Процедура : 2011/0805(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0390/2011

Внесени текстове :

A7-0390/2011

Разисквания :

PV 30/11/2011 - 15
CRE 30/11/2011 - 15

Гласувания :

PV 01/12/2011 - 6.19
CRE 01/12/2011 - 6.19
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0538

ПРЕПОРЪКА     ***
PDF 165kWORD 61k
22.11.2011
PE 472.368v03-00 A7-0390/2011

относно проекта за решение на Съвета на Европейския съюз за приемане на Република Хърватия в Европейския съюз

(17142/11 – C7-0252/2011 – 2011/0805(NLE))

Комисия по външни работи

Докладчик: Hannes Swoboda

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта за решение на Съвета на Европейския съюз за приемане на Република Хърватия в Европейския съюз

(17142/11 – C7-0252/2011 – 2011/0805(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–   като взе предвид молбата на Република Хърватия за членство в Европейския съюз,

–   като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 49 от Договора за ЕС (17142/11 – C7-0252/2011),

–   като взе предвид становището на Комисията (СОМ(2011)0667),

–   като взе предвид проекта на Договора за присъединяване на Република Хърватия към Европейския съюз, протокола и заключителния акт,

–   като взе предвид членове 74в и 81 от своя правилник,

–   като взе предвид препоръката на комисията по външни работи (A7-0390/2011),

A. като има предвид, че условията за приемане на държавата, подала молба за членство, и измененията, които се налагат от присъединяването й, са посочени в проекта на Договора за присъединяване на Република Хърватия към Европейския съюз, и като има предвид, че Европейският парламент следва да бъде консултиран по всички съществени промени в проекта на Договора,

Б.  като има предвид, че Комисията трябва да следи строго и обективно по-нататъшната подготовка за присъединяване и да помогне на хърватските органи да изпълнят своите ангажименти и задължения, поети в преговорите; като има предвид, че Комисията трябва да информира редовно Парламента за степента, в която хърватските органи изпълнят своите ангажименти, за да поемат изцяло задълженията, произтичащи от членството, при присъединяването на 1 юли 2013 г.,

1.  одобрява присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз, и по-специално решението на Съвета за приемане на молбата за присъединяване;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите-членки и на Република Хърватия.


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

17.11.2011 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

65

1

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Gabriele Albertini, Pino Arlacchi, Bastiaan Belder, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Mário David, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Takis Hadjigeorgiou, Anna Ibrisagic, Anneli Jäätteenmäki, Jelko Kacin, Othmar Karas, Ioannis Kasoulides, Nicole Kiil-Nielsen, Евгени Кирилов, Maria Eleni Koppa, Андрей Ковачев, Paweł Robert Kowal, Eduard Kukan, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Francisco José Millán Mon, Alexander Mirsky, María Muñiz De Urquiza, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, Fiorello Provera, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Werner Schulz, Marek Siwiec, Hannes Swoboda, Кристиан Вигенин, Boris Zala

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Charalampos Angourakis, Adam Bielan, Véronique De Keyser, Andrew Duff, Göran Färm, Hélène Flautre, Roberto Gualtieri, Doris Pack, Tomasz Piotr Poręba, Helmut Scholz, György Schöpflin, Alf Svensson, Traian Ungureanu, Ivo Vajgl

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Marije Cornelissen, Rui Tavares, Ramon Tremosa i Balcells

Правна информация - Политика за поверителност