Procedure : 2011/0805(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0390/2011

Ingediende teksten :

A7-0390/2011

Debatten :

PV 30/11/2011 - 15
CRE 30/11/2011 - 15

Stemmingen :

PV 01/12/2011 - 6.19
CRE 01/12/2011 - 6.19
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2011)0538

AANBEVELING     ***
PDF 143kWORD 57k
22.11.2011
PE 472.368v02-00 A7-0390/2011

over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de toelating van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie

(17142/2011 – C7‑0252/2011 – 2011/0805(NLE))

Commissie buitenlandse zaken

Rapporteur: Hannes Swoboda

PR_NLE-AP

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de toelating van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie

(17142/2011 – C7‑0252/2011 – 2011/0805(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–   gezien het verzoek van de Republiek Kroatië om toetreding tot de Europese Unie,

–   gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 49 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (17142/2011 – C7‑0252/2011),

–   gezien het advies van de Commissie (COM(2011)0667),

–   gezien het ontwerpverdrag betreffende de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie, het protocol en de slotakte,

–   gezien de artikelen 74 quater en 81 van zijn Reglement,

–   gezien de aanbeveling van de Commissie buitenlandse zaken (A7-0390/2011),

A. overwegende dat de voorwaarden voor toetreding van de kandidaat-lidstaat en de veranderingen die toetreding met zich meebrengt vermeld staan in het ontwerpverdrag betreffende de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie, en overwegende dat het Parlement geraadpleegd moet worden over elke ingrijpende wijziging van het ontwerpverdrag;

B.  overwegende dat de Commissie de verdere voorbereiding op de toetreding nauwlettend en objectief moet volgen en de Kroatische autoriteiten moet helpen hun toezeggingen gestand te doen en aan hun verplichtingen uit hoofde van de onderhandelingen te voldoen; overwegende dat de Commissie het Parlement regelmatig verslag moet uitbrengen over de mate waarin de Kroatische autoriteiten uitvoering geven aan hun toezeggingen om bij de toetreding op 1 juli 2013 alle aan het lidmaatschap verbonden verplichtingen volledig na te komen;

1.  hecht zijn goedkeuring aan de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie en meer bepaald aan het besluit van de Raad betreffende het verzoek om toetreding;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en de Republiek Kroatië.


UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

Datum goedkeuring

17.11.2011

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

65

1

1

Bij de eindstemming aanwezige leden

Gabriele Albertini, Pino Arlacchi, Bastiaan Belder, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Mário David, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Takis Hadjigeorgiou, Anna Ibrisagic, Anneli Jäätteenmäki, Jelko Kacin, Othmar Karas, Ioannis Kasoulides, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Eduard Kukan, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Francisco José Millán Mon, Alexander Mirsky, María Muñiz De Urquiza, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, Fiorello Provera, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Werner Schulz, Marek Siwiec, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Boris Zala

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Charalampos Angourakis, Adam Bielan, Véronique De Keyser, Andrew Duff, Göran Färm, Hélène Flautre, Roberto Gualtieri, Doris Pack, Tomasz Piotr Poręba, Helmut Scholz, György Schöpflin, Alf Svensson, Traian Ungureanu, Ivo Vajgl

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervanger(s) (art. 187, lid 2)

Marije Cornelissen, Rui Tavares, Ramon Tremosa i Balcells

Juridische mededeling - Privacybeleid