HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af et samarbejdsmemorandum mellem Den Europæiske Union og Organisationen for International Civil Luftfart om en ramme for et styrket samarbejde og om fastlæggelse af proceduremæssige ordninger i forbindelse hermed

23.11.2011 - (09138/2011 – C7‑0163/2011 – 2011/0050(NLE)) - ***

Transport- og Turismeudvalget
Ordfører: Brian Simpson

Procedure : 2011/0050(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A7-0391/2011
Indgivne tekster :
A7-0391/2011
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af et samarbejdsmemorandum mellem Den Europæiske Union og Organisationen for International Civil Luftfart om en ramme for et styrket samarbejde og om fastlæggelse af proceduremæssige ordninger i forbindelse hermed

(09138/2011 – C7‑0163/2011 – 2011/0050(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til udkast til Rådets afgørelse (09138/2011),

–   der henviser til samarbejdsmemorandum mellem Den Europæiske Union og Organisationen for International Civil Luftfart (ICAO) (07702/2011),

–   der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 100, stk. 2, og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), artikel 218. stk. 7, og artikel 218, stk. 8, første afsnit, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C7‑0163/2011),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 81 og artikel 90, stk. 8,

–   der henviser til henstilling fra Transport- og Turismeudvalget (A7-0391/2011),

1.  godkender indgåelsen af samarbejdsmemorandummet;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Organisationen for International Civil Luftfart.

BEGRUNDELSE

Samarbejdsmemorandummet har til formål at formalisere og fremme forbindelserne og samarbejdet mellem EU og Organisationen for International Civil Luftfart (ICAO). Det blev undertegnet den 28. april i Montreal og den 4. maj 2011 i Bruxelles og har fundet foreløbig anvendelse siden da.

Med skrivelse af 16. juni forelagde Rådet Europa-Parlamentet sit udkast til afgørelse om indgåelse af memorandummet. Parlamentet kan godkende indgåelsen ved en enkelt afstemning i overensstemmelse med artikel 81 i forretningsordenen. Der kan ikke stilles ændringsforslag til selve aftalen.

Baggrund

ICAO blev grundlagt med Chicagokonventionen af 1944 som en særorganisation under FN. Organisationens 190 medlemsstater samarbejder på områderne luftfartssikkerhed, sikkerhedsbeskyttelse af luftfarten, lufttrafikstyring og miljøbeskyttelse. De fleste ICAO-standarder og krav er behandlet i EU-lovgivningen eller ligefrem overtaget som sådan i EU-retten (f.eks. miljømæssige standarder for fly). Som følge heraf har EU stor interesse i at bidrage til ICAO's beslutningsproces, ikke mindst af hensyn til sin egen civile luftfarts konkurrenceevne.

Det overordnede mål med samarbejdsmemorandummet er at sikre en større harmonisering af standarder og tættere koordinering af de respektive aktiviteter. Hertil kommer, at samarbejdsmemorandummet under hensyntagen til begge parters integritet har til formål at sikre en bedre udnyttelse af de begrænsede ressourcer og undgå dobbeltarbejde.

Samarbejdsmemorandummet har ikke forrang for og berører ikke de eksisterende former for samarbejde mellem parterne. Det drejer sig om det verdensomspændende evalueringsprogram for kontrol med sikkerheden (Universal Safety Oversight Audit Programme). og luftfartssikkerhedskontrol/inspektioner, der er genstand for to separate samarbejdsmemoranda undertegnet i henholdsvis 2006 og 2008.

Rådets udkast til afgørelse godkender indgåelsen af memorandummet og fastlægger med henblik på gennemførelsen heraf proceduremæssige bestemmelser om Rådets, Kommissionens og medlemsstaternes respektive roller inden for rammerne af et blandet udvalg. Dette udvalg bliver ansvarligt for samarbejdsmemorandummets anvendelse og for vedtagelsen af bestemmelser vedrørende specifikke samarbejdsområder, der er angivet i et bilag til memorandummet, som udgør en integrerende del heraf. Ifølge sit udkast til afgørelse og i overensstemmelse med artikel 218, stk. 9, i TEUF vil Rådet fastlægge EU's holdning i det blandede udvalg, for så vidt angår vedtagelse og ændringer af bestemmelserne.

Hidtil er der kun fastlagt bestemmelser om luftfartssikkerhed. Parterne er enige om at indgå i et nært samarbejde og koordinere deres sikkerhedsaktiviteter. Denne tilgang er baseret på et gensidigt ønske om at opnå størst mulig luftfartssikkerhed på verdensplan og en global harmonisering af sikkerhedsstandarder og anbefalet praksis (SARP). At identificere usikre områder og luftfartsselskaber er af fælles grundlæggende interesse og en vigtig del af de fælles aktiviteter. Den 16. juni fastlagde Rådet EU's holdning i det blandede udvalg EU-ICAO vedrørende afgørelsen om vedtagelsen af bilaget om luftfartssikkerhed, der skal vedføjes samarbejdsmemorandummet.

Med hensyn til den generelle gennemførelse vil EU være repræsenteret ved Kommissionen og bistået af repræsentanter for medlemsstaterne. Kommissionen fastsætter EU's holdning om samarbejde vedrørende arbejdsvilkår, finansielle og ressourcerelaterede anliggender, samråd og udveksling af informationer, interoperabilitet mellem nye teknologier, og koordineringen af revisions- og inspektionsprogrammer.

Samarbejdet omfatter også bestemmelser om, at EU skal tilbyde ICAO ekspertise og ressourcer. EU-observatører kan deltage i ICAO's revisionsbesøg i EU-stater med deres samtykke og under streng overholdelse af fortrolighedsreglerne i forbindelse med revisionsbesøg. Parterne vil ligeledes under iagttagelse af de gældende ICAO-regler om fortrolighed dele elektroniske oplysninger, data og officielle publikationer og sørge for gensidig adgang til databaser.

Med samarbejdsmemorandummet vil der blive fastsat en finansiel støtte på 500 000 EUR pr. år i en indledende treårsperiode med udgangspunkt i en bidragsspecifik aftale inden for rammerne af den finansielle og administrative rammeaftale mellem EF og FN. Dette budget kan suppleres med finansiel støtte fra medlemsstater eller fra Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur.

Næste skridt:

For at dække det fulde omfang af samarbejdet mellem de to parter vil der blive indført yderligere bestemmelser inden for luftfartssikkerhed, lufttrafikstyring og miljøbeskyttelse, som vil blive tilføjet som bilag til memorandummet. Alle bilag skal vedtages af Rådet, inden de vedtages af det blandede udvalg, men vil desværre ikke kræve Europa-Parlamentets godkendelse, fordi traktatens bestemmelser i artikel 218, stk. 9, i TEUF ikke kræver inddragelse af Parlamentet i det blandende udvalgs afgørelser.

Konklusioner

På baggrund af ovennævnte er ordføreren af den opfattelse, at Parlamentet bør bidrage til at styrke EU's position i ICAO, og foreslår derfor, at TRAN godkender indgåelsen af samarbejdsmemorandummet mellem Den Europæiske Union og Organisationen for International Civil Luftfart om en ramme for et styrket samarbejde.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

22.11.2011

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

37

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Philip Bradbourn, Michel Dantin, Dominique Riquet, Alfreds Rubiks, Sabine Wils

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Jan Mulder