Pranešimas - A7-0391/2011Pranešimas
A7-0391/2011

REKOMENDACIJA dėl Tarybos sprendimo projekto dėl Europos Sąjungos ir Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos bendradarbiavimo memorandumo, kuriuo grindžiamas glaudesnis bendradarbiavimas, sudarymo ir su tuo susijusios procedūrinės tvarkos nustatymo

23.11.2011 - (09138/2011 – C7‑0163/2011 – 2011/0050(NLE)) - ***

Transporto ir turizmo komitetas
Pranešėjas: Brian Simpson

Procedūra : 2011/0050(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A7-0391/2011
Pateikti tekstai :
A7-0391/2011
Debatai :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo projekto dėl Europos Sąjungos ir Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos bendradarbiavimo memorandumo, kuriuo grindžiamas glaudesnis bendradarbiavimas, sudarymo ir su tuo susijusios procedūrinės tvarkos nustatymo

(09138/2011 – C7‑0163/2011 – 2011/0050(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (09138/2011),

–   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos bendradarbiavimo memorandumą (07702/2011),

–   atsižvelgdamas į Tarybos prašymą dėl pritarimo, pateiktą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 100 straipsnio 2 dalį kartu su 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punktu, 218 straipsnio 7 dalimi ir 218 straipsnio 8 dalies pirma pastraipa (C7-0163/2011),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 81 straipsnį ir 90 straipsnio 7 dalį,

–   atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto rekomendaciją (A7-0391/2011),

1.  pritaria bendradarbiavimo memorandumo sudarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių parlamentams ir vyriausybėms ir Tarptautinei civilinės aviacijos organizacijai.

.

AIŠKINAMOJI DALIS

Bendradarbiavimo memorandumo tikslas − įforminti ir sustiprinti ES ir Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) santykius ir bendradarbiavimą. Jis pasirašytas 2011 m. balandžio 28 d. Monrealyje ir tų pačių metų gegužės 4 d. Briuselyje ir nuo tada yra laikinai taikomas.

Birželio 16 d. laiške Taryba pateikė Europos Parlamentui savo sprendimo dėl memorandumo sudarymo projektą. Parlamentas pagal Darbo tvarkos taisyklių 81 straipsnį turi įgaliojimus vienu balsavimu duoti pritarimą šio memorandumo sudarymui. Pakeitimų pačiam susitarimui teikti negalima.

Pagrindiniai faktai

ICAO buvo įsteigta pagal 1944 m. Čikagos konvenciją kaip specializuota Jungtinių Tautų agentūra. 190 dabartinių jos valstybių narių bendradarbiauja aviacijos saugos, aviacijos saugumo, oro eismo valdymo ir aplinkos apsaugos srityse. Į daugumą ICAO standartų ir reikalavimų yra atsižvelgta ES teisės aktuose ar jie net iš esmės perkelti į Europos teisę (pvz., orlaivių aplinkosaugos standartai). Todėl ES labai suinteresuota prisidėti prie ICAO politikos formavimo proceso, ypač siekdama savo pačios civilinės aviacijos pramonės konkurencingumo.

Bendras bendradarbiavimo memorandumo tikslas − didesnis standartų suderinimas ir geresnis atitinkamų veiksmų koordinavimas. Be to, išsaugant abiejų šalių vientisumą, bendradarbiavimo memorandumu siekiama, kad būtų geriau naudojami riboti ištekliai ir išvengta veiksmų dubliavimo.

Bendradarbiavimo memorandumas nei pakeičia, nei pažeidžia šių šalių kitų formų bendradarbiavimo. Turimi mintyje saugos priežiūros auditas ir saugumo auditai ir (arba) patikrinimai, kurie įtraukti į du atskirus bendradarbiavimo memorandumus, pasirašytus atitinkamai 2006 m. ir 2008 m.

Tarybos sprendimo projekte pritariama memorandumo sudarymui ir, turint mintyje jo veikimą, jame nustatoma Tarybos, Komisijos ir valstybių narių atitinkamų vaidmenų Jungtiniame komitete procedūrinė tvarka. Šis komitetas bus atsakingas už bendradarbiavimo memorandumo taikymą ir nuostatų, susijusių su konkrečiomis bendradarbiavimo sritimis, kurios nurodomos prie memorandumo pridedamame priede ir yra jo būtina dalis, priėmimą. Pagal sprendimo projektą ir SESV 218 straipsnio 9 dalį Taryba nustatys poziciją, kurios ES turės laikytis Jungtiniame komitete dėl nuostatų ir nuostatų pakeitimų priėmimo.

Iki šiol parengtos nuostatos tik dėl aviacijos saugos. Šalys sutinka glaudžiai bendradarbiauti ir koordinuoti savo veiksmus saugos srityje. Požiūris grindžiamas abipusiu įsipareigojimu užtikrinti aukščiausio lygio aviacijos saugą visame pasaulyje ir visuotinai suderinti saugos standartus ir rekomenduojamą praktiką. Nustatyti nesaugias zonas ir nesaugius vežėjus yra bendras svarbiausias interesas ir svarbi bendrų veiksmų dalis. Birželio 16 d. Taryba priėmė sprendimą dėl pozicijos, kurios ES turi laikytis ES ir ICAO jungtiniame komitete dėl sprendimo dėl memorandumo priedo dėl aviacijos saugos priėmimo.

Bendro įgyvendinimo klausimais Sąjungai atstovauja Komisija ir padeda valstybių narių atstovai. Komisija nustato ES poziciją dėl bendradarbiavimo darbo sąlygų, finansų ir išteklių klausimais, konsultacijų ir keitimosi informacija, naujų technologijų sąveikos ir audito ir tikrinimo programų koordinavimo.

Bendradarbiavimas taip pat apima tvarką, pagal kurią ES teikia ICAO profesines žinias ir išteklius. ES stebėtojai gali dalyvauti ICAO rengiamose ES valstybių audito misijose joms sutikus griežtai laikydamiesi audito misijų konfidencialumo. Be to, pagal taikomas ICAO konfidencialumo taisykles šalys dalysis elektronine informacija, duomenimis ir oficialiaisiais leidiniais ir suteiks abipusę prieigą prie duomenų bazių.

Bendradarbiavimo memorandume numatyta pradinį 3 metų laikotarpį kasmet skirti 500 000 EUR finansinę paramą, kuri būtų grindžiama specialiu susitarimu dėl paramos pagal EB ir JT Finansinį ir administracinį pagrindų susitarimą. Šią paramą galima papildyti valstybių narių ar Europos aviacijos saugos agentūros finansine parama.

Tolesni veiksmai

Kad memorandumas apimtų visus abiejų šalių bendradarbiavimo veiksmus, reikia parengti papildomas aviacijos saugumo, oro eismo valdymo ir aplinkos apsaugos sričių nuostatas, kurios bus įtrauktos į memorandumo priedus. Visus priedus prieš juos priimant Jungtiniame komitete priima Taryba, tačiau, deja, be Europos Parlamento pritarimo, nes SESV 218 straipsnio 9 dalies nuostatose nėra numatytas Europos Parlamento dalyvavimas priimant sprendimus Jungtiniame komitete.

Išvados

Atsižvelgdamas į minėtuosius dalykus pranešėjas laikosi nuomonės, kad Europos Parlamentas turėtų prisidėti užtikrinant tvirtą ES poziciją ICAO, todėl siūlo, jog TRAN komitetas pritartų Europos Sąjungos ir Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos bendradarbiavimo memorandumo, kuriuo grindžiamas glaudesnis bendradarbiavimas, sudarymui.

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

22.11.2011

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

37

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Philip Bradbourn, Michel Dantin, Dominique Riquet, Alfreds Rubiks, Sabine Wils

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Jan Mulder