Menetlus : 2011/0805(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0390/2011

Esitatud tekstid :

A7-0390/2011

Arutelud :

PV 30/11/2011 - 15
CRE 30/11/2011 - 15

Hääletused :

PV 01/12/2011 - 6.19
CRE 01/12/2011 - 6.19
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2011)0538

SOOVITUS     ***
PDF 138kWORD 66k
22.11.2011
PE 472.368v03-00 A7-0390/2011

Ettepanek võtta vastu Euroopa Liidu Nõukogu otsus Horvaatia Vabariigi Euroopa Liidu liikmeks võtmise kohta

(17142/11 – C7-0252/2011 – 2011/0805(NLE))

Väliskomisjon

Raportöör: Hannes Swoboda

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Liidu Nõukogu otsus Horvaatia Vabariigi Euroopa Liidu liikmeks võtmise kohta

(17142/11 – C7-0252/2011 – 2011/0805(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Horvaatia Vabariigi taotlust astuda Euroopa Liidu liikmeks,

–   võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu lepingu artiklile 49 (17142/11 – C7-0252/2011),

–   võttes arvesse komisjoni arvamust (KOM(2011)0667),

–   võttes arvesse Horvaatia Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise lepingu eelnõu, protokolli ja lõppakti,

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 74c ja artiklit 81,

–   võttes arvesse väliskomisjoni raportit (A7-0390/2011),

A. arvestades, et tingimused kandidaatriigi vastuvõtmiseks ja ühinemisega kaasnevad muudatused sätestatakse Horvaatia Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise lepingu eelnõus ning arvestades, et parlamendiga tuleks konsulteerida kõigi lepingu eelnõusse tehtavate oluliste muudatuste üle;

B.  arvestades, et komisjon peab jälgima edasisi ühinemisettevalmistusi rangelt ja objektiivselt ning aitama Horvaatia võimudel täita läbirääkimistel antud lubadusi ja võetud kohustusi; arvestades, et komisjon peab parlamenti teavitama korrapäraselt sellest, kuidas Horvaatia võimud täidavad võetud kohustusi, et ELiga ühinemisel 1. juulil 2013. aastal täielikult üle võtta liikmestaatusega seotud kohustused;

1.  kiidab heaks Horvaatia Vabariigi ühinemise Euroopa Liiduga ja eriti nõukogu otsuse ühinemistaotluse heakskiitmise kohta;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Horvaatia Vabariigi valitsusele ja parlamendile.


PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

17.11.2011

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

65

1

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Gabriele Albertini, Pino Arlacchi, Bastiaan Belder, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Mário David, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Takis Hadjigeorgiou, Anna Ibrisagic, Anneli Jäätteenmäki, Jelko Kacin, Othmar Karas, Ioannis Kasoulides, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Eduard Kukan, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Francisco José Millán Mon, Alexander Mirsky, María Muñiz De Urquiza, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, Fiorello Provera, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Werner Schulz, Marek Siwiec, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Boris Zala

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Charalampos Angourakis, Adam Bielan, Véronique De Keyser, Andrew Duff, Göran Färm, Hélène Flautre, Roberto Gualtieri, Doris Pack, Tomasz Piotr Poręba, Helmut Scholz, György Schöpflin, Alf Svensson, Traian Ungureanu, Ivo Vajgl

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 187 lg 2)

Marije Cornelissen, Rui Tavares, Ramon Tremosa i Balcells

Õigusteave - Privaatsuspoliitika