HENSTILLING om udkast til afgørelse vedtaget af Rådet for Den Europæiske Union om optagelse af Republikken Kroatien i Den Europæiske Union

22.11.2011 - (17142/11 – C7‑0252/2011 – 2011/0805(NLE)) - ***

Udenrigsudvalget
Ordfører: Hannes Swoboda

Procedure : 2011/0805(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A7-0390/2011
Indgivne tekster :
A7-0390/2011
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til afgørelse vedtaget af Rådet for Den Europæiske Union om optagelse af Republikken Kroatien i Den Europæiske Union

(17142/11 – C7‑0252/2011 – 2011/0805(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Republikken Kroatiens ansøgning om at blive medlem af Den Europæiske Union,

–   der henviser til Rådets anmodning om godkendelse, jf. artikel 49 i traktaten om Den Europæiske Union (17142/11 – C7-0252/2011),

–   der henviser til udtalelse fra Kommissionen (KOM(2011)0667),

–   der henviser til udkastet til traktat om Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union, protokollen og slutakten,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 74c og 81,

–   der henviser til henstilling fra Udenrigsudvalget (A7-0390/2011),

A. der henviser til, at betingelserne for ansøgerlandets tiltrædelse og de ændringer, som dets tiltrædelse medfører, er fastsat i udkastet til traktat om Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union, og til, at Parlamentet bør høres om alle væsentlige ændringer af udkastet til traktat;

B.  der henviser til, at Kommissionen strengt og objektivt skal overvåge de videre tiltrædelsesforberedelser og hjælpe de kroatiske myndigheder med at opfylde de tilsagn og forpligtelser, der hidrører fra forhandlingerne; der henviser til, at Kommissionen skal holde Parlamentet regelmæssigt orienteret om, i hvilken udstrækning de kroatiske myndigheder lever op til deres tilsagn med henblik på fuldt ud at påtage sig deres medlemskabsforpligtelser ved tiltrædelsen den 1. juli 2013;

1.  godkender Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union og navnlig Rådets afgørelse om at acceptere ansøgningen om tiltrædelse;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes og Republikken Kroatiens regeringer og parlamenter.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

17.11.2011

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

65

1

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Gabriele Albertini, Pino Arlacchi, Bastiaan Belder, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Mário David, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Takis Hadjigeorgiou, Anna Ibrisagic, Anneli Jäätteenmäki, Jelko Kacin, Othmar Karas, Ioannis Kasoulides, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Eduard Kukan, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Francisco José Millán Mon, Alexander Mirsky, María Muñiz De Urquiza, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, Fiorello Provera, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Werner Schulz, Marek Siwiec, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Boris Zala

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Charalampos Angourakis, Adam Bielan, Véronique De Keyser, Andrew Duff, Göran Färm, Hélène Flautre, Roberto Gualtieri, Doris Pack, Tomasz Piotr Poręba, Helmut Scholz, György Schöpflin, Alf Svensson, Traian Ungureanu, Ivo Vajgl

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Marije Cornelissen, Rui Tavares, Ramon Tremosa i Balcells