ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1085/2006 на Съвета за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП)

  23.11.2011 - (COM(2011)0446 – C7‑0208/2011 – 2011/0193(COD)) - ***I

  Комисия по външни работи
  Докладчик: Gabriele Albertini
  (Опростена процедура – член 46, параграф 1 от Правилника за дейността)

  Процедура : 2011/0193(COD)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  A7-0397/2011
  Внесени текстове :
  A7-0397/2011
  Разисквания :
  Приети текстове :

  ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

  относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1085/2006 на Съвета за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП)

  (COM(2011)0446 – C7‑0208/2011 – 2011/0193(COD))

  (Обикновена законодателна процедура: първо четене)

  Европейският парламент,

  –   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2011)0446),

  –   като взе предвид член 294, параграф 2 и член 212, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7‑0208/2011),

  –   като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

  –   като взе предвид член 55 и член 46, параграф 1 от своя правилник,

  –   като взе предвид доклада на комисията по външни работи (A7‑0397/2011),

  1.  приема своята позиция на първо четене, която съдържа предложението на Комисията;

  2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

  3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

  ПРОЦЕДУРА

  Заглавие

  Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1085/2006 на Съвета за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП)

  Позовавания

  COM(2011)0446 – C7-0208/2011 – 2011/0193(COD)

  Дата на представяне на ЕП

  4.10.2011 г.

   

   

   

  Водеща комисия

         Дата на обявяване в заседание

  AFET

  13.9.2011 г.

   

   

   

  Докладчик(ци)

         Дата на назначаване

  Gabriele Albertini

  15.9.2011 г.

   

   

   

  Опростена процедура - Дата на решението

  15.9.2011 г.

  Разглеждане в комисия

  4.10.2011 г.

   

   

   

  Дата на приемане

  17.11.2011 г.

   

   

   

  Дата на внасяне

  0.0.0000 г.