Förfarande : 2011/0805(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0390/2011

Ingivna texter :

A7-0390/2011

Debatter :

PV 30/11/2011 - 15
CRE 30/11/2011 - 15

Omröstningar :

PV 01/12/2011 - 6.19
CRE 01/12/2011 - 6.19
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0538

REKOMMENDATION     ***
PDF 141kWORD 67k
22.11.2011
PE 472.368v03-00 A7-0390/2011

om utkastet till Europeiska unionens råds beslut om upptagande av Republiken Kroatien som medlem i Europeiska unionen

(17142/2011 – C7‑0252/2011 – 2011/0805(NLE))

Utskottet för utrikesfrågor

Föredragande: Hannes Swoboda

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till Europeiska unionens råds beslut om upptagande av Republiken Kroatien som medlem i Europeiska unionen

(17142/2011 – C7‑0252/2011 – 2011/0805(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av Republiken Kroatiens ansökan om medlemskap i Europeiska unionen,

–   med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 49 i fördraget om Europeiska unionen (17142/11 – C7‑0252/2011),

–   med beaktande av kommissionens yttrande (KOM(2011)0667),

–   med beaktande av utkastet till fördrag om Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen, protokollet och slutakten,

–   med beaktande av artiklarna 74c och 81 i arbetsordningen,

–   med beaktande av rekommendationen från utskottet för utrikesfrågor (A7‑0390/2011), och av följande skäl:

A. Villkoren för ansökarlandets anslutning och de ändringar dess anslutning medför anges i utkastet till fördrag om Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen. Samråd bör hållas med parlamentet om varje betydande ändring av utkastet till fördrag.

B.  Kommissionen måste strikt och objektivt övervaka ytterligare förberedelser inför anslutningen och hjälpa de kroatiska myndigheterna när dessa ska fullgöra de åtaganden och skyldigheter som de tagit på sig under förhandlingarna. Kommissionen måste regelbundet informera parlamentet om den omfattning i vilken de kroatiska myndigheterna fullgör sina åtaganden för att de vid anslutningen den 1 juli 2013 fullt ut ska kunna uppfylla sina skyldigheter i samband med medlemskapet.

1.  Europaparlamentet godkänner Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen och särskilt rådets beslut att godta ansökan om anslutning.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament samt Republiken Kroatien.


RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

17.11.2011

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

65

1

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Gabriele Albertini, Pino Arlacchi, Bastiaan Belder, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Mário David, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Takis Hadjigeorgiou, Anna Ibrisagic, Anneli Jäätteenmäki, Jelko Kacin, Othmar Karas, Ioannis Kasoulides, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Eduard Kukan, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Francisco José Millán Mon, Alexander Mirsky, María Muñiz De Urquiza, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, Fiorello Provera, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Werner Schulz, Marek Siwiec, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Boris Zala

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Charalampos Angourakis, Adam Bielan, Véronique De Keyser, Andrew Duff, Göran Färm, Hélène Flautre, Roberto Gualtieri, Doris Pack, Tomasz Piotr Poręba, Helmut Scholz, György Schöpflin, Alf Svensson, Traian Ungureanu, Ivo Vajgl

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Marije Cornelissen, Rui Tavares, Ramon Tremosa i Balcells

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy