ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1085/2006 на Съвета за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП)

23.11.2011 - (COM(2011)0446 – C7‑0208/2011 – 2011/0193(COD)) - ***I

Комисия по външни работи
Докладчик: Gabriele Albertini
(Опростена процедура – член 46, параграф 1 от Правилника за дейността)

Процедура : 2011/0193(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A7-0397/2011
Внесени текстове :
A7-0397/2011
Разисквания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1085/2006 на Съвета за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП)

(COM(2011)0446 – C7‑0208/2011 – 2011/0193(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2011)0446),

–   като взе предвид член 294, параграф 2 и член 212, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7‑0208/2011),

–   като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–   като взе предвид член 55 и член 46, параграф 1 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по външни работи (A7‑0397/2011),

1.  приема своята позиция на първо четене, която съдържа предложението на Комисията;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1085/2006 на Съвета за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП)

Позовавания

COM(2011)0446 – C7-0208/2011 – 2011/0193(COD)

Дата на представяне на ЕП

4.10.2011 г.

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

AFET

13.9.2011 г.

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Gabriele Albertini

15.9.2011 г.

 

 

 

Опростена процедура - Дата на решението

15.9.2011 г.

Разглеждане в комисия

4.10.2011 г.

 

 

 

Дата на приемане

17.11.2011 г.

 

 

 

Дата на внасяне

0.0.0000 г.