ODPORÚČANIE o rozhodnutí Rady o uzavretí Memoranda o spolupráci medzi Európskou úniou a Medzinárodnou organizáciou civilného letectva, ktorým sa poskytuje rámec pre posilnenú spoluprácu, a o ustanovení súvisiacich postupov

23.11.2011 - (09138/2011 – C7‑0163/2011 – 2011/0050(NLE)) - ***

Výbor pre dopravu a cestovný ruch
Spravodajca: Brian Simpson

Postup : 2011/0050(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A7-0391/2011
Predkladané texty :
A7-0391/2011
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o rozhodnutí Rady o uzavretí Memoranda o spolupráci medzi Európskou úniou a Medzinárodnou organizáciou civilného letectva, ktorým sa poskytuje rámec pre posilnenú spoluprácu, a o ustanovení súvisiacich postupov

(09138/2011 – C7‑0163/2011 – 2011/0050(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (09138/2011),

–   so zreteľom na Memorandum o spolupráci medzi Európskou úniou a Medzinárodnou organizáciou civilného letectva (07702/2011),

–   so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 100 ods. 2, článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a), článkom 218 ods. 7 a článkom 218 ods. 8 prvým pododsekom Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C7-0163/2011),

–   so zreteľom na článok 81 a článok 90 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na odporúčanie Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A7-0391/2011),

1.  udeľuje súhlas s uzavretím memoranda o spolupráci;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Medzinárodnej organizácii civilného letectva.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Cieľom memoranda o spolupráci (MOC) je formalizovať a posilniť vzťahy a spoluprácu medzi EÚ a Medzinárodnou organizáciou civilného letectva (ICAO). Podpísané bolo 28. apríla v Montreale a 4. mája 2011 v Bruseli a odvtedy sa dočasne uplatňuje.

Rada listom zo 16. júna predložila Parlamentu návrh svojho rozhodnutia o uzavretí memoranda. Parlament má právo udeliť súhlas s uzavretím jediným hlasovaním v súlade s článkom 81 rokovacieho poriadku. Nepovoľuje sa predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.

Kontext:

ICAO bola založená v roku 1944 na základe Chicagského dohovoru ako osobitná agentúra OSN. Jej súčasných 190 členských štátov spolupracuje v oblasti bezpečnosti letectva, bezpečnostnej ochrany letectva, manažmentu letovej prevádzky a ochrany životného prostredia. Právne predpisy EÚ sa vzťahujú na väčšinu noriem a požiadaviek ICAO alebo ich dokonca prevzali a vytvorili tak európske právne predpisy (napríklad environmentálne normy pre lietadlá). Preto má EÚ veľký záujem na tom, aby sa podieľala na procese vytvárania politiky ICAO, už aj vzhľadom na konkurencieschopnosť svojho vlastného priemyslu civilného letectva.

Celkovým cieľom MOC je zaručiť väčšiu harmonizáciu noriem a užšiu koordináciu príslušných činností. Okrem toho sa MOC snaží o dosiahnutie lepšieho využívania obmedzených zdrojov a predchádzanie zdvojeným činnostiam, pričom sa usiluje o zachovanie integrity oboch zmluvných strán.

MOC nenahrádza súčasné formy spolupráce medzi zmluvnými stranami, ani sa ich nedotýka. Týka sa to auditu bezpečnostného dohľadu a bezpečnostných auditov/inšpekcií, ktoré sú predmetom dvoch oddelených memoránd o spolupráci, ktoré boli podpísané v roku 2006 a v roku 2008.

V návrhu rozhodnutia Rady sa schvaľuje uzavretie memoranda a na účely jeho fungovania sa ustanovujú procedurálne postupy, pokiaľ ide o úlohy Rady, Komisie a členských štátov v rámci spoločného výboru. Tento výbor bude orgánom zodpovedným za uplatňovanie MOC a za schvaľovanie ustanovení týkajúcich sa osobitných oblastí spolupráce, ktoré sú pripojené k memorandu a tvoria jeho neoddeliteľnú súčasť. V súlade s návrhom rozhodnutia Rady a v zmysle článku 218 ods. 9 ZFEÚ Rada stanoví pozíciu EÚ, ktorá sa má prijať v rámci spoločného výboru, pokiaľ ide o prijímanie ustanovení a ich zmien a doplnení.

Doteraz boli vypracované len ustanovenia o bezpečnosti letectva. Zmluvné strany sa dohodli na úzkej spolupráci a koordinácii svojich činností v oblasti bezpečnosti. Prístup je založený na vzájomnom záväzku dosiahnuť čo najvyššiu úroveň bezpečnosti letectva na celom svete a celosvetovú harmonizáciu bezpečnostných noriem a odporúčaných postupov (SARP). Stanovenie oblastí a leteckých dopravných spoločností, ktoré nie sú bezpečné, predstavuje spoločný základný záujem a významnú časť spoločných činností. Rada 16. júna rozhodla o pozícii, ktorú má zaujať EÚ v rámci spoločného výboru medzi EÚ a ICAO v súvislosti s rozhodnutím o schválení prílohy o bezpečnosti letectva, ktorá sa má pripojiť k MOC.

Pokiaľ ide o všeobecné vykonávanie, Úniu zastupuje Komisia a pomáhajú jej zástupcovia členských štátov. Komisia stanoví pozíciu EÚ v súvislosti so spoluprácou týkajúcu sa pracovných podmienok, otázok financií a zdrojov, konzultácií a výmeny informácií, interoperability nových technológií, ako aj koordinácie programov auditu a inšpekcií.

Spolupráca zahŕňa aj opatrenia, na základe ktorých EÚ poskytuje ICAO odborné vedomosti a zdroje. Pozorovatelia EÚ sa môžu zúčastňovať na audítorských misiách ICAO v štátoch EÚ s ich súhlasom a pod podmienkou, že sa prísne zachová dôvernosť týchto misií. V súlade s platnými pravidlami ICAO o utajovaní zmluvné strany taktiež spoločne využívajú elektronické informácie, údaje a oficiálne publikácie a poskytujú si navzájom prístup k databázam.

MOC zabezpečí finančnú podporu vo výške 500 000 EUR ročne na počiatočné obdobie 3 rokov na základe osobitnej dohody o poskytnutí príspevkov v rámci finančnej a administratívnej rámcovej dohody medzi ES a OSN. Tento rozpočet môže dopĺňať finančná podpora členských štátov alebo Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva.

Ďalšie kroky:

S cieľom pokryť celý rozsah činností spolupráce medzi obidvomi zmluvnými stranami treba vypracovať ďalšie ustanovenia v oblasti bezpečnostnej ochrany letectva, manažmentu letovej prevádzky a ochrany životného prostredia, ktoré sa stanú prílohami memoranda. Skôr ako všetky prílohy schváli spoločný výbor, musí ich schváliť Rada, nepodliehajú však žiaľ súhlasu Parlamentu, pretože v článku 218 ods. 9 ZFEÚ nie je stanovená takáto účasť Parlamentu v prípade rozhodnutí spoločného výboru.

Závery:

Vychádzajúc z uvedených skutočností sa spravodajca domnieva, že Parlament by sa mal podieľať na posilnení pozície EÚ v rámci ICAO, a navrhuje preto, aby výbor TRAN udelil svoj súhlas s uzavretím memoranda o spolupráci medzi Európskou úniou a Medzinárodnou organizáciou civilného letectva, čím by sa zabezpečil rámec pre posilnenú spoluprácu.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

22.11.2011

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

37

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Philip Bradbourn, Michel Dantin, Dominique Riquet, Alfreds Rubiks, Sabine Wils

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Jan Mulder