DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Memoranda o spolupráci mezi Evropskou unií a Mezinárodní organizací pro civilní letectví, kterým se stanoví rámec pro posílenou spolupráci, a o stanovení souvisejících procesních ujednání

23.11.2011 - (09138/2011 – C7‑0163/2011 – 2011/0050(NLE)) - ***

Výbor pro dopravu a cestovní ruch
Zpravodaj: Brian Simpson

Postup : 2011/0050(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A7-0391/2011
Předložené texty :
A7-0391/2011
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Memoranda o spolupráci mezi Evropskou unií a Mezinárodní organizací pro civilní letectví, kterým se stanoví rámec pro posílenou spolupráci, a o stanovení souvisejících procesních ujednání

(09138/2011 – C7‑0163/2011 – 2011/0050(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (09138/2011),

–   s ohledem na Memorandum o spolupráci mezi Evropskou unií a Mezinárodní organizací pro civilní letectví (ICAO) (07702/2011),

–   s ohledem na žádost o souhlas, kterou předložila Rada v souladu s čl. 100 odst. 2 a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a), čl. 218 odst. 7 a čl. 218 odst. 8 prvním pododstavcem Smlouvy o fungování Evropské unie (C7‑0163/2011),

–   s ohledem na článek 81 a čl. 90 odst. 7 jednacího řádu,

–   s ohledem na doporučení Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A7-0391/2011),

1.  uděluje svůj souhlas s uzavřením memoranda o spolupráci;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států a Mezinárodní organizaci pro civilní letectví.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Cílem memoranda o spolupráci je formalizace a posílení vztahů a spolupráce mezi EU a Mezinárodní organizací pro civilní letectví (ICAO). Memorandum bylo podepsáno dne 28. dubna v Montrealu a dne 4. května 2011 v Bruselu a od té doby je prozatímně uplatňováno.

Rada předložila Parlamentu svůj návrh rozhodnutí o uzavření memoranda v dopise ze dne 16. června. Parlament je v souladu s článkem 81 jednacího řádu oprávněn vyslovit souhlas s jeho uzavřením v jediném hlasování. K samotné dohodě nelze předkládat pozměňovací návrhy.

Doplňující informace:

Organizace ICAO byla založena Chicagskou úmluvou z roku 1944 jako specializovaná agentura OSN. Jejích 190 stávajících členských států spolupracuje v oblasti bezpečnosti letectví, ochrany letectví před protiprávními činy, uspořádání letového provozu a ochrany životního prostředí. Většina standardů a požadavků ICAO je zmíněna v právních předpisech EU nebo jsou do evropského práva přímo převzaty (např. environmentální standardy pro letadla). EU má tedy velký zájem na tom, aby se mohla podílet na procesu tvorby politik ICAO, a to především v zájmu konkurenceschopnosti vlastního odvětví civilního letectví.

Obecným cílem memoranda je zajistit důkladnější harmonizaci standardů a lepší koordinaci příslušných činností. Při zachování integrity obou jeho stran navíc memorandum usiluje o lepší využívání omezených zdrojů s cílem omezit dvojí vynakládání úsilí.

Memorandum o spolupráci nenahrazuje ani jím nejsou dotčeny stávající formy spolupráce mezi jeho stranami. To se týká auditu dohledu nad bezpečností provozu a bezpečnostních auditů/inspekcí, na něž se vztahují dvě odlišná memoranda o spolupráci podepsaná v letech 2006 a 2008.

Rada ve svém návrhu rozhodně souhlasí s uzavřením memoranda a s ohledem na jeho uplatňování v praxi stanoví procesní ujednání týkající se její úlohy a úlohy Komise a členských států v rámci společného výboru. Tento výbor bude odpovídat za uplatňování memoranda o spolupráci a bude přijímat ustanovení týkající se konkrétních oblastí spolupráce, jež tvoří přílohy memoranda a jsou jeho nedílnou součástí. V souladu s návrhem rozhodnutí Rady a s čl. 218 odst. 9 SFEU bude Rada určovat postoj, pokud jde o přijímání ustanovení a jejich změn, který ve smíšeném výboru zaujme EU.

Dosud byla pouze zavedena ustanovení týkající se bezpečnosti letectví. Strany se dohodly, že budou v této oblasti úzce spolupracovat a koordinovat své činnosti. Tento přístup je založen na oboustranném závazku k docílení nejvyšší úrovně bezpečnosti letectví po celém světě a globální harmonizace bezpečnostních standardů a doporučených postupů. Základním společným zájmem a významnou součástí společných činností je určení nebezpečných oblastí a dopravců. Dne 16. června rozhodla Rada o postoji, který má EU zaujmout ve společném výboru EU-ICAO k rozhodnutí o přijetí přílohy o bezpečnosti letectví, jež má být k memorandu o spolupráci připojena.

Pokud jde o obecné uplatňování, zastupuje Unii Komise za asistence představitelů členských států. Komise určuje postoj EU ke spolupráci v oblasti pracovních podmínek, záležitostí týkajících se financování a zdrojů, konzultací a výměny informací, interoperability nových technologií a koordinace programu auditů a programu inspekcí.

Spolupráce zahrnuje i opatření, jejichž prostřednictvím může EU organizaci ICAO nabídnout odborné znalosti a zdroje. Pozorovatelé EU se smějí účastnit auditorských misí ICAO v členských státech EU se souhlasem těchto států při zachování přísné důvěrnosti informací vztahujících se k auditorské misi. V souladu s příslušnými pravidly zachování důvěrnosti ICAO si strany rovněž vyměňují elektronické informace, údaje a úřední publikace a vzájemně si poskytují přístup do databází.

Na základě zvláštní dohody o financování v rámci Finanční a správní rámcové dohody uzavřené mezi ES a OSN stanoví memorandum o spolupráci finanční podporu ve výši 500 000 EUR ročně na počáteční období tří let. Tento rozpočet lze doplnit o finanční podporu členských států nebo Evropské agentury pro bezpečnost letectví.

Další kroky:

S cílem pokrýt celý rozsah činnosti v rámci spolupráce je třeba zavést další ustanovení v oblasti bezpečnosti letectví, uspořádání letového provozu a ochrany životního prostředí, která budou připojena k memorandu jako přílohy. Před přijetím společným výborem podléhají všechny přílohy přijetí Radou, nikoli však Parlamentem, protože čl. 218 odst. 9 SFEU bohužel nestanoví žádné zapojení Parlamentu do rozhodování společného výboru.

Závěr:

Na základě výše uvedených skutečností je zpravodaj toho názoru, že by Parlament měl přispět k posílené pozici EU v rámci ICAO, a navrhuje tedy, aby výbor TRAN s uzavřením Memoranda o spolupráci mezi Evropskou unií a Mezinárodní organizací pro civilní letectví, kterým se stanoví rámec pro posílenou spolupráci, udělil souhlas.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

22.11.2011

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

37

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Philip Bradbourn, Michel Dantin, Dominique Riquet, Alfreds Rubiks, Sabine Wils

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Jan Mulder