ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1085/2006 του Συμβουλίου για τη θέσπιση μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας (IPA)

23.11.2011 - (COM(2011)0446 – C7‑0208/2011 – 2011/0193(COD)) - ***I

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
Εισηγητής: Gabriele Albertini
(Απλοποιημένη διαδικασία – Άρθρο 46, παράγραφος 1 του Κανονισμού)

Διαδικασία : 2011/0193(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A7-0397/2011
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A7-0397/2011
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1085/2006 του Συμβουλίου για τη θέσπιση μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας (IPA)

(COM(2011)0446 – C7‑0208/2011 – 2011/0193(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία : πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2011)0446),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2, και το άρθρο 212, παράγραφος 2, της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0208/2011),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 55 και το άρθρο 46, παράγραφος 1, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A7-0397/2011),

1.  εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση, αποδεχόμενο την πρόταση της Επιτροπής·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1085/2006 της 17ης Ιουλίου 2006 για τη θέσπιση μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας (IPA)

Έγγραφα αναφοράς

COM(2011)0446 – C7‑0208/2011 – 2011/0193(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

4.10.2011

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET

13.9.2011

Εισηγητής(ές)

 Ημερομηνία ορισμού

Gabriele Albertini

15.9.2011

 

Απλοποιημένη διαδικασία - Ημερομηνία απόφασης

15.9.2011

Εξέταση στην επιτροπή

4.10.2011

 

 

 

 

Ημερομηνία της έγκρισης

17.11.2011

Ημερομηνία κατάθεσης

0.0.0000