Eljárás : 2011/0050(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0391/2011

Előterjesztett szövegek :

A7-0391/2011

Viták :

Szavazatok :

PV 19/01/2012 - 10.6
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2012)0008

AJÁNLÁS     ***
PDF 153kWORD 82k
23.11.2011
PE 467.292v02-00 A7-0391/2011

az Európai Unió és a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet közötti megerősített együttműködési keret biztosításáról szóló együttműködési megállapodás megkötéséről és az ahhoz kapcsolódó eljárási szabályok megállapításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(09138/2011 – C7‑0163/2011 – 2011/0050(NLE))

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

Előadó: Brian Simpson

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Unió és a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet közötti megerősített együttműködési keret biztosításáról szóló együttműködési megállapodás megkötéséről és az ahhoz kapcsolódó eljárási szabályok megállapításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(09138/2011 – C7‑0163/2011 – 2011/0050(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a tanácsi határozatra irányuló tervezetre (09138/2011),

–   tekintettel az Európai Unió és a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet közötti együttműködési megállapodásra (07702/2011),

–   tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 100. cikkének (2) bekezdésével, 218. cikkének (6) bekezdése második albekezdése a) pontjával, 218. cikke (7) bekéezdésével, valamint 218. cikke (8) bekezdése első albekezdésével összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C7–0163/2011),

–   tekintettel eljárási szabályzata 81. cikkére és 90. cikkének (7) bekezdésére,

–   tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság ajánlására (A7-0391/2011),

1.  egyetért a megállapodás megkötésével;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa állásfoglalását a Tanácsnak és a Bizottságnak, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, valamint a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezetnek.


INDOKOLÁS

Az együttműködési megállapodás célja az Európai Unió és a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) közötti kapcsolatok és együttműködés hivatalossá tétele és megerősítése. Az együttműködési megállapodást 2011. április 28-án írták alá Montrealban és 2011. május 4-én Brüsszelben, és azóta ideiglenes jelleggel alkalmazzák.

A Tanács a megállapodás megkötésével kapcsolatos határozattervezetét június 16-án levél formájában nyújtotta be a Parlamentnek. Az eljárási szabályzat 81. cikke értelmében a Parlamentnek jogában áll, hogy egyetlen szavazás keretében egyetértését adja e megállapodás megkötéséhez. A megállapodásra vonatkozó módosítások benyújtására nincs lehetőség.

Háttér:

Az ICAO-t az 1944-es Chicagói Egyezmény alapján, szakosított ENSZ-intézményként hozták létre. Jelenleg 190 tagállama van, amelyek együttműködnek a repülésbiztonság, a légiközlekedés-védelem, a légiforgalmi szolgáltatás és a környezetvédelem területén. Az ICAO-szabványok és -követelmények többségét az uniós jogszabályok tárgyalják, illetve az európai jog egyes szabványokat (például a légi járművekre vonatkozó környezetvédelmi szabványokat) változtatás nélkül átvesz. Ebből következően az EU-nak érdekében áll, hogy részt vegyen az ICAO politikai döntéshozatalában, nem utolsósorban az európai légiközlekedési ágazat versenyképessége miatt.

Az együttműködési megállapodás általános célja a szabványok fokozottabb harmonizációjának és a tevékenységek szorosabb koordinációjának biztosítása. Az együttműködési megállapodás célja – mindkét fél sértetlenségének megőrzése mellett – a korlátozott erőforrások optimálisabb kihasználása és a párhuzamos erőfeszítések elkerülése.

Az együttműködési megállapodás nem váltja fel, illetve nem érinti a felek között létrejött egyéb együttműködési formákat. Mindez a biztonságfelügyelet-ellenőrzésére és a légiközlekedés-védelmi ellenőrzésekre vonatkozik, amelyeket két különböző – egy 2006-ban és egy 2008-ban kötött – együttműködési megállapodásban rögzítettek.

A tanácsi határozatra irányuló tervezet jóváhagyja az együttműködési megállapodás megkötését, és működése tekintetében a Tanács, a Bizottság és a tagállamok egyes szerepéhez kapcsolódó eljárási szabályokat egy vegyes bizottság formájában állapítja meg. A vegyes bizottság az együttműködési megállapodás alkalmazásáért és az együttműködés konkrét területeire vonatkozó rendelkezések elfogadásáért felelős szerv. E rendelkezések az együttműködési megállapodás mellékletében találhatóak, és azok a megállapodás szerves részét képezik. A határozattervezet értelmében, valamint az EUMSZ 218. cikkének (9) bekezdésével összhangban a Tanács meghatározza az Uniónak a vegyes bizottságban a rendelkezések elfogadásával és módosításával kapcsolatban képviselendő álláspontját.

Ez idáig csak a repülésbiztonsággal kapcsolatban hoztak rendelkezéseket. A felek megállapodnak, hogy szorosan együttműködnek és biztonsági tevékenységeiket koordinálják. Megközelítésüket az egész világon a legmagasabb repülésbiztonsági szintek, valamint a biztonsági szabványok és ajánlott gyakorlatok globális harmonizációjának megvalósítására irányuló kölcsönös kötelezettségvállalásukra alapozzák. A nem biztonságos területek és utasszállítók meghatározása alapvető közös érdek, valamint a közös tevékenységek fontos részét képezi. A Tanács június 16-án az együttműködési megállapodáshoz csatolandó repülésbiztonságról szóló melléklet elfogadásáról szóló határozatra vonatkozóan meghatározta az Uniónak az EU–ICAO vegyes bizottságban képviselendő álláspontját.

Az általános végrehajtás tekintetében az Uniót a Bizottság képviseli és a tagállamok képviselői segítik. A Bizottság határozza meg a munkakörülményekre, a pénzügyi és az erőforrásokkal kapcsolatos kérdésekre, a konzultációra és az információcserére, az új technológiák kölcsönös átjárhatóságára, valamint az ellenőrzési és vizsgálati programok koordinálására vonatkozó uniós álláspontot.

Az együttműködés keretében az EU számára megállapodásokat hoznak létre ahhoz, hogy szaktudást és erőforrásokat biztosítsanak az ICAO-nak. Az uniós megfigyelők az ICAO beleegyezésével és az ellenőrzési küldetések bizalmas jellegének szigorú betartásával vehetnek részt az uniós államok ICAO által ellátott ellenőrzési küldetéseiben. A felek az ICAO által megállapított titoktartási szabályoknak megfelelően megosztják az elektronikus információkat, adatokat és hivatalos kiadványokat, továbbá kölcsönös hozzáférést biztosítanak az adatbázisokhoz.

Az együttműködési megállapodás egy 3 éves kezdeti időszakra évi 500 000 EUR pénzügyi támogatásról rendelkezik, és az EK és az ENSZ közötti pénzügyi és igazgatási keretmegállapodás keretébe illeszkedő hozzájárulás-specifikus megállapodáson alapszik. Ez a költségvetés kiegészíthető a tagállamok vagy az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség által nyújtott pénzügyi támogatással.

Következő lépések:

A két fél közötti együttműködési tevékenységek teljes körének lefedése érdekében további rendelkezéseket kell megállapítani a légiközlekedés-védelem, a légiforgalmi szolgáltatás és a környezetvédelem területén, amelyeket az együttműködési megállapodáshoz melléklet formájában csatolnak. Valamennyi mellékletet a vegyes bizottságot megelőzően a Tanácsnak kell elfogadnia, ám sajnálatos módon a Parlament beleegyezése nem szükséges, mert az EUMSZ 218. cikke (9) bekezdésének rendelkezései nem rendelkeznek a vegyes bizottság döntéseihez a Parlament bevonásáról.

Következtetések:

A fentiek alapján az előadó úgy véli, hogy a Parlamentnek hozzá kellene járulnia az ICAO-n belül megerősített uniós állásponthoz, és ezért javasolja, hogy a TRAN Bizottság egyezzen bele az Európai Unió és a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet közötti megerősített együttműködési keret biztosításáról szóló együttműködési megállapodás megkötésébe.


A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

22.11.2011

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

37

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Philip Bradbourn, Michel Dantin, Dominique Riquet, Alfreds Rubiks, Sabine Wils

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Jan Mulder

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat