Postup : 2011/0805(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0390/2011

Předložené texty :

A7-0390/2011

Rozpravy :

PV 30/11/2011 - 15
CRE 30/11/2011 - 15

Hlasování :

PV 01/12/2011 - 6.19
CRE 01/12/2011 - 6.19
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2011)0538

DOPORUČENÍ     ***
PDF 150kWORD 70k
22. 11. 2011
PE 472.368v03-00 A7-0390/2011

k návrhu rozhodnutí Rady Evropské unie o přijetí Chorvatské republiky do Evropské unie

(17142/11 – C7-0252/2011 – 2011/0805(NLE))

Výbor pro zahraniční věci

Zpravodaj: Hannes Swoboda

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady Evropské unie o přijetí Chorvatské republiky do Evropské unie

(17142/11 – C7-0252/2011 – 2011/0805(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–   s ohledem na žádost Chorvatské republiky o členství v Evropské unii,

–   s ohledem na žádost o souhlas, kterou předložila Rada v souladu s článkem 49 Smlouvy o Evropské unii (17142/11 – C7-0252/2011),

–   s ohledem na stanovisko Komise (KOM(2011)0667),

–   s ohledem na návrh Smlouvy o přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii, na její protokol a závěrečný akt,

–   s ohledem na články 74c a 81 jednacího řádu Parlamentu,

–   s ohledem na doporučení Výboru pro zahraniční věci (A7-0390/2011),

A. vzhledem k tomu, že návrh Smlouvy o přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii obsahuje podmínky pro přijetí kandidátské země a změny, které její přistoupení přinese, a vzhledem k tomu, že Parlament by měl být konzultován ohledně jakýchkoli podstatných změn týkajících se návrhu zmíněné smlouvy;

B.  vzhledem k tomu, že Komise musí přísně a objektivně monitorovat další přípravy na přistoupení a pomáhat chorvatským orgánům, aby splnily své závazky a povinnosti přijaté v průběhu vyjednávání; vzhledem k tomu, že Komise musí pravidelně informovat Parlament o tom, v jakém rozsahu chorvatské orgány plní své závazky, aby se po přistoupení dne 1. července 2013 mohly plně ujmout povinností vyplývajících z členství;

1.  souhlasí s přistoupením Chorvatské republiky k Evropské unii, a zejména s rozhodnutím Rady, kterým se přijímá žádost o přistoupení;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států a Chorvatské republiky.


VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

17.11.2011

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

65

1

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Gabriele Albertini, Pino Arlacchi, Bastiaan Belder, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Mário David, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Takis Hadjigeorgiou, Anna Ibrisagic, Anneli Jäätteenmäki, Jelko Kacin, Othmar Karas, Ioannis Kasoulides, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Eduard Kukan, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Francisco José Millán Mon, Alexander Mirsky, María Muñiz De Urquiza, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, Fiorello Provera, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Werner Schulz, Marek Siwiec, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Boris Zala

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Charalampos Angourakis, Adam Bielan, Véronique De Keyser, Andrew Duff, Göran Färm, Hélène Flautre, Roberto Gualtieri, Doris Pack, Tomasz Piotr Poręba, Helmut Scholz, György Schöpflin, Alf Svensson, Traian Ungureanu, Ivo Vajgl

Náhradníci (čl. 187 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Marije Cornelissen, Rui Tavares, Ramon Tremosa i Balcells

Právní upozornění - Ochrana soukromí