Διαδικασία : 2011/0805(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0390/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0390/2011

Συζήτηση :

PV 30/11/2011 - 15
CRE 30/11/2011 - 15

Ψηφοφορία :

PV 01/12/2011 - 6.19
CRE 01/12/2011 - 6.19
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0538

ΣΥΣΤΑΣΗ     ***
PDF 164kWORD 66k
22.11.2011
PE 472.368v02-00 A7-0390/2011

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ένταξη της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

(17142/11 – C7-0252/2011 – 2011/0805(NLE))

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

Εισηγητής: Hannes Swoboda

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ένταξη της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

(17142/11 – C7-0252/2011 – 2011/0805(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την αίτηση προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

–   έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 49 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (17142/11-C7-0252/2011),

–   έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής (COM(2011)0667),

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο Συνθήκης Προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το Πρωτόκολλο και την τελική πράξη.

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 74 στοιχείο γ, και 81 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A7-0390/2011),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι όροι προσχώρησης της υποψήφιας χώρας και οι τροποποιήσεις που ενέχει η ένταξή της θεσπίζονται στο σχέδιο Συνθήκης Προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και ότι πρέπει να ζητηθεί η γνώμη του Κοινοβουλίου σχετικά με τυχόν ουσιώδεις τροποποιήσεις του σχεδίου Συνθήκης,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή πρέπει να παρακολουθήσει τις περαιτέρω προετοιμασίες ενόψει της προσχώρησης με αυστηρότητα και αντικειμενικότητα και να βοηθήσει τις κροατικές αρχές να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις και τις δεσμεύσεις τους, όπως ορίζονται στις διαπραγματεύσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή πρέπει να ενημερώνει τακτικά το Κοινοβούλιο σχετικά με τον βαθμό στον οποίο οι κροατικές αρχές τηρούν αυτές τις δεσμεύσεις ώστε να αναλάβουν πλήρως τις υποχρεώσεις τους που συνδέονται με την ιδιότητα του μέλους έως την προσχώρηση την 1η Ιουλίου 2013,

1.  εγκρίνει την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την απόφαση του Συμβουλίου για αποδοχή της αίτησης προσχώρησης·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Δημοκρατίας της Κροατίας.


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

17.11.2011

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

65

1

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gabriele Albertini, Pino Arlacchi, Bastiaan Belder, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Mário David, Michael Gahler, Μαριέττα Γιαννάκου, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Τάκης Χατζηγεωργίου, Anna Ibrisagic, Anneli Jäätteenmäki, Jelko Kacin, Othmar Karas, Ιωάννης Κασουλίδης, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Μαρία-Ελένη Κοππά, Paweł Robert Kowal, Eduard Kukan, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Mario Mauro, Κυριάκος Μαυρονικόλας,Francisco José Millán Mon, Alexander Mirsky, María Muñiz De Urquiza, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, Fiorello Provera, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Werner Schulz, Marek Siwiec, Hannes Swoboda, Boris Zala, Кристиан Вигенин, Евгени Кирилов, Андрей Ковачев

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Χαράλαμπος Αγγουράκης, Adam Bielan, Véronique De Keyser, Andrew Duff, Göran Färm, Hélène Flautre, Roberto Gualtieri, Doris Pack, Tomasz Piotr Poręba, Helmut Scholz, György Schöpflin, Alf Svensson, Traian Ungureanu, Ivo Vajgl

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marije Cornelissen, Rui Tavares, Ramon Tremosa i Balcells

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου