Betänkande - A7-0386/2011Betänkande
A7-0386/2011

BETÄNKANDE om ändringar av arbetsordningen i samband med en uppförandekod för Europaparlamentets ledamöter avseende ekonomiska intressen och intressekonflikter

21.11.2011 - (2011/2174(REG))

Utskottet för konstitutionella frågor
Föredragande: Carlo Casini


Förfarande : 2011/2174(REG)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A7-0386/2011
Ingivna texter :
A7-0386/2011
Debatter :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ändringar av arbetsordningen i samband med en uppförandekod för Europaparlamentets ledamöter avseende ekonomiska intressen och intressekonflikter

(2011/2174(REG))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av talmannens skrivelse av den 31 augusti 2011,

–   med beaktande av rekommendationen från presidiets arbetsgrupp för uppförandekoder till talmanskonferensens och presidiets medlemmar om uppförandekoden för Europaparlamentets ledamöter, godkänd av presidiet den 6 juli 2011 och av talmanskonferensen den 7 juli 2011,

–   med beaktande av protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier,

–   med beaktande av artiklarna 211, 212 och 215 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor (A7‑0386/2011).

1.  Europaparlamentet beslutar att införa nedanstående ändringar i arbetsordningen.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att anpassa bilaga X i arbetsordningen i enlighet med detta, och att ange sambandet mellan de hänvisningar till bilaga I som finns i bilaga X, och motsvarande bestämmelserna i den version av bilaga I som följer av detta beslut.

3.  Europaparlamentet beslutar att ändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2012.

4.  Enligt arbetsordningen ska parlamentets organ ombildas efter halva valperioden, och den rådgivande kommitté som avses i artikel 7 i den uppförandekod som fastställs i arbetsordningens bilaga I, i dess lydelse enligt detta beslut, kommer därför inte att kunna inrättas förrän i slutet av januari 2012. Europaparlamentet beslutar därför att ledamöterna ska ha 90 dagar på sig efter uppförandekodens ikraftträdande för att lämna in den förklaring om ekonomiska intressen som avses i artikel 4 i uppförandekoden, och att de förklaringar som lämnats in i enlighet med den arbetsordning som gäller den dag då detta beslut antas ska vara giltiga fram till dess att ovannämnda frist löper ut. Parlamentet beslutar också att dessa sistnämnda bestämmelser även ska gälla samtliga ledamöter som inleder sitt mandat under nämnda period.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att för kännedom översända detta beslut till rådet, kommissionen och medlemsstaternas parlament.

Ändringsförslag  1

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

1. Parlamentet ska fastställa regler om öppenhet i fråga om ledamöternas ekonomiska intressen, vilka fogas som bilaga till arbetsordningen.

1. Parlamentet ska fastställa regler om öppenhet i fråga om ledamöternas ekonomiska intressen i form av en uppförandekod som ska antas av en majoritet av dess ledamöter i enlighet med artikel 232 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och fogas som bilaga till arbetsordningen.

Ändringsförslag  2

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 19

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Talmanskonferensen får med en majoritet av tre femtedelar av de avgivna rösterna, som ska företräda minst tre politiska grupper, föreslå parlamentet att det entledigar talmannen, en vice talman, en kvestor, en ordförande eller vice ordförande i ett utskott, en ordförande eller vice ordförande i en interparlamentarisk delegation, eller någon annan befattningshavare som utsetts av parlamentet, om talmanskonferensen anser att ledamoten i fråga har gjort sig skyldig till allvarlig försummelse. För att godkänna ett sådant förslag krävs två tredjedelar av de avgivna rösterna och en majoritet av parlamentets ledamöter.

Talmanskonferensen får med en majoritet av tre femtedelar av de avgivna rösterna, som ska företräda minst tre politiska grupper, föreslå parlamentet att det entledigar talmannen, en vice talman, en kvestor, en ordförande eller vice ordförande i ett utskott, en ordförande eller vice ordförande i en interparlamentarisk delegation, eller någon annan befattningshavare som utsetts av parlamentet, om talmanskonferensen anser att ledamoten i fråga har gjort sig skyldig till allvarlig försummelse. Parlamentet beslutar om förslaget ska godkännas eller inte med två tredjedelar av de avgivna rösterna och en majoritet av parlamentets ledamöter.

 

Om en föredragande bryter mot bestämmelserna i den uppförandekod för Europaparlamentets ledamöter avseende ekonomiska intressen och intressekonflikter som finns som bilaga till denna arbetsordning, kan det utskott som utsett ledamoten till föredragande entlediga honom eller henne från detta uppdrag på initiativ av talmannen och på förslag av talmanskonferensen. Den majoritet som krävs enligt första stycket ska tillämpas på motsvarande sätt för varje fas i detta förfarande.

Ändringsförslag  3

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 32 – punkt 2

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

2. Sådana grupper får inte delta i verksamhet som skulle kunna leda till att förväxlingar sker med parlamentets eller dess organs officiella verksamhet. De politiska grupperna kan, under förutsättning att villkoren i de bestämmelser om inrättande av tvärpolitiska grupper eller andra inofficiella grupper som antagits av presidiet är uppfyllda, underlätta dessa gruppers verksamhet genom att förse dem med logistiskt stöd. Sådana grupper ska redogöra för alla externa bidrag i enlighet med bilaga I.

2. Sådana grupper får inte delta i verksamhet som skulle kunna leda till att förväxlingar sker med parlamentets eller dess organs officiella verksamhet. De politiska grupperna kan, under förutsättning att villkoren i de bestämmelser om inrättande av tvärpolitiska grupper eller andra inofficiella grupper som antagits av presidiet är uppfyllda, underlätta dessa gruppers verksamhet genom att förse dem med logistiskt stöd.

 

Sådana grupper ska redogöra för alla bidrag, både ekonomiska och andra (exempelvis sekretariatshjälp), som, om de hade erbjudits ledamöterna personligen, skulle ha uppgetts i enlighet med bilaga I.

 

Kvestorerna ska ansvara för att ett register förs över de redogörelser som avses ovan. Registret ska offentliggöras på Europaparlamentets webbplats. Kvestorerna ska fastställa närmare bestämmelser och villkor för redogörelserna.

Ändringsförslag  4

Europaparlamentets arbetsordning

Artikel 153 – punkt 3 – led d

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

d) Framläggande till talmanskonferensen, i enlighet med artikel 19, av ett förslag om avstängning eller entledigande från ett eller flera av de uppdrag till vilka ledamoten har valts.

d) Framläggande till talmanskonferensen, i enlighet med artikel 19, av ett förslag om avstängning eller entledigande från ett eller flera av ledamotens uppdrag inom parlamentet.

Ändringsförslag  5

Europaparlamentets arbetsordning

Bilaga I – rubriken

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Genomförandebestämmelser till artikel 9.1 – Öppenhet och ledamöternas ekonomiska intressen

Uppförandekod för Europaparlamentets ledamöter avseende ekonomiska intressen och intressekonflikter

Ändringsförslag  6

Europaparlamentets arbetsordning

Bilaga I – artiklarna 1–4

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Artikel 1

utgår

1. Varje ledamot som har direkta ekonomiska intressen i en fråga som debatteras ska muntligen uppge dessa intressen om han eller hon föreslås som föredragande och innan han eller hon yttrar sig i kammaren eller i något av parlamentets organ.

 

2. Innan en ledamot kan ges ett uppdrag inom parlamentet eller något av dess organ i enlighet med artikel 13, 191 eller 198.2 i arbetsordningen, eller delta i en officiell delegation i enlighet med artikel 68 eller 198.2 i arbetsordningen, måste ledamoten ha lämnat de upplysningar som avses i artikel 2.

 

Artikel 2

 

Kvestorerna ska föra ett register dit ledamöter personligen lämnar detaljerade upplysningar angående:

 

a) Yrkesmässig verksamhet och alla övriga relevanta uppdrag eller all annan verksamhet som de utför mot ersättning.

 

b) Alla arvoden som de tar emot för att inneha ett mandat i ett annat parlament.

 

c) Ekonomiska bidrag, bidrag i form av personal eller material, som erhålls utöver de medel som tillhandahålls av parlamentet och som tredje man ger ledamoten inom ramen för hans eller hennes politiska aktivitet. Givarens identitet ska anges.

 

Ledamöterna har inte rätt att ta emot några gåvor eller förmåner vid utövande av sitt mandat.

 

Varje ledamot har ett personligt ansvar för de upplysningar som lämnas till registret, vilka ska uppdateras så snart förhållandena ändrats och förnyas minst en gång om året. Ledamöterna är fullt ansvariga för öppenheten i fråga om sina ekonomiska intressen.

 

Presidiet kan regelbundet ange de uppgifter det anser bör ingå i registret.

 

Om en ledamot efter vederbörlig uppmaning inte lämnar uppgifter enligt led a och b ska talmannen på nytt uppmana ledamoten att lämna dessa uppgifter inom två månader. Löper denna tidsfrist ut utan att uppgifterna lämnats ska ledamotens namn, med uppgift om överträdelsen, offentliggöras genom en anteckning i protokollet från det första sammanträdet under varje sammanträdesperiod sedan tidsfristen löpt ut. Vägrar ledamoten även sedan överträdelsen offentliggjorts att lämna dessa uppgifter ska talmannen tillämpa bestämmelserna i artikel 153 i arbetsordningen och avstänga ledamoten i fråga.

 

Ordförandena för de olika grupperingarna inom parlamentet, både tvärpolitiska grupper och andra inofficiella grupperingar av ledamöter, ska redogöra för alla bidrag, både ekonomiska och andra (exempelvis sekreterarhjälp), som, om de hade erbjudits ledamöterna personligen, skulle ha uppgetts i enlighet med denna artikel.

 

Kvestorerna ska ansvara för att ett register förs och fastställa detaljerade bestämmelser för hur grupperingarna ska redogöra för bidrag från utomstående.

 

Artikel 3

 

Registret ska vara offentligt.

 

Registret kan vara tillgängligt för allmänheten på elektronisk väg.

 

Artikel 4

 

När det gäller deklaration av förmögenhet omfattas ledamöterna av de skyldigheter som följer av lagstiftningen i den medlemsstat där de valts.

 

Ändringsförslag  7

Europaparlamentets arbetsordning

Bilaga I (ny) – artikel 1 (ny)

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

Artikel 1

 

Vägledande principer

 

När Europaparlamentets ledamöter utövar sina uppdrag

 

a) låter de sig ledas av och agerar enligt följande allmänna etiska principer: oegennytta, integritet, öppenhet, aktsamhet, ärlighet, ansvar och respekt för Europaparlamentets anseende,

 

b) agerar de endast utifrån ett allmänintresse och varken får eller försöker få någon som helst direkt eller indirekt ekonomisk vinning eller andra förmåner.

Ändringsförslag  8

Europaparlamentets arbetsordning

Bilaga I (ny) – artikel 2 (ny)

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

Artikel 2

 

Ledamöternas främsta skyldigheter

 

Följande skyldigheter gäller för Europaparlamentets ledamöter inom ramen för deras mandat:

 

a) Ledamöterna får inte ingå något avtal om att agera eller rösta i någon annan fysisk eller juridisk persons intressen som skulle kunna inskränka deras obundna rösträtt sådan den stadfästs i artikel 6 i akten av den 20 september 1976 om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet och i artikel 2 i Europaparlamentets ledamotsstadga.

 

b) Ledamöterna får inte begära, acceptera eller erhålla någon direkt eller indirekt ekonomisk vinning eller andra förmåner i utbyte mot att påverka eller rösta på ett särskilt sätt avseende lagstiftning, resolutionsförslag, skriftliga förklaringar eller frågor som inges till parlamentet eller något av dess utskott, och ska ytterst noggrant försöka undvika varje situation som kan ge upphov till misstankar om korruption.

Motivering

Arbetsgruppens rekommendation har delats i två textstycken för att man lättare ska kunna särskilja principerna för ledamöternas uppdrag och den normativa betydelsen.

Ändringsförslag  9

Europaparlamentets arbetsordning

Bilaga I (ny) – artikel 3 (ny)

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

Artikel 3

 

Intressekonflikter

 

1. En intressekonflikt föreligger när en ledamot av Europaparlamentet har ett personligt intresse som på otillbörligt sätt skulle kunna påverka utövandet av uppdraget som ledamot. Någon intressekonflikt föreligger inte när en ledamot drar fördelar endast i egenskap av medlem av befolkningen i sin helhet eller av en stor kategori personer.

 

2. Varje ledamot som anser sig ha hamnat i en intressekonflikt ska omedelbart vidta de åtgärder som behövs för att avhjälpa situationen i enlighet med denna uppförandekods principer och bestämmelser. Om ledamoten inte själv kan lösa intressekonflikten ska han eller hon skriftligen meddela talmannen. I tveksamma fall kan ledamoten i förtroende rådfråga den rådgivande kommitté för ledamöters uppförande som inrättas genom artikel 7.

 

3. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 2 ska ledamöterna innan de yttrar sig eller röstar i kammaren eller i något av parlamentets organ, eller när de föreslås som föredragande, uppge alla existerande eller potentiella intressekonflikter i relation till det ärende som behandlas, om dessa inte redan tydligt framgår av de upplysningar som lämnats i enlighet med artikel 4. Uppgifterna ska lämnas skriftligen eller muntligen till talmannen under den berörda parlamentsbehandlingen.

Ändringsförslag  10

Europaparlamentets arbetsordning

Bilaga I (ny) – artikel 4 (ny)

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

Artikel 4

 

Ledamöternas upplysningsplikt

 

1. Av öppenhetsskäl ska Europaparlamentets ledamöter, med personligt ansvar, lämna in en förklaring om ekonomiska intressen till talmannen före utgången av parlamentets första sammanträdesperiod efter ett Europaval (eller, under valperioden, inom 30 dagar efter det att ledamoten tillträtt sitt mandat i Europaparlamentet) och då använda den blankett som presidiet antagit i enlighet med artikel 9. Ledamöterna ska informera talmannen om alla förändringar som inverkar på deras förklaring inom 30 dagar efter det att förändringarna skedde.

 

2. Förklaringen om ekonomiska intressen ska innehålla följande uppgifter som ska vara så exakta som möjligt:

 

a) Ledamotens yrkesmässiga verksamhet under de tre år som föregick tillträdet som ledamot av Europaparlamentet, och hans eller hennes medverkan under samma period i en företagsstyrelse eller företagsledning, icke-statlig organisation eller förening eller någon annan organisation med rättslig status.

 

b) Alla arvoden som ledamoten tar emot för att inneha ett mandat i ett annat parlament.

 

c) Varje ordinarie avlönad verksamhet som ledamoten bedriver parallellt med sitt uppdrag, vare sig det gäller lönearbete eller verksamhet som egenföretagare.

 

d) Ledamotens medverkan i en företagsstyrelse eller företagsledning, icke-statlig organisation eller förening eller någon annan organisation med rättslig status, eller utövande av någon annan form av extern verksamhet, vare sig den är avlönad eller inte.

 

e) Varje avlönad tillfällig extern verksamhet (till exempel som skribent, konferencier eller sakkunnig) om den totala ersättningen överstiger 5 000 euro per kalenderår.

 

f) Medverkan i ett företag eller i ett partnerskap om den allmänna politiken kan påverkas eller om denna medverkan ger ledamoten ett väsentligt inflytande över det berörda organets ärenden.

 

g) Alla ekonomiska bidrag, i form av personal eller materiel, som erhålls utöver de medel som tillhandahålls av parlamentet och som ledamoten erhåller av tredje man inom ramen för sin politiska verksamhet. Givarens identitet ska anges.

 

h) Alla andra ekonomiska intressen som skulle kunna inverka på ledamotens utövande av sitt uppdrag.

 

Regelbundna inkomster som ledamoten erhåller för någon av de poster som deklarerats i enlighet med första stycket ska införas i någon av följande kategorier:

 

– 500 till 1 000 euro per månad,

 

– 1 001 till 5 000 euro per månad,

 

– 5 001 till 10 000 euro per månad,

 

– mer än 10 000 euro per månad.

 

Varje annan ersättning som ledamoten erhåller för någon av de poster som deklarerats i enlighet med första stycket ska beräknas per år, delas med tolv och införas i någon av de kategorier som anges i andra stycket.

 

3. De uppgifter som lämnats till talmannen i enlighet med denna artikel ska offentliggöras på Europaparlamentets webbplats i lättillgänglig form.

 

4. En ledamot får inte väljas till en befattning inom Europaparlamentet eller dess organ, utses till föredragande eller delta i en officiell delegation om han eller hon inte har lämnat in sin förklaring om ekonomiska intressen.

Ändringsförslag  11

Europaparlamentets arbetsordning

Bilaga I (ny) – artikel 5 (ny)

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

Artikel 5

 

Gåvor eller liknande förmåner

 

1. Europaparlamentets ledamöter ska, när de utövar sina uppdrag, avstå från att ta emot några gåvor eller liknande förmåner, utom artighetsgåvor vars ungefärliga värde är lägre än 150 euro eller artighetsgåvor som skänks då ledamoten officiellt företräder Europaparlamentet.

 

2. Alla gåvor som i enlighet med punkt 1 skänks till ledamöter då de officiellt företräder Europaparlamentet ska lämnas till talmannen och hanteras enligt de genomförandeåtgärder som presidiet fastställer i enlighet med artikel 9.

 

3. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 ska inte tillämpas på kostnadsersättningar för resor eller hotell eller traktamenten som en ledamot erhåller och inte heller då en tredje part står för dessa kostnader, då en ledamot efter en inbjudan och inom ramen för sitt uppdrag deltar i ett evenemang som organiseras av en tredje part.

 

Räckvidden för denna punkt, i synnerhet vad gäller de bestämmelser som ska garantera öppenhet, ska anges i de genomförandeåtgärder som presidiet fastställer i enlighet med artikel 9.

Ändringsförslag  12

Europaparlamentets arbetsordning

Bilaga I (ny) – artikel 6 (ny)

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Artikel 6

 

Före detta ledamöters verksamhet

 

Före detta ledamöter av Europaparlamentet som bedriver yrkesmässig lobbyverksamhet eller representationsverksamhet som står i direkt relation till EU:s beslutsprocess får, inte, under hela den tid som sådan verksamhet pågår, dra nytta av de förmåner som beviljas före detta ledamöter enligt de bestämmelser som presidiet fastställt för detta syfte1.

 

____________

1Presidiets beslut av den 12 april 1999.

Ändringsförslag  13

Europaparlamentets arbetsordning

Bilaga I (ny) – artikel 7 (ny)

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

Artikel 7

 

Den rådgivande kommittén för ledamöters uppförande

 

1. En rådgivande kommitté för ledamöters uppförande (nedan kallad den rådgivande kommittén) ska inrättas.

 

2. Den rådgivande kommittén ska bestå av fem ledamöter som ingår i presidiet för utskottet för konstitutionella frågor respektive utskottet för rättsliga frågor, eller är samordnare i något av dessa utskott. Dessa ledamöter ska utses av talmannen direkt efter talmansvalet och hänsyn ska tas till deras erfarenhet och den politiska jämvikten.

 

Varje ledamot i den rådgivande kommittén ska enligt ett roterande system vara ordförande under sex månader.

 

3. Då talmannen tillträder sin befattning ska han eller hon även utse reservledamöter till den rådgivande kommittén, så att det för varje grupp som inte är representerad i den rådgivande kommittén finns en reserv.

 

Om en ledamot i en politisk grupp som inte är representerad i den rådgivande kommittén anklagar en annan ledamot för att ha brutit mot denna uppförandekod ska motsvarande reservledamot inträda som sjätte fullvärdiga medlem i den rådgivande kommittén när anklagelserna om brott mot uppförandekoden ska behandlas.

 

4. På en ledamots begäran ska den rådgivande kommittén i förtroende och inom 30 kalenderdagar ge ledamoten riktlinjer för hur bestämmelserna i denna uppförandekod ska tolkas och tillämpas. Ledamoten i fråga ska ha rätt att åberopa dessa riktlinjer.

 

På begäran av talmannen ska den rådgivande kommittén även bedöma de misstänkta fallen av brott mot denna uppförandekod och ge talmannen råd om vilka åtgärder som eventuellt bör vidtas.

 

5. Den rådgivande kommittén får, efter samråd med talmannen, rådfråga extern expertis.

 

6. Den rådgivande kommittén ska offentliggöra en årsrapport om sitt arbete.

Ändringsförslag  14

Europaparlamentets arbetsordning

Bilaga I (ny) – artikel 8 (ny)

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

Artikel 8

 

Förfarande vid eventuella brott mot uppförandekoden

 

1. Då det finns anledning att misstänka att en ledamot av Europaparlamentet eventuellt brutit mot denna uppförandekod får talmannen delge den rådgivande kommittén dessa misstankar.

 

2. Den rådgivande kommittén ska granska omständigheterna kring den misstänkta överträdelsen och får höra den berörda ledamoten. På grundval av sina slutsatser ska kommittén därefter utfärda en rekommendation till talmannen om ett eventuellt beslut.

 

3. Om talmannen efter att ha tagit del av denna rekommendation drar slutsatsen att den berörda ledamoten brutit mot uppförandekoden, ska talmannen först höra ledamoten, sedan fatta ett motiverat beslut om påföljder och därefter delge ledamoten beslutet.

 

Påföljderna kan bestå av en eller flera av de åtgärder som anges i artikel 153.3 i arbetsordningen.

 

4. Den berörda ledamoten har möjlighet att utnyttja det interna förfarande för överklagande som fastställs i artikel 154 i arbetsordningen.

 

5. Efter att den tid för överklagande som anges i artikel 154 i arbetsordningen löpt ut ska alla påföljder som en ledamot tilldöms tillkännages av talmannen i plenum och offentliggöras på ett synligt ställe på Europaparlamentets webbplats för återstoden av valperioden.

Ändringsförslag  15

Europaparlamentets arbetsordning

Bilaga I (ny) – artikel 9 (ny)

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

Artikel 9

 

Genomförande

 

Presidiet ska fastställa genomförandeåtgärder för denna uppförandekod, med bestämmelser om ett kontrollförfarande, och i förekommande fall uppdatera de belopp som anges i artiklarna 4 och 5.

 

Presidiet får lägga fram förslag till översyn av denna uppförandekod.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

17.11.2011

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

24

0

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Andrew Henry William Brons, Carlo Casini, Andrew Duff, Ashley Fox, Giuseppe Gargani, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai, Gerald Häfner, Daniel Hannan, Stanimir Ilchev, Constance Le Grip, David Martin, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, György Schöpflin, Søren Bo Søndergaard, Indrek Tarand, Rafał Trzaskowski

Slutomröstning: närvarande suppleanter

John Stuart Agnew, Elmar Brok, Marietta Giannakou, Vital Moreira, Evelyn Regner, Alexandra Thein