Procedūra : 2011/0805(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0390/2011

Iesniegtie teksti :

A7-0390/2011

Debates :

PV 30/11/2011 - 15
CRE 30/11/2011 - 15

Balsojumi :

PV 01/12/2011 - 6.19
CRE 01/12/2011 - 6.19
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2011)0538

IETEIKUMS     ***
PDF 143kWORD 61k
22.11.2011
PE 472.368v03-00 A7-0390/2011

par projektu Eiropas Savienības Padomes lēmumam par Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai

(17142/11 – C7‑0252/2011 – 2011/0805(NLE))

Ārlietu komiteja

Referents: Hannes Swoboda

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Eiropas Savienības Padomes lēmumam par Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai

(17142/11 – C7-0252/2011 – 2011/0805(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Horvātijas Republikas pieteikumu, lai kļūtu par Eiropas Savienības dalībvalsti,

–   ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 49. pantu (17142/11 – C7–0252/2011),

–   ņemot vērā Komisijas atzinumu (COM(2011)0667),

–   ņemot vērā projektu Līgumam par Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai, tam pievienoto protokolu un Nobeiguma aktu,

–   ņemot vērā Reglamenta 74.c pantu un 81. pantu,

–   ņemot vērā Ārlietu komitejas ieteikumu (A7-0390/2011),

A. tā kā projektā Līgumam par Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai ir minēti pievienošanās nosacījumi kandidātvalstij un izmaiņas, kas ir saistītas ar tās pievienošanos, un tā kā ar Parlamentu ir jāapspriežas par visām būtiskām izmaiņām šajā līguma projektā;

B.  tā kā Komisijai ir jāturpina rūpīgi un objektīvi uzraudzīt turpmākos pasākumus, gatavojoties pievienošanās procesam, un jāpalīdz Horvātijas varas iestādēm pildīt saistības un pienākumus, par ko uzsāktas sarunas; tā kā Komisijas pienākums ir regulāri informēt Parlamentu par to, kā Horvātijas varas iestādes ievēro saistības, lai pilnībā uzņemtos dalībvalsts pienākumus, pievienojoties ES 2013. gada 1. jūlijā,

1.  sniedz piekrišanu tam, ka Horvātijas Republika pievienojas Eiropas Savienībai, un īpaši Padomes lēmumam par pieteikuma pieņemšanu sakarā ar pievienošanos;

2.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī Horvātijas Republikas valdībai un parlamentam.


KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

17.11.2011

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

65

1

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Gabriele Albertini, Pino Arlacchi, Bastiaan Belder, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Mário David, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Takis Hadjigeorgiou, Anna Ibrisagic, Anneli Jäätteenmäki, Jelko Kacin, Othmar Karas, Ioannis Kasoulides, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Eduard Kukan, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Francisco José Millán Mon, Alexander Mirsky, María Muñiz De Urquiza, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, Fiorello Provera, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Werner Schulz, Marek Siwiec, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Boris Zala

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Charalampos Angourakis, Adam Bielan, Véronique De Keyser, Andrew Duff, Göran Färm, Hélène Flautre, Roberto Gualtieri, Doris Pack, Tomasz Piotr Poręba, Helmut Scholz, György Schöpflin, Alf Svensson, Traian Ungureanu, Ivo Vajgl

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marije Cornelissen, Rui Tavares, Ramon Tremosa i Balcells

Juridisks paziņojums - Privātuma politika