BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1085/2006 om oprettelse af et instrument til førtiltrædelsesbistand (IPA)

23.11.2011 - (KOM(2011)0446 – C7-0208/2011 – 2011/0193(COD)) - ***I

Udenrigsudvalget
Ordfører: Gabriele Albertini
(Forenklet procedure – forretningsordenens artikel 46, stk. 1)

Procedure : 2011/0193(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A7-0397/2011
Indgivne tekster :
A7-0397/2011
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1085/2006 om oprettelse af et instrument til førtiltrædelsesbistand (IPA)

(KOM(2011)0446 – C7-0208/2011 – 2011/0193(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0446),

–   der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 212, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7‑0208/2011),

–   der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 55 og artikel 46, stk. 1,

–   der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget (A7‑0397/2011),

1.  vedtager sin holdning ved førstebehandling, hvormed Kommissionens forslag overtages;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

PROCEDURE

Titel

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1085/2006 af 17. juli 2006 om oprettelse af et instrument til førtiltrædelsesbistand (IPA)

Referencer

KOM(2011)0446 – C7‑0208/2011 – 2011/0193(COD)

Dato for høring af EP

4.10.2011

Korresponderende udvalg

  Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

13.9.2011

Ordfører

  Dato for valg

Gabriele Albertini

15.9.2011

 

Forenklet procedure - dato for afgørelse

15.9.2011

Behandling i udvalg

4.10.2011

 

 

 

 

Dato for vedtagelse

17.11.2011

Dato for indgivelse

0.0.0000