SOOVITUS Nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni vahelise koostöömemorandumi (millega luuakse tõhustatud koostöö raamistik) sõlmimise ning koostöömemorandumiga seotud menetluskorra sätestamise kohta

23.11.2011 - (09138/2011 – C7‑0163/2011 – 2011/0050(NLE)) - ***

Transpordi- ja turismikomisjon
Arvamuse koostaja: Brian Simpson

Menetlus : 2011/0050(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A7-0391/2011
Esitatud tekstid :
A7-0391/2011
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

nõukogu otsuse eelnõu kohta, mis käsitleb Euroopa Liidu ja Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni vahelise koostöömemorandumi (millega luuakse tõhustatud koostöö raamistik) sõlmimist ning koostöömemorandumiga seotud menetluskorra sätestamist

(09138/2011 – C7‑0163/2011 – 2011/0050(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (09138/2011);

–   võttes arvesse Euroopa Liidu ja Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni vahelist koostöömemorandumit (07702/2011);

–   võttes arvesse taotlust nõusoleku saamiseks, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 100 lõikele 2, artikli 218 lõike 6 teise lõigu punktile a, artikli 218 lõikele 7 ja artikli 218 lõike 8 esimesele lõigule (C7-0163/2011);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 81 ja artikli 90 lõiget 7;

–   võttes arvese transpordi- ja turismikomisjoni soovitust (A7-0391/2011),

1.  annab nõusoleku koostöömemorandumi sõlmimiseks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Rahvusvahelisele Tsiviillennunduse Organisatsioonile.

SELETUSKIRI

Koostöömemorandumi eesmärk on ELi ja Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni (ICAO) vaheliste suhete ja koostöö tunnustamine ning tugevdamine. Memorandum allkirjastati 28. aprillil Montrealis ja 4. mail 2011. aastal Brüsselis ning seda on sellest ajast peale kohaldatud ajutiselt.

16. juuni kirjaga esitas nõukogu parlamendile otsuse eelnõu memorandumi sõlmimiseks. Euroopa Parlamendil on vastavalt kodukorra artiklile 81 õigus anda nõusolek sõlmimiseks ühe hääletusega. Muudatusettepanekuid lepingule esitada ei saa.

Taust

Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon (ICAO) kui ÜRO spetsialiseeritud asutus moodustati 1944. aastal sõlmitud Chicago konventsiooniga. Selle 190 praegust liikmesriiki teevad koostööd lennuohutuse, lennundusjulgestuse, lennuliikluse korraldamise ja keskkonnakaitse valdkonnas. Enamikke ICAO standardeid ja nõudeid on käsitletud ELi õigusaktides või need on koguni muutumatult üle võetud ELi õigustesse (nt õhusõidukitele kehtivad keskkonnastandardid). Seetõttu on EL väga huvitatud oma panuse andmisest ICAO poliitilistesse otsustesse ning mitte vähem huvitatud oma enda tsiviillennundustööstuse konkurentsivõime tagamisest.

Memorandumi peamine eesmärk on tagada standardite suurem ühtlustatus ja asjakohaste tegevuste parem kooskõlastamine. Lisaks on koostöömemorandumi eesmärk kasutada tõhusamalt piiratud ressursse ja vältida tegevuse dubleerimist, säilitades samal ajal mõlema osalise terviklikkuse.

Koostöömemorandum ei asenda ega piira osaliste vahelisi koostöövorme. See kehtib ohutusjärelevalve auditi ja lennundusjulgestuse kontrollide/inspektsioonide kohta, mille kohta kehtib kaks eraldi koostöömemorandumit, allkirjastatud vastavalt 2006. ja 2008. aastal.

Nõukogu otsuse eelnõuga kiidetakse heaks memorandumi sõlmimine ja sätestatakse koostöömemorandumiga seotud menetluskord nõukogule, komisjonile ja liikmesriikidele ühiskomitee raamistikus. Ühiskomitee vastutab ühismemorandumi rakendamise ja sätete vastuvõtmise eest, mis käsitlevad koostöö neid eri valdkondi, mis on välja toodud memorandumi lisas ning on sellega lahutamatult seotud. Vastavalt otsuse eelnõule ja kooskõlas ELi toimimise lepingu artikli 218 lõikega 9 määrab nõukogu ühiskomitees kindlaks ELi positsiooni, mis võetakse seoses sätete ja olemasolevate sätete muudatustega.

Seni on kindlaks määratud üksnes lennuohutust käsitlevad sätted. Osalised lepivad kokku, et nad teevad tihedat koostööd ja kooskõlastavad oma ohutustegevust. Sellise lähenemisviisi aluseks on vastastikune kohustus muuta lennundus kogu maailmas võimalikult ohutuks ning ühtlustada kõikjal ohutusstandardid ja ohutusalased soovituslikud tavad. Ohtlike alade ja lennuettevõtjate kindlaksmääramine on peamine ühine huvi ja ühise tegevuse oluline osa. Nõukogu kindlaks 16. juunil kindlaks seisukoha, mida EL esindab EL-ICAO ühiskomitees ning mis puudutab koostöömemorandumile lisatava lennuohutuse teemalise lisa vastuvõtmist käsitlevat otsust.

Üldist rakendamist puudutavates küsimustes esindab liitu komisjon ja teda toetavad liikmesriikide esindajad. Komisjon määrab kindlaks ELi positsiooni sellistes koostöö valdkondades nagu töötingimused, rahalised ja ressurssidega seotud küsimused, nõustamine ja teabevahetus, uute tehnoloogialiikide üldine koostalitlusvõime ning auditi ja järelvalveprogrammide kooskõlastamine.

Koostöö sisaldab ka korda, mille alusel EL pakub ICAOle oskusteavet ja vahendeid. ELi vaatlejad võivad osaleda ELi liikmesriikides toimuvatel ICAO auditikäikudel nende nõusolekul ja jälgides rangelt auditi käikude konfidentsiaalsust. Kooskõlas kohaldatavate ICAO konfidentsiaalsuseeskirjadega vahetavad osalised elektroonilist teavet, andmeid ja ametlikke väljaandeid ning võimaldavad vastastikuse juurdepääsu andmebaasidele.

Koostöömemorandumi kohaselt antakse toetust 500 000 eurot aastas esialgu kolme aasta jooksul, toetuse aluseks on toetusleping Euroopa Komisjoni ja ÜRO vahelise finants- ja haldusraamistiku lepingu raames. Seda eelarvet saab täiendada liikmesriikide või Euroopa Lennundusohutusameti rahalise toetuse kaudu.

Edasised sammud

Et katta osaliste vahelise koostöö tegevuse kogu ulatus, tuleb kindlaks määrata täiendavad sätted lennundusjulgestuse, lennuliikluse korraldamise ja keskkonnakaitse valdkonnas ning avaldada need koostöömemorandumi lisadena. Kõik lisad kiidab enne ühiskomitee poolt vastuvõtmist heaks nõukogu, kahjuks pole nõutav parlamendi nõusolek, kuna ELi toimimise lepingu artikli 218 lõike 9 sätted ei näe ette parlamendi kaasamist ühiskomitee otsustesse.

Lõppsõna

Eelnimetatu alusel on raportöör seisukohal, et parlament peaks panustama ELi tugevama positsiooni heaks ICAOs. Seetõttu soovitab ta transpordi- ja turismikomisjonil anda oma nõusolek Euroopa Liidu ja Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni vahelise koostöömemorandumi sõlmimiseks, millega määratakse kindlaks tõhustatud koostöö raamistik.

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

22.11.2011

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

37

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Philip Bradbourn, Michel Dantin, Dominique Riquet, Alfreds Rubiks, Sabine Wils

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 187 lg 2)

Jan Mulder