Procedūra : 2011/0050(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0391/2011

Iesniegtie teksti :

A7-0391/2011

Debates :

Balsojumi :

PV 19/01/2012 - 10.6
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2012)0008

IETEIKUMS     ***
PDF 160kWORD 71k
23.11.2011
PE 467.292v02-00 A7-0391/2011

par projektu Padomes lēmumam par Sadarbības memoranda noslēgšanu starp Eiropas Savienību un Starptautisko Civilās aviācijas organizāciju, ar ko paredz sistēmu ciešākai sadarbībai un nosaka attiecīgu procesuālo kārtību

(09138/2011 – C7‑0163/2011 – 2011/0050(NLE))

Transporta un tūrisma komiteja

Referents: Brian Simpson

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes lēmumam par Sadarbības memoranda noslēgšanu starp Eiropas Savienību un Starptautisko Civilās aviācijas organizāciju, ar ko paredz sistēmu ciešākai sadarbībai un nosaka attiecīgu procesuālo kārtību

(09138/2011 – C7‑0163/2011 – 2011/0050(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Padomes lēmuma projektu (09138/2011),

–   ņemot vērā Sadarbības memorandu starp Eiropas Savienību un Starptautisko Civilās aviācijas organizāciju (07702/2011),

–   ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 100. panta 2. punktu, 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunktu, 218. panta 7. punktu un 218. panta 8. punkta pirmo daļu (C7-0163/2011),

–   ņemot vērā Reglamenta 81. pantu un 90. panta 7. punktu,

–   ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ieteikumu (A7-0391/2011),

1.  sniedz piekrišanu Sadarbības memoranda slēgšanai;

2.  uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem un Starptautiskajai Civilās aviācijas organizācijai.


PASKAIDROJUMS

Sadarbības memoranda (SM) mērķis ir formalizēt un uzlabot attiecības un sadarbību starp ES un Starptautisko Civilās aviācijas organizāciju (ICAO). Šo memorandu parakstīja 2011. gada 28. aprīlī Monreālā un 4. maijā Briselē, un kopš tā laika to piemēro pagaidu kārtībā.

Ar 16. jūnija vēstuli Padome iesniedza Parlamentam projektu lēmumam par memoranda noslēgšanu. Saskaņā ar Reglamenta 81. pantu Parlamentam, piemērojot viena balsojuma procedūru, ir tiesības sniegt piekrišanu memoranda noslēgšanai. Grozījumus iesniegt nevar.

Vispārēja informācija

ICAO tika dibināta, pamatojoties uz 1944. gada Čikāgas konvenciju, kā ANO specializētā aģentūra. Tās pašreizējās 190 dalībvalstis sadarbojas lidojumu drošības, aviācijas drošības, gaisa satiksmes pārvaldības un vides aizsardzības jomā. Vairums ICAO standartu un prasību ir ietverti ES tiesību aktos vai pat kopumā ieviesti tajos (piemēram, vides standarti gaisa kuģiem). Līdz ar to ES pauž lielu interesi par līdzdalību ICAO politikas veidošanas procesā, jo īpaši Eiropas civilās aviācijas nozares konkurētspējas dēļ.

SM kopējais mērķis ir nodrošināt standartu lielāku saskaņotību un attiecīgo darbību ciešāku koordināciju. Turklāt, vienlaikus aizsargājot abu pušu integritāti, SM mērķis ir panākt ierobežoto resursu labāku izmantošanu un izvairīties no centienu dublēšanās.

SM neaizstāj un neietekmē pašreizējos pušu sadarbības veidus. Tas attiecas arī uz drošības uzraudzības revīziju un drošības pārbaudēm/kontrolēm, kuras regulē divi atsevišķi sadarbības memorandi, ko parakstīja attiecīgi 2006. un 2008. gadā.

Projekta Padomes lēmumam ir apstiprināta memoranda noslēgšana un, ņemot vērā tā darbību, noteikta attiecīgo Padomes, Komisijas un dalībvalstu pienākumu procesuālā kārtība Apvienotajā komitejā. Šī komiteja ir struktūra, kas atbildīga par SM piemērošanu un noteikumu pieņemšanu attiecībā uz konkrētām sadarbības jomām — tie pievienoti memorandam un ir neatņemama tā sastāvdaļa. Saskaņā ar lēmuma projektu un LESD 218. pantu Padome nosaka nostāju, kas ES ir jāpauž Apvienotajā komitejā attiecībā uz noteikumu pieņemšanu un grozījumiem tajos.

Līdz šim noteikumi ir ieviesti tikai attiecībā uz lidojumu drošību. Puses piekrīt cieši sadarboties un koordinēt to darbības drošības jomā. Šīs pieejas pamatā ir abpusēja apņemšanās sasniegt lidojumu drošības augstāko līmeni visā pasaulē un vispārēju drošības standartu un ieteicamās prakses (SARPs) saskaņotību. Nedrošo jomu un lidaparātu noteikšana ir vispārējās interesēs, un tā ir svarīga kopējo darbību sastāvdaļa. 16. jūnijā Padome lēma par nostāju, kas Eiropas Savienībai jāieņem ES un ICAO Apvienotajā komitejā attiecībā uz lēmumu par Sadarbības memorandam pievienotā pielikuma par lidojumu drošību pieņemšanu.

Vispārējās īstenošanas ziņā Savienību pārstāv Komisija, piedaloties dalībvalstu pārstāvjiem. Komisija nosaka ES nostāju par sadarbību attiecībā uz darba apstākļiem, ar finansēm un resursiem saistītiem jautājumiem, konsultēšanu un informācijas apmaiņu, jaunu tehnoloģiju savstarpējo izmantojamību un revīziju un pārbaužu programmu koordinēšanu.

Sadarbībā tāpat ietilpst pasākumi, ar ko ES piedāvā ICAO zināšanas un resursus. ES novērotāji var piedalīties ICAO revīzijas misijās ES dalībvalstīs tikai ar šo valstu piekrišanu, stingri ievērojot revīzijas misiju konfidencialitāti. Tāpat saskaņā ar ICAO piemērojamajiem konfidencialitātes noteikumiem puses veic elektroniskas informācijas, datu un oficiālu publikāciju apmaiņu un nodrošina savstarpēju piekļuvi datubāzēm.

SM ir paredzēts finansiālais atbalsts EUR 500 000 gadā sākotnēji trīs gadu laikposmam, pamatojoties uz nolīgumu par ieguldījumu saistībā ar Finanšu un administratīvo pamatnolīgumu starp EK un ANO. Šo budžetu var papildināt ar dalībvalstu vai Eiropas Aviācijas drošības aģentūras finansiālo atbalstu.

Turpmākās darbības:

Lai sadarbības pasākumus starp abām pusēm īstenotu visās jomās, jāievieš turpmāki noteikumi aviācijas drošības, gaisa satiksmes pārvaldības un vides aizsardzības jomā, un tie jāpievieno memorandam kā pielikumi. Visi pielikumi, pirms tos pieņem Apvienotajā komitejā, ir jāpieņem Padomei, taču diemžēl tiem nav nepieciešama Parlamenta piekrišana, jo Līguma 218. panta 9. punktā (LESD) nav paredzēta Parlamenta iesaistīšanās Apvienotās komitejas lēmumu pieņemšanā.

Secinājumi:

Pamatojoties uz iepriekš minēto, referents uzskata, ka Parlamentam būtu jāstiprina ES nostāja ICAO, un tādēļ norāda, ka TRAN komitejai ir jādod piekrišana sadarbības memoranda noslēgšanai starp Eiropas Savienību un Starptautisko Civilās aviācijas organizāciju, ar ko paredz sistēmu ciešākai sadarbībai.


KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

22.11.2011

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

37

0

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Philip Bradbourn, Michel Dantin, Dominique Riquet, Alfreds Rubiks, Sabine Wils

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jan Mulder

Juridisks paziņojums - Privātuma politika