Menettely : 2011/0805(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0390/2011

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0390/2011

Keskustelut :

PV 30/11/2011 - 15
CRE 30/11/2011 - 15

Äänestykset :

PV 01/12/2011 - 6.19
CRE 01/12/2011 - 6.19
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0538

SUOSITUS     ***
PDF 139kWORD 59k
22.11.2011
PE 472.368v03-00 A7-0390/2011

ehdotuksesta Euroopan unionin neuvoston päätökseksi Kroatian tasavallan liittymisestä Euroopan unioniin

(17142/11 – C7‑0252/2011 – 2011/0805(NLE))

Ulkoasiainvaliokunta

Esittelijä: Hannes Swoboda

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan unionin neuvoston päätökseksi Kroatian tasavallan liittymisestä Euroopan unioniin

(17142/11 – C7‑0252/2011 – 2011/0805(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Kroatian tasavallan hakemuksen maan liittymiseksi Euroopan unioniin,

–   ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 49 artiklan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (17142/11 – C7‑0252/2011),

–   ottaa huomioon komission lausunnon (KOM(2011)0667),

–   ottaa huomioon ehdotuksen sopimukseksi Kroatian tasavallan liittymisestä Euroopan unioniin, siihen kuuluvan pöytäkirjan ja päätösasiakirjan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 74 c artiklan ja 81 artiklan,

–   ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan suosituksen (A7-0390/2011),

A. ottaa huomioon, että hakijamaan liittymisehdot ja sen liittymisen mukanaan tuomat muutokset on esitetty ehdotuksessa sopimukseksi Kroatian tasavallan liittymisestä Euroopan unioniin, ja katsoo, että parlamenttia olisi kuultava, mikäli sopimusluonnokseen tehdään merkittäviä muutoksia,

B.  ottaa huomioon, että komission on seurattava tarkasti ja puolueettomasti myöhempiä liittymisvalmisteluja ja autettava Kroatian viranomaisia noudattamaan neuvotteluissa määritettyjä sitoumuksia ja velvoitteita; ottaa huomioon, että komission on annettava parlamentille säännöllisesti tietoja siitä, missä määrin Kroatian viranomaiset noudattavat sitoumuksiaan, jotta Kroatia voi noudattaa täysin jäsenyysvelvoitteitaan liittyessään jäseneksi 1. heinäkuuta 2013,

1.  antaa hyväksyntänsä Kroatian tasavallan liittymiselle Euroopan unioniin ja erityisesti neuvoston päätökselle hyväksyä jäsenyyshakemus;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Kroatian tasavallan hallituksille ja parlamenteille.


VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

17.11.2011

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

65

1

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Gabriele Albertini, Pino Arlacchi, Bastiaan Belder, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Mário David, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Takis Hadjigeorgiou, Anna Ibrisagic, Anneli Jäätteenmäki, Jelko Kacin, Othmar Karas, Ioannis Kasoulides, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Eduard Kukan, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Francisco José Millán Mon, Alexander Mirsky, María Muñiz De Urquiza, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, Fiorello Provera, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Werner Schulz, Marek Siwiec, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Boris Zala

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Charalampos Angourakis, Adam Bielan, Véronique De Keyser, Andrew Duff, Göran Färm, Hélène Flautre, Roberto Gualtieri, Doris Pack, Tomasz Piotr Poręba, Helmut Scholz, György Schöpflin, Alf Svensson, Traian Ungureanu, Ivo Vajgl

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Marije Cornelissen, Rui Tavares, Ramon Tremosa i Balcells

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö