BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1085/2006 om oprettelse af et instrument til førtiltrædelsesbistand (IPA)

  23.11.2011 - (KOM(2011)0446 – C7-0208/2011 – 2011/0193(COD)) - ***I

  Udenrigsudvalget
  Ordfører: Gabriele Albertini
  (Forenklet procedure – forretningsordenens artikel 46, stk. 1)

  Procedure : 2011/0193(COD)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  A7-0397/2011
  Indgivne tekster :
  A7-0397/2011
  Forhandlinger :
  Vedtagne tekster :

  FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

  om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1085/2006 om oprettelse af et instrument til førtiltrædelsesbistand (IPA)

  (KOM(2011)0446 – C7-0208/2011 – 2011/0193(COD))

  (Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

  Europa-Parlamentet,

  –   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0446),

  –   der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 212, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7‑0208/2011),

  –   der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

  –   der henviser til forretningsordenens artikel 55 og artikel 46, stk. 1,

  –   der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget (A7‑0397/2011),

  1.  vedtager sin holdning ved førstebehandling, hvormed Kommissionens forslag overtages;

  2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

  3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

  PROCEDURE

  Titel

  Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1085/2006 af 17. juli 2006 om oprettelse af et instrument til førtiltrædelsesbistand (IPA)

  Referencer

  KOM(2011)0446 – C7‑0208/2011 – 2011/0193(COD)

  Dato for høring af EP

  4.10.2011

  Korresponderende udvalg

    Dato for meddelelse på plenarmødet

  AFET

  13.9.2011

  Ordfører

    Dato for valg

  Gabriele Albertini

  15.9.2011

   

  Forenklet procedure - dato for afgørelse

  15.9.2011

  Behandling i udvalg

  4.10.2011

   

   

   

   

  Dato for vedtagelse

  17.11.2011

  Dato for indgivelse

  0.0.0000