SUOSITUS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi liittymistä valmistelevasta tukivälineestä 17 päivänä heinäkuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1085/2006 muuttamisesta

23.11.2011 - (KOM(2011)0446 – C7‑0208/2011 – 2011/0193(COD)) - ***

Ulkoasiainvaliokunta
Esittelijä: Gabriele Albertini
(Yksinkertaistettu menettely – työjärjestyksen 46 artiklan 1 kohta)

Menettely : 2011/0193(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A7-0397/2011
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A7-0397/2011
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi liittymistä valmistelevasta tukivälineestä 17 päivänä heinäkuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1085/2006 muuttamisesta

(Erityinen lainsäätämisjärjestys – hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2011)0446),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 212 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7‑0208/2011),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan ja 46 artiklan 1 kohdan,

–   ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön (A7-0397/2011),

1.  vahvistaa ensimmäisen käsittelyn kantanaan komission ehdotuksen;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Liittymistä valmistelevasta tukivälineestä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1085/2006 muuttaminen

Viiteasiakirjat

KOM(2011)0446 – C7-0208/2011 – 2011/0193(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

20.7.2011

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFET

13.9.2011

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

INTA

13.9.2011

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

INTA

19.9.2011

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Gabriele Albertini

15.9.2011

 

 

 

Yksinkertaistettu menettely - päätös tehty (pvä)

15.9.2011

Hyväksytty (pvä)

17.11.2011

 

 

 

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

23.11.2011