Pranešimas - A7-0390/2011Pranešimas
A7-0390/2011

  REKOMENDACIJA dėl Europos Sąjungos Tarybos sprendimo dėl Kroatijos Respublikos priėmimo į Europos Sąjungą projekto

  22.11.2011 - (17142/11 – C7‑0252/2011 – 2011/0805(NLE)) - ***

  Užsienio reikalų komitetas
  Pranešėjas: Hannes Swoboda

  Procedūra : 2011/0805(NLE)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  A7-0390/2011

  EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

  dėl Europos Sąjungos Tarybos sprendimo dėl Kroatijos Respublikos priėmimo į Europos Sąjungą projekto

  (17142/11 – C7-0252/2011 – 2011/0805(NLE))

  (Pritarimo procedūra)

  Europos Parlamentas,

  –   atsižvelgdamas į Kroatijos Respublikos paraišką tapti Europos Sąjungos nare,

  –   atsižvelgdamas į Tarybos pateiktą prašymą dėl pritarimo pagal Europos Sąjungos sutarties 49 straipsnį (17142/11 – C7-0252/2011),

  –   atsižvelgdamas į Komisijos nuomonę (COM(2011)0667),

  –   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Kroatijos Respublikos stojimo į Europos Sąjungą projektą, protokolą ir baigiamąjį aktą,

  –   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 74c straipsnį ir į 81 straipsnį,

  –   atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto rekomendaciją (A7-0390/2011),

  A. kadangi paraišką teikiančios šalies priėmimo sąlygos ir dėl jos stojimo atsirandantys pakeitimai yra išdėstyti Sutarties dėl Kroatijos Respublikos stojimo į Europos Sąjungą projekte ir kadangi dėl kiekvieno svarbaus šio sutarties projekto pakeitimo reikėtų konsultuotis su Parlamentu,

  B.  kadangi Komisija turi griežtai ir objektyviai kontroliuoti tolesnį pasirengimą stojimui, taip pat padėti Kroatijos valdžios institucijoms įgyvendinti derybų metu prisiimtus įsipareigojimus ir prievoles; kadangi Komisija turi reguliariai informuoti Parlamentą apie tai, kaip Kroatijos valdžios institucijos laikosi įsipareigojimų, kad šalis galėtų prisiimti visus narystės Sąjungoje įsipareigojimus 2013 m. liepos 1 d. stodama į ES,

  1.  pritaria Kroatijos Respublikos stojimui į Europos Sąjungą ir ypač Tarybos sprendimui priimti stojimo paraišką;

  2.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių ir Kroatijos Respublikos vyriausybėms ir parlamentams.

  GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

  Priėmimo data

  17.11.2011

   

   

   

  Galutinio balsavimo rezultatai

  +:

  –:

  0:

  65

  1

  1

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

  Gabriele Albertini, Pino Arlacchi, Bastiaan Belder, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Mário David, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Takis Hadjigeorgiou, Anna Ibrisagic, Anneli Jäätteenmäki, Jelko Kacin, Othmar Karas, Ioannis Kasoulides, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Eduard Kukan, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Francisco José Millán Mon, Alexander Mirsky, María Muñiz De Urquiza, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, Fiorello Provera, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Werner Schulz, Marek Siwiec, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Boris Zala

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

  Charalampos Angourakis, Adam Bielan, Véronique De Keyser, Andrew Duff, Göran Färm, Hélène Flautre, Roberto Gualtieri, Doris Pack, Tomasz Piotr Poręba, Helmut Scholz, György Schöpflin, Alf Svensson, Traian Ungureanu, Ivo Vajgl

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

  Marije Cornelissen, Rui Tavares, Ramon Tremosa i Balcells