Ziņojums - A7-0386/2011Ziņojums
A7-0386/2011

ZIŅOJUMS par Reglamenta grozīšanu saistībā ar Eiropas Parlamenta deputātu Rīcības kodeksu finansiālo interešu un interešu konfliktu jomā

21.11.2011 - (2011/2174(REG))

Konstitucionālo jautājumu komiteja
Referents: Carlo Casini


Procedūra : 2011/2174(REG)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A7-0386/2011
Iesniegtie teksti :
A7-0386/2011
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Reglamenta grozīšanu saistībā ar Eiropas Parlamenta deputātu Rīcības kodeksu finansiālo interešu un interešu konfliktu jomā

(2011/2174(REG))

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā priekšsēdētāja 2011. gada 31. augusta vēstuli,

–   ņemot vērā ieteikumu, ko attiecībā uz Eiropas Parlamenta deputātu rīcības kodeksu sniegusi Prezidija darba grupa par Priekšsēdētāju konferences un Prezidija locekļiem izskatāmajiem rīcības kodeksiem un ko Prezidijs apstiprinājis 2011. gada 6. jūlijā, savukārt Priekšsēdētāju konference apstiprinājusi 2011. gada 7. jūlijā,

–   ņemot vērā Protokolu Nr. 7 par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā,

–   ņemot vērā Reglamenta 211., 212. un 215. pantu,

–   ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas ziņojumu (A7-0386/2011),

1.  nolemj Reglamentā veikt turpmāk minētos grozījumus;

2.  uzdod ģenerālsekretāram šajā sakarībā pielāgot Reglamenta X pielikumu, norādot atbilstību starp Reglamenta I pielikuma atsaucēm un attiecīgajiem I pielikuma noteikumiem tādā pielikuma redakcijā, kā tā izriet no šā lēmuma;

3.  nolemj, ka šie grozījumi stājas spēkā 2012. gada 1. janvārī;

4.  norāda — tā kā atbilstīgi Reglamentam Parlamenta struktūrvienību sastāva maiņa notiek sasaukuma darbības vidusposmā, padomdevēju komiteju, kura paredzēta Reglamenta I pielikumā iekļautā rīcības kodeksa 7. pantā, kāda tā veidosies atbilstīgi šim lēmumam, nevarēs izveidot pirms 2012. gada janvāra beigām tāpēc nolemj, ka pēc rīcības kodeksa stāšanās spēkā deputātu rīcībā būs 90 dienas, kuru laikā iesniegt finansiālo interešu deklarāciju, kas paredzēta šā kodeksa 4. pantā, un ka deklarācijas, kuras iesniegtas, pamatojoties uz šā lēmuma pieņemšanas brīdī spēkā esošiem Reglamenta noteikumiem, būs derīgas līdz iepriekš minētā termiņa beigām; turklāt nolemj, ka šie noteikumi attieksies arī uz jebkuru deputātu, kura pilnvaras stāsies spēkā šajā pašā laikposmā;

5.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo lēmumu Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.  1

Reglaments

9. pants – 1. punkts – 1. daļa

Spēkā esošais teksts

Grozījums

1. Parlaments nosaka pārredzamības noteikumus attiecībā uz Parlamenta deputātu finansiālajām interesēm, kuri pievienoti šim Reglamentam kā pielikums.

1. Parlaments nosaka pārredzamības noteikumus attiecībā uz Parlamenta deputātu finansiālajām interesēm, tos iekļaujot rīcības kodeksā, ko saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 232. pantu ir pieņēmis tā deputātu vairākums un kas pievienots šim Reglamentam kā pielikums.

Grozījums Nr.  2

Reglaments

19. pants

Spēkā esošais teksts

Grozījums

Ar trijām piektdaļām nodoto balsu vairākuma, kurā pārstāvētas vismaz trīs politiskās grupas, Priekšsēdētāju konference Parlamentam var ierosināt izbeigt Parlamenta priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka, kvestora, komitejas priekšsēdētāja vai priekšsēdētāja vietnieka, parlamentu sadarbības delegācijas priekšsēdētaja vai priekšsēdētāja vietnieka vai jebkura cita Parlamentā ievēlēta amata pilnvaras, ja tā uzskata, ka attiecīgais deputāts ir izdarījis smagu pārkāpumu. Priekšlikumu apstiprina Parlaments ar divām trešdaļām nodoto balsu vairākuma, kas pārstāv Parlamenta deputātu vairākumu.

Ar trijām piektdaļām nodoto balsu vairākuma, kurā pārstāvētas vismaz trīs politiskās grupas, Priekšsēdētāju konference Parlamentam var ierosināt izbeigt Parlamenta priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka, kvestora, komitejas priekšsēdētāja vai priekšsēdētāja vietnieka, parlamentu sadarbības delegācijas priekšsēdētaja vai priekšsēdētāja vietnieka vai jebkura cita Parlamentā ievēlēta amata pilnvaras, ja tā uzskata, ka attiecīgais deputāts ir izdarījis smagu pārkāpumu. Parlaments par minēto ierosinājumu pieņem lēmumu ar divām trešdaļām nodoto balsu vairākuma, kas pārstāv Parlamenta deputātu vairākumu.

 

Ja referents ir pārkāpis Reglamentam pievienoto Eiropas Parlamenta deputātu Rīcības kodeksu finansiālo interešu un interešu konfliktu jomā, komiteja, kas viņu ir iecēlusi, pēc Parlamenta priekšsēdētāja iniciatīvas un Priekšsēdētāju konferences priekšlikuma var viņu atstādināt no šāda pienākuma pildīšanas. Šā panta pirmajā daļā noteikto vairākumu pēc analoģijas piemēro visiem šīs procedūras posmiem.

Grozījums Nr.  3

Reglaments

32. pants – 2. punkts

Spēkā esošais teksts

Grozījums

2. Šādi grupējumi nevar iesaistīties nekādās darbībās, ko varētu sajaukt ar Parlamenta vai tā struktūrvienību oficiālo darbību. Ja ir ievēroti nosacījumi, kas paredzēti Prezidija pieņemtajos noteikumos par šo grupējumu izveidošanu, politiskās grupas var veicināt to darbību, nodrošinot tiem materiāli tehnisko atbalstu. Šādi grupējumi saskaņā ar I pielikumu deklarē jebkādu ārēju atbalstu.

2. Šādi grupējumi nevar iesaistīties nekādās darbībās, ko varētu sajaukt ar Parlamenta vai tā struktūrvienību oficiālo darbību. Ja ir ievēroti nosacījumi, kas paredzēti Prezidija pieņemtajos noteikumos par šo grupējumu izveidošanu, politiskās grupas var veicināt to darbību, nodrošinot tiem materiāli tehnisko atbalstu.

 

Šādiem grupējumiem ir pienākums deklarēt jebkādu atbalstu naudā vai natūrā (piemēram, sekretariāta pakalpojumus), kurš saskaņā ar I pielikumu būtu jādeklarē, ja deputāts to saņemtu individuāli.

 

Kvestoru pārziņā ir reģistrs, kurā iekļauj otrajā daļā minētās deklarācijas. Reģistru publicē Parlamenta tīmekļa vietnē. Kvestori pieņem sīki izstrādātus noteikumus par šīm deklarācijām.f

Grozījums Nr.  4

Reglaments

153. pants – 3. punkts – d apakšpunkts

Spēkā esošais teksts

Grozījums

d) priekšlikuma iesniegšanu Priekšsēdētāju konferencei atbilstīgi 19. pantam, kā rezultātā var tikt apturēta vai izbeigta deputāta darbība vienā vai vairākos ievēlētos Parlamenta amatos.

d) priekšlikuma iesniegšanu Priekšsēdētāju konferencei atbilstīgi 19. pantam, kā rezultātā var tikt apturēta vai izbeigta deputāta darbība vienā vai vairākos Parlamenta amatos.

Grozījums Nr.  5

Reglaments

I pielikums – virsraksts

Spēkā esošais teksts

Grozījums

Reglamenta 9. panta 1. punkta piemērošanas noteikumi — pārredzamība un deputātu finansiālās intereses

Eiropas Parlamenta deputātu Rīcības kodekss finansiālo interešu un interešu konfliktu jomā

Grozījums Nr.  6

Reglaments

I pielikums – 1.–4. pants

Spēkā esošais teksts

Grozījums

1. pants

svītrots

1. Ikviens deputāts, kuram ir tiešas finansiālās intereses izskatāmajā jautājumā, par to mutiski paziņo pirms uzstāšanās Parlamentā vai kādā no tā struktūrvienībām vai ja deputātu izvirza par referentu.

 

2. Ikvienam deputātam pienācīgi jāaizpilda 2. pantā minētā deklarācija pirms likumīgas iecelšanas amatā Parlamentā vai kādā no tā struktūrvienībām saskaņā ar Reglamenta 13., 191. pantu vai 198. panta 2. punktu vai pirms piedalīšanās oficiālā delegācijā saskaņā ar Reglamenta 68. pantu vai 198. panta 2. punktu.

 

2. pants.

 

Kvestoru pārziņā ir reģistrs, kur katrs deputāts personīgi un sīki deklarē:

 

a) savu profesionālo darbību, kā arī jebkurus citus algotus pienākumus vai darbību,

 

b) algu, kuru viņš saņem, pildot pilnvaras kādā citā parlamentā;

 

c) jebkuru finansiālu un materiālu palīdzību vai pakalpojumus, ko deputāts papildus Parlamenta piešķirtajiem līdzekļiem saņem no trešām personām saistībā ar viņa politisko darbību, identificējot šīs trešās personas.

 

Deputāti atturas pieņemt jebkādas dāvanas vai ziedojumus savu pilnvaru laikā.

 

Deputāti ir personīgi atbildīgi par reģistrā iekļautajām deklarācijām, un tās ir jāprecizē, tiklīdz notikušas izmaiņas, un jāatjauno vismaz reizi gadā. Deputāti ir pilnībā atbildīgi par savu finansiālo interešu pārredzamību.

 

Prezidijs var periodiski sagatavot to ziņu sarakstu, kuras jādeklarē reģistrā.

 

Ja deputāts pēc atbilstoša pieprasījuma nepilda deklarēšanas pienākumu a) un b) apakšpunkta nozīmē, Parlamenta priekšsēdētājs viņam vēlreiz atgādina, ka deklarācija jāiesniedz divu mēnešu laikā. Ja norādītajā laikā deputāts nav iesniedzis deklarāciju, viņa vārdu un izdarīto pārkāpumu pēc termiņa beigām publicē katras sesijas pirmās dienas protokolā. Ja deputāts atsakās iesniegt deklarāciju arī pēc tam, kad informācija par viņa izdarīto pārkāpumu ir publicēta, Parlamenta priekšsēdētājs piemēro Reglamenta 153. panta noteikumus, lai attiecīgo deputātu atstādinātu.

 

Deputātu grupējumu vadībai neatkarīgi no tā, vai tās ir darba grupas ar dažādu politisko grupu deputātu piedalīšanos vai citi neoficiāli deputātu grupējumi, jādeklarē naudā vai natūrā (piemēram, sekretariāta pakalpojumi) saņemtā palīdzība, kura būtu jādeklarē atbilstoši šim pantam, ja deputāts to saņemtu individuāli.

 

Kvestori ir atbildīgi par reģistru un izstrādā detalizētus noteikumus par tās palīdzības deklarēšanu, ko iepriekšminētie grupējumi saņem no ārpuses.

 

3. pants.

 

Šis reģistrs ir publiski pieejams.

 

Sabiedrība var piekļūt reģistram elektroniskā veidā.

 

4. pants.

 

Deputātiem jāpilda pienākumi, ko tiem uzliek tās dalībvalsts tiesību akti attiecībā uz īpašuma deklarēšanu, no kuras viņi ir ievēlēti.

 

Grozījums Nr.  7

Reglaments

I pielikums (jauns) – 1. pants (jauns)

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

1. pants

 

Pamatprincipi

 

Veicot savus pienākumus, Eiropas Parlamenta deputāti:

 

a) ņem vērā turpmāk minētos vispārējos rīcības principus un rīkojas saskaņā ar tiem, proti, neieinteresētība, integritāte, atklātība, rūpība, godīgums, atbildība un Parlamenta reputācijas ievērošana;

 

b) rīkojas tikai atbilstoši vispārējām interesēm un nerīkojas, lai panāktu vai censtos panākt tiešu vai netiešu finansiālu labumu vai jebkādu citu atlīdzību.

Grozījums Nr.  8

Reglaments

I pielikums (jauns) – 2. pants (jauns)

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

2. pants

 

Galvenie deputātu pienākumi

 

Īstenojot savas pilnvaras, Eiropas Parlamenta deputāti:

 

a) neslēdz nekādas vienošanās, kuru rezultātā viņi rīkotos vai balsotu kādas trešās fiziskās vai juridiskās personas interesēs un kuras varētu apdraudēt viņu neatkarību balsojot, kas noteikta 1976. gada 20. septembra Akta par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās 6. pantā un Eiropas Parlamenta deputātu nolikuma 2. pantā;

 

b) neprasa, nepiekrīt saņemt un nesaņem nekādu tiešu vai netiešu finansiālu labumu vai jebkādu citu atlīdzību apmaiņā pret ietekmēšanu vai balsojumu par tiesību aktiem, rezolūciju priekšlikumiem, rakstiskajām deklarācijām vai Parlamenta vai kādas tā komitejas iesniegtajiem jautājumiem un rūpīgi cenšas izvairīties no jebkādas situācijas, kas varētu likt domāt par korupciju.

Pamatojums

Darba grupas ieteikuma 1. pants tiek sadalīts divos pantos, lai nošķirtu pienākumu principus un šo principu attiecīgo normatīvo spēku.

Grozījums Nr.  9

Reglaments

I pielikums (jauns) – 3. pants (jauns)

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

3. pants

 

Interešu konflikti

 

1. Interešu konflikts ir, kad Eiropas Parlamenta deputātam ir kādas personiskas intereses, kas varētu viņu mudināt neatbilstoši veikt deputāta pienākumus. Interešu konflikta nav, kad deputāts gūst kādu labumu no tā, ka viņš pieder sabiedrībai kopumā vai kādai lielai personu kategorijai.

 

2. Jebkurš deputāts, kas konstatē, ka viņš atrodas interešu konfliktā, nekavējoties saskaņā ar šā rīcības kodeksa principiem un noteikumiem rīkojas, lai interešu konfliktu novērstu. Ja deputāts nespēj interešu konfliktu novērst, viņš par to rakstiski ziņo Parlamenta priekšsēdētājam. Neskaidrā situācijā deputāts var lūgt, lai konfidenciālu atzinumu sniedz Padomdevēja komiteja deputātu rīcības jautājumos, kuras izveide noteikta 7. pantā.

 

3. Neskarot 2. punktu, deputāti pirms uzstāšanās vai balsošanas plenārsēdē vai Parlamenta struktūrvienībās vai gadījumos, kad viņu kandidatūras ir izvirzītas referenta amatam, paziņo par jebkuru faktisko vai iespējamo interešu konfliktu saistībā ar izskatāmo jautājumu, ja šāds konflikts nepārprotami neizriet no informācijas, kas deklarēta saskaņā ar 4. pantu. Šādu paziņojumu rakstiski vai mutiski sniedz priekšsēdētājam attiecīgo parlamentāro debašu laikā.

Grozījums Nr.  10

Reglaments

I pielikums (jauns) – 4. pants (jauns)

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

4. pants

 

Deputātu deklarācija

 

1. Lai nodrošinātu pārredzamību, Eiropas Parlamenta deputāti, būdami personiski atbildīgi, iesniedz priekšsēdētājam finansiālo interešu deklarāciju pirms tās pirmās sesijas beigām, kura seko Eiropas Parlamenta vēlēšanām (vai sasaukuma darbības laikā 30 dienās pēc Parlamenta deputāta pienākumu izpildes sākšanas), un šajā nolūkā izmanto veidlapu, ko Prezidijs apstiprinājis saskaņā ar 9. pantu. Viņi informē priekšsēdētāju par visām viņu deklarāciju ietekmējošām izmaiņām 30 dienu laikā pēc tam, kad tās notikušas.

 

2. Finansiālo interešu deklarācijā iekļauj turpmāk minēto informāciju, kurai jābūt precīzai un kurā ir ietverta:

 

a) deputāta profesionālā darbība iepriekšējo triju gadu laikā, pirms viņš sācis veikt pienākumus Parlamentā, kā arī šajā pašā laikposmā viņa līdzdalība uzņēmumu, nevalstisko organizāciju, asociāciju vai jebkādu citu juridiski pastāvošu struktūru padomēs vai valdēs;

 

b) alga, kuru viņš saņem, pildot pilnvaras kādā citā parlamentā;

 

c) jebkura cita atalgota, regulāra darbība, kas tiek veikta vienlaikus ar deputāta pienākumiem, gan algota darbinieka, gan pašnodarbinātas personas statusā;

 

d) līdzdalība uzņēmumu, nevalstisko organizāciju, asociāciju vai jebkādu citu juridiski pastāvošu struktūru padomēs vai valdēs vai arī jebkāda cita darbība, ko deputāts veic ārpus Parlamenta par atalgojumu vai bez tā;

 

e) jebkāda atalgota, gadījuma rakstura darbība ārpus Parlamenta (tostarp literārā darbība, darbs konferencēs vai eksperta darbs), ja kalendārajā gadā kopējais atalgojums pārsniedz EUR 5000;

 

f) līdzdalība kāda uzņēmuma darbībā vai partnerattiecībās, kad ir iespējama ietekme uz valsts politiku vai kad šī līdzdalība deputātam ļauj būtiski ietekmēt attiecīgās struktūras darījumus;

 

g) jebkāda finansiāla un materiāla palīdzība vai pakalpojumi, ko papildus Parlamenta piešķirtajiem līdzekļiem deputāts saistībā ar viņa politisko darbību saņem no trešām personām, kuras ir jāidentificē;

 

h) jebkādas citas finansiālas intereses, kas varētu ietekmēt deputāta pienākumu veikšanu.

 

Regulāros ienākumus, ko deputāts saņem saistībā ar katru punktu un kas deklarēti saskaņā ar pirmo daļu, iekļauj kādā no turpmāk minētajām kategorijām:

 

no 500 līdz 1000 EUR mēnesī;

 

no 1001 līdz 5000 EUR mēnesī;

 

– no 5001 līdz 10 000 EUR mēnesī;

 

– vairāk nekā 10 000 EUR mēnesī.

 

Visus citus ienākumus, ko deputāts saņem saistībā ar katru punktu un kas deklarēti saskaņā ar pirmo daļu, aprēķina par katru gadu, dala ar divpadsmit un ierindo vienā no iepriekš minētajām kategorijām.

 

3. Saskaņā ar šo pantu priekšsēdētājam sniegto informāciju publicē Parlamenta interneta vietnē viegli pieejamā veidā.

 

4. Ja deputāts nav iesniedzis finansiālo interešu deklarāciju, viņu nevar ievēlēt amatā Parlamentā vai tā struktūrās, iecelt par referentu un viņš nevar būt oficiālas delegācijas loceklis.

Grozījums Nr.  11

Reglaments

I pielikums (jauns) – 5. pants (jauns)

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

5. pants

 

Dāvanas vai līdzīgi labumi

 

1. Eiropas Parlamenta deputātiem, veicot savus pienākumus, ir aizliegts pieņemt dāvanas vai līdzīgus labumus, izņemot gadījumus, kad to aptuvenā vērtība nav lielāka par EUR 150, tie ir piedāvāti saskaņā ar pieklājības normām vai arī piedāvāti deputātiem saskaņā ar pieklājības normām, kad viņi oficiāli pārstāvējuši Parlamentu.

 

2. Jebkuru dāvanu saskaņā ar 1. punktu, kura deputātiem piedāvāta, kad viņi oficiāli pārstāvējuši Parlamentu, nodod priekšsēdētājam un izvērtē atbilstoši īstenošanas noteikumiem, kurus pieņēmis Prezidijs atbilstīgi 9. pantam.

 

3. Šā panta 1. un 2. punkta noteikumus nepiemēro ne deputātu ceļa un uzturēšanās izdevumu atlīdzināšanai, ne arī tiešiem trešo personu veiktiem šo izdevumu maksājumiem, ja deputāti, veicot savus pienākumus, pieņem kādu ielūgumu un piedalās trešās personas organizētā pasākumā.

 

Šā punkta darbības joma, it īpaši pārredzamības nodrošināšanas noteikumi, ir konkrētāk norādīta īstenošanas pasākumos, ko pieņēmis Prezidijs saskaņā ar 9. pantu.

Grozījums Nr.  12

Reglaments

I pielikums (jauns) – 6. pants (jauns)

Spēkā esošais teksts

Grozījums

6. pants

 

Bijušo deputātu darbība

 

Eiropas Parlamenta bijušie deputāti, kuri profesionāli iesaistās lobēšanā vai interešu pārstāvībā, kas ir tieši saistīta ar Savienības lēmumu pieņemšanu, nedrīkst, kamēr viņiem ir šādas saistības, izmantot iespējas, kuras bijušajiem deputātiem šajā nolūkā piešķirtas saskaņā ar Prezidija pieņemtajiem noteikumiem1.

 

__________________

 

1 Prezidija 1999. gada 12. aprīļa lēmums.

Grozījums Nr.  13

Reglaments

I pielikums (jauns) – 7. pants (jauns)

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

7. pants

 

Padomdevēja komiteja deputātu rīcības jautājumos

 

1. Tiek izveidota Padomdevēja komiteja deputātu rīcības jautājumos (turpmāk „Padomdevēja komiteja”).

 

2. Padomdevēja komitejā ir pieci deputāti, kurus, ņemot vērā deputātu pieredzi un politisko līdzsvaru, Parlamenta priekšsēdētājs savu pilnvaru sākumā ieceļ no Konstitucionālo jautājumu komitejas un Juridiskās komitejas prezidiju locekļu un koordinatoru vidus.

 

Katrs Padomdevējas komitejas loceklis uzņemas tās vadību uz sešiem mēnešiem rotācijas kārtībā.

 

3. Parlamenta priekšsēdētājs savu pilnvaru sākumā ieceļ arī Padomdevējas komitejas rezerves locekļus, proti, vienu no katras grupas, kas nav pārstāvēta Padomdevējā komitejā.

 

Ja ir aizdomas, ka šo rīcības kodeksu ir pārkāpis kāds deputāts no politiskās grupas, kas nav pārstāvēta Padomdevējā komitejā, attiecīgais rezerves loceklis kļūst par sesto pilntiesīgo Padomdevējas komitejas locekli, lai izskatītu attiecīgo iespējamo pārkāpumu.

 

4. Padomdevēja komiteja 30 dienu laikā katram deputātam, kas to pieprasa, konfidenciāli sniedz norādījumus par šā rīcības kodeksa noteikumu interpretāciju un piemērošanu. Deputātam ir tiesības paļauties uz šiem norādījumiem.

 

Pēc Parlamenta priekšsēdētāja pieprasījuma Padomdevēja komiteja izvērtē arī varbūtējos šā rīcības kodeksa pārkāpumus un iesaka priekšsēdētājam, kādus iespējamos pasākumus veikt.

 

5. Padomdevēja komiteja pēc apspriešanās ar Parlamenta priekšsēdētāju var lūgt ieteikumu ārējiem ekspertiem.

 

6. Padomdevēja komiteja publicē gada ziņojumu par savu darbību.

Grozījums Nr.  14

Reglaments

I pielikums (jauns) – 8. pants (jauns)

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

8. pants

 

Procedūra iespējamu rīcības kodeksa pārkāpumu gadījumā

 

1. Ja ir pamats uzskatīt, ka Eiropas Parlamenta deputāts, iespējams, ir pārkāpis šo rīcības kodeksu, Parlamenta priekšsēdētājs par to var informēt Padomdevēju komiteju.

 

2. Padomdevēja komiteja izvērtē iespējamā pārkāpuma apstākļus un var uzklausīt attiecīgo deputātu. Pamatojoties uz saviem secinājumiem, tā izstrādā Parlamenta priekšsēdētājam ieteikumu par iespējamu lēmumu.

 

3. Ja Parlamenta priekšsēdētājs, ņemot vērā šo ieteikumu, secina, ka attiecīgais deputāts ir pārkāpis rīcības kodeksu, viņš pēc deputāta uzklausīšanas pieņem pamatotu lēmumu, kurā nosaka sankciju, par kuru paziņo deputātam.

 

Paziņotā sankcija var sevī iekļaut vienu vai vairākus Reglamenta 153. panta 3. punktā minētos pasākumus.

 

4. Attiecīgais deputāts var izmantot Reglamenta 154. pantā noteiktās iekšējās apelācijas procedūras.

 

5. Pēc Reglamenta 154. pantā paredzētā termiņa beigām Parlamenta priekšsēdētājs plenārsēdē paziņo par jebkuru deputātam piespriesto sankciju un to publicē Parlamenta vietnē līdz sasaukuma beigām.

Grozījums Nr.  15

Reglaments

I pielikums (jauns) – 9. pants (jauns)

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

9. pants

 

Īstenošana

 

Prezidijs pieņem šā rīcības kodeksa īstenošanas noteikumus, tostarp par kontroles procedūru, un vajadzības gadījumā atjaunina 4. un 5. pantā minētās summas.

 

Tas var izstrādāt priekšlikumus par šā rīcības kodeksa pārskatīšanu.

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

17.11.2011

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

24

0

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Andrew Henry William Brons, Carlo Casini, Andrew Duff, Ashley Fox, Giuseppe Gargani, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai, Gerald Häfner, Daniel Hannan, Stanimir Ilchev, Constance Le Grip, David Martin, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, György Schöpflin, Søren Bo Søndergaard, Indrek Tarand, Rafał Trzaskowski

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

John Stuart Agnew, Elmar Brok, Marietta Giannakou, Vital Moreira, Evelyn Regner, Alexandra Thein