AJÁNLÁS a Horvát Köztársaságnak az Európai Unióba történő felvételéről szóló tanácsi határozat tervezetéről

22.11.2011 - (17142/11 – C7‑0252/2011 – 2011/0805(NLE)) - ***

Külügyi Bizottság
Előadó: Hannes Swoboda

Eljárás : 2011/0805(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A7-0390/2011
Előterjesztett szövegek :
A7-0390/2011
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Horvát Köztársaságnak az Európai Unióba történő felvételéről szóló tanácsi határozat tervezetéről

(17142/11 – C7-0252/2011 – 2011/0805(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Horvát Köztársaság európai uniós tagságra irányuló kérelmére,

–   tekintettel a Tanács által az Európai Unióról szóló szerződés 49. cikkével összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (17142/11 – C7-0252/2011),

–   tekintettel a Bizottság véleményére (COM(2011)0667),

–   tekintettel a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződés tervezetére, a Jegyzőkönyvre és a Záróokmányra,

–   tekintettel eljárási szabályzata 74. cikkének c) pontjára és 81. cikkére,

–   tekintettel a Külügyi Bizottság ajánlására (A7-0390/2011),

A. mivel a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződés tervezete meghatározza a felvételt kérő állam felvételének feltételeit, valamint a csatlakozásával járó változtatásokat, és mivel a Parlamenttel konzultálni kell a szerződéstervezet bármilyen további lényeges módosítása esetén,

B.  mivel a Bizottságnak szigorúan és objektívan felügyelnie kell a csatlakozás további előkészületeit, és segítséget kell nyújtania a horvát hatóságok számára a tárgyalások során vállalt kötelezettségeik teljesítésében; mivel a Bizottságnak rendszeresen tájékoztatnia kell a Parlamentet arról, hogy a horvát hatóságok milyen mértékben teljesítik a kötelezettségvállalásaikat annak érdekében, hogy a 2013. július 1-jei csatlakozáskor teljes körűen el tudják látni a tagsággal járó kötelezettségeiket,

1.  egyetért a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásával, valamint a Tanácsnak a csatlakozási kérelem elfogadásáról szóló határozatával;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok, illetve a Horvát Köztársaság kormányainak és parlamentjeinek.

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

17.11.2011

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

65

1

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Gabriele Albertini, Pino Arlacchi, Bastiaan Belder, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Mário David, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Takis Hadjigeorgiou, Anna Ibrisagic, Anneli Jäätteenmäki, Jelko Kacin, Othmar Karas, Ioannis Kasoulides, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Eduard Kukan, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Francisco José Millán Mon, Alexander Mirsky, María Muñiz De Urquiza, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, Fiorello Provera, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Werner Schulz, Marek Siwiec, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Boris Zala

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Charalampos Angourakis, Adam Bielan, Véronique De Keyser, Andrew Duff, Göran Färm, Hélène Flautre, Roberto Gualtieri, Doris Pack, Tomasz Piotr Poręba, Helmut Scholz, György Schöpflin, Alf Svensson, Traian Ungureanu, Ivo Vajgl

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Marije Cornelissen, Rui Tavares, Ramon Tremosa i Balcells