AANBEVELING over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de toelating van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie

  22.11.2011 - (17142/2011 – C7‑0252/2011 – 2011/0805(NLE)) - ***

  Commissie buitenlandse zaken
  Rapporteur: Hannes Swoboda
  PR_NLE-AP

  Procedure : 2011/0805(NLE)
  Stadium plenaire behandeling
  Documentencyclus :  
  A7-0390/2011
  Ingediende teksten :
  A7-0390/2011
  Aangenomen teksten :

  ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

  over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de toelating van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie

  (17142/2011 – C7‑0252/2011 – 2011/0805(NLE))

  (Goedkeuring)

  Het Europees Parlement,

  –   gezien het verzoek van de Republiek Kroatië om toetreding tot de Europese Unie,

  –   gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 49 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (17142/2011 – C7‑0252/2011),

  –   gezien het advies van de Commissie (COM(2011)0667),

  –   gezien het ontwerpverdrag betreffende de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie, het protocol en de slotakte,

  –   gezien de artikelen 74 quater en 81 van zijn Reglement,

  –   gezien de aanbeveling van de Commissie buitenlandse zaken (A7-0390/2011),

  A. overwegende dat de voorwaarden voor toetreding van de kandidaat-lidstaat en de veranderingen die toetreding met zich meebrengt vermeld staan in het ontwerpverdrag betreffende de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie, en overwegende dat het Parlement geraadpleegd moet worden over elke ingrijpende wijziging van het ontwerpverdrag;

  B.  overwegende dat de Commissie de verdere voorbereiding op de toetreding nauwlettend en objectief moet volgen en de Kroatische autoriteiten moet helpen hun toezeggingen gestand te doen en aan hun verplichtingen uit hoofde van de onderhandelingen te voldoen; overwegende dat de Commissie het Parlement regelmatig verslag moet uitbrengen over de mate waarin de Kroatische autoriteiten uitvoering geven aan hun toezeggingen om bij de toetreding op 1 juli 2013 alle aan het lidmaatschap verbonden verplichtingen volledig na te komen;

  1.  hecht zijn goedkeuring aan de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie en meer bepaald aan het besluit van de Raad betreffende het verzoek om toetreding;

  2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en de Republiek Kroatië.

  UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

  Datum goedkeuring

  17.11.2011

   

   

   

  Uitslag eindstemming

  +:

  –:

  0:

  65

  1

  1

  Bij de eindstemming aanwezige leden

  Gabriele Albertini, Pino Arlacchi, Bastiaan Belder, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Mário David, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Takis Hadjigeorgiou, Anna Ibrisagic, Anneli Jäätteenmäki, Jelko Kacin, Othmar Karas, Ioannis Kasoulides, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Eduard Kukan, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Francisco José Millán Mon, Alexander Mirsky, María Muñiz De Urquiza, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, Fiorello Provera, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Werner Schulz, Marek Siwiec, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Boris Zala

  Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

  Charalampos Angourakis, Adam Bielan, Véronique De Keyser, Andrew Duff, Göran Färm, Hélène Flautre, Roberto Gualtieri, Doris Pack, Tomasz Piotr Poręba, Helmut Scholz, György Schöpflin, Alf Svensson, Traian Ungureanu, Ivo Vajgl

  Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervanger(s) (art. 187, lid 2)

  Marije Cornelissen, Rui Tavares, Ramon Tremosa i Balcells