RAPPORT dwar l-kontroll baġitarju tal-għajnuna finanzjarja tal-UE lill-Afganistan

18.11.2011 - (2011/2014(INI))

Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
Rapporteur: : Jens Geier

Proċedura : 2011/2014(INI)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument :  
A7-0388/2011
Testi mressqa :
A7-0388/2011
Testi adottati :

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-kontroll baġitarju tal-għajnuna finanzjarja tal-UE lill-Afganistan

(2011/2014(INI))

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar l-Afganistan, partikularment ir-riżoluzzjoni tat-8 ta’ Lulju 2008 dwar l-Istabilizzazzjoni tal-Afganistan[1], ir-riżoluzzjoni tal-15 ta’ Jannar 2009 dwar il-kontroll baġitarju tal-fondi tal-UE fl-Afganistan[2], ir-riżoluzzjoni tal-24 ta’ April 2009 dwar id-drittijiet tan-nisa fl-Afganistan[3], u r-riżoluzzjoni tas-16 ta’ Diċembru 2010 dwar strateġija ġdida għall-Afganistan[4],

–   wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2007 tat-23 ta’ April 2009[5] u għas-sena finanzjarja 2008 tal-5 ta’ Mejju 2010[6],

–   wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-5 ta' Lulju 2011 dwar il-futur tal-appoġġ baġitarju tal-UE lil pajjiżi li qed jiżviluppaw[7],

–   wara li kkunsidra l-Konferenza ta’ Kabul fl-20 ta’ Lulju 2010, fejn id-donaturi qablu li jallinjaw il-programmi tagħhom aħjar u jimpenjaw irwieħhom għall-prinċipji tal-effikaċja tal-għajnuna, kif ukoll il-Konferenza ta’ Londra fit-28 ta’ Jannar 2010 fejn id-donaturi qablu li jistabbilixxu Uffiċju ta’ Sorveljanza Suprema indipendenti u li jgħaddu aktar għajnuna għall-iżvilupp via l-Gvern tar-Repubblika Iżlamika tal-Afganistan (GIRoA), bl-appoġġ ta’ riformi strutturali u baġitarji,

–   wara li kkunsidra t-tweġibiet tal-Kummissjoni għall-mistoqsjiet tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit fis-7 ta’ Settembru 2010 u t-22 ta’ Ġunju 2011,

–   wara li kkunsidra r-Rapport Speċjali Nru 3/2011 tal-Qorti tal-Awdituri dwar ‘L-effiċjenza u l-effettività tal-kontribuzzjonijiet tal-UE mwassla permezz ta’ Organizzazzjonijiet tan-Nazzjonijiet Uniti f’pajjiżi milquta minn kunflitti’,

–   wara li kkunsidra r-rapporti ta’ awditjar tal-Ispettur Ġenerali Speċjali għar-Rikostruzzjoni tal-Afganistan (SIGAR),

–   wara li kkunsidra r-rapporti ta’ awditjar tal-Uffiċċju tar-Responsabbilizzazzjoni tal-Gvern tal-Istati Uniti (GAO) dwar l-Afganistan,

–   wara li kkunsidra r-rapporti ta’ awditjar tal-Ispettur Ġenerali tal-Aġenzija għall-Iżvilupp Internazzjonali tal-Istati Uniti (USAID) dwar l-Afganistan,

–   wara li kkunsidra r-rapport finali lill-Kungress tal-Istati Uniti bit-titolu ‘Nitrasformaw l-Għoti tal-Kuntratti waqt Żminijiet ta' Gwerra’ tal-Kummissjoni dwar l-Għoti tal-Kuntratti fl-Iraq u l-Afganistan,

–   wara li kkunsidra l-abbozz ta’ liġi ta’ Uffiċċju Suprem tal-Awditjar Afgan,

–   wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni tal-Messiku tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Istituzzjonijiet Supremi tal-Awditjar (INTOSAI) dwar l-Indipendenza tal-Istituzzjonijiet Supremi tal-Awditjar, kif approvata fl-2007,

–   wara li kkunsidra l-‘Pjan ta’ Azzjoni tal-UE għall-Afganistan u l-Pakistan’, adottat mill-Kunsill fis-27 ta’ Ottubru 2009, u r-rapporti ta' implimentazzjoni tiegħu ippubblikati darbtejn f’sena,

–   wara li kkunsidra d-Deċiżjoni 2011/23 tal-Bord Eżekuttiv tal-Programm tal-Iżvilupp tan-Nazzjonijiet Uniti, il-Fond tal-Popolazzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti u l-Uffiċċju tan- Nazzjonijiet Uniti għas-Servizzi tal-Proġetti adottata fis-sessjoni annwali tiegħu tal-2011 (mis-6 sas-17 ta’ Ġunju 2011),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin u tal-Kumitat għall-Iżvilupp (A7-0388/2011),

A. billi r-riżoluzzjoni tal-Parlament tas-16 ta’ Diċembru 2010 dwar strateġija ġdida għall-Afganistan identifikat diversi kwistjonijiet li jqajmu tħassib fir-rigward tal-kontroll baġitarju tal-għajnuna finanzjarja tal-UE lill-Afganistan,

B.  billi, skont l-organizzazzjoni Integrity Watch, fl-Afganistan tħallsu aktar minn USD 1 biljun f’tixħim fl-2009,

C. billi l-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit huwa responsabbli għall-monitoraġġ tal-effikaċja għan-nefqa tal-implimentazzjoni tal-Baġit Ġenerali tal-UE,

D. billi l-prinċipji tar-responsabbilizzazzjoni u t-trasparenza tal-fondi pubbliċi huma fundamentali għad-demokrazija,

E.  billi l-Afganistan huwa wieħed mill-aktar pajjiżi li qed jirċievu għajnuna ċivili mill-Baġit Ġenerali tal-UE,

F.  billi l-Kummissjoni Ewropea impenjat aktar minn EUR 2 biljun u ħarġet aktar minn EUR 1.8 biljun f’għajnuna għall-iżvilupp u għajnuna umanitarja għall-Afganistan sa mill-2002,

Benefiċċji u żvantaġġi tal-mezzi ta’ finanzjarjament differenti għall-għoti ta’ għajnuna lill-Afganistan

1.  Itenni li l-Kummissjoni tista’ tikkunsidra mezzi ta’ finanzjament differenti meta tonfoq il-fondi tal-UE fl-Afganistan; ifakkar li l-Gvern tar-Repubblika Iżlamika tal-Afganistan (GIRoA) ma jirċevix appoġġ baġitarju (settorjali) dirett mill-Baġit Ġenerali tal-UE;

2.  Jinnota li kull wieħed minn dawn il-mezzi ta’ finanzjament għandu l-benefiċċji u l-iżvantaġġi speċifiċi tiegħu fir-rigward ta’ objettivi tal-infiq speċifiċi kif muri fit-tabella fin-nota spjegattiva;

3.  Hu tal-fehma li l-ebda mezz ta’ finanzjament m’għandu jiġi eskluż għax kollha għandhom benefiċċji u żvantaġġi speċifiċi; iqis li jeħtieġ li l-għajnuna tkun diversifikata biex il-ħtiġijiet individwali jiġu indirizzati permezz tal-mezz ta’ finanzjament adegwat;

4.  Jitlob lill-Kummissjoni tikkunsidra li tintroduċi appoġġ baġitarju dirett fl-Afganistan taħt kundizzjonijiet rigorużi u ddefiniti sew, hekk kif l-istabilità makroekonomika meħtieġa u ġestjoni finanzjarja affidabbli suffiċjenti jkunu fis-seħħ, għax dan hu l-aqwa strument għall-bini tal-kapaċità fl-amministrazzjoni Afgana; jemmen li dan jista’ jwassal għall-kisba ta’ riżultati sostenibbli b’orjentament fit-tul;

5.  Hu tal-fehma li l-Kummissjoni għandha tivvaluta l-kapaċità tal-ministerji tal-GIRoA, u jemmen li l-appoġġ baġitarju jista’ jibda b’ammonti limitati applikati taħt kundizzjonijiet rigorużi u ddefiniti sew; jinnota l-eżempju ta’ pajjiżi donaturi oħra li introduċew appoġġ baġitarju settorjali għal dawk il-ministerji Afgani li laħqu l-parametri referenzjarji għar-responsabbilizzazzjoni u t-trasparenza; jitlob lill-Kummissjoni tikkunsidra li tintroduċi appoġġ baġitarju taħt kundizzjonijiet rigorużi u ddefiniti sew mhux biss fil-livell ċentrali imma wkoll dak provinċjali u lokali, hekk kif jintlaħqu il-kundizzjonijiet u l-kriterji meħtieġa, għax dan iżid l-iżvilupp tal-kapaċità fil-livelli governattivi kollha; jemmen li d-diversifikazzjoni koordinata tal-appoġġ baġitarju għal-livell amminstrattivi differenti ssaħħaħ ukoll il-pożizzjoni tal-Kummissjoni vis-à-vis dawk l-entitajiet u tagħmel lill-Kummissjoni aktar indipendenti fir-relazzjonijiet tagħha ma' kwalunkwe entità waħda; jinnota li din id-diversifikazzjoni m’għandhiex iddgħajjef ir-rwol u r-responsabilità tal-gvern ċentrali, u li għaldaqstant tirrikjedi l-approvazzjoni tiegħu;

6.  Jitlob lill-Kummissjoni, fl-istess ħin, li l-appoġġ baġitarju potenzjali ġejjieni jkun jiddependi fuq kundizzjonijiet rigorużi u ddefiniti sew, li jkunu ċari u li jistgħu jitkejlu; hu tal-fehma li dawn l-objettivi jridu jimmiraw li jiksbu riżultati li jistgħu jiġu evalwati permezz ta’ indikaturi u parametri referenzjarji ddefiniti minn qabel dwar ir-responsabbilizzazzjoni u t-trasparenza; jenfasizza li mill-bidu għandhom jiġu ddefiniti xenarji ta' referenza li jivvalutaw il-progress futur; iqis li f’dan il-kuntest, il-mekkaniżmi sabiex jiġu miġġielda l-korruzzjoni u l-frodi huma importantissmi; jistqarr li l-effikaċja ta' miżuri tal-politika tal-iżvilupp fil-pajjiżi sħab għandha tiġi ċċekkjata wkoll abbażi ta' kriterji lokali; jenfasizza f’dan ir-rigward l-importanza fundamentali ta’ taħriġ għall-ħaddiema tas-servizz pubbliku, partikolarment il-forzi tas-sigurtà u l-pulizija;

7.  Itenni li l-Parlament għandu rwol ta’ sorveljanza u għaldaqstant jitlob lill-Kummissjoni tintroduċi dawn il-passi b’mod trasparenti billi tagħmel disponibbli pubblikament:

–         il-ftehimiet konklużi mal-GIRoA;

–         il-linja ta’ referenza, l-indikaturi, il-miri, il-metodi ta’ kalkolu u s-sorsi tal-awditjar għall-valutazzjoni tal-progress u biex jiddeterminaw id-deċiżjonijiet għat-tqassim ta’ partijiet varjabbli u bbażati fuq il-prestazzjoni tal-appoġġ baġitarju potenzjali ġejjieni;

–         rapporti ċari u standardizzati li jivvalutaw il-progress – b’mod oġġettiv u trasparenti – abbażi tal-kriterji ddefiniti u, jekk ikun il-każ, ir-raġunijiet għalfejn il-progress ma jkunx inkiseb skont il-pjanijiet inizjali;

Responsabbilizzazzjoni u sorveljanza tal-fondi tal-UE fl-Afganistan

Nuqqasijiet rappurtati mill-awdituri

8.  Jinnota r-rapport ta’ awditjar riċenti tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA) dwar il-fondi tal-UE mgħoddija permezz ta’ Organizzazzjonijiet tan-Nazzjonijiet Uniti f’pajjiżi milquta minn kunflitti, li jkopri wkoll l-Afganistan; jiddeplora n-nuqqasijiet fil-ġestjoni tal-proġetti fl-Afganistan identifikati mill-QEA li huma:

–         nuqqasijiet fit-tfassil tal-proġetti li jwasslu għal proġetti mhux sostenibbli u mhux effettivi;

–         il-fatt li r-rapporti tal-Aġenziji tan-Nazzjonijiet Uniti lill-Kummissjoni jaslu tard, huma ġenerali wisq, u jiffukaw fuq l-attivitajiet aktar milli fuq ir-riżultati u ma jippermettux lill-Kummissjoni tagħmel valutazzjoni adegwata tal-effiċjenza ta’ proġett speċifiku;

–         dewmien frekwenti fil-proġetti li huwa l-frott ta’ skadenzi mhux realistiċi;

9.  Jinsab imħasseb dwar rapporti ta’ entitajiet oħra tal-awditjar bħall-Ispettur Ġenerali Speċjali għar-Rikostruzzjoni tal-Afganistan (SIGAR) tal-Istati Uniti, l-Uffiċċju tar-Responsabbilizzazzjoni tal-Gvern tal-Istati Uniti (GAO), il-Kummissjoni dwar l-Għoti tal-Kuntratti waqt Żminijiet ta’ Gwerra u l-Ispettur Ġenerali tal-Aġenzija għall-Iżvilupp Internazzjonali tal-Istati Uniti (USAID), li identifikaw in-nuqqasijiet li ġejjin:

–         riskju kbir ta’ korruzzjoni u frodi fil-pajjiż kif juri l-iskandlu tal-Kabul Bank fil-passat riċenti u r-rapport finali tal-Kummissjoni dwar l-Għoti tal-Kuntratti waqt Żminijiet ta' Gwerra, li stima li bejn 5 u 9% tal-għajnuna kollha tal-Istati Uniti li ntefqet fl-Iraq u l-Afganistan kienet suġġetta għal frodi; skont ir-rapport ta’ Integrity Watch ukoll, minn aktar minn USD 1 biljun f’tixħim imħallsa mill-Afganistan fl-2009, terz intuża biex jitħallsu bosta servizzi pubbliċi (dokumentazzjoni, edukazzjoni, saħħa), u s-servizz tal-pulizija kien l-aktar wieħed korrott;

–         nuqqas ta’ ħila min-naħa tal-parti l-kbira tal-ministerji Afgani li jagħtu u jġestixxu l-kuntratti minħabba rata għolja ta’ illiteriżmu u nuqqas ta’ taħriġ adegwat tal-persunal;

–         bażijiet tad-data mhux affidabbli tal-Pulizija Nazzjonali Afgana (ANP), b’ċifri li jvarjaw bejn 111 774 u 125 218 uffiċjal tal-pulizija. Dan iqajjem dubju dwar il-legalità u r-regolarità tas-salarji mħallsa lill-pulizija fl-Afganistan, li huwa l-objettiv ewlieni tal-Fond Fiduċjarju għall-Ordni Pubbliku fl-Afganistan (LOTFA), li hu l-akbar proġett finanzjat mill-UE;

         riskju kbir ta’ ħela ta’ fondi kif evidenzjat mir-rapport finali tal-Kummissjoni dwar l-Għoti ta’ Kuntratti waqt Żminijiet ta’ Gwerra, li stima li bejn l-10 u l-20 % tal-għajnuna kollha mingħand l-Istati Uniti li ntefqet fl-Iraq u l-Afganistan ġiet moħlija;

–         sensiela ta’ sottokuntratturi li twassal għal dewmien u żieda fl-ispejjeż, tillimita l-eżerċizzju ta’ sorveljanza tal-kuntrattur oriġinali, u tillimita wkoll il-proporzjon ta’ Afgani li jgawdu minn dawn il-proġetti;

–         finanzjament ta’ proġetti għal tul qasir ta' żmien b'ċans limitat li jkunu sostenibbli għal tul ta' żmien;

–         nuqqas ta’ indipendenza totali tal-Uffiċċju ta’ Kontroll u Awditjar tal-Afganistan mill-GIRoA;

10. Hu tal-fehma li l-Kummissjoni għandha wkoll tqis in-nuqqasijiet identifikati mill-Istati Uniti u awdituri oħra mhux Ewropej li jindikaw ukoll fatturi ta’ riskju għall-proġetti ffinanzjati mill-UE, minħabba li ħafna minnhom huma l-istess jew tal-anqas simili;

Nindirizzaw in-nuqqasijiet identifikati

11. Jagħraf iċ-ċirkostanzi diffiċli li fihom il-Kummissjoni trid twassal l-għajnuna f'pajjiż li ilu għexieren ta’ snin milqut mill-gwerra; jenfasizza li l-kontrolli fil-post ikollhom isiru f’kundizzjonijiet diffiċli mil-lat ta’ sigurtà; jitlob lill-Kummissjoni tagħmel kontrolli u verifiki alternattivi li xorta jistgħu jsiru fil-post fil-kundizzjonjiet tas-sigurtà attwali; jitlob lill-Kummissjoni tindirizza n-nuqqasijiet identifikati u tiffinanzja l-proġetti jekk jissodisfaw il-kriterji li ġejjin:

–         sostenibilità finanzjarja u operattiva għal tul ta’ żmien;

–         titħeġġeġ is-sjieda Afgana tal-proġett sal-ogħla livell possibbli;

–         il-fattur tar-riskju tal-frodi u l-korruzzjoni jkun eliminat sal-ogħla livell possibbli;

12. Jitlob lill-Kummissjoni tidentifika l-fatturi ta’ riskju involuti rigward il-korruzzjoni, il-frodi, is-sosteniblità tal-proġetti, is-sensiela ta’ sottokuntratturi u mezzi oħra ta’ ħela u ta’ użu ħażin tal-fondi; jitlob lill-Kummissjoni, għaldaqstant, tkompli tindirizza dawn il-kriterji adegwatament fil-ftehimiet għall-għotjiet u l-kuntratti kummerċjali u tissorvelja mill-qrib l-applikazzjoni ta’ dawn ir-regoli;

13. Jenfasizza l-importanza kruċjali għad-demokrazija li jkun hemm Istituzzjoni Suprema tal-Awditjar li tkun indipendenti għalkollox – finanzjarjament u mil-lat operattiv – mill-eżekuttiv u li jkollha biżżejjed kapaċità u finanzi biex twettaq verifiki finanzjarji, tal-ottempranza u tal-prestazzjoni skont l-istandards internazzjonali tal-awditjar;

14. Jinsab imħasseb dwar rapporti minn diversi għejjun affidabbli u indipendenti li l-awtoritajiet Afgani fl-ogħla livell qed jostakolaw investigazzjonijiet tal-korruzzjoni minn prosekuturi Afgani kontra uffiċjali bħal pereżempju gvernaturi;

15. Jiddeplora l-fatt li l-abbozz ta' leġiżlazzjoni ġdid dwar l-Uffiċċju ta' Kontroll u Awditjar xorta ma jagħtix lok għal indipendenza totali minħabba li, pereżempju, l-Awditur Ġenerali u d-deputat tiegħu jiġu maħtura mill-eżekuttiv, u mhux mil-leġiżlaturi; jindika li dan mhux konformi mad-Dikjarazzjoni tal-Messiku dwar l-Indipendenza tal-Istituzzjonijiet Supremi tal-Awditjar; jitlob lill-Kummissjoni, għaldaqstant, tinsisti fuq l-indipendenza finanzjarja u operattiva totali tal-Uffiċċju ta’ Kontroll u Awditjar tal-Afganistan fil-leġiżlazzjoni u fuq it-tisħiħ tal-kapaċità; ifakkar lill-Kummissjoni li l-indipendenza totali, il-kapaċità suffiċjenti u l-finanzjament tal-Uffiċċju ta’ Kontroll u Awditjar għandhom jitqiesu bħala kundizzjonijiet essenzjali għall-introduzzjoni ta’ appoġġ baġitarju dirett;

16. Jistieden lill-Kummissjoni tikkunsidra l-idea li twettaq żjarat ta’ kontroll u monitoraġġ b’mod konġunt mal-Uffiċċju ta’ Kontroll u Awditjar tal-Afganistan; jissuġġerixxi, f’dan ir-rigward, li jiżdiedu l-iskambji reċiproċi tal-għarfien u tal-ħiliet tat-taħriġ tal-awditjar fost l-entitajiet konċernati; jemmen li dan hu ċans sabiex titjieb il-ħila li parti tifhem lill-parti l-oħra u sabiex tinbena l-kapaċità;

Titjib tar-responsabbilizzazzjoni tal-għajnuna mwassla permezz tal-Aġenziji tan-NU fl-Afganistan

17. Ifakkar li wħud mill-aktar proġetti importanti ffinanzjati mill-Baġit Ġenerali tal-UE fl-Afganistan huma ġestiti u implimentati mill-Programm għall-Iżvilupp tan-NU (UNDP);

18. Ifakkar li skont l-Artikolu 287(3) tat-TFUE, il-Qorti Ewropea tal-Awdituri għandha d-dritt, jekk meħtieġ, li twettaq il-awditjar tagħha fil-post fil-bini ta' kwalunkwe korp, uffiċċju jew aġenzija li jiġġestixxi d-dħul jew l-infiq f’isem l-Unjoni;

19. Ifakkar ukoll li l-Parlament talab ripetutament lill-Kummissjoni ttejjeb it-trasparenza u r-responsabbilizzazzjoni ta’ proġetti ġestiti min-NU, b’mod speċjali l-fondi fiduċjarji ta' ħafna donaturi, pereżempju billi tiġi introdotta Stqarrija ta’ Assigurazzjoni;

20. Jinnota d-deċiżjoni riċenti tal-Bord Eżekuttiv tal-Programm għall-Iżvilupp tan-NU (UNDP), il-Fond tal-Popolazzjoni tan-NU (UNFPA) u l-Uffiċċju tas-Servizzi tal-Proġetti tan-NU (UNOPS), adottata fis-sessjoni annwali 2011 tiegħu (6 sas-17 ta’ Ġunju 2011), li l-organizzazzjonijiet donaturi intergovernattivi bħall-istituzzjonijiet tal-UE jingħataw drittijiet ta’ aċċess għar-rapporti ta’ awditjar interni simili għad-drittijiet li għandhom l-Istati Membri tan-Nazzjonijiet Uniti; jemmen, madankollu, li jeħtieġ isir aktar progress biex jitjieb ir-rappurtar dwar l-użu tal-fondi tal-UE billi tingħata informazzjoni dwar ir-riżultati aktar milli dwar l-azzjonijiet; iħeġġeġ lill-Kummissjoni, għaldaqstant, tistieden aġenziji oħra tan-NU jadottaw l-istess politika bħal tal-UNDP, UNFPA u l-UNOPS; jinnota b’sodisfazzjon li l-Fond tan-Nazzjonijiet Uniti għat-Tfal (UNICEF) ħa deċiżjoni li jsegwihom;

21. Barra minn hekk, hu tal-fehma li għall-futur jinħtieġ approċċ aktar estiż sabiex ikun konformi għalkollox mat-talbiet ripetuti tal-Parlament għal aktar trasparenza u responsabbilizzazzjoni marbuta mal-effikaċja u l-effiċjenza; jitlob lill-QEA taħdem għal ftehim mal-aġenziji tan-NU biex isir qbil dwar standards tal-awditjar komuni li jirrispettaw għalkollox l-istandards internazzjonali tal-awditjar u li jwasslu għal Dikjarazzjoni ta’ Assigurazzjoni;

22. Jiġbed l-attenzjoni fuq l-isforzi attwali tal-Grupp ta’ Ħidma dwar ir-responsabbilizzazzjoni u l-awditjar ta’ għajnuna mogħtija f’każijiet ta’ diżastri stabbilit fil-kuntest tal-INTOSAI u mmexxi minn Membru tal-QEA[8]; jappoġġa ż-żewġ objettivi ewlenin tal-Grupp:

–         li jistabbilixxi gwida u prattika tajba fil-qasam tar-responsabbilizzazzjoni billi jipprovdi tagħrif trasparenti u standardizzat lill-partijiet interessati kollha (donaturi, benefiċjarji, organizzazzjonijiet internazzjonali, NGOs) bil-għan li finalment isawru mudell integrat wieħed tar-rappurtar;

–         li jistabbilixxi gwida u prattika tajba fil-qasam tal-awditjar bil-għan li finalment jissawwar kunċett tal-awditjar wieħed, u dan ikun ifisser li kull ewro jkun ġie awditjat darba, minn awditur estern li jkun kopra l-ħtiġijiet tal-assigurazzjoni tal-partijiet interessati kollha;

23. Jilqa’ l-isforzi tal-Grupp ta’ Ħidma tal-INTOSAI, u jħeġġeġ lill-Grupp ta’ Ħidma jwettaq il-mandat tiegħu fl-iskadenza stipulata; hu tal-fehma li r-riżultati jistgħu wkoll jiġu applikati f’kuntest aktar ġenerali, minħabba li ħafna mill-isfidi fir-rigward tal-għajnuna relatati mad-diżastri jeżistu wkoll fil-każ tal-għajnuna għall-iżvilupp f’żoni milquta mill-kunflitti;

24. Jemmen li dan hu mod xieraq ta’ kif jistgħu jiġu indirizzati l-isfidi tar-responsabbilizzazzjoni bħal dawk li esperjenzaw l-aġenziji tan-NU;

25. Jistieden lill-QEA u lill-uffiċċji relevanti tan-NU, għaldaqstant, biex jibdew djalogu bil-għan li tinstab soluzzjoni għall-kwistjonijiet pendenti; jenfasizza l-benefiċċji ta’ reġim tal-awditjar wieħed f’dan il-kuntest, għax dan iżid l-effiċjenza tax-xogħol ta’ awditjar; jemmen li x-xogħol tal-Grupp ta’ Ħidma tal-INTOSAI huwa relevanti ħafna f’dan il-kuntest u jistieden lill-QEA taħdem għal ftehim mal-uffiċċji tan-NU fuq din il-bażi;

26. Ifakkar f’dan il-kuntest li l-Parlament ilu jitlob li jinħoloq fond fiduċjarju Ewropew b’diversi donaturi, u jiġbed l-attenzjoni fuq il-proposta tal-Kummissjoni li r-Regolament Finanzjarju rivedut (COM(2010)0815) għandu jipprovdu bażi legali li fuq din tkun tista’ toħloq il-fond benefiċjarju b’diversi donaturi tagħha stess; iqis li dan huwa mezz biex ikun żgurat l-ogħla livell possibbli ta’ responsabbilizzazzjoni dment li l-aġenzija tan-NU li jiġġestixxu fondi benefiċjarji b’diversi donaturi mhux kollha jikkonformaw mal-istandards tal-UE għat-trasparenza u r-responsabbilizzazzjoni;

Koordinament tal-isforzi tal-għajnuna tal-komunità tad-donaturi

27. Jinnota li l-effikaċja u l-koordinament tal-għajnuna tal-azzjoni tad-donaturi fl-Afganistan huma mfixkla sturtturalment mill-fatt li ħafna donaturi għandhom tendenza li jimmiraw għal riżultati għal żmien qasir mingħajr allinjament suffiċjenti mal-ħtiġijiet tal-GIRoA u tal-poplu tal-Afganistan; jinnota li l-preferenza ġeografika stretta marbuta mal-preżenza tat-truppi u mad-diviżjoni reġjonali min-naħa tal-pajjiżi donaturi ma jgħinux il-koordinament tad-donaturi, u jżidu r-riskju ta’ duplikazzjonijiet u ta’ ineffiċjenti tal-assistenza finanzjarja;

28. Jinnota l-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar it-tisħiħ tal-Azzjoni tal-UE fl-Afganistan u l-Pakistan, ir-rappurtar semestrali relatat, il-Blue Book 2009 tal-Kummissjoni Ewropea, li jinkludi l-għajnuna kollha mill-Baġit Ġenerali tal-UE u mill-baġits nazzjonali tal-Istati Membri, u l-ħatra riċenti – b’kariga doppja – tal-Kap tad-Delegazzjoni tal-UE/Rappreżentant Speċjali tal-UE; jemmen li dawn huma passi tajba għal koordinament aħjar tal-isforzi tal-UE u tal-Istati Membri tagħha;

29. Jantiċipa li l-ħolqien tal-SEAE (Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna) se jwassal għal koordinazzjoni u interazzjoni aħjar, kif ukoll trasparenza akbar fl-implimentazzjoni tal-proġetti tal-UE u użu aktar sostenibbli u effikaċi tal-fondi tal-UE fl-Afganistan; jistenna wkoll li r-responsabilitajiet fi ħdan id-Delegazzjoni tal-UE jkunu stabbiliti b’mod ċar;

30. Jitlob lill-Kummissjoni tagħmel aktar sforzi biex tikkoordina l-għajnuna mhux biss mal-Istati Membri iżda wkoll mad-donaturi internazzjonali l-oħra, pereżempju billi jadottaw approċċi settorjali (SWAps) konġunti biex jikkumplimentaw l-approċċ ġeografiku; jenfasizza r-rwol importanti tal-Missjoni ta’ Assistenza fl-Afganistan tan-Nazzjonijiet Uniti (UNAMA) u tal-Ministeru tal-Finanzi Afgan f’dan il-kuntest;

31. Jenfasizza l-fatt li l-investimenti tal-komunità internazzjonali fl-Afganistan iridu jkunu allinjati mal-ħtiġijiet tal-GIRoA u tal-poplu tal-Afganistan;

Titjib fir-rappurtar

32. Ifakkar lill-Kummissjoni li l-Parlament talab lill-Kummissjoni[9] tissottomettilu rapport annwali dwar l-Afganistan li jkun jinkludi evalwazzjoni dettaljata tal-effikaċja u l-impatt tal-għajnuna, kif ukoll dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni li tidentifika b’mod ċar il-proporzjon ta’ għajnuna mmonitorjata, in-nuqqasijiet identifikati u l-miżuri meħuda; itenni din it-talba u jħeġġeġ lill-Kummissjoni timplimenta bis-sħiħ ir-rakkomandazzjoni tal-Parlament li tippreżentalu rapport annwali dwar l-implimentazzjoni tal-għajnuna u l-kontroll tagħha fl-Afganistan;

33. Iqis il-ħtieġa li tiżdied it-trasparenza u r-responsabbilizzazzjoni tal-użu tal-fondi tal-UE u li l-Istati Membri tal-UE u donaturi oħra jiġu megħjuna jevitaw żbalji komuni; jitlob, għaldaqstant lill-Kummissjoni tagħmel disponibbli pubblikament ir-rapporti tal-Missjonijiet ta’ Monitoraġġ Orjentat fuq ir-Riżultati (ROM) tagħha, missjonijiet ta' awditjar mwettqa fuq fondi tal-UE mgħoddija permezz tal-aġenziji tan-NU u rapporti oħra ta' awditjar u ta’ evalwazzjoni;

Sfidi għall-ġejjieni

34. Jinnota l-istqarrija riċenti tal-President tal-Istati Uniti li sas-sajf tal-2012 se jirtira madwar terz tat-truppi Amerikani u li sal-2014 se jgħaddi r-responsabilità lill-forzi tas-sigurtà Afgani; ifakkar l-importanza ta’ sitwazzjoni tas-sigurtà stabbli għal monitoraġġ tajjeb tal-fondi tal-UE, u li l-fatt li s-sitwazzjoni tas-sigurtà fl-Afganistan ħżienet diġà għamilha diffiċli għall-Kummissjoni u għall-organizzazzjonijiet l-oħra biex jagħmlu żjarat ta’ kontroll għall-għarrieda fl-Afganistan;

35. Jenfasizza l-fatt li l-irtirar ta’ truppi jista’ jkollu effett negattiv fuq l-ekonomija tal-Afganistan; ifakkar li l-parti l-kbira tal-baġit Afgan u tal-PDG tal-Afganistan hija derivata minn għajnuna barranija; jinnota li l-irkupru ekonomiku huwa kruċjali għall-iżvilupp ġenerali tal-Afganistan; iqis li l-għajnuna ċivili għall-Afganistan se ssir iktar importanti b’riżultat tat-tnaqqis fl-għajnuna militari;

36. Hu tal-fehma li dan jista’ wkoll jipprovdi opportunità biex ir-riżorsi skarsi disponibbli jiġu allokati lil dawk il-proġetti li għandhom l-akbar ċans li jiksbu riżultati għal żmien twil; itenni l-ħtieġa ta’ aktar sostenibilità ekonomika għall-proġetti, u jemmen li dan jevita l-pressjoni fuq id-donaturi biex iqassmu l-fondi disponibbli bħalissa u li dawk li jirċievu l-għajnuna jimplimentaw proġetti li ma jkollhomx perspettiva għal żmien twil;

37. Hu tal-fehma li s-soċjetà ċivili u d-deputati parlamentari jeħtieġ li jkunu involuti f'kull stadju tal-implimentazzjoni, tal-monitoraġġ u tal-evalwazzjoni tar-riżultati, u li dan ir-rekwiżit għandu jkun kriterju deċiżiv ta' eliġibiltà għall-appoġġ baġitarju;

38. Iqis li sforz kontinwu u ikbar mill-komunità internazzjonali biex titjieb il-kapaċità u l-indipendenza tal-ġudikatura huma essenzjali għall-futur tal-Afganistan; jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jżidu l-isforzi tagħhom f’dan ir-rigward u jimpenjaw ruħhom fi djalogu kostruttiv u sod mal-GIRaA sabiex ikun żgurat li ġudikatura effiċjenti u indipendenti tibqa’ objettiv komuni għall-atturi kollha involuti fl-iżvilupp tal-Afganistan;

39. Jenfasizza li l-miżuri tal-ġlieda kontra l-korruzzjoni huma parti importanti ħafna mill-proċess tal-paċi fl-Afganistan, meta wieħed jikkunsidra li l-korruzzjoni twassal biex jintilfu l-fondi, tillimita l-aċċess għas-servizzi pubbliċi bażiċi bħas-saħħa jew l-edukazzjoni u toħloq ostaklu enormi għall-iżvilupp soċjoekonomiku tal-pajjiż; barra minn hekk il-korruzzjoni tnaqqas il-kunfidenza fis-settur pubbliku u l-gvern kif ukoll tipperikola b’mod serju l-istabilità nazzjonali; iħeġġeġ lill-UE biex tagħti attenzjoni partikolari lill-ġlieda kontra l-korruzzjoni fit-twassil tal-għajnuna lill-Afganistan;

40. Imħasseb ħafna dwar il-proporzjon kbir ta’ għajnuna internazzjonali mitlufa matul il-proċess ta’ distribuzzjoni u jinnota li hemm erba' kawżi għal dan: il-ħela, l-ispejjeż intermedjarji u ta’ sigurtà eċċessivi, il-kontijiet esaġerati u l-korruzzjoni; iħeġġeġ lill-UE tissorvelja l-ispejjeż u l-effikaċja tal-għajnuna kollha tal-UE lill-Afganistan, bil-għan li jkun żgurat li din tintuża b'mod aktar effiċjenti;

41. Iqis li l-iżvilupp tas-sitwazzjoni tas-sigurtà fl-Afganistan hu sfida ġejjiena kbira għar-rikostruzzjoni tal-Afganistan u jitlob lill-Kummissjoni tiżviluppa, flimkien mal-komunità internazzjonali, strateġija li tiżgura s-sigurtà għall-Afganistan u li tistimula ekonomija awtosostenibbli, inter alia bl-għan li jkun possibbli kontrol xieraq fuq l-għajnuna;

42. Jenfasizza li l-ugwaljanza bejn is-sessi u d-drittijiet tan-nisa huma meqjusa bħala kwistjonijiet kruċjali kemm fl-istrateġija tal-iżvilupp nazzjonali u fid-dokument dwar l-istrateġija nazzjonali 2007-2013 tal-Gvern Afgan, li jirreferu għall-integrazzjoni tal-ġeneru tal-ġejjieni;

Fehma mill-perspettiva tal-politika tal-affarijiet barranin

43. Itenni l-impenn tal-UE li tkompli tappoġġa l-Afganistan; jenfasizza li l-għan ewlieni tal-għajnuna għall-iżvilupp tal-UE lill-Afganistan għandu jkun li jgħin fl-iżvilupp sostenibbli fit-tul tal-pajjiż, inkluż titjib fl-istandards soċjoekonomiċi, jiffaċilita l-ħolqien tal-impjiegi u l-proliferazzjoni tal-SMEs, isaħħaħ il-qasam edukattiv, u jiżgura l-ugwaljanza bejn is-sessi; jenfasizza l-fatt li l-għajnuna għandha tiffaċilita aktar il-bini tal-kapaċità fl-amministrazzjoni pubblika, isaħħaħ l-istat tad-dritt u tnaqqas il-korruzzjoni, biex b'hekk tiffaċilita t-trasferiment tal-qasam tas-sigurtà lill-Gvern tar-Repubblika Iżlamika tal-Afganistan (GIRoA); jirrakkomanda li parti mill-għajnuna finanzjarja lill-Afganistan tkun allokata għall-pjan ta' ħames snin għat-tneħħija gradwali tal-kultivazzjoni tal-oppju billi tkun sostitwita minn uċuħ alternattivi; jenfasizza l-ħtieġa li tkun iffaċilitata l-kooperazzjoni subreġjonali permezz ta’ assistenza fi kwistjonijiet ta' natura transkonfinali;

44. Itenni l-ħtieġa urġenti li tiżdied l-effiċjenza tal-għajnuna, minħabba li ħafna indikaturi tal-iżvilupp għadhom mhumiex qed juru titjib sinifikanti, u l-korruzzjoni u l-katina twila tad-distribuzzjoni tal-għajnuna internazzjonali għadhom ostakoli ewlenin għall-forniment ta' servizzi essenzjali lill-poplu; jitlob lill-Unjoni Ewropea u lill-Istati Membri biex jużaw l-istrumenti finanzjarji disponibbli, inkluż l-istrument futur tal-Fondi Fiduċjarji tal-UE meta dan jiġi stabbilit, b’mod effiċjenti li jiggarantixxi l-forniment ta’ servizzi essenzjali lill-popolazzjoni;

45. Jinnota li l-maġġoranza tar-riżorsi għall-iżvilupp soċjoekonomiku fl-Afganistan tgħaddi mill-mekkaniżmu internazzjonali, iżda li proporzjon sinifikanti ta' din l-għajnuna ma tasalx għand dawk li għandhom jibbenefikaw minnha, in-nies tal-Afganistan; jirrimarka li l-UE, u b'mod partikulari l-Kummissjoni / is-SEAE għandu jkollhom rwol ewlieni fit-titjib tal-koordinazzjoni tad-donaturi f'kooperazzjoni mill-qrib ma' donaturi ewlenin oħra bħall-Istati Uniti u l-Ġappun, u jitlob li jsiru evalwazzjonijiet dettaljati tal-effiċjenza tal-għajnuna sabiex jitjiebu t-trasparenza u r-responsabilzzazzjoni tad-donaturi fl-għoti tal-għajnuna;

46. Hu tal-fehma li l-Unjoni Ewropea, li hi waħda mid-donaturi ewlenin ta' għajnuna uffiċjali għall-iżvilupp u umanitarja lill-Afganistan (aktar minn EUR 2 biljun bejn l-2002 u tmiem l-2010) għandha responsabilità partikolari biex tevalwa jekk dawk il-fondi hux qed jilħqu d-destinatarji li huma intenzjonati għalihom u jekk hux qed itejbulhom il-kundizzjonijiet tal-għajxien tagħhom;

47. Jinsisti li, meta jintużaw l-organizzazzjonijiet internazzjonali bħala mezz tal-għoti tal-għajnuna, is-SEAE u l-Kummissjoni jagħtu ħafna attenzjoni għall-eliminazzjoni tal-ħela, l-ispejjeż intermedjarji eċċessivi, l-ineffiċjenza, il-kontijiet esaġerati u l-korruzzjoni, u għandhom jinsistu fuq informazzjoni f'waqtha u adegwata dwar ir-riżultati u l-użu tal-fondi;

48. Itenni t-talba tiegħu lill-UE biex twaqqaf bażi tad-data ċentralizzata, u tanalizza l-ispejjeż u l-impatt tal-għajnuna kollha tal-UE lill-Afganistan, billi n-nuqqas ta’ data aġġornata u affidabbli ddgħajjef l-effiċjenza tal-għajnuna u t-trasparenza;

49. Huwa tal-fehma li l-Kummissjoni għandha tikkunsidra li tintroduċi appoġġ baġitarju settorjali; jenfasizza, madankollu, li tali għajnuna għandha tkun strettament kundizzjonali, b'indikaturi tal-impatt li jistgħu jitkejlu, u tista' tintuża biss flimkien ma' miżuri għall-bini tal-kapaċità u f'amministrazzjonijiet li l-istrutturi organizzattivi u l-kapaċitajiet ta' ġestjoni finanzjarja tagħhom kienu evalwati kif suppost u meqjusa adegwati u trasparenti;

Fehma mill-perspettiva tal-politika tal-iżvilupp

50. Jenfasizza li l-għoti ta’ għajnuna lil pajjiżi affettwati mill-kunflitti timplika li jkun ġie aċċettat livell sostanzjali ta’ riskju inerenti rigward ir-riżultati; jissottolinja li l-kooperazzjoni man-NU għamlitha possibbli li jinkisbu riżultati f’termini ta' żvilupp f’ambjent operattiv estremament diffiċli; jenfasizza, madankollu, li hemm bżonn ta’ aktar progress fit-tisħiħ tar-responsabbilizzazzjoni u t-trasparenza fil-konfront tal-UE bħala donatur ewlieni fis-sistema tan-NU;

51. Jenfasizza li l-effikaċja tal-għajnuna lill-Afganistan tista' tittejjeb biss jekk issir bidla radikali fl-approċċ għall-problema tal-korruzzjoni fil-livelli kollha tal-amministrazzjoni, li ilha tifni l-pajjiż mill-2001; jenfasizza li l-korruzzjoni fl-ogħla livell, li ġiet aċċettata impliċitament fl-ewwel snin wara l-2001, f'għajnejn in-nies Afgani issa qiegħda ddgħajjef b'mod kważi irriversibbli l-awtorità tal-istituzzjonijiet stabbiliti mill-kostituzzjoni Afgana; jenfasizza, għalhekk, il-ħtieġa urġenti u assoluta li tinqata' din l-aċċettazzjoni tal-korruzzjoni u li jittieħdu passi biex ikun żgurat li s-sistema ġudizzjarja Afgana u l-Qorti tal-Awdituri Afgana jkunu jistgħu jindirizzaw bil-qawwa din il-problema maġġuri u jserrħu fuq l-Unjoni Ewropea bħala alleat b'saħħtu, kredibbli u sod li se jkun minn ta' quddiem fil-ġlieda kontra din l-isfida li hija kruċjali għall-futur tal-pajjiż;

52. Jistieden lis-SEAE u lill-Kummissjoni jiddefinixxu strateġija ċara għall-għoti ta’ għajnuna f’kuntest daqstant fraġli u ta' riskju kbir; jinnota li l-prinċipju ta' gwida tal-politika tal-iżvilupp tal-UE huwa li l-għajnuna trid tkun effikaċi; jenfasizza li ġestjoni tar-riskju adegwata hi essenzjali, u li dan ifisser li għandu jkun żgurat li biżżejjed riżorsi finanzjarji u umani jkunu disponibbli sabiex jiggarantixxu monitoraġġ bir-reqqa tal-flussi ta’ għajnuna u valutazzjoni tar-riżultati;

53. Jinnota l-impenn tad-donaturi li jgħaddu tal-anqas 50% mill-għajnuna għall-iżvilupp permezz tal-baġit ewlieni tal-Gvern Afgan fi żmien sentejn; jenfasizza, madankollu, li l-appoġġ baġitarju jrid ikun akkumpanjat b'titjib tanġibbli tas-sitwazzjoni tal-governanza fil-pajjiż u iżjed fiduċja mid-donaturi fil-ġestjoni finanzjarja pubblika (PFM) Afgana, u jeħtieġ riformi urġenti u l-bini tal-kapaċità biex jissaħħu s-sistemi tal-PFM, titnaqqas il-korruzzjoni u tittejjeb l-eżekuzzjoni tal-baġit; jistieden lill-Kummissjoni tivvaluta – filwaqt li tqis il-kapaċità finanzjarja tal-istituzzjonijiet Afgani u r-rata ta' progress fir-riformi ewlenin tal-PFM – jekk ministeri Afgani speċifiċi jew istituzzjonijiet oħra, inklużi dawk fil-livell deċentralizzat, jistgħux 'il quddiem isiru eliġibbli bħala riċevituri ta’ appoġġ baġitarju settorjali, u jekk iva, b’liema kundizzjonijiet;

54. Jenfasizza r-responsabilità tal-awtoritajiet Afgani fir-rigward tal-iżvilupp strutturali u fit-tul; iħeġġeġ lill-gvern biex ikun involut aktar fir-rikostruzzjoni, fid-demokratizzazzjoni u fl-isforzi biex jittaffa l-faqar u fil-ġlieda kontra l-korruzzjoni; jinkoraġġixxi lid-donaturi tal-UE joqogħdu partikolarment attenti għas-sostenibilità fit-tul tal-interventi tagħhom, billi jippromwovu s-sjieda Afgana, jinvestu b’mod sistematiku fil-bini tal-kapaċità u jevitaw proġetti individwali li jimmiraw għal riżultati fil-qasir biss; jissottolinja, f'dan il-kuntest, ir-rwol essenzjali tal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili fl-iżgurar tas-sjieda tal-proċess ta' rikostruzzjoni u s-sorveljanza kontra r-riskju ta' korruzzjoni;

55. Jistieden, b’mod partikolari, lill-Gvern Afgan biex jiffoka fuq l-iżvilupp tal-kapaċità istituzzjonali fis-settur pubbliku u jiżviluppa programm nazzjonali uniku għal riforma tal-amministrazzjoni pubblika (PAR); jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jaħdmu kollettivament favur il-PAR fid-djalogu tagħhom mal-gvern dwar il-politiki, u biex jappoġġjaw l-objettivi tal-gvern rigward il-PAR b’mod koordinat;

56. Iħeġġeġ lill-UE tibqa’ impenjata għall-iżvilupp sostenibbli u fit-tul tal-Afganistan u biex tkompli tagħmel disponibbli riżorsi xierqa wara l-2014, meta r-responsabilità għas-sigurtà se tkun kollha kemm hi f’idejn l-awtoritajiet Afgani u donaturi oħra jistgħu jibdew inaqqsu l-fondi; f'dan il-kuntest, jitlob offerta b'saħħitha tal-UE li tenfasizza l-impenn tal-Unjoni għall-iżvilupp ta' sħubija fit-tul mal-Afganistan bil-ħsieb tal-Konferenza Internazzjonali dwar l-Afganistan li se ssir f'Bonn fil-5 ta' Diċembru; jitlob lill-UE tfittex sħab u donaturi barranin ġodda mis-soċjetà ċivili;

57. Jissottolinja t-tnaqqis modest fl-imwiet fost iċ-ċivili mill-2010; jargumenta li mingħajr sigurtà domestika, reġjonali u ċivili msaħħa, l-iżvilupp se jkompli jinħonoq u n-nies se jibqgħu jmutu; jistieden lill-Istati Membri jirrikonoxxu s-sigurtà msaħħa bħala prerekwiżit għall-iżvilupp u jifformulaw il-politiki tagħhom tal-għajnuna skont din il-premessa;

58. Jirrimarka li l-għajnuna għall-iżvilupp mill-UE għenet it-tisħiħ tal-mezzi ta’ azzjoni tan-nisa fl-Afganistan; jargumenta li żieda fil-parteċipazzjoni politika u ekonomika tan-nisa se ttejbilhom ħajjithom u tgħin biex tnaqqas ir-riskju li l-Afganistan jibqa' mgħaddas fil-kunflitt;

59. Jargumenta li l-frammentazzjoni attwali tal-assistenza tad-donaturi qed ikollha impatt negattiv fuq l-effikaċja tal-għajnuna u qed tirriżulta fi strateġiji duplikati; jistieden lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri u lill-komunità internazzjonali jikkoordinaw aħjar l-isforzi tagħhom ta' għajnuna;

60. Jargumenta li waħda mill-kwistjonijiet l-aktar importanti li qed jaffaċċja l-Afganistan hija r-riforma tal-Armata Nazzjonali Afgana (ANA) u tal-Pulizija Nazzjonali Afgana (ANP); jindika li r-rati ta' prestazzjoni kemm tal-ANA kif ukoll tal-ANP mhumiex jilħqu l-miri miftiehma; jistieden lill-Istati Membri jsaħħu l-assistenza tagħhom f'dan il-qasam billi jipprovdu uffiċjali tat-taħriġ u permezz tal-iskambju tal-aħjar prattiki;

°

°         °

61. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Qorti Ewropea tal-Awdituri u lill-Gvern u l-Parlamenti tar-Repubblika Iżlamika tal-Afganistan.

  • [1]  ĠU C 294E, 31.12.2009, p. 11.
  • [2]  ĠU C 46E, 24.2.2010, p. 87.
  • [3]  ĠU C 184E, 8.7.2010, p. 57.
  • [4]  Testi adottati, P7_TA(2010)0490.
  • [5]  ĠU L 255, 26.9.2009, p. 1.
  • [6]  ĠU L 252, 25.9.2010, p. 1.
  • [7]  Testi adottati, P7_TA-PROV(2011)0317.
  • [8]  http://eca.europa.eu/portal/page/portal/intosai-aada/home
  • [9]  ĠU C 46E, 24.2.2010, p. 93, paragrafu 40.

NOTA SPJEGATTIVA

1. Kuntest

Wara l-osservazzjoni tar-rapporteur tar-rapport fuq inizjattiva proprja dwar strateġija għall-Afganistan[1], il-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit iddeċieda li jistudja l-mod ta’ kif il-fondi tal-UE jiġu kontrollati fl-Afganistan.

L-approċċ tar-rapporteur kien li jipprova jidentifika l-aħjar prattiki billi jqabbel il-mod ta’ kif il-Kummissjoni Ewropea qed tiġġestixxi l-fondi bil-mod ta’ kif jitrattaw il-fondi diversi aġenziji tal-Istati Uniti. Għal dan il-għan, ir-rapporteur wettaq missjoni ta' riċerka f'Washington D.C. u f'New York City biex jiltaqa' ma' rappreżentanti tal-Ispettur Ġenerali Speċjali għar-Rikostruzzjoni tal-Afganistan (SIGAR), tal-Ispettur Ġenerali tal-Aġenzija għall-Iżvilupp Internazzjonali tal-Istati Uniti (USAID), tal-Uffiċċju tal-Affarijiet tal-Afganistan u tal-Pakistan tal-USAID, tad-Dipartiment tal-Istati tal-Istati Uniti, tal-Uffiċċju tar-Responsabbilizzazzjoni tal-Gvern, tas-Servizz tar-Riċerka tal-Kungress tal-Istati Uniti, tal-Bank Dinji u tal-Programm tal-Iżvilupp tan-Nazzjonijiet Uniti (UNDP). Ir-rapporteur iltaqa’ wkoll mal-Uffiċċju ta’ Kontroll u Awditjar Afgan u ma’ diversi rappreżentanti ta’ NGOs involuti fl-Afganistan.

2. Mezzi tat-twassil tal-finanzjament

Ir-rapporteur evalwa l-benefiċċji u l-iżvantaġġi tad-diversi mezzi tat-twassil tal-finanzjament li huma potenzjalment disponibbli għall-Kummissjoni Ewropea. Ir-riżultat tal-evalwazzjoni jinsab fit-tabella li ġejja.

Mezz tat-twassil tal-finanzjament

Benefiċċji

Żvantaġġi

ġestjoni diretta via organizzazzjonijiet mhux governattivi (NGOs)

- l-UE bħala donatur hija viżibbli b’mod ċar

- jista’ jintuża l-għarfien espert tal-NGOs

- involviment lokali dovut għal proġetti fuq skala żgħira

- Il-Kummissjoni Ewropea hi b’mod ċar responsabbli għall-għażla, il-ġestjoni u l-kontroll tal-proġett

- ftit involviment tal-GIRoA, u għaldaqstant ftit lok għall-iżvilupp tal-kapaċità

- riskju li jiġu ffinanzjati proġetti li ma jservux il-ħtiġijiet tal-GIRoA

ġestjoni diretta via kuntratturi orjentati li jagħmlu profitt

- l-UE bħala donatur hija viżibbli b’mod ċar

- jista’ jintuża l-għarfien espert tal-kuntrattur

- Il-Kummissjoni Ewropea hi b’mod ċar responsabbli għall-għażla, il-ġestjoni u l-kontroll tal-proġett

- ftit involviment tal-GIRoA, u għaldaqstant ftit lok għall-iżvilupp tal-kapaċità

- ir-riskju ta’ sensiela ta’ sottokuntratti li jista’ jillimita wħud mill-benefiċċji u li jagħti lok għall-ħela minħabba li l-ispejjeż jakkumulaw

- riskju li jiġu ffinanzjati proġetti li ma jservux il-ħtiġijiet tal-GIRoA

ġestjoni konġunta ma’ organizzazzjonijiet internazzjonali, b’mod speċjali li jkunu jinvolvu fondi benefiċjarji b’diversi donaturi

- koordinament tajjeb tad-donaturi internazzjonali li jippermetti approċċ koerenti

- effett ta’ lieva qawwi għall-għajnuna

- livell għoli ta’ allinjament mal-ħtiġijiet tal-GIRoA

- l-arranġamenti ta’ responsabbilizzazzjoni u trasparenza (speċjalment ir-rekwiżiti ta’ rappurtar u ta’ awditjar) jeħtieġ jiġu negozjati u jista’ jkun li ma jkunux adattati għar-rekwiżiti speċifiċi tal-UE

- inqas influenza fuq proġetti individwali u inqas viżibilità għad-donaturi individwali

appoġġ baġitarju dirett (settorjali) għall-baġit tal-GIRoA

- l-akbar effett fuq l-iżvilupp tal-kapaċità fuq tul ta’ żmien

- l-aħjar allinjament mal-ħtiġijiet tal-GIRoA

- jagħti l-akbar lok ta’ frodi u korruzzjoni

- ftit viżibilità għad-donatur

- ftit kontroll fuq kif jintefqu l-flus

Ma jeżistix approċċ wieħed adatt għal kull sitwazzjoni għax il-mezzi tat-twassil tal-finanzjament kollha jimmeritaw l-użu tagħhom għall-iskop speċifiku intenzjonat. Ir-rapporteur għaldaqstant jirrakkomanda li jintużaw il-possibiltajiet kollha skont l-objettivi li jridu jinkisbu.

Speċifikament, ir-rapporteur jemmen li l-Kummissjoni Ewropea għandha tikkunsidra li tibda tappoġġa l-baġit Afgan direttament, possibilment permezz ta’ approċċ settorjali, pereżempju fil-livell ministerjali. Dan għandu jsir biss bl-ogħla livell ta’ kawtela u taħt kundizzjonijiet rigorużi u ddefiniti sewwa, speċjalment fir-rigward tal-frodi and l-korruzzjoni. L-introduzzjoni tal-appoġġ baġitarju jagħti lok lill-GIRoA jiżviluppa l-kapaċità fuq tul ta’ żmien li l-Gvern jeħtieġ urġentement.

Ir-rapporteur jemmen li jeħtieġ tinbena l-kapaċità fil-livelli kollha tal-amministrazzjoni Afgana. Għaldaqstant ir-rapport jirrakkomanda li jkun provdut appoġġ baġitarju fil-livell lokali u provinċjali lil diversi entitajiet amministrattivi. Madankollu, l-approvazzjoni tal-awtorità ċentrali hi meħtieġa sabiex tipermetti lill-gvern iwettaq ir-rwol u r-responsabilità tiegħu. Din id-diversifikazzjoni tpoġġi lill-Kummissjoni f’qagħda aktar indipendenti. Il-Kummissjoni, għaldaqstant, tkun tista’ tkun aktar selettiva u – jekk ikun meħtieġ – twaqqaf l-appoġġ baġitarju lil entità amministrattiva speċifika li ma tkunx qed topera tajjeb mingħajr ma jintilef l-effett ta' żvilupp mal-entitajiet l-oħra.

3. Sorveljanza u responsabbilizzazzjoni tal-fondi tal-UE fl-Afganistan

Ir-rapport studjat ir-rapporti ta’ awditjar tal-QEA u tal-entitajiet ta’ awditjar tal-Istati Uniti. Dawn indikaw nuqqasijiet sinifikanti fil-ġestjoni tal-fondi fil-pajjiż. Jidher ċar li l-ġestjoni tal-proġett f’żoni ta’ kunflitt bħall-Afganistan ma tistax titqabbel direttament mal-ġestjoni tal-proġetti f'pajjiżi żviluppati jew ma’ pajjiżi li qed jiżviluppaw fejn m’hemmx kunflitti. M’hemmx dubju li l-isforzi ta’ sorveljanza jiġu mxekkla wkoll minħabba s-sitwazzjoni ta’ sigurtà instabbli. Fl-istess waqt, jeħtieġ tingħata informazzjoni affidabbli dwar nuqqasijiet fil-ġestjoni tal-proġetti u l-fatturi ta’ riskju relevanti jeħtieġ jiġu identifikati sabiex isir titjib kemm jista’ jkun.

Għaldaqstant ir-rapporteur hu tal-fehma li l-Kummissjoni għandha tindirizza dawn in-nuqqasijiet, b’mod speċjali dawk identifikati mill-QEA. Barra minn hekk, in-nuqqasijiet identifikati minn entitajiet oħra tal-awditjar, bħal pereżempju s-SIGAR, għandhom jintużaw dejjem fil-valutazzjoni tar-riskju ta’ frodi, korruzzjoni, nuqqas ta’ konformità u l-effiċjenza ta’ proġett speċifiku.

Hemm żewġ kwistjonijiet speċifiċi li jixraqilhom aktar attenzjoni:

- L-Uffiċċju ta’ Kontroll u Awditjar (CAO) tal-Afganistan bħalissa mhux indipendenti mill-eżekuttiv Afgan. Sar abbozz ta’ leġiżlazzjoni dwar is-CAO li madankollu xorta waħda ma jinkludix l-elementi kollha li jistgħu joffru l-indipendenza meħtieġa. Pereżempju, il-ħatra tal-Awditur Ġenerali u d-Deputat tiegħu hi f’idejn il-President. Dan imur kontra d-Dikjarazzjoni tal-Messiku dwar l-Indipendenza tal-Istituzzjonijiet Supremi tal-Awditjar approvata mill-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Istituzzjonijiet Supremi tal-Awditjar (INTOSAI). Barra minn hekk, il-kapaċità finanzjarja u operattiva trid tissaħħaħ biex l-Istituzzjoni Suġrema tal-Awditjar tkun effettiva.

Din hija r-raġuni għalfejn ir-rapporteur qed jitlob lill-Kummissjoni tuża l-influenza tagħha biex l-abbozz ta’ liġi jkun konformi mal-istandards internazzjonali tal-awditjar.

- Għal ħafna żmien, il-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit appoġġa l-QEA fl-isforzi tagħha li tissalvagwardja d-drittijiet ta’ awditjar tagħha vis-à-vis l-Aġenziji tan-NU li jiġġestixxu ammont dejjem akbar ta’ għajnuna li toħroġ mill-Baġit Ġenerali tal-UE. Kwistjoni li tqajjem tħassib speċifiku hi l-aċċess għar-rapporti ta' awditjar interni.

Riċentement, il-Bord Eżekuttiv tal-Programm tal-Iżvilupp tan-Nazzjonijiet Uniti (UNDP), il-Fond tal-Popolazzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti (UNFPA) u l-Uffiċċju tas-Servizzi tal-Proġetti tan-Nazzjonijiet Uniti (UNOPS) adottaw deċiżjoni li jingħata aċċess għal rapporti ta’ awditjar interni anke lill-istituzzjonijiet tal-UE. Il-Fond tan-Nazzjonijiet Uniti għat-Tfal (UNICEF) iddeċieda li jagħmel l-istess ħaġa.

Ir-rapporteur jinnota dan il-pass u hu tal-fehma li dan hu suċċess ċar tad-determinazzjoni tal-Kumitat tagħna. Madankollu, is-sitwazzjoni għad trid titjieb għax xi Aġenziji l-oħra tan-NU ma segwewx il-UNDP, il-UNFPA u l-UNOPS u l-UNICEF. Barra minn hekk, l-implimentazzjoni dettaljata ta’ din id-deċiżjoni jeħtieġ issir ferm inqas burokratika għax l-aċċess jista’ jingħata biss fil-binjiet tal-Aġenziji, u dan ixekkel l-użu reali ta' dan id-dritt.

Ir-rapporteur jirrakkomanda wkoll li l-QEA għandha tipprova tilħaq ftehim mal-aġenziji tan-NU biex tinstab soluzzjoni għall-kwistjonijiet pendenti. Dan għandu jsir bl-għan li jkun stabbilit approċċ wieħed għall-awditjar fuq il-bażi ta’ elementi tar-responsabbilizzazzjoni u tal-awditjar żviluppat mill-Grupp ta’ Ħidma tal- INTOSAI dwar ‘Ir-Responsabbilizzazzjoni u l-Awditjar ta’ Għajnuna Mogħtija f’każijiet ta’ Diżastri’. Dan il-Grupp ta’ Ħidma għadu għaddej u għandu l-għan li jadotta l-konklużjonijiet tiegħu sal-2013. Iżda diġà offra ideat siewja għar-razzjonalizzazzjoni tal-isforzi ta’ responsabbilizzazzjoni u awditjar ta’ għajnuna mogħtija f’każijiet ta’ diżastri. Ħafna mill-isfidi f’dan il-qasam japplikaw ukoll għall-għajnuna mogħtija lil żoni milquta mill-kunflitti, u għaldaqstant ir-rapporteur jemmen li dawn l-ideat jistgħu jgħinu sabiex tinstab soluzzjoni għall-kwistjonijiet pendenti mal-Aġenziji tan-NU.

4. Koordinament tal-isforzi tal-għajnuna mill-komunità tad-donaturi

Il-koordinament tal-għajnuna għadu jqajjem tħassib. Ħafna rapporti u dikjarazzjonijiet orali jindikaw li d-donaturi internazzjonali ma jikkoordinawx ix-xogħol tagħhom b’mod effettiv. Dan iwassal għal sovrappożizzjonijiet u għal proġetti li ma jkunx allinjati mal-ħtiġijiet Afgani. Minkejja li l-Kummissjoni Ewropea jixraqilha tifħir għal xi suċċessi riċenti bħall-ħatra (b’kariġa doppja) effettiva tal-Kap tad-Delegazzjoni tal-UE/Rappreżentant Speċjali tal-UE, xorta waħda għad baqa’ lok ta’ titjib fil-koordinament mal-Istati Membri u l-komunità ta' donaturi internazzjonali.

Wieħed mill-fatturi li jikkawża din is-sitwazzjoni hu l-preżenza ġeografika ta’ truppi ta’ ċertu pajjiż li normalment timxi id f’id mal-isforzi għall-iżvilupp f’dik il-provinċja speċifika. Minkejja li dan hu raġonevoli mill-perspettiva tad-donaturi nazzjonali, ir-rapporteur iqis li l-għajnuna tkun koordinata aħjar u aktar effettivament jekk jiġi stabbilit approċċ settorjali konġunt biex jikkumplimenta dan l-approċċ ġeografiku. F’kull każ, l-għajnuna dejjem għandha tkun allinjata mal-ħtiġijiet tal-GIRoA u tal-poplu Afgan.

5. Rappurtar lill-Parlament

Ir-rapport fuq inizjattiva proprja tal-15 ta’ Jannar 2009 dwar il-kontrol tal-fondi tal-UE fl-Afganistan[2] diġà kien talab lill-Kummissjoni tipprovdi rapport komprensiv annwali li jinkludi n-nuqqasijiet identifikati u l-miżuri meħuda biex jinstab rimedju għal dawn in-nuqqasijiet. Il-Kummissjoni għadha għaddejja bil-ħidma tagħha fuq rapport komprensiv ta’ dan it-tip, u kien għalhekk li r-rapporteur iddeċieda li jħeġġeġ lill-Kummissjoni - għal darba oħra - biex timplimenta r-rakkomandazzjoni.

Barra minn hekk jeħtieġ li jkunu magħmula disponibbli pubblikament ir-rapporti tad-diversi attivitajiet ta’ sorveljanza tal-Kummissjoni (rapporti tal-missjonijiet ta’ monitoraġġ orjentat fuq ir-riżultati, tal-kontrolli ex-post, tal-missjonijiet ta’ awditjar eċċ). Dan ikun ta’ benefiċċju mhux biss għall-Parlament iżda jgħin ukoll lil donaturi oħra jidentifikaw ir-riskji u jevitaw in-nuqqasijiet komuni, jiġifieri jkollu effett koordinattiv.

6. Sfidi għall-ġejjieni

L-Afganistan jinsab f’salib it-toroq. Il-President Obama tal-Istati Uniti riċentement ħabbar li se jirtira parti sostanzjali tat-truppi Amerikani. Sal-2014, il-forzi Afgani huma mistennija jkunu responsabbli mija fil-mija għas-sigurtà tal-pajjiż. Jekk inqisu l-limitazzjonijiet baġitarji attwali, il-ġejjieni tal-finanzjament tal-għajnuna għall-iżvilupp tal-Istati Uniti għall-Afganistan għadu inċert. Fl-istess waqt, l-ekonomija Afgana tiddependi ħafna fuq l-għajnuna ċivili u l-infiq militari. Dawn l-isfidi ċertament jeħtieġ jiġu indirizzati fil-Konferenza ta’ Bonn f’Diċembru 2011.

F’ħafna mid-diskussjonijiet li saru dwar l-Afganistan, ir-rapporteur sar jaf li l-volum ta' għajnuna ċivili fil-fatt mhuwiex l-akbar kwistjoni ta' tħassib. L-aktar kwistjoni relevanti hi kif qed tintefaq l-għajnuna ċivili, speċjalment jekk hix qed tintefaq b’viżjoni fit-tul biex tappoġġa proġetti sostenibbli. Fil-fatt, il-volum kbir tal-għajnuna donnu li qed joħloq pressjoni li l-fondi jintużaw malajr kemm jista’ jkun, u dan ipoġġi f’riskju s-sostenibilità u l-effikaċja tal-proġetti.

Għaldaqstant, ir-rapporteur hu tal-fehma li l-isfidi jistgħu ikunu wkoll opportunità għall-komunità ta’ donaturi biex talloka r-riżorsi skarsi aħjar u biex tiffoka fuq proġetti sostenibbli li jkollhom ċans tajjeb li jiksbu riżultati għal tul ta’ żmien.

OPINJONI tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin (24.10.2011)

għall-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit

dwar l-kontroll baġitarju tal-għajnuna finanzjarja tal-UE lill-Afganistan
(2011/2014(INI))

Rapporteur għal opinjoni: Anneli Jäätteenmäki

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Barranin jistieden lill-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1.  Itenni l-impenn tal-UE li tkompli tappoġġa l-Afganistan; jenfasizza li l-għan ewlieni tal-għajnuna għall-iżvilupp tal-UE lill-Afganistan għandu jkun li jgħin fl-iżvilupp sostenibbli fit-tul tal-pajjiż, inkluż titjib fl-istandards soċjoekonomiċi, jiffaċilita l-ħolqien tal-impjiegi u l-proliferazzjoni tal-SMEs, isaħħaħ il-qasam edukattiv, u jiżgura l-ugwaljanza bejn is-sessi; jenfasizza l-fatt li l-għajnuna għandha tiffaċilita aktar il-bini tal-kapaċità fl-amministrazzjoni pubblika, isaħħaħ l-istat tad-dritt u tnaqqas il-korruzzjoni, biex b'hekk tiffaċilita t-trasferiment tal-qasam tas-sigurtà lill-Gvern tar-Repubblika Iżlamika tal-Afganistan (GIRoA); jirrakkomanda li parti mill-għajnuna finanzjarja lill-Afganistan tkun allokata għall-pjan ta' ħames snin għat-tneħħija gradwali tal-kultivazzjoni tal-oppju billi tkun sostitwita minn għelejjel alternattivi; jenfasizza l-ħtieġa li tkun iffaċilitata l-kooperazzjoni subreġjonali permezz ta’ assistenza fi kwistjonijiet ta' natura transkonfinali;

2.  Itenni l-ħtieġa urġenti li tiżdied l-effiċjenza tal-għajnuna, minħabba li ħafna indikaturi tal-iżvilupp għadhom mhu qed juru l-ebda titjib sinifikanti, u l-korruzzjoni u l-katina twila tad-distribuzzjoni tal-għajnuna internazzjonali għadhom ostakoli ewlenin għall-forniment ta' servizzi essenzjali lill-poplu; jitlob lill-Unjoni Ewropea u lill-Istati Membri biex jużaw l-istrumenti finanzjarji disponibbli, inkluż l-istrument futur tal-Fondi Fiduċjarji tal-UE meta dan jiġi stabbilit, b’mod effiċjenti li jiggarantixxi l-forniment ta’ servizzi essenzjali lill-popolazzjoni;

3.  Jinnota li l-maġġoranza tar-riżorsi għall-iżvilupp soċjoekonomiku fl-Afganistan tgħaddi mill-mekkaniżmu internazzjonali, iżda li proporzjon sinifikanti ta' din l-għajnuna ma tasalx għand dawk li għandhom jibbenefikaw minnha, in-nies tal-Afganistan; jirrimarka li l-UE, u b'mod partikulari l-Kummissjoni / is-SEAE għandu jkollhom rwol ewlieni fit-titjib tal-koordinazzjoni tad-donaturi f'kooperazzjoni mill-qrib ma' donaturi ewlenin oħra bħall-Istati Uniti u l-Ġappun, u jitlob li jsiru evalwazzjonijiet dettaljati tal-effiċjenza tal-għajnuna sabiex jitjiebu t-trasparenza u r-responsabilità tad-donaturi fl-għoti tal-għajnuna;

4.  Hu tal-fehma li l-Unjoni Ewropea, li hi fost id-donaturi ewlenin ta' għajnuna uffiċjali għall-iżvilupp u umanitarja lill-Afganistan (aktar minn €2 biljun bejn l-2002 u tmiem l-2010) għandha responsabilità partikolari biex tevalwa jekk dawk il-fondi hux qed jilħqu d-destinatarji li huma intenzjonati għalihom u jekk hux qed itejbulhom il-kundizzjonijiet tal-għajxien tagħhom;

5.  Jinsisti li, meta jintużaw l-organizzazzjonijiet internazzjonali bħala mezz tal-għoti tal-għajnuna, is-SEAE u l-Kummissjoni jagħtu ħafna attenzjoni għall-eliminazzjoni tal-ħela, l-ispejjeż intermedjarji eċċessivi, l-ineffiċjenza, il-kontijiet esaġerati u l-korruzzjoni, u għandhom jinsistu fuq informazzjoni f'waqtha u adegwata dwar ir-riżultati u l-użu tal-fondi;

6.  Itenni t-talba tiegħu lill-UE biex twaqqaf bażi tad-data ċentralizzata, u tanalizza l-ispejjeż u l-impatt tal-għajnuna kollha tal-UE lill-Afganistan, billi n-nuqqas ta’ data aġġornata u affidabbli ddgħajjef l-effiċjenza tal-għajnuna u t-trasparenza;

7.  Huwa tal-fehma li l-Kummissjoni għandha tikkunsidra li tintroduċi appoġġ baġitarju settorjali; jenfasizza, madankollu, li tali għajnuna għandha tkun strettament kundizzjonali, b'indikaturi tal-impatt li jistgħu jitkejlu, u tista' tintuża biss flimkien ma' miżuri għall-bini tal-kapaċità u f'amministrazzjonijiet li l-istrutturi organizzattivi u l-kapaċitajiet ta' ġestjoni finanzjarja tagħhom kienu evalwati kif suppost u meqjusa adegwati u trasparenti;

RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALI FIL-KUMITAT

Data tal-adozzjoni

20.10.2011

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

32

0

4

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Pino Arlacchi, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Anneli Jäätteenmäki, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Krzysztof Lisek, Mario Mauro, Francisco José Millán Mon, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Ioan Mircea Paşcu, Vincent Peillon, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, Charles Tannock, Inese Vaidere, Boris Zala

Sostitut(i) preżenti għall-votazzjoni finali

Nikolaos Chountis, Tanja Fajon, Kinga Gál, Liisa Jaakonsaari, Elisabeth Jeggle, Barbara Lochbihler, Monica Luisa Macovei, Konrad Szymański, Indrek Tarand, Janusz Władysław Zemke

Sostitut(i) (skont l-Artikolu 187(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Heinz K. Becker, Edite Estrela, Filip Kaczmarek, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

OPINJONI tal-Kumitat għall-Iżvilupp (12.10.2011)

għall-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit

dwar il-kontroll baġitarju tal-għajnuna finanzjarja tal-UE lill-Afganistan
(2011/2014(INI))

Rapporteur: Charles Goerens

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp jistieden lill-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1.  Jenfasizza li l-għoti ta’ għajnuna lil pajjiżi affettwati mill-kunflitti timplika li jkun ġie aċċettat livell sostanzjali ta’ riskju inerenti rigward ir-riżultati; jissottolinja li l-kooperazzjoni man-NU għamlitha possibbli li jinkisbu riżultati ta' żvilupp f’ambjent operazzjonali estremament diffiċli; jenfasizza, madankollu, li hemm bżonn ta’ aktar progress fit-tisħiħ ta' responsabilità u trasparenza fil-konfront tal-UE bħala donatur ewlieni fis-sistema tan-NU;

2.  Jenfasizza li l-effikaċja tal-għajnuna lill-Afganistan tista' tittejjeb biss jekk issir bidla radikali fl-approċċ għall-problema tal-korruzzjoni, li ilha tifni l-pajjiż mill-2001, mill-ogħla sal-anqas livell tal-amministrazzjoni; jenfasizza li l-korruzzjoni fl-ogħla livell, li ġiet aċċettata impliċitament fl-ewwel snin wara l-2001, f'għajnejn in-nies Afgani issa qiegħda ddgħajjef b'mod kważi irriversibbli l-awtorità tal-istituzzjonijiet stabbiliti mill-kostituzzjoni Afgana; jenfasizza, għalhekk, il-ħtieġa urġenti u assoluta li tinqata' din l-aċċettazzjoni tal-korruzzjoni u li jittieħdu passi biex ikun żgurat li s-sistema ġudizzjarja Afgana u l-Qorti tal-Awdituri Afgana jkunu jistgħu jindirizzaw bil-qawwa din il-problema maġġuri u jserrħu fuq l-Unjoni Ewropea bħala alleat b'saħħtu, kredibbli u sod li se jkun minn ta' quddiem fil-ġlieda kontra din l-isfida li hija kruċjali għall-futur tal-pajjiż;

3.  Jistieden lis-SEAE u lill-Kummissjoni jiddefinixxu strateġija ċara għall-għoti ta’ għajnuna f’kuntest daqstant fraġli u ta' riskju kbir; jinnota li l-prinċipju ta' gwida tal-politika tal-iżvilupp tal-UE huwa li l-għajnuna trid tkun effikaċi; jenfasizza li ġestjoni tar-riskju adegwata hi essenzjali, u li dan ifisser li għandu jkun żgurat li biżżejjed riżorsi finanzjarji u umani jkunu disponibbli sabiex jiggarantixxu monitoraġġ bir-reqqa tal-flussi ta’ għajnuna u valutazzjoni tar-riżultati;

4.  Jinnota l-impenn tad-donaturi li jgħaddu tal-anqas 50% mill-għajnuna għall-iżvilupp permezz tal-baġit ewlieni tal-Gvern Afgan fi żmien sentejn; jenfasizza, madankollu, li l-appoġġ baġitarju jrid ikun akkumpanjat b'titjib tanġibbli tas-sitwazzjoni tal-governanza fil-pajjiż u iżjed fiduċja mid-donaturi fil-ġestjoni finanzjarja pubblika (PFM) Afgana, u jeħtieġ riformi urġenti u l-bini tal-kapaċità biex jissaħħu s-sistemi tal-PFM, titnaqqas il-korruzzjoni u tittejjeb l-eżekuzzjoni tal-baġit; jistieden lill-Kummissjoni tivvaluta – filwaqt li tqis il-kapaċità finanzjarja tal-istituzzjonijiet Afgani u r-rata ta' progress fir-riformi ewlenin tal-PFM – jekk ministeri Afgani speċifiċi jew istituzzjonijiet oħra, inklużi dawk fil-livell deċentralizzat, jistgħux 'il quddiem isiru eliġibbli bħala riċevituri ta’ appoġġ baġitarju settorjali, u jekk iva, skont liema kundizzjonijiet.

5.  Jenfasizza r-responsabilità tal-awtoritajiet Afgani fir-rigward tal-iżvilupp strutturali u fit-tul; iħeġġeġ lill-gvern biex ikun involut aktar fir-rikostruzzjoni, fid-demokratizzazzjoni u fl-isforzi biex jittaffa l-faqar u fil-ġlieda kontra l-korruzzjoni; jinkoraġġixxi lid-donaturi tal-UE joqogħdu partikolarment attenti għas-sostenibilità fit-tul tal-interventi tagħhom, billi jippromwovu s-sjieda Afgana, jinvestu b’mod sistematiku fil-bini tal-kapaċità u jevitaw proġetti individwali li jimmiraw għal riżultati fil-qasir biss; jissottolinja, f'dan il-kuntest, ir-rwol essenzjali tal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili fl-iżgurar tas-sjieda tal-proċess ta' rikostruzzjoni u s-sorveljanza kontra r-riskju ta' korruzzjoni;

6.  Jistieden, b’mod partikolari, lill-Gvern Afgan biex jiffoka fuq l-iżvilupp tal-kapaċità istituzzjonali fis-settur pubbliku u jiżviluppa programm nazzjonali uniku għal riforma tal-amministrazzjoni pubblika (PAR); jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jaħdmu kollettivament favur il-PAR fid-djalogu tagħhom mal-gvern dwar il-politiki, u biex jappoġġjaw l-objettivi tal-gvern rigward il-PAR b’mod koordinat;

7.  Iħeġġeġ lill-UE tibqa’ impenjata għall-iżvilupp sostenibbli u fit-tul tal-Afganistan u biex tkompli tagħmel disponibbli riżorsi xierqa wara l-2014, meta r-responsabilità għas-sigurtà se tkun kollha kemm hi f’idejn l-awtoritajiet Afgani u donaturi oħra jistgħu jibdew inaqqsu l-fondi; f'dan il-kuntest, jitlob offerta b'saħħitha tal-UE li tenfasizza l-impenn tal-Unjoni għall-iżvilupp ta' sħubija fit-tul mal-Afganistan bil-ħsieb tal-Konferenza Internazzjonali dwar l-Afganistan li se ssir f'Bonn fil-5 ta' Diċembru; jitlob lill-UE tfittex sħab u donaturi barranin ġodda mis-soċjetà ċivili;

8.  Jissottolinja t-tnaqqis modest fl-imwiet fost iċ-ċivili mill-2010 ‘l hawn; jargumenta li mingħajr sigurtà domestika, reġjonali u ċivili msaħħa, l-iżvilupp se jkompli jinħonoq u n-nies se jibqgħu jmutu; jistieden lill-Istati Membri jirrikonoxxu s-sigurtà msaħħa bħala prerekwiżit għall-iżvilupp u jifformulaw il-politiki tagħhom tal-għajnuna skont din il-premessa;

9.  Jirrimarka li l-għajnuna għall-iżvilupp mill-UE kkontribwixxiet biex in-nisa fl-Afganistan jingħataw aktar saħħa; jargumenta li żieda fil-parteċipazzjoni politika u ekonomika tan-nisa se ttejbilhom ħajjithom u tgħin biex tnaqqas ir-riskju li l-Afganistan jibqa' mgħaddas fil-kunflitt;

10. Jargumenta li l-frammentazzjoni attwali tal-assistenza tad-donaturi qed ikollha impatt negattiv fuq l-effikaċja tal-għajnuna u qed tirriżulta fi strateġiji duplikati; jistieden lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri u lill-komunità internazzjonali jikkoordinaw aħjar l-isforzi tagħhom ta' għajnuna;

11. Jargumenta li waħda mill-kwistjonijiet l-aktar importanti li qed jaffaċċja l-Afganistan hija r-riforma tal-Armata Nazzjonali Afgana (ANA) u tal-Pulizija Nazzjonali Afgana (ANP); jindika li r-rati ta' prestazzjoni kemm tal-ANA kif ukoll tal-ANP mhumiex jilħqu l-miri miftiehma; jistieden lill-Istati Membri jsaħħu l-assistenza tagħhom f'dan il-qasam billi jipprovdu uffiċjali tat-taħriġ u permezz tal-iskambju tal-aħjar prattika;

RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALI FIL-KUMITAT

Data tal-adozzjoni

11.10.2011

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

20

1

0

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Thijs Berman, Michael Cashman, Véronique De Keyser, Nirj Deva, Leonidas Donskis, Catherine Grèze, András Gyürk, Filip Kaczmarek, Michał Tomasz Kamiński, Franziska Keller, Miguel Angel Martínez Martínez, Maurice Ponga, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Alf Svensson, Eleni Theocharous, Patrice Tirolien, Ivo Vajgl, Anna Záborská, Iva Zanicchi, Gabriele Zimmer

Sostitut(i) preżenti għall-votazzjoni finali

Santiago Fisas Ayxela

RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALI FIL-KUMITAT

Data tal-adozzjoni

10.11.2011

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

17

1

0

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Marta Andreasen, Inés Ayala Sender, Andrea Češková, Jorgo Chatzimarkakis, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ville Itälä, Iliana Ivanova, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Crescenzio Rivellini, Paul Rübig, Bart Staes, Georgios Stavrakakis

Sostitut(i) preżenti għall-votazzjoni finali

Zuzana Brzobohatá, Christofer Fjellner, Ivailo Kalfin