Procedura : 2011/0805(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0390/2011

Teksty złożone :

A7-0390/2011

Debaty :

PV 30/11/2011 - 15
CRE 30/11/2011 - 15

Głosowanie :

PV 01/12/2011 - 6.19
CRE 01/12/2011 - 6.19
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2011)0538

ZALECENIE     ***
PDF 155kWORD 61k
22.11.2011
PE 472.368v03-00 A7-0390/2011

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie przyjęcia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej

(17142/11 – C7-0252/2011 – 2011/0805(NLE))

Komisja Spraw Zagranicznych

Sprawozdawca: Hannes Swoboda

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie przyjęcia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej

(17142/11 – C7-0252/2011 – 2011/0805(NLE))

(Procedura zgody)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Republiki Chorwacji o przystąpienie do Unii Europejskiej,

–   uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 49 Traktatu o Unii Europejskiej (17142/11 – C7-0252/2011),

–   uwzględniając opinię Komisji (COM(2011)0667),

–   uwzględniając projekt Traktatu dotyczącego przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej, protokół i akt końcowy,

–   uwzględniając art. 74c i art. 81 Regulaminu,

–   uwzględniając zalecenie Komisji Spraw Zagranicznych (A7-0390/2011),

A. mając na uwadze, że warunki przyjęcia kraju kandydującego oraz zmiany wynikające z jego przystąpienia są określone w projekcie Traktatu dotyczącego przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej oraz że w przypadku wszelkich istotnych zmian w projekcie Traktatu należy zasięgać opinii Parlamentu,

B.  mając na uwadze, że Komisja musi rygorystycznie i obiektywnie monitorować dalsze przygotowania do akcesji oraz pomagać władzom Chorwacji w wypełnianiu zobowiązań podjętych przez nie podczas negocjacji; mając na uwadze, że Komisja musi regularnie informować Parlament, w jakim zakresie władze chorwackie przestrzegają swoich zobowiązań z myślą o pełnym wzięciu na siebie obowiązków wynikających z członkostwa z chwilą przystąpienia do UE w dniu 1 lipca 2013 r.,

1.  wyraża zgodę na przystąpienie Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej, a w szczególności na decyzję Rady akceptującą wniosek o przystąpienie;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Republiki Chorwacji.


WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

17.11.2011

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

65

1

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Gabriele Albertini, Pino Arlacchi, Bastiaan Belder, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Mário David, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Takis Hadjigeorgiou, Anna Ibrisagic, Anneli Jäätteenmäki, Jelko Kacin, Othmar Karas, Ioannis Kasoulides, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Eduard Kukan, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Francisco José Millán Mon, Alexander Mirsky, María Muñiz De Urquiza, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, Fiorello Provera, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Werner Schulz, Marek Siwiec, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Boris Zala

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Charalampos Angourakis, Adam Bielan, Véronique De Keyser, Andrew Duff, Göran Färm, Hélène Flautre, Roberto Gualtieri, Doris Pack, Tomasz Piotr Poręba, Helmut Scholz, György Schöpflin, Alf Svensson, Traian Ungureanu, Ivo Vajgl

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Marije Cornelissen, Rui Tavares, Ramon Tremosa i Balcells

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności