ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1085/2006 του Συμβουλίου για τη θέσπιση μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας (IPA)

  23.11.2011 - (COM(2011)0446 – C7‑0208/2011 – 2011/0193(COD)) - ***I

  Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
  Εισηγητής: Gabriele Albertini
  (Απλοποιημένη διαδικασία – Άρθρο 46, παράγραφος 1 του Κανονισμού)

  Διαδικασία : 2011/0193(COD)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  A7-0397/2011
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  A7-0397/2011
  Συζήτηση :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1085/2006 του Συμβουλίου για τη θέσπιση μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας (IPA)

  (COM(2011)0446 – C7‑0208/2011 – 2011/0193(COD))

  (Συνήθης νομοθετική διαδικασία : πρώτη ανάγνωση)

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2011)0446),

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2, και το άρθρο 212, παράγραφος 2, της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0208/2011),

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 55 και το άρθρο 46, παράγραφος 1, του Κανονισμού του,

  –   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A7-0397/2011),

  1.  εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση, αποδεχόμενο την πρόταση της Επιτροπής·

  2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

  3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

  Τίτλος

  Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1085/2006 της 17ης Ιουλίου 2006 για τη θέσπιση μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας (IPA)

  Έγγραφα αναφοράς

  COM(2011)0446 – C7‑0208/2011 – 2011/0193(COD)

  Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

  4.10.2011

  Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

    Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  AFET

  13.9.2011

  Εισηγητής(ές)

   Ημερομηνία ορισμού

  Gabriele Albertini

  15.9.2011

   

  Απλοποιημένη διαδικασία - Ημερομηνία απόφασης

  15.9.2011

  Εξέταση στην επιτροπή

  4.10.2011

   

   

   

   

  Ημερομηνία της έγκρισης

  17.11.2011

  Ημερομηνία κατάθεσης

  0.0.0000