ODPORÚČANIE k rozhodnutiu Rady Európskej únie o prijatí Chorvátskej republiky do Európskej únie

22.11.2011 - (17142/11 – C7-0252/2011 – 2011/0805(NLE)) - ***

Výbor pre zahraničné veci
Spravodajca: Hannes Swoboda

Postup : 2011/0805(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A7-0390/2011

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k rozhodnutiu Rady Európskej únie o prijatí Chorvátskej republiky do Európskej únie

(17142/11 – C7-0252/2011 – 2011/0805(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na žiadosť Chorvátskej republiky o členstvo v Európskej únii,

–   so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 49 Zmluvy o Európskej únii (C7-0192/2011),

–   so zreteľom na stanovisko Komisie (KOM(2011)0667),

–   so zreteľom na návrh zmluvy o pristúpení Chorvátskej republiky k Európskej únii, na protokol a záverečný akt,

–   so zreteľom na článok 74c a článok 81 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na odporúčanie Výboru pre zahraničné veci (A7-0390/2011),

A. keďže podmienky na prijatie kandidátskej krajiny, ako aj zmeny, ktoré so sebou pristúpenie prinesie, sú stanovené v návrhu Zmluvy o pristúpení Chorvátskej republiky k Európskej únii a keďže s Parlamentom by sa malo konzultovať o každej podstatnej úprave návrhu zmluvy;

B.  keďže Komisia musí prísne a objektívne monitorovať ďalšie prípravy súvisiace s pristúpením a poskytovať chorvátskym orgánom pomoc pri plnení záväzkov a povinností, ktoré prijali v priebehu rokovaní; keďže Komisia musí Parlament pravidelne informovať o rozsahu, v akom chorvátske orgány plnia svoje záväzky, aby po pristúpení 1. júla 2013 mohli v plnej miere prevziať povinnosti vyplývajúce z členstva;

1.  súhlasí s pristúpením Chorvátskej republiky k Európskej únii a najmä s rozhodnutím Rady o prijatí žiadosti o pristúpenie;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Chorvátskej republiky.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

17.11.2011

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

65

1

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Gabriele Albertini, Pino Arlacchi, Bastiaan Belder, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Mário David, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Takis Hadjigeorgiou, Anna Ibrisagic, Anneli Jäätteenmäki, Jelko Kacin, Othmar Karas, Ioannis Kasoulides, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Eduard Kukan, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Francisco José Millán Mon, Alexander Mirsky, María Muñiz De Urquiza, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, Fiorello Provera, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Werner Schulz, Marek Siwiec, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Boris Zala

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Charalampos Angourakis, Adam Bielan, Véronique De Keyser, Andrew Duff, Göran Färm, Hélène Flautre, Roberto Gualtieri, Doris Pack, Tomasz Piotr Poręba, Helmut Scholz, György Schöpflin, Alf Svensson, Traian Ungureanu, Ivo Vajgl

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Marije Cornelissen, Rui Tavares, Ramon Tremosa i Balcells