių parlamentams.

Pakeitimas  1

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

9 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

1. Parlamentas priima taisykles dėl Parlamento narių finansinių interesų skaidrumo, kurios pridedamos prie šių Darbo tvarkos taisyklių.

1. Parlamentas priima taisykles dėl Parlamento narių finansinių interesų skaidrumo kaip elgesio kodeksą, kuris pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 232 straipsnį priimamas narių balsų dauguma ir pridedamas prie šių Darbo tvarkos taisyklių.

Pakeitimas  2

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

19 straipsnis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

Pirmininkų sueiga, spręsdama trijų penktųjų balsavusiųjų dauguma, atstovaujančia ne mažiau kaip trims frakcijoms, gali pasiūlyti Parlamentui panaikinti Parlamento pirmininko, Parlamento pirmininko pavaduotojo, kvestoriaus, komiteto pirmininko ar komiteto pirmininko pavaduotojo, tarpparlamentinės delegacijos pirmininko ar tarpparlamentinės delegacijos pirmininko pavaduotojo arba kito Parlamento nario, išrinkto eiti tam tikras pareigas Parlamente, įgaliojimus, jei mano, kad šis Parlamento narys padarė rimtą nusižengimą. Parlamentas pasiūlymą patvirtina dviejų trečiųjų balsavusiųjų dauguma, sudarančia visų Parlamento narių daugumą.

Pirmininkų sueiga, spręsdama trijų penktųjų balsavusiųjų dauguma, atstovaujančia ne mažiau kaip trims frakcijoms, gali pasiūlyti Parlamentui panaikinti Parlamento pirmininko, Parlamento pirmininko pavaduotojo, kvestoriaus, komiteto pirmininko ar komiteto pirmininko pavaduotojo, tarpparlamentinės delegacijos pirmininko ar tarpparlamentinės delegacijos pirmininko pavaduotojo arba kito Parlamento nario, išrinkto eiti tam tikras pareigas Parlamente, įgaliojimus, jei mano, kad šis Parlamento narys padarė rimtą nusižengimą. Parlamentas priima sprendimą dėl šio pasiūlymo dviejų trečiųjų balsavusiųjų dauguma, sudarančia visų Parlamento narių daugumą.

 

Jei pranešėjas pažeidžia prie Darbo tvarkos taisyklių pridedamo Europos Parlamento narių elgesio kodekso finansinių interesų ir interesų konfliktų klausimais nuostatas, jį paskyręs komitetas Parlamento pirmininko iniciatyva ir Pirmininkų sueigos siūlymu gali panaikinti šio pranešėjo įgaliojimus. Pirmoje pastraipoje numatyti daugumos reikalavimai mutatis mutandis taikomi kiekvienu šios procedūros etapu.

Pakeitimas  3

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

32 straipsnio 2 dalis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

2. Šios grupės negali vykdyti jokios veiklos, kuri galėtų būti painiojama su oficialia Parlamento arba jo valdymo organų veikla. Jeigu paisoma sąlygų, kurios nustatytos pagal Biuro priimtas šių grupių steigimą reglamentuojančias taisykles, frakcijos gali palengvinti šių grupių veiklą, teikdamos joms logistinę paramą. Remdamosi I priedo nuostatomis, tokios grupės praneša apie bet kokią iš išorės gaunamą paramą.

2. Šios grupės negali vykdyti jokios veiklos, kuri galėtų būti painiojama su oficialia Parlamento arba jo valdymo organų veikla. Jeigu paisoma sąlygų, kurios nustatytos pagal Biuro priimtas šių grupių steigimą reglamentuojančias taisykles, frakcijos gali palengvinti šių grupių veiklą, teikdamos joms logistinę paramą.

 

Tokios grupės privalo pranešti apie bet kokią gaunamą paramą pinigais ar natūra (pvz., paramą sekretoriato darbui), kuri, jei būtų suteikta Parlamento nariams asmeniškai, turėtų būti deklaruojama remiantis I priedu.

 

Kvestoriai tvarko antroje pastraipoje nurodytų deklaracijų registrą. Šis registras skelbiamas Parlamento interneto svetainėje. Kvestoriai tvirtina su šiomis deklaracijomis susijusią tvarką.

Pakeitimas  4

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

153 straipsnio 3 dalies d punktas

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

d) pasiūlymo sustabdyti ar atimti vienus ar keletą Parlamento nario, išrinkto eiti tam tikras pareigas Parlamente, įgaliojimus pateikimą Pirmininkų sueigai remiantis 19 straipsniu.

d) remiantis 19 straipsniu Pirmininkų sueigai teikiamą pasiūlymą sustabdyti ar nutraukti vieną ar keletą Parlamento nario, einančio tam tikras pareigas Parlamente, įgaliojimų.

Pakeitimas  5

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

I priedo pavadinimas

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

9 straipsnio 1 dalies taikymą reglamentuojančios nuostatos. Skaidrumas ir Parlamento narių finansiniai interesai

Europos Parlamento narių elgesio kodeksas finansinių interesų ir interesų konfliktų klausimais

Pakeitimas  6

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

I priedo 1–4 straipsniai

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

1 straipsnis

Išbraukta.

1. Prieš kalbėdamas Parlamente ar kuriame nors iš jo organų arba gavęs pasiūlymą parengti pranešimą, Parlamento narys, turintis tiesioginį finansinį interesą nagrinėjamu klausimu, žodžiu informuoja apie tai posėdžio dalyvius.

 

2. Tam, kad Parlamento narys būtų teisėtai paskirtas eiti atitinkamas pareigas Parlamente ar viename iš jo organų pagal 13, 191 straipsnius arba 198 straipsnio 2 dalį arba kad būtų oficialios delegacijos narys pagal 68 straipsnį arba 198 straipsnio 2 dalį, jis privalo tinkamai užpildyti 2 straipsnyje numatytą deklaraciją.

 

2 straipsnis

 

Kvestoriai tvarko registrą, kuriame kiekvienas Parlamento narys asmeniškai ir išsamiai deklaruoja:

 

a) profesinę veiklą ir bet kokį kitą mokamą darbą arba veiklą;

 

b) bet kokį atlyginimą, kurį Parlamento narys gauna už įgaliojimų vykdymą kitame parlamente;

 

c) finansinę ir materialinę pagalbą bei personalą, kurį, greta Parlamento skirtų išteklių, jis gauna savo politinei veiklai iš trečiųjų asmenų, nurodydamas pastarųjų tapatybę.

 

Parlamento nariai, vykdydami savo įgaliojimus, susilaiko nuo bet kokios naudos ir dovanų priėmimo.

 

Parlamento nariai asmeniškai atsako už registre esančių deklaracijų turinį, jos turi būti patikslinamos kiekvieną kartą, kai padaromi pakeitimai, bei atnaujinamos bent kartą per metus. Parlamento nariai visiškai atsakingi už savo finansinių interesų skaidrumą.

 

Biuras gali periodiškai sudaryti registre deklaruotinos papildomos informacijos sąrašą.

 

Jeigu Parlamento narys, gavęs atitinkamą prašymą, neįvykdo savo įsipareigojimų pateikti deklaraciją pagal šio straipsnio a ir b punktus, Parlamento pirmininkas dar kartą jam primena pateikti deklaraciją per du mėnesius. Jei praėjus šiam terminui, Parlamento narys vis dar nepateikia deklaracijos, jo pavardė ir pažeidimas skelbiami kiekvienos minėtam terminui pasibaigus vykstančios mėnesinės sesijos pirmosios dienos protokole. Jei po pažeidimo paskelbimo Parlamento narys ir toliau atsisako pateikti deklaraciją, Parlamento pirmininkas imasi veiksmų sustabdyti Parlamento nario įgaliojimus 153 straipsnyje nustatyta tvarka.

 

Įvairių Parlamento narių grupių, tiek tarpfrakcinių, tiek kitų oficialiai neįregistruotų grupių pirmininkai, privalo pranešti apie bet kokią gaunamą paramą pinigais ar natūra (pvz., paramą sekretoriato darbui), kuri, jei būtų suteikta Parlamento nariams individualiai, turėtų būti deklaruota, remiantis šio straipsnio nuostatomis.

 

Kvestoriai yra atsakingi už tokių grupių registro ir paramos iš išorės tokioms grupėms deklaravimo taisyklių sudarymą.

 

3 straipsnis

 

Visuomenė gali susipažinti su registru.

 

Registras gali būti pateiktas visuomenei susipažinti elektroniniu būdu.

 

4 straipsnis

 

Parlamento nariams taikomos valstybės narės, kurioje jie išrinkti, teisės aktais nustatytos turto deklaravimo prievolės.

 

Pakeitimas  7

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

I priedo (naujo) 1 straipsnis (naujas)

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

1 straipsnis

 

Pagrindiniai principai

 

Europos Parlamento nariai, vykdydami savo įgaliojimus:

 

a) vadovaujasi tokiais bendraisiais elgesio principais kaip nesavanaudiškumas, padorumas, skaidrumas, darbštumas, garbingumas, atsakomybė ir Parlamento reputacijos puoselėjimas ir laikosi jų,

 

b) veikia tik vadovaudamiesi bendrais interesais ir nei gauna, nei stengiasi gauti kokios nors tiesioginės ar netiesioginės finansinės naudos ar kokio nors kitokio atlygio.

Pakeitimas  8

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

I priedo (naujo) 2 straipsnis (naujas)

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

2 straipsnis

 

Pagrindinės Parlamento narių pareigos

 

Europos Parlamento nariai, vykdydami savo įgaliojimus:

 

a) nesudaro jokios sutarties, pagal kurią jie turėtų veikti arba balsuoti kito juridinio ar fizinio asmens naudai ir dėl kurios galėtų būti suvaržyta jų balsavimo laisvė, įtvirtinta 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise 6 straipsnyje ir Europos Parlamento narių statuto 2 straipsnyje,

 

b) neprašo, nepriima ir negauna jokios tiesioginės arba netiesioginės finansinės naudos ar kokio nors kitokio atlygio už įtakos darymą arba už balsavimą dėl teisės aktų, pasiūlymų dėl rezoliucijų, rašytinių pareiškimų arba Parlamente ar viename iš komitetų teikiamų klausimų ir itin stengiasi, kad nesusiklostytų situacija, kai galima korupcija.

Pagrindimas

Darbo grupės rekomendacijos 1 straipsnis padalijamas į du straipsnius, kad principai ir pareigos ir jų norminė galia būtų atskirti.

Pakeitimas  9

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

I priedo (naujo) 3 straipsnis (naujas)

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

3 straipsnis

 

Interesų konfliktas

 

1. Interesų konfliktas iškyla tada, kai Europos Parlamento narys turi asmeninių interesų, galinčių netinkamai turėti įtakos jo, kaip Europos Parlamento nario, pareigų vykdymui. Interesų konflikto nesama, kai narys gauna naudos vien tik dėl to, kad priklauso plačiajai visuomenei ar didelei žmonių grupei;

 

2. Bet kuris Parlamento narys, pastebėjęs, kad iškilo interesų konfliktas, nedelsdamas imasi reikiamų priemonių ištaisyti padėtį vadovaudamasis šio elgesio kodekso principais ir nuostatomis. Jei Parlamento narys negali pašalinti interesų konflikto, jis apie tai raštu praneša Parlamento pirmininkui. Susidarius dviprasmiškai padėčiai, Parlamento narys gali konfidencialiai paprašyti Patariamojo Parlamento narių elgesio klausimais komiteto, įsteigto pagal 7 straipsnį, nuomonės.

 

3. Nepažeidžiant 2 dalies, Parlamento nariai, prieš pareikšdami savo nuomonę, prieš balsuodami plenariniame posėdyje ar Parlamento organų posėdžiuose arba kai jie siūlomi į pranešėjus, gali viešai pranešti apie esamą arba galimą interesų konfliktą, susijusį su nagrinėjamu klausimu, jei šis konfliktas nėra akivaizdžiai matomas iš informacijos, deklaruotos pagal 4 straipsnį. Apie interesų konfliktą pranešama pirmininkui raštu arba žodžiu vykstant atitinkamoms parlamentinėms diskusijoms.

Pakeitimas  10

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

I priedo (naujo) 4 straipsnis (naujas)

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

4 straipsnis

 

Europos Parlamento narių deklaracija

 

1. Skaidrumo tikslais Europos Parlamento nariai asmeniškai pateikia Parlamento pirmininkui finansinių interesų deklaraciją iki pirmosios mėnesinės sesijos, einančios po Europos Parlamento rinkimų, pabaigos (arba Parlamento kadencijos metu – per 30 dienų nuo tos dienos, kai pradeda eiti pareigas Parlamente) užpildę Biuro patvirtintą formą pagal 9 straipsnį. Jie praneša Parlamento pirmininkui apie bet kokius pasikeitimus, turinčius poveikio jų deklaracijai, per 30 dienų nuo pasikeitimo dienos.

 

2. Finansinių interesų deklaracijoje tiksliai nurodoma ši informacija:

 

a) Parlamento nario profesinė veikla per paskutinius trejus metus iki to laiko, kai pradėjo eiti pareigas Parlamente, ir jo pareigos tuo pačiu laikotarpiu įmonių, nevyriausybinių organizacijų, asociacijų ar kitų įstaigų, turinčių juridinio asmens statusą, valdybose ar tarybose,

 

b) bet kokį atlyginimą, kurį Parlamento narys gauna už įgaliojimų vykdymą kitame parlamente;

 

c) bet kokia kita nuolatinė atlyginama veikla, kurią Parlamento narys vykdo kartu eidamas savo pareigas, nesvarbu, ar kaip samdomasis darbuotojas, ar kaip savarankiškai dirbantis asmuo,

 

d) pareigos įmonių, nevyriausybinių organizacijų, asociacijų ar kitų įstaigų, turinčių juridinio asmens statusą, valdybose ar tarybose arba bet kokia kita atlyginama ar neatlyginama išorės veikla, kurią Parlamento narys vykdo,

 

e) bet kokia atlyginama nenuolatinė išorės veikla (įskaitant rašymą, dalyvavimą konferencijose ar ekspertų konsultacijų teikimą), jei bendras atlyginimas viršija 5 000 EUR per kalendorinius metus,

 

f) dalyvavimas įmonėje arba partnerystėje, kai galimas poveikis viešajai politikai arba kai dėl šio dalyvavimo Parlamento narys gali daryti reikšmingą įtaką atitinkamos įstaigos veiklai,

 

g) bet kokia finansinė ir materialinė pagalba bei personalas, kurį greta Parlamento skirtų išteklių Parlamento narys gauna savo politinei veiklai iš trečiųjų asmenų, nurodant pastarųjų tapatybę,

 

h) bet kokie kiti finansiniai interesai, kurie galėtų turėti poveikio Parlamento nario pareigų vykdymui.

 

Nuolatinės Parlamento nario pajamos, gautos pagal kiekvieną iš punktų ir deklaruotos, kaip nurodyta pirmoje pastraipoje, priskiriamos vienai iš šių kategorijų:

 

– 500–1 000 EUR per mėnesį;

 

– 1 001–5 000 EUR per mėnesį;

 

– 5 001–10 000 EUR per mėnesį;

 

– daugiau kaip 10 000 EUR per mėnesį.

 

Bet kokios kitos Parlamento nario pajamos, gautos pagal kiekvieną iš punktų ir deklaruotos, kaip nurodyta pirmoje pastraipoje, skaičiuojamos metams, padalijamos iš dvylikos ir priskiriamos vienai iš antroje pastraipoje nurodytų kategorijų.

 

3. Pagal šį straipsnį Parlamento pirmininkui pateikta informacija skelbiama Parlamento interneto svetainėje ir yra lengvai prieinama.

 

4. Parlamento narys negali būti renkamas į jokias pareigas Parlamente ar jo organuose, skiriamas pranešėju arba oficialios delegacijos nariu, jei nepateikė finansinių interesų deklaracijos.

Pakeitimas  11

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

I priedo (naujo) 5 straipsnis (naujas)

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

5 straipsnis

 

Dovanos arba panaši nauda

 

1. Europos Parlamento nariai, vykdydami savo pareigas, negali priimti dovanų ar gauti panašios naudos, išskyrus apytikriai mažesnės nei 150 EUR vertės dovanas ar naudą, gautas pagal etiketo taisykles arba gautas pagal minėtąsias taisykles oficialiai atstovaujant Parlamentui.

 

2. Visos dovanos, gautos, kaip nurodyta 1 dalyje, Parlamento nariams oficialiai atstovaujant Parlamentui, perduodamos Parlamento pirmininkui ir tolesni sprendimai dėl jų priimami vadovaujantis Biuro numatytomis įgyvendinimo taisyklėmis, nustatytomis Biuro pagal 9 straipsnį.

 

3. 1 ir 2 dalies nuostatos netaikomos komandiruočių, apgyvendinimo ir gyvenimo išlaidų kompensavimui bei tiesiogiai trečiųjų šalių atliekamam tokių išlaidų apmokėjimui kai Parlamento nariai, vykdydami savo pareigas, priima kvietimus dalyvauti trečiųjų šalių rengiamuose renginiuose.

 

Šios dalies taikymo sritis, ypač skaidrumo taisyklės, nurodomos įgyvendinimo taisyklėse, nustatytose Biuro pagal 9 straipsnį.

Pakeitimas  12

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

I priedo (naujo) 6 straipsnis (naujas)

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

6 straipsnis

 

Buvusių Parlamento narių veikla

 

Buvę Europos Parlamento nariai, besiverčiantys profesionalia lobistine arba atstovavimo veikla, kuri tiesiogiai susijusi su Sąjungos sprendimų priėmimo procesu, visu tokios veiklos vykdymo laikotarpiu negali naudotis patalpomis, kurios suteikiamos buvusiems Parlamento nariams pagal šiuo klausimu Biuro priimtas taisykles1.

 

__________________

 

1 1999 m. balandžio 12 d. Biuro sprendimas.

Pakeitimas  13

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

I priedo (naujo) 7 straipsnis (naujas)

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

7 straipsnis

 

Patariamasis Parlamento narių elgesio klausimais komitetas

 

1. Įsteigiamas Patariamasis Parlamento narių elgesio klausimais komitetas (toliau – Patariamasis komitetas).

 

2. Patariamąjį komitetą sudaro 5 nariai, kuriuos skiria Parlamento pirmininkas savo kadencijos pradžioje iš Konstitucinių reikalų komiteto ir Teisės reikalų komiteto biurų narių ir koordinatorių, atsižvelgdamas į Parlamento narių patirtį ir politinę pusiausvyrą.

 

Kiekvienas Patariamojo komiteto narys eina pirmininko pareigas 6 mėnesius rotacijos tvarka.

 

3. Parlamento pirmininkas savo kadencijos pradžioje taip pat skiria atsarginius Patariamojo komiteto narius, t. y. po vieną narį kiekvienai frakcijai, kuriai neatstovaujama Patariamajame komitete.

 

Jei įtariama, kad kurios nors frakcijos, kuriai neatstovaujama Patariamajame komitete, narys pažeidė šio elgesio kodekso nuostatas, atitinkamas atsarginis narys tampa visateisiu šeštuoju Patariamojo komiteto nariu svarstant galimą pažeidimo atvejį.

 

4. Parlamento nario prašymu Patariamasis komitetas konfidencialiai per 30 kalendorinių dienų pateikia Parlamento nariui šio elgesio kodekso aiškinimo ir taikymo gaires. Parlamento narys šiomis gairėmis pasikliauja.

 

Parlamento pirmininko prašymu Patariamasis komitetas taip pat vertina tuos atvejus, kai įtariama, jog pažeistos šio elgesio kodekso nuostatos, ir pataria Parlamento pirmininkui, kokių priemonių imtis.

 

5. Patariamasis komitetas, pasikonsultavęs su Parlamento pirmininku, gali paprašyti išorės ekspertų patarimų.

 

6. Patariamasis komitetas skelbia metinę savo darbo ataskaitą.

Pakeitimas  14

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

I priedo (naujo) 8 straipsnis (naujas)

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

8 straipsnis

 

Procedūra, taikoma pažeidus elgesio kodeksą

 

1. Kai esama pagrindo manyti, kad Europos Parlamento narys galbūt pažeidė šį elgesio kodeksą, Parlamento pirmininkas gali apie tai informuoti Patariamąjį komitetą.

 

2. Patariamasis komitetas nagrinėja galimo pažeidimo aplinkybes ir gali išklausyti atitinkamą Parlamento narį. Atsižvelgdamas į savo išvadas, jis Parlamento pirmininkui pateikia rekomendaciją dėl galimo sprendimo.

 

3. Jei Parlamento pirmininkas, atsižvelgęs į šią rekomendaciją, padaro išvadą, kad atitinkamas Parlamento narys pažeidė elgesio kodeksą, jis, išklausęs Parlamento narį, priima motyvuotą sprendimą, kuriuo skiriama nuobauda, ir apie šį sprendimą praneša Parlamento nariui.

 

Nuobauda gali apimti vieną ar kelias 153 straipsnio 3 dalyje išvardytas priemones

 

4. Parlamento narys gali pasinaudoti vidaus skundų pateikimo tvarka, numatyta Darbo tvarkos taisyklių 154 straipsnyje.

 

5. Praėjus Darbo tvarkos 154 straipsnyje numatytiems terminams, apie bet kurią nuobaudą, skirtą Parlamento nariui, Parlamento pirmininkas praneša plenariniame posėdyje ir ji skelbiama matomoje Parlamento interneto svetainės vietoje likusiai kadencijos daliai.

Pakeitimas  15

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

I priedo (naujo) 9 straipsnis (naujas)

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

9 straipsnis

 

Įgyvendinimas

 

Biuras tvirtina šio elgesio kodekso įgyvendinimo taisykles, įskaitant kontrolės tvarką, ir prireikus atnaujina 4 ir 5 straipsniuose nustatytas sumas.

 

Jis gali teikti pasiūlymus dėl šio elgesio kodekso pakeitimų.

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

17.11.2011

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

24

0

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Andrew Henry William Brons, Carlo Casini, Andrew Duff, Ashley Fox, Giuseppe Gargani, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai, Gerald Häfner, Daniel Hannan, Stanimir Ilchev, Constance Le Grip, David Martin, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, György Schöpflin, Søren Bo Søndergaard, Indrek Tarand, Rafał Trzaskowski

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

John Stuart Agnew, Elmar Brok, Marietta Giannakou, Vital Moreira, Evelyn Regner, Alexandra Thein