Procedure : 2011/2191(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0389/2011

Indgivne tekster :

A7-0389/2011

Forhandlinger :

PV 30/11/2011 - 15
CRE 30/11/2011 - 15

Afstemninger :

PV 01/12/2011 - 6.20
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0539

BETÆNKNING     
PDF 169kWORD 101k
22.11.2011
PE 472.356v01-00 A7-0389/2011

om Kroatiens ansøgning om optagelse i Den Europæiske Union

(2011/2191(INI))

Udenrigsudvalget

Ordfører: Hannes Swoboda

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING
 UDTALELSE fra Budgetudvalget
 UDTALELSE fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender
 RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om Kroatiens ansøgning om optagelse i Den Europæiske Union

(2011/2191(INI))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til udkastet til traktat om Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union, protokollen og slutakten,

–   der henviser til ansøgningen om tiltrædelse af Den Europæiske Union, indgivet af Republikken Kroatien den 21. februar 2003,

–   der henviser til Kommissionens udtalelse af 20. april 2004 om Kroatiens ansøgning om EU-medlemskab,

–   der henviser til Rådets beslutning af 3. oktober 2005 om indledning af tiltrædelsesforhandlinger med Republikken Kroatien,

–   der henviser til Kommissionens periodiske rapporter om Kroatiens fremskridt hen imod tiltrædelse, der omfatter perioden 2005-2011,

–   der henviser til Kommissionens interimsrapports af 2. marts 2011 om reformer i Kroatien vedrørende retsvæsenet og grundlæggende rettigheder,

–   der henviser til formandskabets konklusioner fra Det Europæiske Råd i Thessaloniki den 19.-20. juni 2003 om det vestlige Balkan,

–   der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råd den 23. og 24. juni 2011,

–   der henviser til alle sine tidligere beslutninger og betænkninger om Kroatiens fremskridt og udvidelsesprocessen,

–   der henviser til alle tidligere henstillinger fra Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU‑Kroatien,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 48,

–   der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget og til udtalelser fra Budgetudvalget og Udvalget om Konstitutionelle Anliggender (A7-0389/2011),

A. der henviser til, at Kroatien tyve år efter sin uafhængighedserklæring og omkring otte år efter at have indgivet sin ansøgning om EU-medlemskab har nået en historisk milepæl i sin EU-integrationsproces gennem en vellykket afslutning på tiltrædelsesforhandlingerne; der henviser til, at Kroatiens præstationer fortjener uforbeholden anerkendelse;

B.  der henviser til, at tiltrædelsesprocessen i betydelig grad har bidraget til Kroatiens omstilling til et solidt og modent demokrati baseret på europæiske værdier; der henviser til perspektivet i tiltrædelsesakter som en stærk katalysator for reform, idet de mobiliserer de forskellige aktører i det politiske, økonomiske, sociale og kulturelle liv; der henviser til, at reformbestræbelserne også bør fastholdes efter afslutningen af forhandlingerne og efter tiltrædelsen, således at landet og dets borgere fuldt ud kan drage fordel af EU-medlemskabet;

C. der henviser til, at kroatisk medlemskab vil gøre EU stærkere, berige dets europæiske kultur og kulturarv og yde et vigtigt bidrag til at bevare udvidelsesprocessens troværdighed og samtidig vil være et godt eksempel på, hvordan samvittighedsfuld gennemførelse af alle indgåede forpligtelser kan føre til opnåelse af alle opstillede mål;

D. der henviser til, at det i tiltrædelsesprocessen er afgørende, at hvert land bør vurderes på sine egne resultater, at tempoet i tiltrædelsesforhandlingerne bør være afhængigt af den reelle opfyldelse af Københavnskriterierne, og at spørgsmålet om, i hvilket omfang disse kriterier er opfyldt, også bør være afgørende for den endelige tiltrædelsesdato;

E.  der henviser til, at fortsatte reformer og deres fuldstændige gennemførelse bl.a. inden for retsvæsenet og grundlæggende rettigheder samt bekæmpelse af korruption fortsat er afgørende for styrkelsen af retsstaten til gavn for alle kroatiske borgere;

F.  der henviser til, at en reel forsoning mellem forskellige folkeslag og etableringen af gode naboskabsrelationer væsentligt bidrager til en virkelig europæisk integrationsproces; der henviser til, at retsforfølgelser for krigsforbrydelser samt reintegration af flygtninge og fordrevne er grundlæggende elementer i forsoningsprocessen;

G. der henviser til, at det, hvis Kroatiens tiltrædelse falder heldigt ud, vil have mere vidtrækkende konsekvenser i Europa og regionen og give positiv fremdrift til processen med europæisk integration både i EU og i Vestbalkan; der henviser til, at udsigten til EU-medlemskab er et kraftigt incitament for ansøgerlande og mulige ansøgerlande i regionen på vej mod europæisk integration til at fortsætte de nødvendige politiske, økonomiske og lovgivningsmæssige reformer og styrkelsen af fred, stabilitet og forsoning baseret på gode naboskabsrelationer; der henviser til, at EU bør styrke det europæiske perspektiv for Kroatiens nabolande og til stadighed opmuntre disse lande til at opfylde deres forpligtelser på deres egen vej mod fuldt EU-medlemskab;

1.  glæder sig over afslutningen af tiltrædelsesforhandlingerne med Kroatien, der tilendebringer næsten seks års forhandlinger og adskillige års forberedelser, som i væsentlig grad har ændret landets sociopolitiske, økonomiske og kulturelle landskab; understreger nødvendigheden af at fastholde reformmomentummet og mener, at denne proces ikke er tilendebragt, men bør fortsætte med samme styrke og hårdt arbejde efter forhandlingernes afslutning og efter tiltrædelsen; er overbevist om, at de positive resultater af denne proces vil styrke de kroatiske borgeres støtte og tillid til EU-medlemskab, og vil opmuntre borgerne til at deltage i folkeafstemningen om EU og til at støtte tiltrædelsestraktaten; støtter undertegnelsen af tiltrædelsestraktaten og opfordrer EU-medlemsstaterne til hurtigst muligt at gennemføre ratificeringen; ser frem til at modtage parlamentariske observatører fra Kroatien;

2.  påpeger, at de midlertidige bestemmelser i tiltrædelsestraktaten giver mulighed for en fravigelse fra det maksimale antal af pladser i Europa-Parlamentet som fastsat i traktaterne indtil udgangen af valgperioden 2009-2014; er besluttet på at fremlægge sit beslutningsforslag vedrørende den nye sammensætning af Europa-Parlamentet i god tid før 2014-valget i overensstemmelse med artikel 14, stk. 2, i TEU; påpeger, at alle relevante institutionelle aspekter af tiltrædelsen bør tages i betragtning i deres helhed;

3.  påpeger, at procedurerne for vedtagelse af tiltrædelsestraktaten med Republikken Kroatien på den ene side, og de protokoller, som Irland og Den Tjekkiske Republik har anmodet om på den anden side, har forskelligt traktatgrundlag, nemlig henholdsvis artikel 49 og artikel 48 i TEU, og derfor ikke lovligt kan samles i en enkelt retsakt;

4.  mener afgjort, at afslutningen af tiltrædelsesforhandlingerne er bevis på, at EU’s udvidelsesproces er troværdig; understreger, at de opnåede fremskridt på vejen hen imod medlemskab afspejler den omstændighed, at udsigten til tiltrædelse fortsat fremmer politiske og økonomiske reformer, og at europæisk integration tjener som et middel til at forsone lande selv uden for EU's grænser;

5.  forventer, at Kommissionen objektivt overvåger de videre tiltrædelsesforberedelser og hjælper de kroatiske myndigheder med at opfylde de tilsagn og forpligtelser, der hidrører fra forhandlingerne; glæder sig over, at tiltrædelsestraktaten henviser til, at civilsamfundet skal inddrages i hele overvågningsforløbet, og opfordrer Kommissionen til at gøre fuldt brug af denne bestemmelse og inddrage repræsentanter fra civilsamfundet i et tæt samarbejde; er af den opfattelse, at førtiltrædelsesovervågningsmekanismen er et middel til at give Kroatien yderligere støtte i dets fortsatte reformbestræbelser; opfordrer Kommissionen til at sikre, at den støtte, der ydes via instrumentet til førtiltrædelsesbistand (IPA), vedbliver med at være så målrettet og effektiv som muligt;

6.  understreger behovet for især at fokusere på de tilsagn, der er givet vedrørende områderne retsvæsenet, indre anliggender og grundlæggende rettigheder – herunder beskyttelse af mediefriheden som et af de centrale demokratiske redskaber, såvel som den fortsatte implementering af reformen af retsvæsenet og effektivitet, upartisk behandling af sager om krigsforbrydelser, bekæmpelse af korruption, beskyttelse af mindretal, grænseforvaltning, politisamarbejde, bekæmpelse af organiseret kriminalitet og samarbejde mellem domstolene i civile og strafferetlige sager – samt de tilsagn, der er givet inden for konkurrencepolitikken med henblik på en passende og effektiv omstrukturering af skibsværfts- og stålindustrien; finder det vigtigt, at Kroatien opviser positive resultater på disse områder inden tiltrædelsen;

7.  vil følge processen og opfordrer Kommissionen til at holde Parlamentet regelmæssigt orienteret om, i hvilken udstrækning de kroatiske myndigheder lever op til de tilsagn, der er givet i tiltrædelsestraktaten, med henblik på fuldt ud at påtage sig deres medlemskabsforpligtelser ved tiltrædelsen den 1. juli 2013; opfordrer de kroatiske myndigheder til at gennemføre forpligtelserne på en gennemsigtig og inklusiv måde, som inddrager det kroatiske parlament og civilsamfundet, og til regelmæssigt at evaluere fremskridtene med reformerne; forbeholder sig ret til at fremsætte henstillinger til Kommissionen og de kroatiske myndigheder under hele overvågningsforløbet;

8.  opfordrer Kroatien til, samtidig med at det anerkender de fremskridt, der er gjort med hensyn til en reform af retsvæsenet, fortsat at gennemføre reformer af retsvæsenet i overensstemmelse med Kommissionens henstillinger, da et effektivt, uafhængigt og upartisk domstolssystem er af væsentlig betydning for økonomisk udvikling og styrker borgernes tillid til retsstaten; opfordrer Kroatien til at tage fat på de udestående udfordringer på dette område, navnlig med hensyn til at forbedre effektivitet i retsvæsenet og gennemføre bestemmelserne om uafhængighed, upartiskhed og ansvarlighed i retsvæsenet og om objektive kriterier, der bygger på fortjeneste, ved udnævnelse og forfremmelse af dommere;

9.  glæder sig over Kroatiens beslutsomhed med hensyn til bekæmpelse af korruption og anser det for at være en af de højeste prioriteter fortsat at bekæmpe korruption, navnlig korruption på højt niveau – inden for den dømmende magt, de retshåndhævende myndigheder, den offentlige forvaltning og i statsejede virksomheder –, som skal forfølges håndfast, hvor det end forekommer, gennem streng håndhævelse af loven og udvikling af en resultattavle for vellykket retsforfølgelse; bemærker behovet for fortsat at forbedre gennemsigtigheden og integriteten i den offentlige forvaltning og hos politiet; anser det for afgørende at gennemføre lovgivningen om offentlige indkøb effektivt, at sikre gennemsigtighed i den offentlige sektor, at give borgerne adgang til oplysninger om offentlige udgifter og at øge gennemsigtigheden omkring finansieringen af de politiske partier;

10. opfordrer de kroatiske myndigheder til at styrke de korruptionsbekæmpende organers administrative kapacitet yderligere, herunder ved at følge bedste praksis i EU, og fremme en kultur, der er kendetegnet ved politisk ansvarlighed samt ansvarlighed i den offentlige sektor og i retsvæsenet, hvilket er en forudsætning for opbygning af en retsstat og styrkelse af den; understreger, at der er behov for en fortsat indsats med henblik på yderligere at forbedre resultaterne inden for effektiv bekæmpelse af organiseret kriminalitet og håndtering af korruptionssager og til at styrke den lovgivning, som forbyder, at virksomheder, der har tilknytning til kriminelle organisationer, deltager i offentlige indkøb; finder det vigtigt at fortsætte reformen af de retshåndhævende myndigheder med det formål at gøre dem effektive, afpolitisere dem og sikre respekt for borgerlige rettigheder og frihedsrettigheder;

11. opfordrer Kroatien til at forstærke sin indsats i forbindelse med retsforfølgelse af krigsforbrydelser og til at gennemføre den nye strategi om straffrihed, som er nøglen til at sikre retfærdighed og opnå en varig forsoning i regionen, samt til at behandle sager om straffrihed i tilfælde, hvor ofrene var etniske serbere, eller hvor de formodede gerningsmænd var medlemmer af de kroatiske sikkerhedsstyrker; opfordrer den kroatiske regering til, som et vigtigt skridt i bekæmpelse af straffrihed, at afsætte tilstrækkelige finansielle midler og yde fuld støtte til det kroatiske retsvæsen med henblik på at fremskynde efterforskningen af krigsforbrydelser; opfordrer desuden de kroatiske myndigheder til fortsat at samarbejde aktivt med Krigsforbrydertribunalet vedrørende det Tidligere Jugoslavien (ICTY) og til at overholde alle de øvrige henstillinger fra ICTY's chefanklagers kontor; opfordrer Kroatien og Serbien til fuldt ud at samarbejde inden for retsområdet, navnlig med hensyn til retsforfølgelse af krigsforbrydelser;

12. anmoder regeringen om yderligere at tilskynde til og effektivt lette, at flygtninge og fordrevne kan vende hjem, under særlig hensyntagen til hjemvendte etniske serberes situation, samt til at forbedre deres leve- og arbejdsvilkår; opfordrer de kroatiske myndigheder til fortsat at iværksætte sociale og økonomiske genopbygningsprojekter for sårbare grupper, navnlig for flygtninge, og til at søge efter effektive og bæredygtige måder at sørge for boliger og beskæftigelse, således at det sker i overensstemmelse med andre sociale og beskæftigelsesmæssige programmer; forventer, at alle lande i området gennemfører fordomsfri politikker for flygtninges tilbagevenden;

13. glæder sig over de fremskridt, der er sket inden for kvinders rettigheder og ligestilling mellem kønnene; er imidlertid bekymret over, at kvinder fortsat i høj grad er underrepræsenteret i økonomiske og politiske besluttende organer; opfordrer de kroatiske myndigheder til hurtigt at gennemføre loven om ligestilling mellem kønnene, mere aktivt at fremme kvinders deltagelse i politik, styrke kvinders stilling på arbejdsmarkedet og indføre ligelønsprincippet;

14. støtter bestræbelserne på at fremme tolerancen i landet; opfordrer de kroatiske myndigheder til at fortsætte deres bestræbelser på at bekæmpe alle former for forskelsbehandling, at håndhæve lovgivningen om ikke-forskelsbehandling samt at behandle sager om hadforbrydelser, hadske udtalelser, racistiske trusler og intolerance over for etniske minoriteter og lesbiske, bøsser, bi- og transseksuelle resolut; opfordrer endvidere Kroatien til at agere i tolerancens ånd og træffe passende foranstaltninger til beskyttelse af dem, som stadig kan tænkes at blive udsat for trusler eller intimidering;

15. er stærkt foruroliget over volden mod deltagerne i en gay pride parade for bøsser, lesbiske, bi- og transseksuelle i Split den 11. juni 2011 og over de kroatiske myndigheders manglende evne til at beskytte deltagerne; opfordrer indtrængende de kroatiske myndigheder til fuldt ud at efterforske og retsforfølge de forbrydelser, der blev begået, og til at udvikle strategier til forebyggelse af lignende begivenheder i fremtiden; opfordrer de kroatiske myndigheder til hurtigt at vedtage og gennemføre en handlingsplan mod homofobi;

16. opfordrer de kroatiske myndigheder til fortsat at bekæmpe menneskehandel;

17. opfordrer Kroatien til styrke arbejdsmarkeds- og fagforeningsrettighederne yderligere, til at styrke dialogen med arbejdsmarkedets parter i forbindelse med beslutningsprocessen og politikudformning samt til at fremme kapacitetsopbygningen af arbejdsmarkedets parter, herunder en yderligere styrkelse af Det Økonomiske og Sociale Råd;

18. anerkender, at udtryksfriheden er garanteret i kroatisk lovgivning og generelt respekteres; opfordrer de kroatiske myndigheder til at tage yderligere skridt til at sikre medieuafhængighed og professionalisme; opfordrer de kroatiske myndigheder til fortsat at leve op til deres forpligtelse til at sikre, at mediesektoren kan fungere uden politisk indblanding, og at tilsynsorganernes uafhængighed garanteres;

19. opfordrer Kroatiens regering til i lyset af de vedvarende økonomiske problemer at fortsætte sine strukturelle reformer af økonomien, at stimulere beskæftigelsen ved at puste nyt liv i arbejdsmarkedet og tilstræbe finanspolitisk konsolidering med henblik på at øge konkurrenceevnen, for at Kroatien kan få mulighed for at indhente EU-medlemsstaterne og få fuld gavn af EU-tiltrædelsen; finder det vigtigt, at den økonomiske genopretning ledsages af miljømæssige moderniseringer, herunder en forbedring af energieffektiviteten, styrkelse af politikker om vedvarende energikilder og harmonisering af den fysiske planlægning og energipolitikken; opfordrer regeringen til at forbedre det generelle erhvervsmiljø, lægge særlig vægt på små og mellemstore virksomheder og til at fortsætte indsatsen for at reformere Kroatiens sociale system for at sikre bæredygtige offentlige finanser; opfordrer de kroatiske myndigheder til at gøre den fysiske planlægningsproces mere gennemsigtig og til fuldt ud at respektere samfundets interesser og miljøstandarderne;

20. opfordrer medlemsstaterne til at gennemføre beslutninger vedrørende overgangsforanstaltninger for kroatiske arbejdstageres adgang til deres arbejdsmarkeder på grundlag af faktuelle oplysninger, og kun i tilfælde af en virkelig trussel om alvorlige forstyrrelser af de nationale arbejdsmarkeder;

21. opfordrer medlemsstater, som ønsker at anvende overgangsperioder, der begrænser den frie adgang til deres arbejdsmarked, til at oplyse Kommissionen om, hvor mange arbejdstagere der forventes på deres område;

22. understreger, at der skal tages fuldt hensyn til de finansielle konsekvenser af udvidelsen i de kommende forhandlinger om den flerårige finansielle ramme 2014-2020 og om afgørelser vedrørende Unionens eget indtægtssystem;

23. opfordrer alle involverede parter til i videst muligt omfang at inddrage Kroatien, i landets egenskab af tiltrædende land, i alle drøftelser og forhandlinger om den flerårige finansielle ramme 2014-2020; mener, at Kroatiens observatører i Europa-Parlamentet, repræsentanter i Rådet og observatører i Regionsudvalget bør benytte lejligheden til at fremme deres vision for Unionen og bidrage til at udforme EU's budget og prioriteter for perioden frem til 2020;

24. noterer sig EU's holdning vedrørende de finansielle og budgetmæssige bestemmelser, som defineret på regeringskonferencen om Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union, og baseret på, at landet tiltræder Unionen den 1. juli 2013; anfører, at finansbevillingerne til dækning af Kroatiens tiltrædelse, for hvert udgiftsområde eller underområde på budgettet, i sidste halvdel af den flerårige finansielle rammes sidste regnskabsår vil øge EU's budgetudgifter væsentligt; bemærker, at de midler, som inden for rammerne af IPA er afsat til Kroatien, vil blive reduceret i forhold til de beløb, som oprindeligt blev fastsat for 2013, hvilket i en vis udstrækning udligner nettovirkningen på EU-budgettet;

25. noterer sig Corepers holdning, ifølge hvilken de samlede udgifter for regnskabsåret 2013 ikke bør ændres, men minder ikke desto mindre om, at der i forbindelse med fremlæggelsen af, forhandlingerne om og vedtagelsen af den aktuelle flerårige finansielle ramme i 2006 ikke blev taget højde for Kroatiens eventuelle tiltrædelse af Unionen under den nuværende flerårige finansielle ramme;

26. henstiller derfor indtrængende til Kommissionen, som planlagt i begyndelsen af 2012 efter undertegnelsen af tiltrædelsestraktaten i december 2011 og som fastsat i punkt 29 i den interinstitutionelle aftale, at fremsætte forslag om en ændring af den flerårige finansielle ramme for regnskabsåret 2013 for at undgå at skulle finansiere Kroatiens tiltrædelse ved hjælp af udgiftsomlægninger;

27. opfordrer, i betragtning af at der fortsat er svagheder med hensyn til den administrative kapacitet i relevante kroatiske institutioner, de kroatiske myndigheder til yderligere at styrke de administrative strukturer og institutionelle kapaciteter, der er nødvendige for en korrekt gennemførelse af gældende EU-lovgivning, så landet kan få fuldt udbytte af EU-medlemskabet efter tiltrædelsen;

28. glæder sig over, at den kroatiske regering i juli 2011 vedtog erklæringen om fremme af europæiske værdier i Sydøsteuropa; anmoder Kroatien om fortsat at gøre sig til fortaler for EU-udvidelse og fremme af de europæiske værdier fred, velstand, frihed, retsstatsprincippet, demokrati og social markedsøkonomi i regionen; opfordrer Kroatien til fortsat at fremme gode naboskabsrelationer og vedblive med at være en vigtig og proaktiv initiativtager til regionalt samarbejde på alle niveauer og til at holde fast ved sit tilsagn om at omsætte forsoningsindsatsen til praktiske tiltag, der gavner alle regionens borgere på det økonomiske, sociale og menneskelige plan;

29. opfordrer til øget anvendelse af de finansielle instrumenter, der støtter SMV'er, infrastrukturudvikling og erhvervsklima som en del af flerlandeprogrammerne i hele det vestlige Balkan; bemærker, at regionalt samarbejde er af største vigtighed for at sikre den økonomiske udvikling i Kroatiens nabolande samt et frugtbart samarbejde med disse;

30. opfordrer til, at der gøres fremskridt med hensyn til at få løst udestående bilaterale sager med visse nabolande, navnlig med Serbien og navnlig hvad angår grænsedragning, savnede personer, tilbagegivelse af ejendom samt flygtninge, og selvom det afgjort ikke mener, at uafklarede spørgsmål af bilateral karakter må standse processen med EU-tiltrædelse for ansøgerlande og mulige ansøgerlande fra Vestbalkan, så bør de generelt være løst inden tiltrædelsen, og det hilser derfor erklæringen af 21. oktober 2011 velkommen i denne henseende;

31. tilskynder, i betragtning af at tiltrædelsens succes i vid udstrækning afhænger af borgernes støtte og engagement, de kroatiske myndigheder og civilsamfundet til med hjælp fra Kommissionen at gennemføre en vidtspændende og objektiv oplysningskampagne om, hvilke forpligtelser, konsekvenser og fordele der følger med EU-tiltrædelsen, således at kroaterne bliver helt bevidste om det valg, de skal træffe i folkeafstemningen, og ser det europæiske projekt som et, der også omfatter dem;

°

°          °

32. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen samt medlemsstaternes og Republikken Kroatiens regeringer og parlamenter.


UDTALELSE fra Budgetudvalget (7.11.2011)

til Udenrigsudvalget

om Kroatiens ansøgning om optagelse i Den Europæiske Union

(2011/2191(INI))

Ordfører for udtalelse: Göran Färm

FORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Udenrigsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  glæder sig over konklusionerne på tiltrædelsesforhandlingerne og bekræfter sin accept af, at Kroatien bliver Den Europæiske Unions 28. medlem;

2.  understreger, at tiltrædelse af EU ikke bør betragtes som afslutningen på en proces, men snarere som et skridt fremad i forbindelse med den aktuelle og vedvarende administrative og økonomiske modernisering af et land;

3.  opfordrer til øget anvendelse af de finansielle instrumenter, der støtter SMV'er, infrastrukturudvikling og erhvervsklima som en del af flerlandeprogrammerne i hele det vestlige Balkan; bemærker, at regionalt samarbejde er af største vigtighed for at sikre den økonomiske udvikling i Kroatiens nabolande samt et frugtbart samarbejde med disse;

4.  understreger, at Kroatien, i lighed med andre medlemsstater, bør benytte sig af de muligheder, der er forbundet med medlemskab, til at fremme og intensivere planlægningen af EU-støtte på mellemlang og lang sigt med henblik på at styrke og accelerere moderniseringen af landets økonomi som et skridt hen imod større konkurrenceevne og diversificering; henleder i denne forbindelse opmærksomheden på strukturfondenes vigtige rolle;

5.  tilslutter sig Kommissionens konklusioner i statusrapporten om Kroatien; glæder sig over Kroatiens generelt pæne fremskridt, navnlig på retsområdet og på området for grundlæggende rettigheder og konkurrence, samt inden for retfærdighed, frihed og sikkerhed;

6.  nærer imidlertid stadig bekymring over Kroatiens administrative formåen og landets evne til at tilpasse sig med henblik på fuldt medlemskab, samt den efterfølgende gennemførelse af struktur- og landbrugspolitikken; minder om, at en fremtidig væsentlig forhøjelse af støtten kun kan kontrolleres og forvaltes på grundlag af en forbedring af ovennævnte på både centralt, regionalt og lokalt plan;

7.  støtter i denne forbindelse oprettelsen af en midlertidig økonomisk støtteordning, Overgangsfaciliteten, som skal fremme Kroatiens administrative og juridiske evne til at gennemføre og styrke fællesskabslovgivningen;

8.  påpeger, at Kroatien endnu ikke har overvundet den økonomiske recession, som har ramt landet; noterer sig, at arbejdsløsheden, og navnlig ungdomsarbejdsløsheden, fortsat er vokset til trods for det økonomiske 2010-støtteprogram; opfordrer Kommissionen til at kræve, at der findes en løsning med hensyn til det kroatiske arbejdsmarked;

9.  glæder sig over den stadig mere effektive bekæmpelse af korruption, herunder indsatsen mod en række tidligere ledende politikere og tjenestemænd, og over indførelsen af nye forbedrede love vedrørende adgangen til information, interessekonflikter og finansieringen af politiske aktiviteter; anfører imidlertid, at Kroatien er nr. 62 i Transparency International's korruptionsindeks; tilskynder derfor til en yderligere konsolidering af tiltagene på dette område og tilslutter sig Kommissionens udtalelse om, at korruption stadig er fremherskende på en række områder, og at bekæmpelsen af landets korruption stadig lader noget tilbage at ønske; støtter alle de nødvendige forpligtelser, samt de juridiske, administrative og forvaltningsmæssige foranstaltninger, som de kroatiske myndigheder vil påtage sig med henblik herpå, herunder især beskyttelsen af EU's finansielle interesser og kontrollen med EU-støtten; opfordrer Kommissionen til at indarbejde et trafiklyssystem i sine statusrapporter med henblik på at sikre klarhed i rapporterne og lægge større vægt på sine kritiske bemærkninger, således at forbedringer henholdsvis tilbageskridt fremhæves;

10. opfordrer til at forbedre kvaliteten af den interne revision på området for offentlig finansiel kontrol og gøre yderligere fremskridt med hensyn til at bekæmpe forfalskning af eurosedler med det formål at nå målet om systematisk opdagelse og anmeldelse af svig;

11. glæder sig over oprettelsen af en særlig midlertidig Schengenfacilitet, som skal bistå Kroatien med at finansiere de nødvendige aktioner til opretholdelse og styrkelse af EU's ydre grænser og landets endelige tiltrædelse af Schengensystemet;

12. opfordrer alle involverede parter til i videst muligt omfang at inddrage Kroatien, i landets egenskab af tiltrædende land, i alle drøftelser og forhandlinger om den flerårige finansielle ramme 2014-2020; mener, at Kroatiens observatører i Europa-Parlamentet, repræsentanter i Rådet og observatører i Regionsudvalget bør benytte lejligheden til at fremme deres vision for Unionen og bidrage til at udforme EU's budget og prioriteter frem til 2020;

13. noterer sig Den Europæiske Unions holdning vedrørende de finansielle og budgetmæssige bestemmelser, som defineret på regeringskonferencen om Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union, og baseret på, at landet tiltræder Unionen den 1. juli 2013; anfører, at finansbevillingerne til dækning af Kroatiens tiltrædelse, for hvert udgiftsområde eller underområde på budgettet, i sidste halvdel af den flerårige finansielle rammes seneste regnskabsår vil øge EU's budgetudgifter væsentligt; bemærker, at de midler, som inden for rammerne af førtiltrædelsesinstrumentet (IPA) er afsat til Kroatien, vil blive reduceret i forhold til de beløb, som oprindelig blev fastsat for 2013, hvilket i en vis udstrækning udligner nettovirkningen på EU-budgettet;

14. noterer sig Corepers holdning, ifølge hvilken de samlede udgifter for regnskabsåret 2013 ikke bør ændres, men minder ikke desto mindre om, at der i forbindelse med fremlæggelsen af, forhandlingerne om og vedtagelsen af den aktuelle flerårige finansielle ramme i 2006 ikke blev taget højde for Kroatiens eventuelle tiltrædelse af Unionen under den nuværende flerårige finansielle ramme;

15. henstiller derfor indtrængende til Kommissionen, som planlagt i begyndelsen af 2012 efter undertegnelsen af tiltrædelsestraktaten i december 2011 og som fastsat i punkt 29 i den interinstitutionelle aftale, at fremsætte forslag om en ændring af den flerårige finansielle ramme for regnskabsåret 2013 for at undgå at skulle finansiere Kroatiens tiltrædelse ved hjælp af udgiftsomlægninger;

16. betragter sådanne eventuelle udgiftsomlægninger fra eksisterende instrumenter og prioriteter som værende ikke blot skadelige for EU's evne til at gennemføre sine politikker behørigt, men også som en proces, der ikke ville svare fuldt ud til Kroatiens fremtidige status som medlem af EU;

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

7.11.2011

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

26

2

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Marta Andreasen, Reimer Böge, Lajos Bokros, Isabelle Durant, James Elles, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Carl Haglund, Lucas Hartong, Jutta Haug, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, László Surján, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

François Alfonsi, Franziska Katharina Brantner, Frédéric Daerden, Jürgen Klute, Georgios Stavrakakis

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Marisa Matias


UDTALELSE fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender (26.10.2011)

til Udenrigsudvalget

om Kroatiens ansøgning om optagelse i Den Europæiske Union

(2011/2191(INI))

Ordfører for udtalelse: Rafał Trzaskowski

FORSLAG

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender opfordrer Udenrigsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  erkender, at udvidelsesprocesserne og uddybningen af integrationen i EU altid har gået hånd i hånd, og at udvidelsen langt fra har skadet Unionens evne til at handle, men tværtimod har virket som katalysator for uundværlige institutionelle forandringer;

2.  bemærker med tilfredshed, at de relevante institutionelle spørgsmål er blevet løst med Lissabontraktatens ikrafttræden, ligesom den har muliggjort en yderligere udvidelse af Unionen og sikret, at en udvidet Union fungerer korrekt;

3.  påpeger, at Republikken Kroatien ved at ratificere tiltrædelsestraktaten også anses for at have ratificeret eventuelle traktatændringer til ratifikation eller godkendelse af medlemsstaterne i henhold til artikel 48 i TEU på tidspunktet for dens ratificering af tiltrædelsestraktaten, nemlig ændringen af artikel 136 i TEUF og muligvis også protokoller, der er planlagt vedrørende garantier, som Irland har anmodet om, og en undtagelse for Den Tjekkiske Republiks;

4.  minder om, at der skal tages fuldt hensyn til de finansielle konsekvenser af udvidelsen i de kommende forhandlinger om den flerårige finansielle ramme 2014-2020 og om afgørelser vedrørende Unionens eget indtægtssystem;

5.  understreger, at gennemførelsen af de interne reformer, som Kroatien har forpligtet sig til som en del af tiltrædelsesprocessen, skal fortsætte efter tiltrædelsen; understreger vigtigheden af at øge offentlighedens bevidsthed om mål med og gensidige fordele ved udvidelsen, især med henblik på den folkeafstemning, som ifølge forfatningen skal afholdes i Kroatien senest 30 dage efter den dato, hvor den endelige beslutning om tiltrædelsestraktaten vedtages af det kroatiske parlament; bemærker, at netop på grund af dens betydning og ønsket om langsigtede positive resultater må den forklarende kampagne ikke på nogen måde være ensidig eller misvisende, men klart skal påpege fordele og forpligtelser i forbindelse med det fremtidige EU-medlemskab;

6.  påpeger, at de midlertidige bestemmelser i tiltrædelsestraktaten giver mulighed for en fravigelse fra det maksimale antal af pladser i Europa-Parlamentet som fastsat i traktaterne indtil udgangen af valgperioden 2009-2014; er besluttet på at fremlægge sit beslutningsforslag vedrørende den nye sammensætning af Europa-Parlamentet i god tid før 2014-valget i overensstemmelse med artikel 14, stk. 2, i TEU; påpeger, at alle relevante institutionelle aspekter af tiltrædelsen bør tages i betragtning i deres helhed;

7.   påpeger, at procedurerne for vedtagelse af tiltrædelsestraktaten med Republikken Kroatien på den ene side, og de protokoller, som Irland og Den Tjekkiske Republik har anmodet om på den anden side, har forskelligt traktatgrundlag, nemlig henholdsvis artikel 49 og artikel 48 i TEU, og derfor ikke lovligt kan samles i en enkelt retsakt; understreger, at de to procedurer kan falde sammen tidsmæssigt, hvilket afspejler ånden i den politiske aftale, der er integreret i Rådets konklusioner fra juni og oktober 2009; insisterer imidlertid på, at enhver mulig sammenkædning mellem de to processer ikke må forårsage nogen unødig forsinkelse af tiltrædelsesdatoen;

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

24.10.2011

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

19

1

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Andrew Henry William Brons, Carlo Casini, Andrew Duff, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai, Stanimir Ilchev, Constance Le Grip, David Martin, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, György Schöpflin, József Szájer, Rafał Trzaskowski

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Sandrine Bélier, Zuzana Brzobohatá, Marietta Giannakou, Íñigo Méndez de Vigo, Helmut Scholz, Alexandra Thein


RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

17.11.2011

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

61

2

3

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Gabriele Albertini, Pino Arlacchi, Bastiaan Belder, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Mário David, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Takis Hadjigeorgiou, Anna Ibrisagic, Anneli Jäätteenmäki, Jelko Kacin, Othmar Karas, Ioannis Kasoulides, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Eduard Kukan, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Francisco José Millán Mon, Alexander Mirsky, María Muñiz De Urquiza, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, Fiorello Provera, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Werner Schulz, Marek Siwiec, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Boris Zala

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Charalampos Angourakis, Adam Bielan, Véronique De Keyser, Andrew Duff, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Roberto Gualtieri, Doris Pack, Tomasz Piotr Poręba, Helmut Scholz, György Schöpflin, Alf Svensson, Traian Ungureanu, Ivo Vajgl

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Rui Tavares, Ramon Tremosa i Balcells

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik