SUOSITUS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi liittymistä valmistelevasta tukivälineestä 17 päivänä heinäkuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1085/2006 muuttamisesta

  23.11.2011 - (KOM(2011)0446 – C7‑0208/2011 – 2011/0193(COD)) - ***

  Ulkoasiainvaliokunta
  Esittelijä: Gabriele Albertini
  (Yksinkertaistettu menettely – työjärjestyksen 46 artiklan 1 kohta)

  Menettely : 2011/0193(COD)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  A7-0397/2011
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  A7-0397/2011
  Keskustelut :
  Hyväksytyt tekstit :

  LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

  ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi liittymistä valmistelevasta tukivälineestä 17 päivänä heinäkuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1085/2006 muuttamisesta

  (Erityinen lainsäätämisjärjestys – hyväksyntä)

  Euroopan parlamentti, joka

  –   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2011)0446),

  –   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 212 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7‑0208/2011),

  –   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

  –   ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan ja 46 artiklan 1 kohdan,

  –   ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön (A7-0397/2011),

  1.  vahvistaa ensimmäisen käsittelyn kantanaan komission ehdotuksen;

  2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

  3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

  ASIAN KÄSITTELY

  Otsikko

  Liittymistä valmistelevasta tukivälineestä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1085/2006 muuttaminen

  Viiteasiakirjat

  KOM(2011)0446 – C7-0208/2011 – 2011/0193(COD)

  Annettu EP:lle (pvä)

  20.7.2011

   

   

   

  Asiasta vastaava valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  AFET

  13.9.2011

   

   

   

  Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  INTA

  13.9.2011

   

   

   

  Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

         Päätös tehty (pvä)

  INTA

  19.9.2011

   

   

   

  Esittelijä(t)

         Nimitetty (pvä)

  Gabriele Albertini

  15.9.2011

   

   

   

  Yksinkertaistettu menettely - päätös tehty (pvä)

  15.9.2011

  Hyväksytty (pvä)

  17.11.2011

   

   

   

  Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

  23.11.2011